กระบวนการเตรียมการสอนของเรา


//www.tciap.com/

มาตราฐานครูผู้สอน จบ ป.โท และ มีประสบการณ์ในการสอน มาตรฐานกระบวนการเตรียมการสอนของเรา

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ  4  ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยด้านวิชาการเฉพาะด้าน (เพื่อการเตรียมสอบ) การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การดำเนินการตามภารกิจทั้ง   4  ประการ

ดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียนซึ่งสถาบันฯมิได้กำหนดกรอบการทำงานเพียงแค่สถาบันฯติว / กวดวิชา /สอนภาษา เพียงเท่านั้น แต่ในระยะที่ผ่านมายังได้มีการประเมินภารกิจดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ประกอบกับปัจจุบันมีปัจจัยทั้งภายนอกและภายในหลายประการที่ทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้อง TCIAP ได้ดำเนินการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

หน่วยมาตรฐานการศึกษาของสถาบันฯ TCIAP ได้นำระบบการบริหารจัดการ PDCA มาเป็นแนวทางในการบริหาร จัดการ ดังนี้

P = Plan  (วางแผน)
หน่วยมาตรฐานการศึกษาของสถาบันฯ TCIAP มีการวางแผนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการดำเนินงานที่ได้รับการเรียนเชิญทังในนามที่ปรึกษา และ เชิงปฏิบัติงานจริง โดยได้ร่วมกันกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ โดยมีการจัดอันดับความสำคัญของเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ กำหนดการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณของสถาบันฯ กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดำเนินการและกำหนดงบประมาณที่จะใช้ (แผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะ การดำเนินงาน)

D = Do     (ลงมือปฏิบัติตามแผน)

หน่วยมาตรฐานการศึกษาของสถาบันฯ TCIAP มีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้
 1.  บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามภาระงานและงานที่ได้รับมอบหมาย
 2.  ดำเนินงานจัดอบรมสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 3.  ดำเนินจัดทำ SAR ประจำสถาบันฯโดยกำหนดกรอบและจำลองสถาณการณ์คล้ายกับงานบริหารการศึกษาที่แท้จริงในระดับอุดมศึกษา 

 4.  ดำเนินการประเมินพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบ Network Observation
     - ตรวจสอบภาระงานสอน + การเตรียมงานของอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
     - สุ่มเลือกภาระงานสอน + เอกสารงานสอน (ภาคส่วน)ของอาจารย์ผู้สอน
     - จัดส่งข้อมูล+ เอกสารงานสอน ให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง
     - ดำเนินการประเมินพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ผ่านระบบ Customer Relation management
     - ตรวจติดตามการประเมินพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ผ่านระบบ Total Quality Control
     - ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ Teach Analysis Method
     - จัดทำสรุปรายงานส่งกลับยังอาจารย์ผู้สอน คณะ ผู้บริหาร หรือ หน่วยงานที่ต้องการทราบผล
  5.  ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถาบันฯผ่านระบบ Education Network Sharing
  6.  ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
  7.  จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารประกันคุณภาพผ่านทาง Website
  8.  ดำเนินการฝึกอบรมผู้ประเมินภายใน


C = Check   (ตรวจ ติดตาม ประเมินผล)

หน่วยมาตรฐานการศึกษาของสถาบันฯ TCIAP ดำเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลงานที่ได้จัดทำ กระทำหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดำเนินงาน โดยได้จัดทำรายงานสรุปไว้ เพื่อรองรับการประเมินในปีถัดไป มีการจัดทำหนังสือบันทึกติดตามงาน และประเมินผลจากการประเมินภายในของสถาบันฯ ทั้งนี้จะทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในมาตรฐานการการจัดเตรียมการเรียนการสอนของ TCIAP อีกทั้งมีการจัดทำแบบประเมินงานขึ้นมาเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร ตรวจสอบสภาพอายุการใช้งานของสื่อการสอน ทุกครั้งก่อนใช้งานและหลังใช้งาน

A = Action  (ปรับปรุงและพัฒนา)

หน่วยมาตรฐานการศึกษาของสถาบันฯ TCIAP ได้นำผลการประเมินที่ได้แต่ละครั้งมาพิจารณาและปรับปรุง พัฒนาระบบการดำเนินงาน กิจกรรม และโครงการ

1. มีการปรับแผนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามแผนและแนวทางการปฏิบัติ

2.ทางด้านบุคลากรได้จัดให้มีการเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3. มีการพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน

4. มีการปรับปรุงและพัฒนารายงานประเมินตนเองรายนามคุณวุฒิอาจารย์ผู้สอนและปรึกษา

(1) Dr. Warothai (Ph.D.) Indiana University of Pennsylvania @ U.S.A.

(2) Dr. Sujera: Doctor of Management in Education @ Ateneo De Davao

(3) Dr.Prateeb Ph.D candidate in Economic @ University of New England

(4) Miss Sujita : Master of English Studies and Methods @ Warwick, UK

   Bachelor of Arts, Major: English @ Chula

(5) Miss Kanokporn : M.B.A., 4.0/4.0 GPA. Honors: Beta Gamma Sigma

University Scholar, Dean’s List, and The National Scholars Honor

University of Texas at Arlington, Arlington, TX @ USA.

Present : AOT (Thailand) Marketing Deparment  

(6) Mr. Nattakran : PhD. in Logistic & Transportation (on doing) 

Master of Science (Logistics) @ AUS

Logistics, University of California Extension, Santa Cruz @ USA.

(7) Mr. Kitti: Lecturer & Editor @ Bangkok Post Newspaper

Master of Art in English Languages @ Swindler's University

(8)Miss Supasiri: Master of Art in English Languages, RMIT @ AUS

(9) Mr. Terrawat : Master of Art in English Languages @ Chula

(10) Miss Sita: Master of Art in English Languages @ Warwick, UK

2010- Present : Flight Attendant at TG   

(11) Miss Sompoon:  Phd. Candidate with Scholarship  @ Melbourne, AUS 

Lecturer in the Faculty of Art @ KMUT 

Master of Art in English Languages for Translator 1st honor Bachelor of Arts  @ Chulalongkorn

ข้อมูลอาจารย์ท่านอื่นโทรสอบถามได้คะ
    TCIAP Insta Test of English for International Communication (TOEIC) คืออะไรเราแนะนำเทคนิคพิชิต750, เรียนTOEFL (Test of English as a Foreign Language) ,IELTS - International English รับรองผล ,สถาบันสอนภาษาอังกฤษ,เรียนเตรียมสอบ โทอิค ไอเอล ฝึกทำข้อสอบ, ติวtoeic, แนะนำที่เรียนภาษารับประกันผลสำเร็จ กำหนดเวลาเรียนได้เอง ,สอนสด กลุ่มเล็ก รับรองผล      TCIAP Insta Test of English for International Communication (TOEIC) คืออะไรเราแนะนำเทคนิคพิชิต750, เรียนTOEFL (Test of English as a Foreign Language) ,IELTS - International English รับรองผล ,สถาบันสอนภาษาอังกฤษ,เรียนเตรียมสอบ โทอิค ไอเอล ฝึกทำข้อสอบ, ติวtoeic, แนะนำที่เรียนภาษารับประกันผลสำเร็จ กำหนดเวลาเรียนได้เอง ,สอนสด กลุ่มเล็ก รับรองผล  TCIAP Insta Test of English for International Communication (TOEIC) คืออะไรเราแนะนำเทคนิคพิชิต750, เรียนTOEFL (Test of English as a Foreign Language) ,IELTS - International English รับรองผล ,สถาบันสอนภาษาอังกฤษ,เรียนเตรียมสอบ โทอิค ไอเอล ฝึกทำข้อสอบ, ติวtoeic, แนะนำที่เรียนภาษารับประกันผลสำเร็จ กำหนดเวลาเรียนได้เอง ,สอนสด กลุ่มเล็ก รับรองผล
admin@tciap.com 

TCiAP โทร. 093-4524463

ติว TOEIC, สอบ TOEIC 2014, เรียน TOEIC ,รับรองผล 750 คะแนน Up  , toeic sample test, toeic practice, toeic exercises, toeic download ,toeic exam, toeic listening, toeic sample, toeic score, สถาบันสอนภาษาอังกฤษ toeic, เรียนภาษาอังกฤษ สอบ toeic, เรียนเพื่อสอบ toeic, สถาบันสอน toeic, เรียน toeic ราคาถูก, สมัครเรียน toeic, คอร์สเรียน toeic  ,เรียน toeic รับรองผล ,ติว TOEIC, สอบ TOEIC, เรียน TOEIC ,รับรองผล 750 คะแนน Up, อัพเดทข้อสอบ week by week ประสบกราณ์ 14 ปี,สถาบันสอนภาษาอังกฤษ toeic, เรียนภาษาอังกฤษ สอบ toeic, เรียนเพื่อสอบ toeic, สถาบันสอน toeic, เรียน toeic ราคาถูก, สมัครเรียน toeic, คอร์สเรียน toeic   เรียน toeic รับรองผล  ,เรียนภาษาอังกฤษ toeic, สถาบันติว toeic, สอน toeic รับรองผล, สถานที่เรียน toeic   , ติว toeic รับรองผล  ,เรียนสอบ toeic, toeic เรียนที่ไหนดี, เรียน toeic ที่ไหนดี, รับสอน toeic  สูง, toeic เรียน, เรียน toeic,เรียน toeic รังสิต, คอร์ส toeic, ที่เรียน toeic, ติวสอบ toeic, แนะนำที่ tciap
Create Date : 16 มีนาคม 2556
Last Update : 13 มกราคม 2558 18:06:09 น.
Counter : 305 Pageviews.

0 comments

noot_tciap
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]