กระบวนการเตรียมการสอนของเรา


//www.tciap.com/

มาตราฐานครูผู้สอน จบ ป.โท และ มีประสบการณ์ในการสอน มาตรฐานกระบวนการเตรียมการสอนของเรา

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ  4  ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยด้านวิชาการเฉพาะด้าน (เพื่อการเตรียมสอบ) การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การดำเนินการตามภารกิจทั้ง   4  ประการ

ดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียนซึ่งสถาบันฯมิได้กำหนดกรอบการทำงานเพียงแค่สถาบันฯติว / กวดวิชา /สอนภาษา เพียงเท่านั้น แต่ในระยะที่ผ่านมายังได้มีการประเมินภารกิจดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ประกอบกับปัจจุบันมีปัจจัยทั้งภายนอกและภายในหลายประการที่ทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้อง TCIAP ได้ดำเนินการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

หน่วยมาตรฐานการศึกษาของสถาบันฯ TCIAP ได้นำระบบการบริหารจัดการ PDCA มาเป็นแนวทางในการบริหาร จัดการ ดังนี้

P = Plan  (วางแผน)
หน่วยมาตรฐานการศึกษาของสถาบันฯ TCIAP มีการวางแผนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการดำเนินงานที่ได้รับการเรียนเชิญทังในนามที่ปรึกษา และ เชิงปฏิบัติงานจริง โดยได้ร่วมกันกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ โดยมีการจัดอันดับความสำคัญของเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ กำหนดการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณของสถาบันฯ กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดำเนินการและกำหนดงบประมาณที่จะใช้ (แผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะ การดำเนินงาน)

D = Do     (ลงมือปฏิบัติตามแผน)

หน่วยมาตรฐานการศึกษาของสถาบันฯ TCIAP มีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้
 1.  บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามภาระงานและงานที่ได้รับมอบหมาย
 2.  ดำเนินงานจัดอบรมสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 3.  ดำเนินจัดทำ SAR ประจำสถาบันฯโดยกำหนดกรอบและจำลองสถาณการณ์คล้ายกับงานบริหารการศึกษาที่แท้จริงในระดับอุดมศึกษา 

 4.  ดำเนินการประเมินพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบ Network Observation
     - ตรวจสอบภาระงานสอน + การเตรียมงานของอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
     - สุ่มเลือกภาระงานสอน + เอกสารงานสอน (ภาคส่วน)ของอาจารย์ผู้สอน
     - จัดส่งข้อมูล+ เอกสารงานสอน ให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง
     - ดำเนินการประเมินพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ผ่านระบบ Customer Relation management
     - ตรวจติดตามการประเมินพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ผ่านระบบ Total Quality Control
     - ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ Teach Analysis Method
     - จัดทำสรุปรายงานส่งกลับยังอาจารย์ผู้สอน คณะ ผู้บริหาร หรือ หน่วยงานที่ต้องการทราบผล
  5.  ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถาบันฯผ่านระบบ Education Network Sharing
  6.  ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
  7.  จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารประกันคุณภาพผ่านทาง Website
  8.  ดำเนินการฝึกอบรมผู้ประเมินภายใน


C = Check   (ตรวจ ติดตาม ประเมินผล)

หน่วยมาตรฐานการศึกษาของสถาบันฯ TCIAP ดำเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลงานที่ได้จัดทำ กระทำหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดำเนินงาน โดยได้จัดทำรายงานสรุปไว้ เพื่อรองรับการประเมินในปีถัดไป มีการจัดทำหนังสือบันทึกติดตามงาน และประเมินผลจากการประเมินภายในของสถาบันฯ ทั้งนี้จะทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในมาตรฐานการการจัดเตรียมการเรียนการสอนของ TCIAP อีกทั้งมีการจัดทำแบบประเมินงานขึ้นมาเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร ตรวจสอบสภาพอายุการใช้งานของสื่อการสอน ทุกครั้งก่อนใช้งานและหลังใช้งาน

A = Action  (ปรับปรุงและพัฒนา)

หน่วยมาตรฐานการศึกษาของสถาบันฯ TCIAP ได้นำผลการประเมินที่ได้แต่ละครั้งมาพิจารณาและปรับปรุง พัฒนาระบบการดำเนินงาน กิจกรรม และโครงการ

1. มีการปรับแผนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามแผนและแนวทางการปฏิบัติ

2.ทางด้านบุคลากรได้จัดให้มีการเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3. มีการพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน

4. มีการปรับปรุงและพัฒนารายงานประเมินตนเองรายนามคุณวุฒิอาจารย์ผู้สอนและปรึกษา

(1) Dr. Warothai (Ph.D.) Indiana University of Pennsylvania @ U.S.A.

(2) Dr. Sujera: Doctor of Management in Education @ Ateneo De Davao

(3) Dr.Prateeb Ph.D candidate in Economic @ University of New England

(4) Miss Sujita : Master of English Studies and Methods @ Warwick, UK

   Bachelor of Arts, Major: English @ Chula

(5) Miss Kanokporn : M.B.A., 4.0/4.0 GPA. Honors: Beta Gamma Sigma

University Scholar, Dean’s List, and The National Scholars Honor

University of Texas at Arlington, Arlington, TX @ USA.

Present : AOT (Thailand) Marketing Deparment  

(6) Mr. Nattakran : PhD. in Logistic & Transportation (on doing) 

Master of Science (Logistics) @ AUS

Logistics, University of California Extension, Santa Cruz @ USA.

(7) Mr. Kitti: Lecturer & Editor @ Bangkok Post Newspaper

Master of Art in English Languages @ Swindler's University

(8)Miss Supasiri: Master of Art in English Languages, RMIT @ AUS

(9) Mr. Terrawat : Master of Art in English Languages @ Chula

(10) Miss Sita: Master of Art in English Languages @ Warwick, UK

2010- Present : Flight Attendant at TG   

(11) Miss Sompoon:  Phd. Candidate with Scholarship  @ Melbourne, AUS 

Lecturer in the Faculty of Art @ KMUT 

Master of Art in English Languages for Translator 1st honor Bachelor of Arts  @ Chulalongkorn

ข้อมูลอาจารย์ท่านอื่นโทรสอบถามได้คะ
    TCIAP Insta Test of English for International Communication (TOEIC) คืออะไรเราแนะนำเทคนิคพิชิต750, เรียนTOEFL (Test of English as a Foreign Language) ,IELTS - International English รับรองผล ,สถาบันสอนภาษาอังกฤษ,เรียนเตรียมสอบ โทอิค ไอเอล ฝึกทำข้อสอบ, ติวtoeic, แนะนำที่เรียนภาษารับประกันผลสำเร็จ กำหนดเวลาเรียนได้เอง ,สอนสด กลุ่มเล็ก รับรองผล      TCIAP Insta Test of English for International Communication (TOEIC) คืออะไรเราแนะนำเทคนิคพิชิต750, เรียนTOEFL (Test of English as a Foreign Language) ,IELTS - International English รับรองผล ,สถาบันสอนภาษาอังกฤษ,เรียนเตรียมสอบ โทอิค ไอเอล ฝึกทำข้อสอบ, ติวtoeic, แนะนำที่เรียนภาษารับประกันผลสำเร็จ กำหนดเวลาเรียนได้เอง ,สอนสด กลุ่มเล็ก รับรองผล  TCIAP Insta Test of English for International Communication (TOEIC) คืออะไรเราแนะนำเทคนิคพิชิต750, เรียนTOEFL (Test of English as a Foreign Language) ,IELTS - International English รับรองผล ,สถาบันสอนภาษาอังกฤษ,เรียนเตรียมสอบ โทอิค ไอเอล ฝึกทำข้อสอบ, ติวtoeic, แนะนำที่เรียนภาษารับประกันผลสำเร็จ กำหนดเวลาเรียนได้เอง ,สอนสด กลุ่มเล็ก รับรองผล
admin@tciap.com 

TCiAP โทร. 093-4524463

ติว TOEIC, สอบ TOEIC 2014, เรียน TOEIC ,รับรองผล 750 คะแนน Up  , toeic sample test, toeic practice, toeic exercises, toeic download ,toeic exam, toeic listening, toeic sample, toeic score, สถาบันสอนภาษาอังกฤษ toeic, เรียนภาษาอังกฤษ สอบ toeic, เรียนเพื่อสอบ toeic, สถาบันสอน toeic, เรียน toeic ราคาถูก, สมัครเรียน toeic, คอร์สเรียน toeic  ,เรียน toeic รับรองผล ,ติว TOEIC, สอบ TOEIC, เรียน TOEIC ,รับรองผล 750 คะแนน Up, อัพเดทข้อสอบ week by week ประสบกราณ์ 14 ปี,สถาบันสอนภาษาอังกฤษ toeic, เรียนภาษาอังกฤษ สอบ toeic, เรียนเพื่อสอบ toeic, สถาบันสอน toeic, เรียน toeic ราคาถูก, สมัครเรียน toeic, คอร์สเรียน toeic   เรียน toeic รับรองผล  ,เรียนภาษาอังกฤษ toeic, สถาบันติว toeic, สอน toeic รับรองผล, สถานที่เรียน toeic   , ติว toeic รับรองผล  ,เรียนสอบ toeic, toeic เรียนที่ไหนดี, เรียน toeic ที่ไหนดี, รับสอน toeic  สูง, toeic เรียน, เรียน toeic,เรียน toeic รังสิต, คอร์ส toeic, ที่เรียน toeic, ติวสอบ toeic, แนะนำที่ tciap
Create Date : 16 มีนาคม 2556
Last Update : 13 มกราคม 2558 18:06:09 น.
Counter : 290 Pageviews.

TCIAP map

สถานที่ใกล้เคียง

บริเวณหน้าปากซอย สามารถเดินเข้าไปได้  เพียง  50 เมตร

อาคารบ้านราชครู ด้านล่างเป็นร้านอาหารเกาหลี และ ร้านอาหารเวียดนาม 

ทางเข้าสถาบันฯ เราอยู่ชั้น 4  คะ

ติดต่อ : 086-3252498 , 083-6970111
Create Date : 14 มิถุนายน 2554
Last Update : 16 มีนาคม 2556 10:54:45 น.
Counter : 180 Pageviews.

เรียน IELTS กับสถาบันฯแล้วได้อะไร:
เรียน IELTS กับสถาบันฯแล้วได้อะไร:

1.เสริมทักษะการพูดเชิงวิชาการ สนทนาในสังคม /เชิงธุรกิจ การอภิปราย/พูดรายงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบสัมภาษณ์

2.เสริมทักษะการฟังเชิงวิชาการ โดยต้องทำความเข้าใจกับบทบรรยาย /บทสนทนาต่างๆ/ข่าว/สารคดี โดยต้องทำการเขียนบันทึกย่อได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

3.เสริมทักษะการอ่านเชิงวิชาการ ฝึกพัฒนาระบบสมอง ความจำ /เลือกที่จะอ่านแบบ scanning & skimming อ่านเพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดของบทความ การสรุปและระบุความคิดของผู้เขียน จับ main idea ของแต่ละ sentence ให้ภายในระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด

4.เสริมทักษะการเขียนเชิงวิชาการ ฝึกประยุกต์ และ ปรับประสบการณ์ที่มีอยู่มาต่อยอดความคิดให้เกิดประโยชน์ต่อบทความที่เขียน รู้จักการจัดสรรเวลาในการเขียน ขึ้นต้น-สรุปการเขียนบทความได้อย่างสวยงาม อีกทั้งต้องอธิบายตารางและกราฟ การใช้องค์ประกอบต่างๆในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ เช่น การอธิบายแบบเหตุและผล การอธิบายกระบวนการต่างๆ และการเปรียบเทียบความแตกต่างCreate Date : 13 มีนาคม 2553
Last Update : 16 มีนาคม 2556 10:51:20 น.
Counter : 282 Pageviews.

IELTS
IELTS เน้นวิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค สอนสดทุกคาบ เลือกเวลาเรียนเองได้เพื่อการสอบ IELTS โดยครูผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนและอัพเดทการสอบ หัวข้อสอบทุก week 

IELTS 2013****จุดเด่น: เรียน IELTS กับสถาบันฯแล้วได้อะไร****
(1)เสริมทักษะการพูดเชิงวิชาการ สนทนาในสังคม /เชิงธุรกิจ การอภิปราย/พูดรายงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบสัมภาษณ์

(2)เสริมทักษะการฟังเชิงวิชาการ โดยต้องทำความเข้าใจกับบทบรรยาย /บทสนทนาต่างๆ/ข่าว/สารคดี โดยต้องทำการเขียนบันทึกย่อได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

(3)เสริมทักษะการอ่านเชิงวิชาการ ฝึกพัฒนาระบบสมอง ความจำ /เลือกที่จะอ่านแบบ scanning & skimming อ่านเพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดของบทความ การสรุปและระบุความคิดของผู้เขียน จับ main idea แต่ละ sentence ให้ภายในระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด

(4)เสริมทักษะการเขียนเชิงวิชาการ ฝึกประยุกต์ และ ปรับประสบการณ์ที่มีอยู่มาต่อยอดความคิดให้เกิดประโยชน์ต่อบทความที่เขียน รู้จักการจัดสรรเวลาในการเขียน ขึ้นต้น-สรุปการเขียนบทความได้อย่างสวยงาม อีกทั้งต้องอธิบายตารางและกราฟ การใช้องค์ประกอบต่างๆในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ เช่น การอธิบายแบบเหตุและผล การอธิบายกระบวนการต่างๆ และการเปรียบเทียบความแตกต่าง
** หลักสูตรที่สอน IELTS Promotion หลักสูตรที่เปิดสอนในเดือนนี้ !!


* Intensive Basic for Writing (18 ชม.) สำหรับคนที่ต้องการปูพื้น Grammar ฟื้นฟูไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจัดขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับบุคคลที่อ่อนไวยากรณ์อังกฤษ ห่างเหินการเรียนภาษาอังกฤษไปนาน และต้องการทบทวนวางรากฐานใหม่ให้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แน่นและถูกต้อง ในการเขียน Writing

* Intensive Advance for Writing (30 ชม.) มีการปูพื้น Review Writing Course ฟื้นฟูไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจัดขึ้นเป็นพิเศษ วางแผนโครงสร้างการเขียน Essay Writing ปรับจุดแข็งเพิ่มจุดอ่อนในการเขียน เพื่อการสอบ IELTS โดยครูผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนและอัพเดทการสอบ หัวข้อสอบทุก week

* Weekend คืออยู่ที่วันเรียนคะตอนนี้เหลือแบบ 45 ชม. ค่าเรียน 13,500 ลดเหลือ 12,500 บาท เน้นวิเคราะห์ อาจจะมีปูพื้นให้บ่างแต่ไม่มากเพราะผู้เรียนส่วนใหญ่เคยไปสอบมาแล้ว
จะเรียนเฉพาะวัน เสาร์ / อาทิตย์ อย่างเดียว/ทั้งสองวันก็ได้คะ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะการสอนเป็นรูปแบบวิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบดังนั้นเนื้อหาจะไม่ซ้ำและอัฟเดทตลอดทุก week คะ


* Private 18 ชม. + Group (45) : อันนี้สำหรับคนที่ต้องการปูพื้น Reading & Writing พร้อมแทรก Grammar ค่าเรียน 18,000 ลดเหลือ 16,500 บาท ก่อนลง Group Class คะ เนื่องจากมีผู้เรียนบางท่านพื้นความรู้ยังไม่แน่นพอ ดังนั้น course นี้จึงเหมาะสม+ ประหยัดมากนะคะ

* Private /Buddy 30-45-60 : สามารเลือกวันเวลา ขึ้นอยู่กับพื้นความรู้ด้านภาษาเชิงวิชาการที่ท่านมี และจัดตารางเรียนเองได้แบบตัวต่อตัว / มาเป็นคู่ จัดตาราง พร้อมเนื้อหาที่ท่านต้องการให้ครูของเราเสริมได้เลยคะ สมัครปุ๊บ จัดตารางทันที สอบถามราคาโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้นะคะ

**บริการเสริม Pre- Test ได้กับทางสถาบันฯได้คะ หากต้อการทราบข้อมูลเรื่อง Pre-Test ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ e-mail: tciapinfo@yahoo.com

ซึ่งเนื้อหาใน Pre-Test จะอัพเดทตลอดทุกเดือนซึ่งเราจะให้ผู้สนใจสามารถทดสอบพร้อมมีอาจารย์คอยตรวจทานให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน


---------------------------------------------------------------------------------------------
** สิ่งที่น้องๆควรทราบเกี่ยวกับ IELTS **
(1) โดยปกติคะแนนสอบ IELTS ในจะแสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง Top Score หากน้องๆต้องการเรียน และสำหรับน้องๆที่สอบในครั้งแรกและมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษปานกลาง หรือ เรียนหลักสูตร inter ในเมืองไทย จะได้ประมาณ เกือบถึงครึ่งหนึ่งของ คะแนนเต็ม
(2) ควรสอบให้ได้คะแนนมากกว่า เกือบถึงครึ่งหนึ่งของ คะแนนเต็ม แล้วค่อยไปเรียน โท / เอก พี่ๆแนะนำ
(3) นอกจากนี้หากมีคะแนน IELTS จะป้องกันการถูกลดระดับภาษาของคุณหากคุณไม่มีผลคะแนน จะถูกกดให้ไปเรียน General ENG ซึ่งจะทำให้น้องๆเสียเวลาเป็นอย่างมาก
(4) หากน้องๆมีผลคะแนน IELTS จะทำให้น้องๆสามารถนำผลคะแนนไปใช้ในการเทียบเท่ากับการเรียนภาษาในระดับ Academic โดยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาก
--------------------------------------------------
**คุณวุฒิของผู้สอนถือเป็นปัจจัยสำคัญโดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้**
*ผ่านการศึกษาในระดับ ป.โท-เอก มาแล้วโดยจะต้องมีคะแนน GPA อยู่ในระดับสูง
*รู้และเข้าใจพื้นฐานของผู้เรียน เข้าในธรรมชาติ + เทคนิค การสอนทังเด็กที่เก่งและไม่เก่ง
*มีการวางแผนการสอนร่วมกันโดยต้องมีการเตรียมตารางสอนกันเป็นทีม..จะใช้ระบบสอนคนเดียว
*เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับ ประยุกต์ อัพเดทให้ผู้เรียนแต่ละรายแบบ Case by Case
*เน้นวิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค แบบสดเลือกเวลาเรียนตามที่นักศึกษาต้องการ ครูผู้สอนในระดับชำนาญการ ที่กล้าเปิดเผยคุณวุฒิ ที่สามารถตรวจสอบได้

1) Dr. Warothai (Ph.D.) Indiana University of Pennsylvania, U.S.A.
2) Dr. Sujera: Doctor of Management in Education @ Ateneo De Davao University
Trainer & Speaker: CITIBANK, US Embassy in Bangkok and in Chiangmai
3) Dr. Projaman ( Ph.D.) Lecturer in the Faculty of Engineering,
Ph.D. in Electrical and Computer Engineering, Purdue University, IN, USA
M.S. in Electrical Engineering, University of Missouri-Rolla, MO,USA
4) Dr.Prateeb Ph.D candidate in Economic @ University of New England
Thai Translator in “The Shan State” for the 1st draft for economic and social history
5) Miss Sujita : Master of Art in English Languages Studies and Methods @ Warwick, UK
Bachelor of Arts, Major: English @ Chulalongkorn
6) Miss Kanokporn : M.B.A., 4.0/4.0 GPA. Honors: Beta Gamma Sigma
University Scholar, Dean’s List, and The National Scholars Honor Society.
University of Texas at Arlington, Arlington, TX @ USA.
7) Mr. Songkran: Master of Science (Logistics) @ AUS
Logistics, University of California Extension, Santa Cruz @ USA.
8) Mr. Sonnarong :Qatar Aerospace Training
Master of Operation Management @ AUS
9) Mr. Kitti: Lecturer & Editor @ Bangkok Post Newspaper
Master of Art in English Languages @ Swindler's University
1st honor Bachelor of Arts , Major: English @ Chulalongkorn
10) Miss Supasiri: Master of Art in English Languages, RMIT @ AUS
11) Mr. Terrawat : Master of Art in English Languages @ Chulalongkorn
12) Miss Sita: Master of Art in English Languages @ Warwick, UK
13) Miss Sompoon: Lecturer in the Faculty of Art @ Chulalongkorn
Master of Art in English Languages Studies for Translator @ Chulalongkorn
1st honor Bachelor of Arts , Major: English @ Chulalongkorn

*************
ช่องทางการชำระเงิน :
1) เงินสด
2) โอนผ่านทาง ATM/ธนาคาร สามารถโทรสอบถาม เพื่อรับ SMS เลขบัญชี (ไทยพาณิชย์ / กสิกร / กรุงไทย)

***********************
ข้อมูลเพิ่มเต็ม: //www.tciap.com
บ้านราชครูพหลโยธินซอย 5 (BTS อารีย์), ลาดพร้าว ซอย 5/1
โทร: 02-6197272 (สายตรง): 086-3252498, 083-6970111
************************************
toeic test ,toeic คือ ,toeic thailand ,toeic สอบ ,toeic แบบใหม่ ,toeic online ,toeic test online ,toeic listening ,toeic center, ielts club, ielts practice, Exam English - Free practice tests for IELTS, TOEFL, TOEIC,ข้อสอบ toeic ,ตัวอย่างข้อสอบ toeic ,english test toeic, incomplete sentences ,ets toeic, test toeic, listening test ,toeic, toefl ,การ สอบ toeic, TOEIC , รับสอน TOEIC , สอน TOEIC , เรียน TOEIC ,คอร์ส TOEIC , แนวข้อสอบ TOEIC , thebrightbrain, หลักสูตร TOEIC , Pre-test TOEIC IELTS , รับสอน IELTS , สอน IELTS , เรียน IELTS , คอร์ส IELTS , แนวข้อสอบ IELTS , หลักสูตร IELTS, Pre-test IELTS,TOEFL , รับสอน TOEFL , สอน TOEFL , เรียน TOEFL , คอร์ส TOEFL , แนวข้อสอบ TOEFL , หลักสูตร TOEFL , Pre-test TOEFL,โรงเรียนสอนภาษา,สอนภาษา, สอนภาษาอังกฤษ, สอนภาษาญี่ปุ่น สอนภาษาจีน ,โรงเรียนสอนภาษา ,รับสอนภาษา ,สอนภาษาเกาหลี ,เรียนภาษา ,ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ toeic, สมัครสอบ toeic, ศูนย์สอบ toeic ,เรียนtoeic ,สอบ toeic ,toeic test ,toeic คือ toefl, WallstreetThailand, เรียนภาษา ,เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต, โปรแกรม เรียนภาษาอังกฤษ , Learning English online free, บทเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์,เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? เรียนภาษาอังกฤษที่ TCIAP ดีไหม, TOEICให้ได้700 ส่งสอบฟรี,ติวสอบ TOEIC,TOEICให้ได้700 ส่งสอบฟรี, TOEIC สอบไม่ผ่านเรียนฟรี, TOEIC เทคนิค รับรองผล100%, TOEFLThailand,TOEICThailand,IELTSThai,ข้อสอบ toeic,ศูนย์สอบ toeic,สมัครสอบ toeic,เรียนtoeic,toeic test,toeic คือ,สอบ toeic,toefl,ข้อสอบ ielts,เรียนielts,สมัครสอบ ielts,ielts exam,สอบ ielts,british council,ielts test,toefl,ข้อสอบ toefl,สมัคร toefl,โทเฟล,toefl test,Kaplan,toefl ibt,ielts,gmat,ข้อสอบ cu-tep,สมัครสอบ cu-tep,ผลสอบ cu-tep,tu-get,smart1,Chula,toefl,cu-ats,เรียนภาษาฟรี,เรียนภาษาอังกฤษ,สถาบันสอนภาษา,เรียนภาษาต่างประเทศ,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาที่ไหนดี,สอนภาษา,training seminar สถาบันฝึกอบรม จัดหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรอบรม และ การสัมมนา เพื่อฝึกอบรม สัมมนา


Create Date : 10 กันยายน 2551
Last Update : 16 มีนาคม 2556 10:53:09 น.
Counter : 165 Pageviews.


noot_tciap
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]