Associazione Culturale Thailandese nel Tri veneto (Italia) ชมรมวัฒนธรรมไทย ในตรีเวเนโต้ (อิตาลี่)
Group Blog
 
All blogs
 
เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (Thai Women Network in Europe)โครงการภาษาและวัฒนธรรมไทยในยุโรป 13 ประเทศ
ของ
เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (Thai Women Network in Europe)

หลักการและเหตุผล

ภาษาและวัฒนธรรมเอกลักษณ์ประจำของทุกชาตินั้น นับเป็นสมบัติอันลํ้าค่า เป็นสัญญลักษณ์หนึ่งของความเป็นเอกภาพของชาตินั้นๆ ภาษาและวัฒนธรรมจึงเป็นสมบัติที่ควรแก่การ เรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้อยู่คู่ชาติตลอดไป

ปัจจุบันนี้มีคนไทยจำนวนมากพํานักอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลก ชาวไทยเหล่านี้ ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมไทย เริ่มถ่ายทอดสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยต่อบุตรหลานของตน ประเทศที่มีโรงเรียนสอน ภาษาไทยและ/หรือวัฒนธรรมมานานและประสบความสำเร็จมาก อาทิ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เป็นต้น

การสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในทวีปยุโรป เช่นที่ประเทศภาคีสมาชิกต่างๆของเครือข่ายฯ คือ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส เบลเยียม อิตาลี ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สเปน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และอังกฤษนั้น หลายแห่งมีข้อจำกัดคือ ไม่สามารถเปิดสอนในภาคฤดูร้อน หรือ ในช่วงปิดภาคได้ เพราะเป็นช่วงที่ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น ไปพักผ่อน ทัศนศึกษา หรือเยี่ยมเยียนครอบครัว เป็นต้น การที่ไม่สามารถเปิดการสอนเป็นโรงเรียนภาคฤดูร้อนได้นี้ เป็นอุปสรรคต่อการเชิญครูอาสาสมัครจากประเทศไทยมาปฏิบัติการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขาดปัจจัยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาวัฒนธรรมไทยในยุโรปจึงมักเป็นรายสัปดาห์ เช่น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1.30 ชั่วโมง เป็นต้น และผู้สอนคือครูอาสาสมัครชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆนั่นเอง

ครูอาสาสมัครดังกล่าว บางท่านไม่มีวุฒิการศึกษาด้านการสอน แต่ร่วมงานด้วยใจรักและประสงค์อุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทยและสังคม กอร์ปกับเล็งเห็นความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมที่มีต่อเยาวชนเชื้อสายไทย ดังนั้นโครงการอบรมครูอาสาสมัครจึงเป็นโครงการหนึ่งที่ควรสนับสนุนการดำเนินการ เพื่อให้การเรียนและการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยต่อเยาวชนเชื้อสายไทยและผู้สนใจอื่นๆประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายและคาดหวัง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อช่วยวางแนวทางและมาตรฐานของการสอน พัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนให้มีศักยภาพ สามารถจัดการเรียน การสอนของโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในยุโรปให้มีประสิทธิภาพ

2 ส่งเสริมให้เยาวชนไทยในยุโรปสามารถสื่อสารภาษาไทย มีเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมไทย ช่วยอนุรักษ์สืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนมีโอกาสนำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการเรียนรู้ในทวีปยุโรปเข้าไปเป็นทรัพยากรความรู้ความสามารถอันมีค่าของประเทศไทยต่อไป

3 เผยแพร่ภาษาไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชากรโลก

4 เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการเรียนการสอนภาษาไทยในยุโรปให้กว้างขวาง มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความรักและความสามัคคีแก่ชุมชนชาวไทย ส่งเสริมให้คนไทยอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ภาคภูมิในความเป็นไทย มีความเสมอภาคเท่าเทียมประชากรในสังคมของประเทศที่ตนพำนักอยู่

กลุ่มเป้าหมาย

1 ครูอาสาสมัครจากโรงเรียนสอนภาษาไทยในประเทศภาคีของเครือข่ายฯ คือ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนีฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อิตาลี เบลเยียม ออสเตรีย นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก อังกฤษ ฟินแลนด์ และ สเปน

2 ผู้ที่สนใจต้องการจะสอนหรือจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในยุโรป

วิธีดำเนินโครงการ
กลุ่มเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมไทย อันนับเป็นวัตถุประสงค์หลักข้อหนึ่งของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปด้านการ ส่งเสริมให้คนไทยอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและเสมอภาคเท่าเทียมกับประชากรในสังคมที่ตนพำนักอยู่ คณะกรรมการเครือข่ายฯ จึงจัดวางโครงการภาษาและวัฒนธรรมไทยขึ้น โดยครอบคลุมแขนงการปฏิบัติงานตั้งแต่ การอบรมครูอาสาสมัคร การจัดวางหลักสูตรที่เหมาะสมต่อวิถีชีวิตในยุโรป การเขียนบทเรียน และ การจัดสร้างสื่อและอุปกรณ์การสอนประกอบบทเรียน มีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในยุโรปและประเทศไทย

โครงการนี้นับเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 เป็นต้นมาคือ

- พฤษภาคม 2005/2548 สัมมนาประจำปี ณ กรุงเบิร์น สวิตเซอร์แลนด์“กลีบกุหลาบและหนามแหลม บนเส้นทางชีวิตของเยาวชนไทยในยุโรป”
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังข้อคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเยาวชนไทยในยุโรป และปัญหาภาษาในครอบครัว

- มิถุนายน 2006/2549 ดร. ปรียานุช จริยวิทยานนท์ รองผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก ณ กรุงปารีส ได้บรรยายแนะนำและชี้ช่องทางของการตั้งกลุ่มหรือโรงเรียนไทยในยุโรป ต่อองค์ประชุมและสัมมนาประจำปี ที่เมืองซอเรนโต อิตาลี หลังจากนั้นมีการรวมตัวกันของสมาชิกกลุ่มหนึ่งเพื่อติดตามและขยายความคิดและหลักการต่อไป และตั้งคณะทำงานโครงการขึ้นโดยมี คุณเสริมศรี บุญสุตม์ รับหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ

- กันยายน 2006/2549 คณะครูอาสาสมัครจาก 9 ประเทศ ทั้งหมดจำนวน 32 คน ได้รับเชิญผ่านเครือข่ายฯจาก ดร.ปรียานุช เข้าร่วมโครงการอบรมครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย เชิงปฏิบัติการ”สร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยในยุโรป”
ที่สำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก ณ ปารีส อ.สุภาภรณ์ ปรีชาอนันต์ และ อ.ธนัญญา หม่อมสาย จาก กศน. ให้เกียรติเดินทางจากประเทศไทยมาเป็นวิทยากร โครงการอบรมครูของเครือข่ายฯนี้มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นผู้แทนจากประเทศภาคีสมาชิกนำความรู้ความสามารถไปเผยแพร่ต่อครูอาสาสมัครอื่นๆในประเทศของตนต่อไป เปรียบเสมือนแม่ไก่สอนลูกไก่ เป็นที่มาของชื่อ “โครงการครูแม่ไก่”ในที่สุด

การจัดตั้งโรงเรียนหรือกลุ่มเรียน และการจัดตั้งกศน. ใน ประเทศภาคีบางประเทศ เช่นที่เมืองอาห์เรนส์บวร์ก ประเทศเยอรมนี และที่เมืองบรูกจ์ ประเทศเบลเยียม นับเป็นผลหนึ่งจากการสัมมนาและอบรมดังกล่าวมาข้างต้นนี้เช่นกัน

- มิถุนายน 2007/2550 คณะทำงานของโครงการภาษาไทยและสมาชิกเครือข่ายที่สนใจโครงการภาษาไทยทั้งหมด 17 คน จาก 9 ประเทศร่วมประชุมวางนโยบายและแผนงาน ณ กรุงบรัสเซลส์ คือการสร้างบทเรียนภาษาไทยประกอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุโรป เนื่องในโอกาสนี้คณะทำงานได้มอบหมายให้ คุณสุมิตรา ซัลส์มันน์ รับหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการต่อจาก คูณเสริมศรี บุญสุตม์ ผู้ย้ายไปทำหน้าที่กรรมการประจำประเทศไทยจึงไม่สามารถดูแลโครงการได้อย่างใกล้ชิดอีกต่อไป อย่างไรก็ตามคูณเสริมศรียังคงเป็นกำลังสมองและกำลังใจที่สำคัญของโครงการอยู่เสมอ

- กันยายน 2007/2550 ดร.ปรียานุช จริยวิทยานนท์ ได้สนับสนุนและร่วมมือกับ
เครือข่ายฯจัดการอบรม ”ผลิตสื่อการสอนภาษาไทยในยุโรป” ณ กรุงปารีส มีคณะครู
“แม่ไก่” และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้จาก 9 ประเทศ ทั้งหมด 28 คน เพื่อร่วมกันสร้างสื่อและบทเรียนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุโรป

- มีนาคม 2008/2551 เครือข่ายฯร่วมกับ กศน. บรูกจ์ ประเทศเบลเยี่ยม ร่วมมือกันจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและใช้อุปกรณ์ประกอบการสอน” ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยได้รับความสนับสนุนจาก สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน กรมการกงสุล และผู้สนับสนุนส่วนบุคคล รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 38 คน จากประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส เนเธอแลนด์ เยอรมนี อิตาลี อังกฤษ สเปน ออสเตรีย นอรเวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ อ.สาลี่ ศิลปสธรรม จากจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากร พร้อมสาธิตการสอน อ. สาลี่นั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมประสบการณ์สอนเด็กไทยในสวิตเซอร์แลนด์มาก่อน ผู้เข้าร่วมอบรมต่างทึ่งและชื่นชมความสามารถ และ “ความเป็ฯครู” อย่างแท้จริงของ อ. สาลี่ เป็นอย่างยิ่ง

การดำเนินการต่อเนื่องหลังจากการอบรมนี้คือ

- การประเมินผลหลังจากนำความรู้ไปปฏิบัติ
- การจัดคลังข้อมูล “ห้องพักครู”
- การจัดผลิตบทเรียนและคู่มืออุปกรณ์ประกอบการสอน
- การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนและประยุกต์ความรู้ความสามารถ
- การติดตามผลของการขยายความรู้ “แม่ไก่” สู่ “ลูกไก่” ในประเทศต่างๆ

งบประมาณ

1 ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งในยุโรปและประเทศไทย
2 การสนับสนุนจากองค์กรเอกชน และเอกชน
3 ทุนส่วนบุคคลของผู้ร่วมโครงการ
4 รายได้จากกิจกรรมประกอบสถานที่ดำเนินโครงการ
ประเทศภาคีสมาชิกของเครือข่ายฯ

ระยะเวลา
โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
E-Mail: twne@hotmail.fr
นางนงลักษณ์ เทร็พพ์ ประธาน

คณะกรรมการบริหารโครงการ

1. ผู้อำนวยการ นางสุมิตรา ซัลซ์มันน์-บางอ้อ สวิตเซอร์แลนด์
2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางอำพันธ์ ชมิด เยอรมนี
3. เลขานุการ นางพัชรี คาสปาร์ ซิกเคอร์มันน์ เยอรมนี
4. ผู้ช่วยเลขานุการ นางปณิธาน ตาบูเรล ฝรั่งเศส
5. ที่ปรึกษา นางนงลักษณ์ เทร็พพ์ สวิตเซอร์แลนด์
6. การเงิน นางโสพิศ ทับทิม เบลเยี่ยม
7. กิจกรรม นายสมบัติ ศิริสุข เบลเยี่ยม

คณะที่ปรึกษา
1 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดร.ปรียานุช จริยวิทยานนท์ ไทย
2 ที่ปรึกษาทางวิชาการ อ. สาลี่ ศิลปสธรรม ไทย
3 ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา นางฉัตรวิบูลย์ โพจ์เซล เนเธอร์แลนด์
4 ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาเด็ก นางกมลลักษณ์ มโนกุลอนันต์-โคอิมัน เนเธอร์แลนด์

ผู้แทนประเทศของโครงการฯ

1. สวิตเซอร์แลนด์ นางสุมิตรา ซัลส์มันน์มัน -บางอ้อ
2. เยอรมนี นางพัชรี คาสปาร์ ซิกเคอร์มันน์
3. ฝรั่งเศส นางปณิธาน ตาบูเรล
4. เนเธอร์แลนด์ นางกมลลักษณ์ มโนกุลอนันต์-โคอิมัน
5. เบลเยียม นางโสพิศ ทับทิม
6. อิตาลี นางวนิชา เทานอก
7. ออสเตรีย นางศิรินทรา ลอร์เกอร์
8. อังกฤษ นางลัดดา หวังดี
9. นอร์เวย์ นางรสกร ฮาเกน
10. สวีเดน นางมานิสา ไซทซ์เบิร์ก
11. เดนมาร์ก นางอรอนงค์ พงศ์พานิช ราสมูเซ่น
12. ฟินแลนด์ นางวนิตศรี ทิร์โคเนน
13. สเปน นางดวงฤทัย เรี่ยวการ

นงลักษณ์ เทร็พพ์
รวบรวมและรายงาน
วันที่ 10 เมษายน 2008/2551Create Date : 10 กันยายน 2551
Last Update : 10 กันยายน 2551 22:35:13 น. 7 comments
Counter : 449 Pageviews.

 
Just dropping by to say hello ka.


โดย: CrackyDong วันที่: 11 กันยายน 2551 เวลา:4:35:20 น.  

 
สุดยอด มากๆๆๆ น้องรัก


โดย: พี่กาน IP: 85.18.81.136 วันที่: 13 กันยายน 2551 เวลา:13:35:33 น.  

 
สนใจเข้าร่วมโครงการด้วยค่ะ ต้องทำอย่างไรคะ
an.chulee@windowslive.com


โดย: ชุลี IP: 89.50.26.70 วันที่: 17 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:44:58 น.  

 
สนใจอยากเข้าร่วมโครงการต้องติดต่อ หรือสมัครได้ที่ไหนคะ เคยเป็นครูมา11ปีตอนนี้อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ค่ะ แนะนำด้วยนะคะ
sinee777@hotmail.com


โดย: sinee IP: 81.205.241.39 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:15:49:09 น.  

 
เคยรับใช้ศูนย์ กศน. ที่เบลเยี่ยม ฝึกซ้อมรำแหย่ไข่มดแดง กับ เซิ้งดีดไหซองค่ะ สนุกมากๆ ยังไงฝากคิดถึงพี่โสพิศ และพี่ๆ น้องๆ ทุกคนผ่านทางนี้ด้วยนะคะ ตอนนี้ต้อมอยู่ที่เนเธอแลนด์ค่ะ ถ้ายังไงเมลล์คุยได้นะคะ sinee777@hotmail.com


โดย: ต้อม IP: 125.26.66.214 วันที่: 18 พฤษภาคม 2553 เวลา:23:01:52 น.  

 
ต้องการเป็นอาสาสมัคร ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
goo5555@hotmail.com


โดย: น้ำหวาน IP: 87.169.32.12 วันที่: 29 มิถุนายน 2554 เวลา:20:01:23 น.  

 
สวัสดีค่ะถ้าเข้าร่วมโครงการต้องทำอย่างไรบ้างคะ?


โดย: sipannee moolriya IP: 212.47.252.101 วันที่: 17 ตุลาคม 2561 เวลา:17:11:31 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

triveneto
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add triveneto's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.