Associazione Culturale Thailandese nel Tri veneto (Italia) ชมรมวัฒนธรรมไทย ในตรีเวเนโต้ (อิตาลี่)
Group Blog
 
All blogs
 
จุลสารจาก ชมรมวัฒนธรรมไทย ในตรีเวเนโต้ (อิตาลี่)ชมรมวัฒนธรรมไทยในตรีเวเนโต้ (อิตาลี่) ขอแจ้งข่าวถึงสมาชิกฯ และผู้ที่สนใจทุกท่านทราบถึงการปฎิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ ที่ผ่านมาช่วงระหว่างปี 2551 และแผนงานโครงการต่างๆ ในปีต่อไป 2552 ดังนี้.
---- มีการประชุมคณะกรรมการ ตามวาระต่าง ๆ
---- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ผู้แทนชมรม ฯ (คุณอาภรณ์ ชื่นเมือง และ คุณนพมาศ ลำดวน)เข้าเยี่ยมคำนับ ฯพณฯ นายประดาป พิบูลสงคราม และคณะอุปทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโรม เพื่อรับทราบนโยบายและแผนงานต่างๆของสถานทูตเกี่ยวกับชุมชนคนไทยในอิตาลี่และเสนอแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของชมรมฯ ร่วมกับกลุ่มผู้แทนชมรมคนไทยในอิตาลี่ (โรม ) กลุ่มผู้แทนของกลุ่มเพื่อนไทยอิตาลี่ (นาโปลี)

----- วันที่ 27 - 30 มีน าคม 2551 ผู้แทนชมรม ฯ (คุณอาภรณ์ และคุณนพมาศ ) ได้เดินทางไปเข้าร่วมการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการเรียนการสอนของเยาวชนไทยในยุโรปของเครือข่ายฯ และเข้าร่วมอบรม “ครูแม่ไก่” ซึ่งจัดโดยกลุ่ม กศน. เบลเยียม และการสนับสนุนจาก สอท.กรุงบรัสเซลล์ ที่มี อ.สาลี่ ศิลปสธรรม เป็นวิทยากรอบรม ณ สอท. กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม ร่วมกับคณะครูแม่ไก่ จากประเทศต่าง ๆ ๑๓ ประเทศ ในยุโรป ที่เป็นภาคีของเครือข่ายหญิงไทย ฯ

----- วันที่ 20 เมษายน 2551 สมาชิกของชมรม ฯร่วมใจกันจัดงานประชุมสัมมนาและประเพณีตรุษสงกรานต์ประจำปี ที่เมือง Povolaro ,จังหวัด Vicenza โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนและหน่วยราชการต่าง ๆ ทั้งไทยและอิตาลี่มีแขกรับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาส ในการสัมมนาเรื่อง " วิถีชีวิตสองวัฒนธรรมและการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับบุตรหลาน " และงานในวันนั้นประสบผลสำเร็จลงด้วยดี

---- วันที่ 3 พฤษภาคม 2551 ชมรม ฯ สาขาเมืองวิเชนซ่า ได้เริ่มเปิดศูนย์การเรียนการสอนภาษาไทยและนาฏศิลป์ ให้แก่เด็กไทยสองสัญชาติและสมาชิกผู้สนใจทั่วไปที่ ห้องสมุดของคอมมูน San drico โดยทำการเปิดสอนทุกวันเสาร์มีครูอาสา จำนวน 3 ท่าน คือ คุณนฤมล ณ นคร ,คุณขวัญฤทัย อรุณ และคุณนวศร หาญภูมิ หากท่านใดสนใจที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนสามารถติดต่อได้ที่บุคคลหรือสาขาดังกล่าว จะมีหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดแจกให้ยืมเรียนจาก สอท.


---- วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2551 ผู้แทนชมรม ฯ (คุณอาภรณ์ ชื่นเมือง คุณนิชารี ศรีมนตรี คุณชาลิสา กงสัน-เที๊ยะ) ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีของเครือข่ายหญิงไทย ในยุโรป และการสัมมนาเรื่อง " ร้อยใจภาษาไทยในยุโรป " ที่กรุงลอนดอน ประเทษอังกฤษ โดยมีชมรมเพื่อนหญิงไทยในสหราชอาณาจักร เป็นเจ้าภาพซึ่งได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงลอนดอน


---- วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2551 ผู้แทนชมรม ฯ (คุณอาภรณ์ และ คุณชาลิสา) ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการครูอาสาสอนภาษาไทยในยุโรป ต่อเนื่องจากการประชุมและสัมมนาประจำปีของเครือข่าย ฯ ที่ สอท. กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

---- วันที่ 20 มิถุนายน 2551 ผู้แทนชมรม ฯ (คุณอาภรณ์ และคุณสงกรานต์ บุญจรัส) ได้ร่วมเข้าพบท่านอุปทูต นายพีระศักดิ์ จันทวรินทร์ และนางสาวอรณัส วัฒยานนท์ เลขานุการเอก เพื่อรับทราบแผนงานของสถานทูตและเสนอแผนงานในโครงการต่าง ๆ ของชมรม ฯ รวมทั้งได้ขอความร่วมมือและสนับสนุนในด้านต่างๆ จาก สอท. ทั้งนี้มีผู้แทนจากชมรมคนไทยในอิตาลี่ (โรม) ผู้แทนจากกลุ่มเพื่อนไทย(นาโปลี) ร่วมเข้าพบด้วย ที่ สอท. กรุงโรม

---- วันที่ 26 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2551 ผู้แทนชมรม ฯ (คุณอาภรณ์ และ คุณสงกรานต์) ได้เข้าร่วมปฎิบัติงานกับเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ในการส่งและดูแลเยาวชนใน "โครงการเยาวชนคืนถิ่น" ของกระทรวงวัฒนธรรม ที่กรุงเทพฯ

---- วันที่ 1 สิงหาคม 2551 ผู้แทนชมรม ฯ (คุณอาภรณ์) ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของประเทศอิ-ตาลี่ ในนามของทั้ง ๓ เขต ( โรม,นาโปลีและเวนิส) ให้ไปรับและส่งหนังสือหลักสูตรการเรียนภาษาไทยของเยาวชนไทยในอิตาลี่ เข้ากรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อจัดส่งเข้ามาในประเทศอิตาลี่ผ่านทาง สอท. กรุงโรม ทั้งนี้ หนังสือหลักสูตรการเรียนภาษาไทย ดังกล่าว ได้รับการอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงิน 900 ยูโรถ้วน จาก สอท. กรุงโรม

---- วันที่ 30 สิงหาคม 2551 ชมรม ฯ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคณะเจ้าหน้าที่ของโครงการกงสุลสัญจร จาก สอท. กรุงโรม ซึ่งนำคณะโดย ท่านกงสุลคุณไสว ปิดเมือง ออกมาบริการให้กับประชาชนชาวไทย ณ เมืองเวนิส.

แผนงานและโครงการต่อไปของชมรม ฯ
---- ราวปลายเดือนกันยายน จะมีการเปิดศูนย์การเรียนการสอนภาษาไทย ที่ คอมมูน Marghera ,Venezia ท่านที่มีบุตรหลาน สามารถส่งบุตรหลานสมัครเข้าเรียนได้ฟรี โดยจะมีการให้ยืมหนังสือเรียนและให้คู่มือแบบฝึกหัดฟรี สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนประจำ เปิดเรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 13.00 น ถึง 17.30 น. สำหรับผู้ปกครองและผู้ที่สนใจทั่วไป ในระยะแรกนี้ จะเปิดสอนการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย

วันที่ 22-25 กันยายน 2551 จะมีครูนาฎศิลป์จากกระทรวงวัฒธรรม(ไทย) จำนวน 2 ท่าน มาสอนศิลปะการรำไทยและการรำเบ็ดเตล็ดทั่วไป ที่ วิเชนซ่า (22-23) และที่ เวนิส (24-25) โดยโครงการครูสอนนาฎศิลป์ 5 ประเทศ (เยอรมนี,เนเธอร์แลนด์, เบลเยี่ยม,สวิต-เซอร์แลนด์และอิตาลี่)เป็นการประสานงานของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปกับกระทรวงวัฒนธรรมไทย ฉะนั้น จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

---- วันที่ 17- 20 ตุลาคม 2551 ผู้แทนของชมรม ฯ (คุณอาภรณ์)จะเดินทางไปประชุมกับคณะกรรมการบริหารของเครือข่ายฯในฐานะผู้แทนของประเทศอิตา-ลี่ ที่เมืองฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ในการประชุมเพื่อปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบของเครือข่ายฯ
---- วันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 จะมีการจัดงานประเพณีลอยกระทง ที่เวนิส
---- วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2551 จะมีคณะกรรมการบริหารและผู้แทนประเทศต่าง ๆ ในภาคีของเครือข่ายฯรวม 13 ประเทศ จะมาเข้าร่วมประชุมเตรียมงานประชุมสามัญและงานสัมมนาประจำปี 2552 ที่จะมีขึ้นที่ เวนิส ในวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2552 โดยชมรมวัฒนธรรมไทย ในตรีเวเนโต้ เป็นเจ้าภาพ และคณะกรรมการชุดดังกล่าวก็จะเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงกับเราด้วย
เดือนธันวาคม 2551 ร่วมงานวันยูนิเซฟ ที่ คอมมูน มอร์สาโน ,ปอร์เดโนเน่

แผนงานปี 2552
---- งานประเพณีตรุษสงกรานต์
---- วันที่ 22- 23 พฤษภาคม 2552 งานประชุมสัมมนาประจำปี ของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป โดย ชมรมวัฒนธรรมไทยในตรีเวเนโต้ เป็นเจ้าภาพ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโรม และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและเอกชนทั้งไทยและอิตาลี่

ข่าวสารจากบริษัทการบินไทย (มหาชน จำกัด)
ทางการบินไทย แจ้งว่า ผู้โดยสารสามารถติดต่อซื้อตั๋วการบินไทยโดยตรงจากบริษัททัวร์ที่มีอยู่ทั่วไปได้หรือหากมีข้อข้องใจสงสัยประการใด ก็สามารถติดต่อสอบถามที่ ออฟฟิศการบินไทย (มิลาน) ที่ เบอร์โทรศัทพ์ 02 8900 351 หรือส่งอีเมล์สอบถามได้ที่ helpdesk-mil@thaiair.it นอกจากนี้ท่านสามารถจองและจ่ายค่าบัตรโดยสารการบินไทยโดยใช้บัตรเครดิตผ่านทางเว็บไซด์ //www.thaiair.it ได้แล้ว
รายงานโดย..
นางอาภรณ์ ชื่นเมือง (ทิพย์ ) ( 333 7444980)
ประธานชมรมวัฒนธรรมไทย ในตรีเวนโต้ (อิตาลี่) . (29 สิงหาคม 2551 )Create Date : 09 กันยายน 2551
Last Update : 12 กันยายน 2551 1:14:35 น. 2 comments
Counter : 416 Pageviews.

 
ต้องการติดต่อเพื่อนเก่าคุณนพมาศ ลำดวนไม่พบกันเป็นเวลา 31ปีแล้วครับผม นายธงชัย สายแสงจันทร์ 0818058737 ฝากคุณอนุเคราะห์ด้วยครับขอบคุณอย่างมาก


โดย: ธงชัย สายแสงจันทร์ IP: 202.176.105.13 วันที่: 8 มีนาคม 2552 เวลา:21:06:53 น.  

 
คุณนพมาศ ลำดวนที่คุณธงชัยตามหาลองติดต่อ320 3076232อิตาลิน่ะ


โดย: กรอบรูป IP: 222.123.155.25 วันที่: 29 มีนาคม 2552 เวลา:2:19:07 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

triveneto
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add triveneto's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.