แนะแนวหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์
แนะแนวหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (JIPP CU)

JIPP | aims.co.th

   สำหรับบทความนี้คราวนี้เราขอเขยิบมาทางด้านของคณะที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนที่ถือว่าใกล้ตัวเรามากๆ และเป็นคณะอันดับที่18ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนั่นก็คือคณะจิตวิทยานั่นเองโดยหลักสูตรที่เราจะมาแนะนำกันในคราวนี้จะเป็นหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือจะเรียกว่า (JIPP CU)

   สำหรับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาหลักทางจิตวิทยาในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ระดับสากล ระดับปริญญาตรี โท และเอก ความพิเศษของคณะนี้นอกจากมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอด ช่วงการศึกษาแล้วนั้น ในเรื่องของการเรียนคนที่เข้าไปศึกษาต่อในคณะนี้ยังได้มีโอกาสในการไปศึกษายังต่างประเทศในมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่สัญญากับคณะจิตวิทยาจุฬา อย่าง  The School of Psychology จาก The University of Queensland ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดของออสเตรเลียด้านการเรียนการสอน และการวิจัยทางจิตวิทยา 

  โดยการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 สถาบัน คือ Bachelor of Science (B.Sc.) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Bachelor of Arts (B.A.) จาก The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งผู้ที่จะเข้าเรียนคณะจิตวิทยาหลักสูตรนานาชาตินั้นจะต้องเข้ารับการศึกษา ณ คณะจิตวิทยาจุฬา  5 ภาคการศึกษา เวลา 3ปีครึ่ง และศึกษา ณ The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 3 ภาคการศึกษา อีกหนึ่งปีครึ่ง

   โดยการแลกเปลี่ยนในการไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัย Queenslandนักศึกษาจะต้องไปศึกษาหลังจากจบช่วงปี2 โดยทางUniversity of Queensland ได้จัดการสนับสนุนทั้งทางด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องทดลองทางจิตวิทยา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่

   และหลังจากหมด1ปีครึ่ง นักศึกษาจะต้องกลับมาศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาสุดท้ายช่วงปี5พร้อมกับทำรายงานจบการศึกษา  โดยนักศึกษาในคณะนี้จะจบมาได้วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต

  แต่อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์แต่เนื้อหาวิชาทั่วไปนั้นจะมีการผสมผสานระหว่างศาสตร์อื่นๆ ทั้งอักษรศาสตร์  รัฐศาสตร์ แพทยศาสตร์ โดยเนื้อหาหลักๆในเรื่องของการเรียนก็จะเน้นในเรื่องของ "จิตใจมนุษย์" ทั้ง กระบวนการของจิต , กระบวนความคิด, รวมไปถึงพฤติกรรมของมนุษย์ ที่ผ่านการมองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะรวมอยู่ในเนื้อหาอย่างเช่น การศึกษากระบวนการรับข้อมูลของมนุษย์ , อารมณ์, บุคลิกภาพ, พฤติกรรม, และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  นอกจากนี้ยังศึกษาในเชิงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยากับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน (อย่างเช่นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัว, ระบบการศึกษา, การจ้างงานเป็นต้น)

   หรือถ้าใครสนใจในด้านของการศึกษาในส่วนของวิทยาศาสตร์ ในร่างกายของคนเรา ทางคณะจิตวิทยาก็ได้มีสอนในส่วนของ การศึกษาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกับขั้นตอนของระบบประสาท หรือองค์ความรู้ในสาขา Behavioral Neuroscience อีกด้วย

   กล่าวโดยสรุปเนื้อหาของการเรียนในทางจิตวิทยาหลักสูตรนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนในศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ ปัญญา กระบวนการทางปัญญาของพฤติกรรมนั้นๆนั่นเอง ซึ่งตัวหลักสูตรนั้นมีระบบการศึกษาแบบทวิภาค 1เทอม 2ปีการศึกษาโดยต้องศึกษาทั้งหมด 5ปี  โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาหน่วยกิตทั้งหมด 125หน่วยกิต โดยในแต่ละเทอมนั้นนักศึกษาจะต้องลงหน่วยกิตอย่างต่ำ9หน่วยกิต แต่ไม่เกิน22หน่วยกิต และเมื่อไปเป็นนักเรียนที่มหาวิทยาลัยQueenland แล้วนักศึกษาสามารถที่จะนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้ ซึ่งภาคการศึกษาจะเริ่มภาคการศึกษาที่1เริ่มเดือน สิงหาคม – ธันวาคม ภาคการศึกษาที่2 มกราคม – พฤษภาคม ภาคการศึกษาฤดูร้อนเริ่มเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 

หลักสูตรJIPP จุฬาเป็นอย่างไร และเรียนอะไรบ้าง
  สำหรับหลักสูตรของJIPP จุฬานั้น จะเรียนกันที่125หน่วยกิต แบ่งเป็นหน่วยกิตที่เรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 95 หน่วยกิต และเรียนวิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัย Queen land ประเทศออสเตรเลีย30  หน่วยกิต แบ่งเป็น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                  30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                                    3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                                    3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                           3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสหศาสตร์                                                                        3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                                           12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ                                                      6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ                                                                          89 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ                                                                             74 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก                                                                              15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                        6 หน่วยกิต


จบมาแล้วเป็นอะไรได้บ้าง

สำหรับการเรียนในวิชาชีพด้านจิตวิทยาการประกอบอาชีพจะสามารถประกอบอาชีพทาง ด้าน จิตวิทยาได้ เช่น นักวิจัยและประเมินผลทางจิตวิทยาทางานในหน่วยงานราชการและเอกชน, บุคลากรคุมประพฤติ, บุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , บุคลากรด้านการบริการการปรึกษาทางจิตวิทยา, บุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางจิต, บุคลากรด้านพัฒนาการมนุษย์, บุคลากรด้านการศึกษา, บุคลากรด้านการปรับพฤติกรรม การช่วยเหลือและบาบัดทางคลินิก , บุคลากรด้านสังคมสงเคราะห์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ, บุคลากรด้านการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม และองค์กร, บุคลากรด้านการบริการ, บุคลากรด้านการสื่อสารมวลชน, บุคลากรด้านการตลาด, บุคลากรด้านวัฒนธรรม, บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬา, บุคลากรด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


เรียนโครงการJIPPใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

สำหรับค่าใช้จ่ายในภาคการเรียนทั่วไปที่จุฬาจะแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็นในส่วนของตัวหลักสูตรคณะจิตวิทยาสำหรับนักศึกษาไทย 60,000 บาท และ นักศึกษาต่างชาติ 80,000บาท และสำหรับค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย 21,000 บาท สำหรับนักศึกษาไทย และ 65,500บาท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งสิ้น 81,000 บาทต่อเทอม และตกปี 162,000บาท สำหรับนักศึกษาไทย และรวมทั้งสิ้น 145,500 บาทต่อเทอม และตกปี 291,000 บาท   สำหรับนักศึกษาต่างชาติ    และนักศึกษาจะต้องจ่ายค่าการศึกษาระหว่างศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยควีนแลนด์ เฉลี่ยเทอมละ ประมาณ   AUD$ 12,xxx    หรือประมาณราวๆสามแสนกว่าบาทต่อ

 ถ้าอยากเข้าโครงการJIPP ต้องทำอย่างไร
1. ต้องมีผลคะแนนดังกล่าว
ต้องมีคะแนนผลการเรียน The International Baccalaureate Diploma (IB)ไม่ต่ำกว่า28 ตามระบบของinternational Baccalaureate Organization 
หรือในกรณีที่มีผลคะแนน The Advance Placement Program (AP)ต้องไม่ต่ำกว่าrank ที่70 ตามมาตรฐานของ The College Board
2. แต่ในกรณีที่ไม่มีผลการศึกษาข้างต้น จะต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
2.1 จบมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า
2.2 มีผลสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้     

TOEFL  
ในส่วน Paper-based  ไม่ต่ำกว่า570 หรือ ในส่วน Internet –based ไม่ต่ำกว่า 88
 IELTS 
ไม่ต่ำกว่า6.5 หรือ
CU-TEP ไม่ต่ำกว่า91

2.3 มีคะแนนสอบวัดความสามารถทางการสื่อสารทางอังกฤษและคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดย

CU-AAT (Verbal Section + Math Section) ไม่ต่ำกว่า 950
SAT I (Critical Reading + Math Section) ไม่ต่ำกว่า 950
โดยการยื่นนั้นจะต้องยื่นผลคะแนนที่มาจากครั้งเดียวกันและต้องไม่เกิน2ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร โดยโครงการนั้นจะนักเรียนทั้งหมด60คนต่อปี

โครงการJIPPเปิดรับสมัครช่วงไหน

ส่วนมากโครงการนี้จะ เปิดรับสมัครช่วง มกราคม โดยต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ตัวจริงด้วย ประกาศผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์ ช่วงปลายกุมภาพันธ์ และสอบสัมภาษณ์ปลายกุมภาพันธ์ต้นมีนาคม  ประกาศผลปลายมีนาคม
         หลักฐานการสมัคร ดังต่อไปนี้
       หลักฐานการสมัคร
       1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป
       2.ใบรายงานผลการศึกษา(Transcripts)
       3.ผลการทดสอบตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด
       4.ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา(เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
       5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
       ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานประกอบการสมัครครบทุกข้อ มิฉะนั้นคณะนิเทศศาสตร์จะไม่รับพิจารณาการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สามารถปรึกษาเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์ได้ที่ 

แนะแนวเรื่องการศึกษาต่อ และged by pure

https://1ab.in/PC2
 Create Date : 31 มกราคม 2564
Last Update : 31 มกราคม 2564 2:02:18 น.
Counter : 2292 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ทากิ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]All Blog