แนะแนวหลักสูตรโครงการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ  สิรินธร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT TU)
แนะแนวหลักสูตรโครงการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ  สิรินธร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(SIIT TU)

SIIT ADMISSION

   หลังจากที่เราแนะนำโครงการเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์มาหลายโครงการก็มาถึงอีกหนึ่งโครงการสำคัญ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งนั่นก็คือ โครงการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ   สิรินธร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ(SIIT TU) ซึ่งเป็นหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยทำการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งการเรียนการสอนทั้งหมดจะเป็นหลักสูตรนานาชาติทุกหลักสูตร  และด้วยความเป็นเป็นโครงการที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อาจจะทำให้มีความเข้าใจผิดว่าโครงการของSIIT นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับโครงการวิศวกรรมนานาชาติ อย่างTEP/TEPE 

  ซึ่งความจริงแล้วโครงการSIITนั้นจะไม่ได้เป็นโครงการที่มีการเรียนการสอนแค่เรื่องของวิศวกรรมศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะถึงแม้โครงการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ        สิรินธร นั้นจะเปิดในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ อย่า
งหลักสูตรวิศวกรรมเคมี 

วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมการสื่อสาร

  วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมเครื่องกล

และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

    แต่ว่าในหลักสูตรของโครงการนี้ยังมีในเรื่องการเรียนในเรื่องของการเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศอย่างภาควิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ,

การจัดการวิศวกรรม,

เทคโนโลยีการจัดการ           

    ซึ่งผู้ที่ศึกษาในโครงการนี้จึงไม่ได้เรียนแค่เรื่องของวิศวกรรมแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการผสานเรื่องการจัดการทางเทคโนโลยีอันเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ผู้ที่จบจากโครงการนี้มีบัณฑิตที่จบการศึกษาในลักษณะสองแบบ    คือผู้ที่จบการศึกษาในลักษณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิทยาศาสตร์บัณฑิต

     โดยการเรียนการสอนของโครงการนี้จะแบ่งออกเป็นสองวิทยาเขต คือวิทยาเขตการศึกษา ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  ซึ่งภาควิชาที่ดำเนินการเรียนการสอนที่ศูนย์บางกะดี ได้แก่
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ

ภาควิชาการสื่อสาร 

ส่วนของทางวิทยาเขตรังสิตก็จะมีการเรียนการสอนในหลักสูตรของวิศวกรรมเคมี 

วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมการสื่อสาร

  วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ซึ่งนั่นอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการวิศวกรรมภาคอินเตอร์เหมือนกับ โครงการTEP และTEPEด้วย

    โดยทั้ง9ภาควิชานั้นจะ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  และแบ่งเป็น วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) , วิชาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ,การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานอาชีพ) ใช้ โดยแบ่งภาคทางการเรียนการสอนออกเป็น ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม –  พฤศจิกายน  ภาคการศึกษาที่ 2เดือนมกราคม –พฤษภาคม  ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 


   หลักสูตรฺ SIIT TUเป็นอย่างไร และเรียนอะไรบ้าง
สำหรับหลักสูตรของ SIIT TU นั้น จะแบ่งออกเป็นย่อยๆ  9ภาควิชา ซึ่งแต่ละภาคจะมีการเรียนเหมือนกันในส่วนของวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต   และจะเรียนแตกต่างกันเมื่อนักศึกษาแต่ละภาควิชาเริ่มลงเรียนในวิชาเฉพาะ ซึ่งแต่ละภาควิชาแบ่งออกดังนี้

วิศวกรรมเคมี 147 หน่วยกิต

1. วิชาพื้นฐาน                                              30   หน่วยกิต

  1.1 ส่วนที่1                                                 21   หน่วยกิต

  1.1.1 วิชาทางมนุษยศาสตร์                          2   หน่วยกิต

  1.1.2 วิชาทางสังคมศาสตร์                           5   หน่วยกิต

  1.1.3 วิชาทางภาษา                                     9   หน่วยกิต

  1.1.4 วิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     5   หน่วยกิต

  1.2 ส่วนที่2                                                  9   หน่วยกิต

2. วิชาแกน                                                     111   หน่วยกิต

  2.1 วิชาแกนบังคับ                                          96   หน่วยกิต

  2.2 วิชาบังคับเลือก                                        12   หน่วยกิต

  2.3 วิชาเลือกทางวิชาชีพ                                3   หน่วยกิต

3. วิชาเลือกเสรี                                                 6   หน่วยกิต

  รวมทั้งหมด                                                             147   หน่วยกิต

วิศวกรรมโยธา  150 หน่วยกิต

1. วิชาพื้นฐาน                                                30   หน่วยกิต

  1.1 ส่วนที่1                                                  21   หน่วยกิต

  1.1.1 วิชาทางมนุษยศาสตร์                           2   หน่วยกิต

  1.1.2 วิชาทางสังคมศาสตร์                           5   หน่วยกิต

  1.1.3 วิชาทางภาษา                                    9   หน่วยกิต

  1.1.4 วิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      5   หน่วยกิต

  1.2 ส่วนที่2                                                    9   หน่วยกิต 
          
2. วิชาแกน                                                              114    หน่วยกิต       
                           
  2.1 วิชาแกนบังคับ                                          93   หน่วยกิต         
                         
       2.1.1 วิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      21   หน่วยกิต

       2.1.2 วิชาทางวิศวกรรมโยธา                          61   หน่วยกิต

       2.1.3 วิชาที่ไม่ใช่ทางวิศวกรรมโยธา                11   หน่วยกิต

  2.2 วิชาบังคับเลือก                                         18   หน่วยกิต

 2.3 วิชาเลือกทางวิชาชีพ                                   3   หน่วยกิต

3. วิชาเลือกเสรี                                                 6   หน่วยกิต

  รวมทั้งหมด  150   หน่วยกิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 150 หน่วยกิต

1. วิชาพื้นฐาน                                                    36   หน่วยกิต

     1.1 ส่วนที่1                                                  21   หน่วยกิต

           1.1.1 วิชาทางมนุษยศาสตร์                      2   หน่วยกิต

            1.1.2 วิชาทางสังคมศาสตร์                5   หน่วยกิต

            1.1.3 วิชาทางภาษา                              9   หน่วยกิต

             1.1.4 วิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   5   หน่วยกิต  
                                  
    1.2 ส่วนที่2                                                    15   หน่วยกิต

 2. วิชาแกน                                                       108   หน่วยกิต

      2.1 วิชาแกนบังคับ                                          87   หน่วยกิต

      2.2 วิชาบังคับเลือก                                         18   หน่วยกิต

       2.3 วิชาเลือกทางวิชาชีพ                                3   หน่วยกิต

3. วิชาเลือกเสรี                                                     6   หน่วยกิต               

  รวมทั้งหมด  150   หน่วยกิต                 

วิศวกรรมการสื่อสาร  150 หน่วยกิต

1. วิชาพื้นฐาน                                                      30   หน่วยกิต

   1.1 ส่วนที่1                                                        21   หน่วยกิต

       1.1.1 วิชาทางมนุษยศาสตร์                            2   หน่วยกิต

        1.1.2 วิชาทางสังคมศาสตร์                           5   หน่วยกิต

        1.1.3 วิชาทางภาษา                                     9   หน่วยกิต

         1.1.4 วิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   5   หน่วยกิต

   1.2 ส่วนที่2                                                       9   หน่วยกิต
                                    
2. วิชาแกน                                                         114   หน่วยกิต 
                                  
    2.1 วิชาแกนบังคับ                                          108   หน่วยกิต
                                    
    2.2 วิชาเลือกทางวิชาชีพ                                   6   หน่วยกิต 
               
3. วิชาเลือกเสรี                                                    6   หน่วยกิต                 

รวมทั้งหมด  150   หน่วยกิต                 

วิศวกรรมอุตสาหการ 150 หน่วยกิต

1. วิชาพื้นฐาน                                                      30   หน่วยกิต

  1.1 ส่วนที่1                                                  21   หน่วยกิต

        1.1.1 วิชาทางมนุษยศาสตร์                      2   หน่วยกิต

       1.1.2 วิชาทางสังคมศาสตร์                       5   หน่วยกิต

       1.1.3 วิชาทางภาษา                                  9   หน่วยกิต

      1.1.4 วิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  5   หน่วยกิต

    1.2 ส่วนที่2                                                    9   หน่วยกิต
                                    
2. วิชาแกน                                                      114   หน่วยกิต   
                                 
    2.1 วิชาแกนบังคับ                                      99   หน่วยกิต     

   2.2 วิชาบังคับเลือก                                     15   หน่วยกิต       
                             
3. วิชาเลือกเสรี                                               6   หน่วยกิต                 

รวมทั้งหมด  150   หน่วยกิต                 

วิศวกรรมเครื่องกล   149 หน่วยกิต

1. วิชาพื้นฐาน                                                      30   หน่วยกิต

  1.1 ส่วนที่1                                                  21   หน่วยกิต

  1.1.1 วิชาทางมนุษยศาสตร์                      2   หน่วยกิต

  1.1.2 วิชาทางสังคมศาสตร์                5   หน่วยกิต

  1.1.3 วิชาทางภาษา                              9   หน่วยกิต

  1.1.4 วิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    5   หน่วยกิต

  1.2 ส่วนที่2                                                    9   หน่วยกิต     
                              
2. วิชาแกน                                                               113   หน่วยกิต   
                                
  2.1 วิชาแกนบังคับ                                      95   หน่วยกิต

  2.2 วิชาบังคับเลือก                                      18   หน่วยกิต

3. วิชาเลือกเสรี                                                              6   หน่วยกิต     

รวมทั้งหมด  149 หน่วยกิต                 

การจัดการทางวิศวกรรม 150 หน่วยกิต

1. วิชาพื้นฐาน                                                      36   หน่วยกิต

  1.1 ส่วนที่1                                                  21   หน่วยกิต

         1.1.1 วิชาทางมนุษยศาสตร์                      2   หน่วยกิต

         1.1.2 วิชาทางสังคมศาสตร์                5   หน่วยกิต

         1.1.3 วิชาทางภาษา                              9   หน่วยกิต

         1.1.4 วิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5   หน่วยกิต      
                              
    1.2 ส่วนที่2                                                  15   หน่วยกิต

2. วิชาแกน                                                             108   หน่วยกิต         

      2.1 วิชาแกนบังคับ                                           102   หน่วยกิต                           

      2.2 วิชาศึกษาพิเศษ                                         6   หน่วยกิต     

  3. วิชาเลือกเสรี                                                    6   หน่วยกิต             

 รวมทั้งหมด  150   Credits

เทคโนโลยีสารสนเทศ 150หน่วยกิต

1. วิชาพื้นฐาน                                                      36   หน่วยกิต

  1.1 ส่วนที่1                                                  21   หน่วยกิต

      1.1.1 วิชาทางมนุษยศาสตร์                      2   หน่วยกิต

      1.1.2 วิชาทางสังคมศาสตร์                    5   หน่วยกิต

      1.1.3 วิชาทางภาษา                              9   หน่วยกิต

      1.1.4 วิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   5   หน่วยกิต
                        
  1.2 ส่วนที่2                                           15   หน่วยกิต

2. วิชาแกน                                              108   หน่วยกิต   

     2.1 วิชาแกนบังคับ                                      87   หน่วยกิต     
                       
    2.2 วิชาบังคับเลือก                                      18   หน่วยกิต   

     2.3 วิชาเลือกทางวิชาชีพ                              3   หน่วยกิต

3. วิชาเลือกเสรี                                                6   หน่วยกิต                 

รวมทั้งหมด 150   หน่วยกิต                 

การจัดการทางเทคโนโลยี 150หน่วยกิต

1. วิชาพื้นฐาน                                              36   หน่วยกิต

  1.1 ส่วนที่1                                                  21   หน่วยกิต

        1.1.1 วิชาทางมนุษยศาสตร์                      2   หน่วยกิต

        1.1.2 วิชาทางสังคมศาสตร์                     5   หน่วยกิต

       1.1.3 วิชาทางภาษา                                    9   หน่วยกิต

       1.1.4 วิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   5   หน่วยกิต    
                                
  1.2 ส่วนที่2                                                  15   หน่วยกิต

2. วิชาแกน                                                     108   หน่วยกิต 

  2.1 วิชาแกนบังคับ                                      74   หน่วยกิต         
                   
  2.2 วิชาบังคับเลือก                                      34   หน่วยกิต                           

3. วิชาเลือกเสรี                                             6   หน่วยกิต     

 รวมทั้งหมด 150 หน่วยกิต                 

จบมาแล้วเป็นอะไรได้บ้าง

สำหรับการเรียนในโครงการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ ศิรินธรนั้นสามารถประกอบอาชีพ ได้หลากหลาย อย่างเช่น วิศวกรกระบวนการผลิต (Production Engineer) วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต (Design Engineer) ,นักวิชาการในองค์กรราชการและเอกชน, นักวิเคราะห์โครงการ,ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและกระบวนการทางเคมี, วิศวกรความปลอดภัยกับงานสิ่งแวดล้อม, นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางเคมีและเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ , งานด้านบำบัดสิ่งแวดล้อม ทั้งในอากาศและในน้ำ, การปิโตรเลียมฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ฯลฯ, วิศวกรเครื่องกล โดยสามารถออกแบบ ควบคุม และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ควบคุมการผลิตและกระบวนการต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบและควบคุมงานระบบต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบ การลำเลียงน้ำในอาคาร

    รวมทั้งการวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้พลังงานในโรงงาน อาคาร และหน่วยงานต่างๆ ได้ , นักวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงาน อากาศยาน หุ่นยนต์ หรือ ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิศวกร,นักวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการ,ผู้บริหารโครงการ, นักวิจัย, วิศวกรในส่วนต่างๆ ภาคการผลิต, วิศวกรในส่วนต่างๆ ภาคการบริการ,ผู้วิจัย หรือผู้ช่วยวิจัย, นักวิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงาน ,งานด้านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ,

  งานทางด้านการเงิน,งานทางด้านการวางแผนการผลิต หรือ จะทำงานกับบริษัททางด้านระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์ วิทยุ ดาวเทียม   บริษัทผู้ผลิตแผงวงจรไฟฟ้า วงจรหรือชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมไปถึงบริษัทผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ การไฟฟ้าฯ ทั้งส่วนนครหลวงและภูมิภาค,นักบริหารจัดการวิศวกรรม

เรียนโครงการ SIIT TU ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

โครงการนี้เป็นโครงการภาคพิเศษค่าใช้จ่ายจะแบ่งออกเป็น ค่าเทอมสำหรับการเรียนช่วงชั้นปีที่1-4 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตกประมาณเทอมละ 90,905 บาท และคิดเป็น181,810 ต่อปี    ตกแปดเทอมจะประมาณ727,240บาท โดยค่าใช้จ่ายนี้ยังนับรวมค่าใช้พวกการกินอยู่อื่นๆเช่นค่าหอพัก หรือว่าค่าใช้จ่ายปลีกย่อย อย่างอาหาร ตำรา  ฯลฯ นอกจากนี้หลักสูตร SIIT มีการให้ทุนนักศึกษา (Scholarship) ในแต่ละปีมากกว่า 200 ทุน รวมจำนวนเงินมากกว่า 10 ล้านบาท โดยมีรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ ให้ทุนแบบเต็มจำนวนครึ่งจำนวนหรือบางส่วน นักศึกษาสามารถขอรับทุนได้ตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษาหรือระหว่างศึกษาก็ได้ และยังมีการให้เงินกู้ยืม (Loan) ทั้งจากของหลักสูตร SIIT และจากรัฐบาลไทย 

ถ้าอยากเข้าโครงการ SIIT TU ต้องทำอย่างไร

1. ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือใช้การเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่ามีคุณวุฒิเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย 

2. โดยทางโครงการได้เปิดทางเลือกในการยืนสมัครเข้าศึกษาต่อได้ในอีก 4 ช่องทางคือ

    2.1การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือ “การสอบ Admission” 

   2.2 สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีคือมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไปหรือต่ำกว่า 3.25 แต่มีเกรดในวิชา Math & Science เฉลี่ย 3.00 ก็สามารถยื่นสมัครเข้าเรียนได้ตามช่วงเวลาที่สถาบันเปิดรับสมัคร

  2.3 การจัดสอบตรงของสถาบัน โดยเป็นการจัดสอบใน 3 รายวิชาอันได้แก่ Mathematics Physics/General Science และ English

  2.4 การยื่นคะแนนสอบมาตรฐาน Standardized Test Score โดยมีรายละเอียดการยื่นคะแนนดังต่อไปนี้

กรณีที่ใช้คะแนน SAT ยื่นสมัคร

–  คะแนนสอบ SAT I: Math ไม่ต่ำกว่า 630 คะแนน

–  คะแนนสอบ SAT I: Critical Reading และ “Writing” ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

สามารถปรึกษาเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์ได้ที่ 

แนะแนวเรื่องการศึกษาต่อ และged by pure

https://1ab.in/PC2
Create Date : 30 มกราคม 2564
Last Update : 30 มกราคม 2564 23:56:06 น.
Counter : 1080 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ทากิ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]All Blog