แนะแนวโครงการสาขาวิชานวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (BSI TU)
แนะแนวโครงการสาขาวิชานวัตกรรมการบริการ(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (BSI TU)

BSI Curriculum
ทุกวันนี้เราคงต้องยอมรับว่าแนวทางในการประกอบอาชีพของคนไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากขึ้น จากแต่เดิมนั้นความต้องการในการประกอบอาชีพของคนไทยมักจะนิยมประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับทางภาคของราชการ เพราะเนื่องจากเป็นอาชีพที่มีการนับหน้าถือตาในวงสังคมสูง และมีความมั่นคงทางอาชีพอยู่มาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาชีพที่เข้ามาแทนที่คืออาชีพในด้านธุรกิจทางการเงินหรือการทำงานเอกชน เพราะเนื่องจากให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง  แต่เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้น ตัวเลือกที่มีการส่งเสริมขึ้นมาคือในด้านของการท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญ และต่อมาได้กลายเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ  

 และในตอนนี้เราจะมาแนะแนวหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวข้องกับงานด้านการบริการกัน ซึ่งหลักสูตรนั้นก็คือ หลักสูตร โครงการสาขาวิชานวัตกรรมการบริการ  (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   หรือ(BSI TU) ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4ปีแบบทวิภาค 1ปีการศึกษา มี2ภาคการศึกษาเรียนเต็มเวลาในวัน – เวลาราชการ แบ่งออกเป็น3 ภาค
 คือ   ภาคการศึกษาที่ 1   เดือนสิงหาคม – ธันวาคม  

 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม และ     

   ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

โดยเปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์และมีการเรียนการสอนเป็น ภาษาอังกฤษ   ซึ่งเนื้อหาทางการเรียนการสอนส่วนใหญ่นั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย แต่หลักๆคือเน้นการผสมผสานผ่านองค์ความรู้ต่างๆ เข้ากับศาสตร์เกี่ยวกับด้านการบริการ ไม่ว่าจะเป็น บริหาร ,จิตวิทยา,กฎหมาย ,การตลาดเพื่อพัฒนาด้านทักษะการใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์แก่ผู้เรียน
 โดยเนื้อหาเด่นๆจะเน้นในเรื่องของการบริหาร และการสื่อสารทางด้านการบริการ  หรือในการบริหารสื่อ รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์ภาคการบริการ อย่างเช่นวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาการโรงแรมระหว่างประเทศ,การจัดการธุรกิจการบริหารความเสี่ยงสำหรับอุตสาหกรรมการบริการการประชุม การจัดแสดงและนิทรรศการ,การสร้างและบริหารเอกลักษณ์ตราสินค้า  รวมทั้งมีวิชาเลือกเกี่ยวกับด้านภาษา ที่สามเป็นทางเลือกแก่ผู้ศึกษาอย่างเช่นภาษาจีน ,ภาษาเกาหลี และภาษารัสเซีย ซึ่งในโครงการนั้นการเรียนการสอนส่วนใหญ่ จะสร้างการเรียนรู้ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ อย่างเช่น การศึกษานอกสถาน ที่ ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน อย่างเช่น วิชา การฝึกงานระดับปฏิบัติการ และ การฝึกงานระดับบริหาร รวมทั้ง การเรียนการสอน แบบบทบาทสมมุติ ,การวิเคราะห์กรณีศึกษา, การอภิปรายกลุ่ม และการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อรองรับความต้องการด้านบุคลากรของอุตสาหกรรมการบริการที่มีความซับซ้อนและทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

  เพราะงานด้านการบริการในปัจจุบัน ถือเป็นหนึ่งในนโยบายการดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ดังนั้นงานพัฒนา ด้านการบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการนำเครื่องมือที่เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อให้ผู้บริโภคสินค้า ได้รับประโยชน์การบริการสูงสุด จึงน่าจะเป็นช่องทางในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี

หลักสูตร BSI มธเป็นอย่างไร และเรียนอะไรบ้าง

สำหรับหลักสูตรนี้จึงเน้นการพัฒนางานด้านการบริการ ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน โดยเฉพาะในอนาคต การบริการจะมีบทบาทสำคัญในด้านการพัฒนาความก้าวหน้าขององค์กร  จึงทำให้งานด้านการบริการลูกค้า ทั้งในแง่ของการสื่อสาร การพัฒนารูปแบบการให้บริการ น่าจะต้องปรับเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด เพื่อเพิ่มศักยภาพให้การตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเอง โดยวิชาที่ทางหลักสูตรเปิดสอน จะเป็นการพัฒนาทั้งองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการและเอกชน นอกจากงานด้านการบริการแล้ว

   นักศึกษาในหลักสูตรนี้    ยังสามารถเลือกศึกษาในงานด้านต่างๆได้อีกด้วย เช่น งานด้านการติดต่อ สื่อสาร การขนส่งรวมไปถึงการกระจายสินค้า งานด้านสันนทนาการ การท่องเที่ยว  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านการบริการสังคม การเงิน การศึกษา เป็นต้นและการเรียนที่วิทยาลัยนวัตกรรมไม่เพียงแต่เปิดโอกาสด้านการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเปิดโอกาสด้านการสนับสนุนทุนสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความร่วมมือกับคณะต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ดังนั้น หลักสูตรมุ่งเน้นที่จะเปิดโลกทางการศึกษา แนวความคิด นวัตกรรมใหม่ ๆ การเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติต่อการทำงานที่ดี มีความเป็นสากล สามารถทำงานได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน โดยรูปแบบของหลักสูตรแบ่งออกเป็น

 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | General Education Courses     30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ | Specific Courses                              90 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ | Core Courses                                            78 หน่วยกิต
2.2 วิชาเลือก | Elective Courses                                        12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | Free Elective Courses                    6  หน่วยกิต
                                                                  รวมทั้งหมด    126 หน่วยกิต     
 จบมาแล้วเป็นอะไรได้บ้าง
หลักสูตร BSI TUมุ่งผลิตนักศึกษา สามารถทำงานได้ทั้ง  องค์กรต่างชาติ เช่น ASEAN Secretariat, Pacific Asia Travel Association (PATA), Mekong Tourism Coordinating Office (MTCO), UNDP, UNEP, Asian Development Bank (ADB) องค์กรและบริษัทธุรกิจการบริการสาขาต่าง ๆ เช่น โรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจจัดงานอีเวนท์ สายการบิน โรงพยาบาล ธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการโทรคมนาคม การติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่งบริษัทและธุรกิจภาคการผลิตที่มีหน่วยงานด้านการบริการ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และอื่น ๆรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง ICT และอื่น ๆ

เรียนโครงการ BSI  ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

โดยมีค่าเรียน ตก4ปีคิดเป็น 450,000บาท โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) (โครงการพิเศษ) นักศึกษามีค่าใช้จ่ายหลักได้แก่ ค่าหน่วยกิต ๆ ละ 2,500 บาท ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามระเบียบ และค่าธรรมเนียมพิเศษของวิทยาลัยนวัตกรรมภาคการศึกษาละ 10,000 บาท (สำหรับนักศึกษาไทย) ยกเว้นภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตรนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ ค่าเอกสารประกอบการสอนและตำรา 


ถ้าอยากเข้าโครงการBSI TUต้องทำอย่างไร

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.00
มีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร และมีผลคะแนน ดังนี้
TOEFL  Paper-based   500
TOEFL Computer-based 173  
TOEFL Internet-based  61
TU-GET                         500
IELTS                                6.0

ในกรณีผู้สมัครเข้าศึกษามีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ดี เช่น ผลการเรียนระดับดีมาก มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ เป็นต้น สามารถรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขได้ โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้
TOEFL  Paper-based   400
TOEFL Computer-based 97
TOEFL Internet-based     32
TU-GET     400
IELTS       4.5

ในกรณีที่นักศึกษาต่างชาติเป็นผู้ที่มีสัญชาติและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จะได้รับการพิจารณายกเว้นไม่จำเป็นต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายชื่อประเทศดังนี้ คือ ออสเตรเลีย, แคนาดา, ไอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องยื่นใบเทียบวุฒิการศึกษา หรือ ใบรับพิจารณาเทียบวุฒิการศึกษา (หนังสือชั่วคราว) อ้างอิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย เรื่องการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ทั้งนี้ กรณียังไม่ได้หลักฐานการเทียบวุฒิมหาวิทยาลัยจะอนุโลมผ่อนผันการยื่นหลักฐานการเทียบวุฒิเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นกำหนดนี้จะถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา

รายละเอียดการสมัคร

ช่องทางการสมัคร
ช่องทางที่ 1 :    ยื่นด้วยตนเองที่เคาท์เตอร์ฝ่ายบริการการศึกษา ชั้น 1 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้ทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ช่องทางที่ 2 :    ยื่นทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารตามที่อยู่
ฝ่ายบริการการศึกษา (สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

หมายเหตุ: การส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทั้งหมด กำหนดให้เป็นการจัดส่งแบบลงทะเบียน ทั้งนี้ วิทยาลัยนวัตกรรม จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้

ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว Download ใบสมัครได้ที่นี่

รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว                                                         จำนวน 3 รูป

สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       จำนวน 1 ฉบับ

หรือ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.4-5)

กรณีสำเร็จการศึกษาต่างประเทศ จะต้องยื่นสำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษา    จำนวน 1 ฉบับ
หรือ ใบรับพิจารณาเทียบวุฒิการศึกษา (หนังสือชั่วคราว) อ้างอิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยเรื่องการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ

ผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ตามระดับคะแนนที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร 
       
ใบนำฝากธนาคาร (ฉบับจริง) ที่โอนเงินค่าสมัคร            จำนวน 1,000 บาท
สำเนาบัตรประชาชน                                               จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน                                                 จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (หากมี)                 จำนวน 1 ฉบับ


อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรม ซึ่งชำระค่าสมัครโดยการโอนเงินเข้าบัญชี “วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางลำพู บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 003-3-09797-9 เท่านั้น
 
ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน (ใบนำฝากเงิน) ฉบับจริง แนบมาพร้อมกับเอกสารการสมัคร โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ลงบนใบนำฝากให้ชัดเจน หากผู้สมัครไม่ได้แนบหลักฐานใบนำฝากเงินมาพร้อมกับใบสมัคร ทางวิทยาลัยจะถือว่าใบสมัครที่ส่งมานั้นไม่สมบูรณ์
 
วิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสำหรับการรับตรง พิจารณาจากการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการวิทยาลัยนวัตกรรม ถือเป็นที่สิ้นสุด

การสอบข้อเขียนของหลักสูตร
การสอบข้อเขียนเป็นแบบอัตนัย ตอบคำถามสั้น ๆ ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ เน้นการวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความคิด ทักษะการแก้ปัญหาของผู้สมัคร และความรู้ทั่วไปด้านการบริการประเภทต่าง ๆ เช่น การบริการโรงแรม รถประจำทาง รถไฟ ธนาคาร ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร เป็นต้น
การสอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้สมัครสามารถนำ Portfolio หรือประกาศนียบัตร หลักฐานแสดงถึงการได้รับรางวัล ความรู้ ความสามารถพิเศษต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ในวันสอบได้

สามารถปรึกษาเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์ได้ที่ 

แนะแนวเรื่องการศึกษาต่อ และged by pure

https://1ab.in/PC2Create Date : 29 มกราคม 2564
Last Update : 29 มกราคม 2564 22:08:01 น.
Counter : 381 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ทากิ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]All Blog