**Angie-life is short and wonderful**
 
 

เอกสาร Green card เบื้องต้น

ถ้าแต่งงานในประเทศนั้น

แต่งกับ citizen คู่สมรสถือเป็น immediate relative คือสามารถได้รับกรีนการ์ดทันทีเมื่อเอกสารผ่าน
การพิจารณา โดยไม่ต้องรอคิวและโควต้าแต่อย่างใด ในกรณีที่ชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรสอยู่ในอเมริกาแล้ว
ทั้งนี้คือเข้าเมืองมาอย่างถูกต้อง สามารถยื่นแบบฟอร์ม I-130 และI-485 ได้พร้อมกันในคราวเดียว
ถึงแม้วีซ่าเดิมจะหมดอายุก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศ แต่หากได้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายมามากกว่าหกเดือนและยื่นขอก รีนการ์ด
แล้วเดินทางออกนอกประเทศจะมีผลทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้อีก 3 ปี ในกรณีที่อยู่เกินมามากกว่า 6 แต่น้อยกว่าหนึ่งปี และไม่สามารถเข้าประเทศได้ 10 ปี ในกรณีที่อาศัยอย่างผิดกฎหมายมามากกว่าหนึ่งปี ดังนั้นหากก่อนจะดำเนินการยื่นขอกรีนการ์ด
ชาวต่างชาติได้อยู่อย่างผิดกำหมายมาแล้วไม่ควรเดินทางออกนอกประเทศ ควรอยู่รอจนได้รับกรีนการ์ด

ในกรณีที่คู่สมรสชาวต่างชาติอยู่นอกประเทศสหรัฐต้องดำเนินการติดต่อสถานทูตที่ใกล้เคียงแล้วยื่น
ขอกรีนการ์ดจากภายนอกโดยยื่น I-130 ก่อนหลังจากได้รับแจ่้งผลการอนุมัติจึงยื่น I-485 หรือขอวีซ่า
คู่หมั้น K-1 visa และเข้ามายื่นเรื่องในอเมริกา

ในกรณีที่ทั้งคู่รู้จักกันก่อนหน้าที่ชาวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาอเมริกาโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว
เดินทางเข้าประเทศ และหลังจากนั้นก็แต่งงานกัน อาจทำให้เป็นข้อสงสัยได้ว่าตั้งใจเข้ามาแต่งงานโดยใช้วีซ่าผิดประเภท ในกรณีนี้เจ้าหน้าที่อาจขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทำเรื่องขอยกเว้นกรณี ที่ได้ใช้วีซ่าผิดประเภท ในวันสัมภาษณ์สามารถพาทนายเข้าไปด้วยได้

ถ้าคู่สมรสชาวต่างชาติเข้าเมืองคือเข้าสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายจะไม่สามารถยื่นขอกรีนการ์ด
ในสหรัฐอเมริกาได้ยกเว้นแต่ว่า นายจ้างหรือครอบครัวได้ยื่นขอกรีนการ์ดให้ก่อนวันที่
14 มกราคม 1998 หรือระหว่างวันที่ 14 มกราคม 1998 ถึง 21 เมษายน 2001 และมีเอกสาร
หรือหลักฐานยืนยันได้ว่าในวันที่ 21 ธันวาคม 2000 ชาวต่างชาติผู้นั้นอยู่ในสหรัฐอเมริกาจริง

การขอกรีนการ์ดจากการแต่งงานกรณีแต่งงานกับ Permanent Resident

การขอกรีนการ์ดในกรณีแต่งงานกับ u.s. permanent resident ในกรณีนี้คนที่เป็น permanent resident
หรือกรีนการ์ดต้องยื่นแบบฟอร์ม I-130 ไปก่อน เมื่อเอกสารผ่านคู่สมรสชาวต่างชาติ
จะได้รับการติดต่อเมื่อมี visa number ว่างแล้วเท่านั้น ในกรณีที่คู่สมรสอยู่นอกประเทศสหรัฐ
หลังจากได้รับ visa number ให้ดำเนินการติดต่อสถานทูตเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปคือยื่น I-485 ในกรณีแต่งงานกันในสหรัฐอเมริกาและที่ยังไม่ได้รับ visa number โดยที่วีซ่าเดิมจะหมดอายุชาวต่างชาติควรเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาเพื่อหลีก เลี่ยงการ
เป็นผู้อยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมาย (ซึ่งตรงนี้จะต่างกับคนที่แต่งงานกับ citizen ซี่งไม่จำเป็นต้อง
ออกนอกประเทศ) ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาให้กรีนการ์ดในภายหลัง

ถ้าคู่สมรสชาวต่างชาติเข้าเมืองคือเข้าสหรับอเมริกาอย่างผิดกฎหมายจะไม่สามารถยื่น
ขอกรีนการ์ดในสหรัฐอเมริกาได้ยกเว้นแต่ว่า นายจ้างหรือครอบครัวได้ยื่นขอกรีนการ์ด
ให้ก่อนวันที่ 14 มกราคม 1998 หรือระหว่างวันที่ 14 มกราคม 1998 ถึง 21 เมษายน 2001
และมีเอกสารหรือหลักฐานยืนยันได้ว่าในวันที่ 21 ธันวาคม 2000 ชาวต่างชาติผู้นั้นอยู่ในสหรัฐอเมริกาจริง

ในกรณีที่ได้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายเกินกว่าหกเดือนและมีผลทำให้ถูกปฏิเสธ
การให้กรีนการ์ดเนื่องจากการอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมาย กรณีนี้จะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอยกเว้น โดยต้องแสดงให้เห็นว่าการที่ถูกปฏิเสธกรีนการ์ดจะมีผลกระทบเลวรร้ายอย่างมาก ต่อคู่สมรสที่เป็น
resident หรือบุตร ผลกระทบอย่างรุนแรงหรือ extreme hardship นั้นหมายถึงเกินกว่าแค่ความเศร้าเสียใจ
ที่ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดา แต่อาจเป็นผลกระทบในด้านสุขภาพ เหตุผลในด้านการเงิน การศึกษา
รวมทั้งวัฒนธรรมเป็นต้น แต่ถ้าการขอยกเว้นนี้ได้รับการปฏิเสธอีกครั้งจะมีผลทำให้ไม่สามารถกลับ
เข้ามาในสหรัฐอเมริกาได้อีกเป็นเวลา 3 ปี ในกรณีที่อยู่อย่างผิดกฎหมายมากกว่า 6 เดือนแต่น้อยกว่า 1 ปี และถ้าอยู่อย่างผิดกฎหมายมามากกว่าหนึ่งปีจะมาสามารถเข้าสหรัฐอเมริกาได้ 10 ปี

นอก จากนั้คู่หมั้นที่จะแต่งงานกับ permanent resident ไม่สามารถขอวีซ่าคู่หมั้น K-1 เพื่อเดินทางเข้ามาแต่งงานในสหรัฐอเมริกาได้เหมือนกับการจะแต่งงานกับ citizen ถ้าไม่ได้เข้ามา
ด้วยวีซ่าประเภทอื่นๆก่อนหน้าที่จะแต่งงาน ต้องแต่งงานภายนอกประเทศและยื่นเรื่องตามลำดับ
ซึ่งปกติจะใช้เวลาค่อนข้างนานประมาณ 2 -7 ปี เพราะจะต้องรอจนกว่าจะมี visa number ว่าง
เนื่องจากจะให้สิทธิกับครอบครัวของ citizen เป็นลำดับแรก และในแต่ละปีมีการกำหนดโควต้า
การให้กรีนการ์ด (คู่สมรสของ citizen ไม่มีการกำหนดโควต้า)

ในกรณีที่แต่งงานกันก่อนที่อีกฝ่ายจะได้รับกรีนการ์ดแต่ได้ยื่นเอกสารไปแล้ว
คู่สมรสไม่จำเป็นต้องยื่น I-130 ซ้ำอีกใช้ร่วมกันได้เลย และคู่สมรสไม่ต้องเสียเวลารอ
visa number ต่างหาก เรียกกรณีนี้ว่าเป็น joint benefit

อีก กรณีอาจรอให้คู่สมรสที่ได้กรีนการ์ดได้เป็น citizen ก่อนแล้วค่อยยื่นขอกรีนการ์ด แต่จริงๆวิธีนี้ก็อาจไม่ได้ทำให้ได้รับกรีนการ์ดเร็วขึ้นแต่อย่างใด เพราะปกติการเปลี่ยนสถานะจากกรีนการ์ดไปเป็น citizen ต้องคงสถานะการเป็นกรีนการ์ดมาแล้วอย่างน้อยห้าปี (ยกเว้นคู่สมรสของ citizen
แค่สามปีก็ขอสอบเป็น citizen ได้)

แบบฟอร์มต่างๆที่ต้องใช้ในการยื่นขอกรีนการ์ดที่ได้จากการแต่งงาน
# Application for Alien Relative (I-130)
# Application to Register Permanent Residence (Form I-485)
# Biographical information (Form G-325)
# Medical Exam Sheet is not required, if your Spouse has had a medical exam based in K-1 visa (I-693)
# Two color photos taken within 30 days
# Evidence of inspection, admission or parole into the United States (Form I-94, Arrival Departure Record)
# Affidavit of Support (Form I-864 with supporting documents) เอกสารsupport เราของคู่สมรส
# Authorization for employment (Form I-765) ขอทำงาน
# Travel Parole (Form I-131) สำหรับต้องการเดินทางออกนอกประเทศ

เกิดอะไรขึ้นหลังจากได้ยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอกรีนการ์ดแล้ว

หลังจากส่งแบบฟอร์มและเอกสารทั้งหมดแล้วปกติประมาณหนึ่งถึงสามสัปดาห์
จะได้รับใบเสร็จรับเงินและยืนยันการรับเอกสารจากเรา หลังจากที่ได้รับใบเสร็จไม่นาน
ประมาณไม่เกินหนึ่งสัปดาห์จะได้รับเอกสารนัดให้ไปพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูป
ในกรณีที่ขอใบอนุญาตทำงานและเอกสารขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศด้วย
ปกติจะใช้เวลาประมาณ 65 – 90 วันจะได้รับเอกสารดังกล่าว

ขั้นตอนต่อมาหลังจากนั้นจะได้รับเอกสารแจ้งนัดวันสัมภาษณ์ รวมทั้งเอกสารต่างๆ
ที่ต้องนำมาแสดงในวันสัมภาษณ์ซึ่งก็แตกต่างกันไปในแต่ละราย
การสัมภาษณ์ปกติเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นการแต่งงานอย่างถูกต้องและแต่งงานกันจริงๆ
ไม่ได้จ้างแต่งเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจากนั้นเพื่อตรวจสอบว่าคนต่างชาติรายนั้น
ไม่ทำผิดกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองหรือทำผิดทางด่นอาชญากรรมใดๆ
ที่มีผลต่อการพิจารณาให้กรีนการ์ด
 

Create Date : 04 ตุลาคม 2552   
Last Update : 4 ตุลาคม 2552 7:49:12 น.   
Counter : 4075 Pageviews.  


การแต่งงาน

ขอออกตัวก่อนเลยนะว่าไม่รู้เรื่องนี้มาก่อน แล้วก็ไม่ใช่ทนายหรือผู้มีความรู้ทางกฎหมายนะ

แต่งงานในอเมริกา

โดย ทั่วไปทุกคนสามารถแต่งงานในสหรัฐอเมริกาได้ไม่ว่าจะเป็น citizen, resident หรือผู้ถือวีซ่าชั่วคราว เช่นนักท่องเที่ยว ผู้มาติดต่อธุรกิจ นักเรียน เกือบทุกรัฐไม่ได้มีข้อห้ามสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการแต่งงานในประเทศ สหรัฐอเมริกา แต่ก่อนการแต่งงานต้องตรวจสอบว่ารัฐที่จะจัดการแต่งงานมีข้อกำหนดและ เงื่อนไขและ
เอกสารที่ต้องแสดงอย่างไร สหรัฐอเมริกามีทั้งหมด 50 รัฐแต่ละรัฐจะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป เช่นบางรัฐต้องมีผลการตรวจเลือด บางรัฐกำหนดอายุขั้นต่ำของคู่สมรส เอกสารต่างๆที่ต้องแสดง บางรัฐเพียงแค่พาสปอร์ตก็เพียงพอ บางรัฐอาจต้องแสดงใบสูติบัตร บางรัฐมีระยะเวลาที่ต้องรอหลังจากได้รับใบอนุญาตจึงจะแต่งงานได้ บางรัฐอาจยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันแต่บางรัฐยังไม่สามารถทำได้ เป็นต้น

แต่งงานแล้วขอกรีนการ์ดได้หรือไม่

* ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งเป็น citizen อีกฝ่ายที่เป็นชาวต่างชาติสามารถยื่นขอกรีนการ์ดได

* ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งเป็น permanent resident คู่สมรสชาวต่างชาติสามารถขอกรีนการ์ดได้แต่ปกติใช้เวลานานประมาณ 2-7 ปี

* ถ้าคู่สมรสทั้งสองฝ่ายเป็นชาวต่างชาติต้องตรวจสอบก่อนว่าการแต่งงานในสหรัฐอเมริกา
ได้รับการยอมรับจากประเทศของตนเองหรือไม่ และไม่สามารถรับผลประโยชน์ใดๆ
ในด้าน immigration
 

Create Date : 04 ตุลาคม 2552   
Last Update : 4 ตุลาคม 2552 7:36:43 น.   
Counter : 559 Pageviews.  genie_a18
 
Location :
MA United States

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
สวัสดีทุกๆคนค่า ยังไงมีอะไรผิดพลาดก็แนะนำกันมานะค่า ขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนบล็อกค่า
[Add genie_a18's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com