เหนือฟ้า พาไป@FlywithMoM
งานเทศกาลบอลลูนนานาชาติ ประเทศไทย ครั้งที่ 3 อยุธยาประชาสัมพันธ์ งาน เทศการ Balloon นานาชาติ
ปีนี้จัดที่อยุธยา พี้นที่แสดงก็คงเป็นตรงบริเวณ วัดเมหยงค์แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดงานบอลลูนนานาชาติ ประเทศไทย ครั้งที่ 3
บริเวณสถานที่จัดงานจะอยู่ในพื้นที่ของ วัดมเหยงคณ์ และ วัดช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุทธยาโปรแกรมการแสดงงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติ ประเทศไทย ครั้งที่ 3

วันที่ 3 ธันวาคม 2552
6:30 ตักบาตรพระจำนวน.......รูป
9:00 พิธีบวงสรวง
10:30 พิธีเปิดงาน
15:00 เปิดประตูเข้างาน
16:00 บอลลูนเข้างาน
16:30-17:00 หมู่บอลลูนขึ้นทำการบิน
18:00 บอลลูนเตรียมการแสดง Night Glow
18:30-19:00 การแสดง Night Glow ประกอบดนตรีและพลุ 19:15 การแสดงของกรมศิลปากร (ดูรายละเอียดประกอบ)
20:30 ปิดงาน

วันที่ 4-6 ธันวาคม 2552
6:00-6:30 หมู่บอลลูนขึ้นทำการบิน
15:00 เปิดประตูเข้างาน
16:00 บอลลูนเข้างาน
16:30-17:00 หมู่บอลลูนขึ้นทำการบิน
18:00 บอลลูนเตรียมการแสดง Night Glow
18:30-19:00 การแสดง Night Glow ประกอบดนตรีและพลุ
19:15 การแสดงของกรมศิลปากร (ดูรายละเอียดประกอบ)
20:30 ปิดงาน

หมายเหตุ วันที่ 5 ธันวาคม มีการร่วมจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

บรรยากาศภายในงาน
ซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมและอาหารไทยพื้นบ้าน ตลาดน้ำ นิทรรศการวิทยาศาสตร์การบินของบอลลูนและอากาศยานเบาอื่นๆ การแสดงว่าวพื้นบ้าน การแสดงการเล่นไทย การแสดงดอกไม้ไฟไทย การแสดงดนตรีไทยพื้นบ้าน การนั่งช้าง นิทรรศการประวัติศาสตร์และโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การชมโบราณสถาน วัดมเหยงคณ์ และวัดอื่นๆในบริเวณงานและบริเวณเมืองอโยธยา โดยมีมัคคุเทศก์อาสาสมัครประจำช่วยบรรยาย


กิจกรรมพิเศษ
งานเลี้ยงอาหารเย็นและชมการแสดงของกรมศิลปากรแก่คณะบุคคล ในแต่ละวัน จองบัตรล่วงหน้า
เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 6:30 น. ณ บริเวณงาน
การนั่งรถรางชมเมืองตอนกลางคืนและการนมัสการพระพุทธรูปในวัดที่สำคัญครั้งแรกของเทศกาลบอลลูนนานาชาติ ท่ามกลางบรรยากาศของความยิ่งใหญ่แห่งอดีตกาล ชมการแสดงจากกรมศิลปากร ในโอกาสพิเศษนี้ ค่าบัตรผ่านประตูผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท รายได้ทั้งหมดจากบัตรผ่านประตูเข้างานเทศกาลบอลลูนนานาชาติ มอบให้กรมศิลปากรเพื่อใช้ในการดูแล รักษา บำรุงและซ่อมแซมโบราณสถานของประเทศไทย...

การแสดงเริ่มเวลาประมาณ 19.00 น.

การแสดงดนตรีวงออร์เคสตร้า
เนื่องในงานเทศกาลบอนลูนนานาชาติประเทศไทย ครั้งที่ ๓
โดยวงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา .....................น.
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบรรเลงวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร( ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
๑. เพลงแขกเชิญเจ้า บรรเลง
๒. พระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา วาณี จูฑังคะ
๓. เพลง บ้านเรา วาณี จูฑังคะ
๔. เพลงระบำโบราณคดีชุดทวารวดี บรรเลง ประกอบการแสดง
๕. เพลง COME BACK TO SORRENTO สุรพัฒน์ โสภณวิมลรุจน์
๖. เพลงหยาดเพชร สุรพัฒน์ โสภณวิมลรุจน์
๗. เพลงระบำโบราณคดีชุดศรีวิชัย บรรเลง ประกอบการแสดง
๘. เพลง THE SOUND OF MUSIC บรรเลง / ขับร้องหมู่
๙. เพลงระบำโบราณคดีชุดสุโขทัย บรรเลง ประกอบการแสดง
๑๐. เพลง LA CUMPASITA บรรเลง
๑๑. เพลงจันทร์ วาณี จูฑังคะ
๑๒. เพลง อสงไขย วาณี จูฑังคะ
๑๓. เพลง FLY ME TO THE MOON สุรพัฒน์ โสภณวิมลรุจน์
๑๔. เพลง LIVE AND LEARN วาณี จูฑังคะ สุรพัฒน์ โสภณวิมลรุจน์
๑๕. พระราชนิพนธ์ แสงเดือน วาณี จูฑังคะ -สุรพัฒน์ โสภณวิมลรุจน์

******

การบรรเลงโดยวงมหาดุริยางค์
เนื่องในงานเทศกาลบอนลูนนานาชาติประเทศไทย ครั้งที่ ๓
โดยวงดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา .....................น.
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. เพลงโหมโรงมหาราช
๒. เพลงตับนางลอย
๓. เพลงตับนางลอย
๔. ระบำโบราณคดี
- ระบำอยุธยา
- ระบำลพบุรี
- ระบำเชียงแสน

*********

การแสดงดนตรีวงออร์เคสตร้า
เนื่องในงานเทศกาลบอนลูนนานาชาติประเทศไทย ครั้งที่ ๓
โดยวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา .....................น.
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


การบรรเลงวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร ( ๓๐ นาที)
๑. พระราชนิพนธ์ แสงเทียน ดวงดาว เถาว์หิรัญ
๒. พระราชนิพนธ์ เทวาพาคู่ฝัน ดวงดาว เถาว์หิรัญ
๓. พระราชนิพนธ์ อาทิตย์อับแสง กนกนาถ ญาณฤทธิ์
๔. พระราชนิพนธ์ ยามเย็น กนกนาถ ญาณฤทธิ์
๕. พระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง บรรเลง Solo Saxophone โดยศิลปชัย สุขประเสริฐ
๖. พระราชนิพนธ์ แก้วตาขวัญใจ ดวงดาว เถาว์หิรัญ
๗. พระราชนิพนธ์ ภิรมย์รัก วงดาว เถาว์หิรัญ
๘. พระราชนิพนธ์ ยิ้มสู้ กนกนาถ ญาณฤทธิ์
๙. พระราชนิพนธ์ Oh I Say กนกนาถ ญาณฤทธิ์

วงดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ( ๓๐ นาที)
๑. เพลงโหมโรงเยี่ยมวิมาน
๒. เพลงไทยดำเนินดอย
๓. เพลงบุหลันลอยเลื่อน

การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเรื่องรามเกียรติ “ ชุดพระรามรบทศกัณฐ์ ” (๒๐ นาที)

*********


การแสดงดนตรีวงออร์เคสตร้า
เนื่องในงานเทศกาลบอนลูนนานาชาติประเทศไทย ครั้งที่ ๓
โดยวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา .....................น.
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบรรเลงผสมวงดนตรีไทย – สากล ( ๓๐ นาที)
๑. เพลงจีนตอกไม้ บรรเลง
๒. เพลง สาวไหม บรรเลง
๓. เพลงลาวแพน บรรเลง
๔. เพลง รองเง็ง บรรเลง
๕. เพลงลาวสมเด็จ บรรเลง
๖. เพลงชเวดากอง บรรเลง

การแสดงนาฏศิลป์ไทย ( ๑๕ นาที)

*********ขอบคุณ พี่อ้อย ใจดีส่งข่าวมาให้ (บอกว่า..น้องเที่ยวเก่ง ให้หยุดบ้าง...แล้วส่งมาทำไมฟร่ะ)


Create Date : 28 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 29 พฤศจิกายน 2552 0:42:11 น. 26 comments
Counter : 1708 Pageviews.

 
น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 29 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:07:51 น.  

 
เห็นแล้วอยากถ่ายรูปบอลลูนจริงๆ เลย

หายไปนานคิดถึงนะจ้า


โดย: Jiji&Kaka วันที่: 29 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:36:55 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันจันทร์
มีความสุขกับวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนค่ะพี่ตา

ไปป่าวที่ตา
ไปดูบอลลูนลูกโต ๆ ด้วยกัน
แต่น้องอยากไปนะ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา:6:42:56 น.  

 
ลุ้นๆ จะได้ไปป่าวนิ แต่ได้แค่ 5-6 อ่ะ 7 ไม่ว่างเน้อ

เผลอๆ ป้าหนีกลับบ้านเฉยเลย


โดย: butbbj วันที่: 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา:7:45:27 น.  

 
เค้าไปจริง ๆ นะ
พี่ตาอย่าหนีไปไหนละ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 1 ธันวาคม 2552 เวลา:15:05:29 น.  

 
อ้าว ป้า ไปนอนกะผู้ชายเหรอ


โดย: butbbj วันที่: 1 ธันวาคม 2552 เวลา:15:09:23 น.  

 
ให้หยุดทำงานแล้วไปเที่ยวไงป้า...


โดย: นายรถซุง วันที่: 1 ธันวาคม 2552 เวลา:17:05:41 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


เช้าวันที่อากาศสดใสมาพร้อมคำทักทาย
และกำลังใจดี ๆ ที่มอบให้กัน
สวัสดีเช้าวันพุธค่ะพี่ตา

เค้าไปจริงนะ
จาอาวไอ้ตัวเล็กไปวิ่งซะหน่อย


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:7:17:38 น.  

 
ได้เลย
ว่าแต่ใครละอยู่พิดโลก
ขอรายละเอียดมาด้วยนะพี่ตา


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:9:41:04 น.  

 
โอ๊ย ปวดหลัง ถ้าตามไป ป้านวดหลังให้หนูหน่อยนะ


โดย: butbbj วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:12:29:43 น.  

 
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=airair2000&month=11-2009&date=10&group=61&gblog=1

พี่ตาเข้าไปชมด้วยนะ
ของเค้าเอาอย่างนี่ด้วย


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:12:39:29 น.  

 


น้องฝ้ายสาวผมสีม่วงของฝิ่นค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:12:41:11 น.  

 
อรุณสวัสดิ์จ้ะ ป้าตา

น่าเสียดายที่วันพ่อยุ้ยไปเที่ยวหัวหิน
เลยไม่ได้ไปงานนี้เลย

ถ้าป้าตาไปก้อเก็บภาพมาฝากกันด้วยน๊า
ทำงานด้วยความสุขสดชื่นทั้งวันนะจ้ะ


โดย: nLatte วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:7:52:09 น.  

 
พร้อมแล้วนะพี่ตา


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:9:21:03 น.  

 
หนูตา...ไปขึ้นบอลลูน


โดย: พี่แหม๋ว (ฟ้าคงสั่งมา ) วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:16:02:09 น.  

 


โดย: ratana_sri วันที่: 4 ธันวาคม 2552 เวลา:4:41:29 น.  

 
ดีจ้าพี่ตา

กลับมาไม่นาน ก็เป็นประชาสัมพันธ์ ททท.ต่อเลยเน้อ

สุขสันต์วันพ่อและมีความสุขกับช่วงวันหยุดนะคะ
3-4 วันนี้ พิมจะลงไปกรุงเทพค่ะ
พี่ตาไปไหนเปล่าจ๊ะ


โดย: ม่านฟ้านาคราช วันที่: 4 ธันวาคม 2552 เวลา:9:08:04 น.  

 
เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋า
เจอกันที่อยุธยานะค่ะพี่ตา
ถ้าไม่ติดกินข้าวลิงที่ไหน


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 4 ธันวาคม 2552 เวลา:9:24:54 น.  

 
สวัสดีครับ

เสียดายเหมือนกันครับที่ไม่ได้ไป

ทั้งที่ไม่ไกลเลย

รอรูรูปสวยๆ อยู่ครับผม


โดย: ขึ้นเป้ วันที่: 8 ธันวาคม 2552 เวลา:14:05:49 น.  

 
ตะเอ๋.......
น้ำทิเลกระบี่เค็มป่าวจ๊ะพี่ตา

น้องรอไปดูทะเลหมอกนะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 14 ธันวาคม 2552 เวลา:11:40:50 น.  

 


โดย: ratana_sri วันที่: 19 ธันวาคม 2552 เวลา:8:52:15 น.  

 


คิดถึงจ้า


โดย: ม่านฟ้านาคราช วันที่: 21 ธันวาคม 2552 เวลา:15:15:41 น.  

 
พี่ตา........
อยู่หนายยยยยยยยยยยย
คิดถึงนะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 23 ธันวาคม 2552 เวลา:7:43:57 น.  

 


โดย: ratana_sri วันที่: 25 ธันวาคม 2552 เวลา:1:55:15 น.  

 


Merry x'mas & Happy New Year จ้ะ ป้าตา

ยุ้ยขอให้ป้าตามีความสุขมากๆนะจ้ะ


โดย: nLatte วันที่: 25 ธันวาคม 2552 เวลา:13:52:45 น.  

 
บอลลูนลอยไปไหนแล้ว...หนูตาสุขีปีใหม่เน่อ


โดย: พี่แหม๋ว (ฟ้าคงสั่งมา ) วันที่: 26 ธันวาคม 2552 เวลา:15:30:17 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

เหนือฟ้า พาไป
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 12 คน [?]
เมื่อเธอยังอยู่... ทำไมไม่พูดคำว่ารัก
แต่เมื่อเธอจากไป... ทำไมอยากพูดคำว่ารัก
ทุกทุกวัน ทุกทุกชั่วโมง ทุกทุกนาที ทุกทุกวินาที
ณ เวลานี้ ฉันทำได้เพียงพาเธอไปกับฉันทุกทุกที่
เพราะฉันต้องการอยู่กับเธอ... ตลอดเวลา
...ณ ที่เหนือฟ้า ฉันจะพาเธอไปด้วยกัน...

Color Codes ป้ามดGroup Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2552
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
28 พฤศจิกายน 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เหนือฟ้า พาไป's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.