======== ทางที่มัจจุราชจะมองไม่เห็นตัว =====
 
กรกฏาคม 2550
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
19 กรกฏาคม 2550
 
 

ธรรมะชี้เป้าหมายชีวิต ชีวิตนี้น้อยนัก ควรทีจะปฎิบัติเพื่อความเป็นอริยะก่อนสิ้นชีพ

๑. ธรรมะ ชี้เป้าหมายชีวิต

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕
อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อรกานุสาสนีสูตร


[๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรื่องเคยมีมาแล้ว ศาสดาชื่ออรกะ
เป็นเจ้าลัทธิ ปราศจากความกำหนัดในกาม
ก็อรกศาสดานั้นมีสาวกหลายร้อยคน
เธอแสดงธรรมแก่สาวกอย่างนี้ว่า

ดูกรพราหมณ์
ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อย
รวดเร็ว
มีทุกข์มาก
มีความคับแค้นมาก
จะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศล
ควรประพฤติพรหมจรรย์
เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

ดูกรพราหมณ์
หยาดน้ำค้างบนยอดหญ้า
เมื่ออาทิตย์ขึ้นมา ย่อมแห้งหายไปได้เร็วไม่ตั้งอยู่นาน
แม้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย
เปรียบเหมือนหยาดน้ำค้าง
ฉันนั้นเหมือนกัน
นิดหน่อย
รวดเร็ว
มีทุกข์มาก
มีความคับแค้นมาก
จะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญา
ควรกระทำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์
เพราะสัตว์ที่เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มี ฯ

ดูกรพราหมณ์
เมื่อฝนตกหนัก หนาเม็ด
ฟองน้ำย่อมแตกเร็ว
ตั้งอยู่ไม่นาน

แม้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย
เปรียบเหมือนฟองน้ำ ฉันนั้นเหมือนกัน
นิดหน่อย
รวดเร็ว
มีทุกข์มาก
มีความคับแค้นมาก
จะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญา
ควรกระทำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์
เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี ฯ

ดูกรพราหมณ์
รอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำ
ย่อมกลับเข้าหากันเร็ว
ไม่ตั้งอยู่นาน

แม้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย
เปรียบเหมือนรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำ
ฉันนั้นเหมือนกัน ... ฯ

ดูกรพราหมณ์
แม่น้ำไหลลงจากภูเขา
ไหลไปไกล
กระแสเชี่ยวพัดไปซึ่งสิ่งที่พอจะพัดไปได้
ไม่มีระยะเวลาหรือชั่วครู่ที่มันจะหยุด
แต่ที่แท้แม่น้ำนั้นมีแต่ไหลเรื่อยไปถ่ายเดียว

แม้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย
เปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขา
ฉันนั้นเหมือนกัน ... ฯ

ดูกรพราหมณ์
บุรุษมีกำลัง อมก้อนเขฬะไว้ที่ปลายลิ้น
แล้วพึงถ่มไปโดยง่ายดาย

แม้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย
เปรียบเหมือนก้อนเขฬะฉันนั้นเหมือนกัน ... ฯ

ดูกรพราหมณ์
ชิ้นเนื้อที่ใส่ไว้ในกะทะเหล็ก
ไฟเผาตลอดทั้งวัน
ย่อมจะย่อยยับไปรวดเร็ว
ไม่ตั้งอยู่นาน

แม้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย
เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ ฉันนั้นเหมือนกัน ... ฯ

ดูกรพราหมณ์
แม่โคที่จะถูกเชือด
ที่เขานำไปสู่ที่ฆ่า
ย่อมก้าวเท้าเดินไปใกล้ที่ฆ่า
ใกล้ความตาย

แม้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย
เปรียบเหมือนแม่โคที่จะถูกเชือด
ฉันนั้นเหมือนกัน
นิดหน่อย
รวดเร็ว
มีทุกข์มาก
มีความคับแค้นมาก
จะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญา
ควรกระทำกุศล
ควรประพฤติพรหมจรรย์
เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็โดยสมัยนั้น
มนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณ๖๐,๐๐๐ ปี

เด็กหญิงมีอายุ ๕๐๐ ปี จึงควรแก่การมีสามี
ก็โดยสมัยนั้น มนุษย์ทั้งหลายมีอาพาธ ๖ อย่างเท่านั้น คือ เย็น ร้อน หิว ระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อรกศาสดานั้น
เมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืนตั้งอยู่นาน
มีอาพาธน้อยอย่างนี้
จักแสดงธรรมให้สาวกฟังอย่างนี้ว่า
ดูกรพราหมณ์
ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อย นิดหน่อย รวดเร็ว
มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก
จะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญา
ควรกระทำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์
เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี ฯ


ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ในปัจจุบันนี้ เมื่อจะกล่าวโดยชอบ
ก็พึงกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อย
นิดหน่อย
รวดเร็ว
มีทุกข์มาก
มีความคับแค้นมาก
จะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญา
ควรกระทำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์
เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ในปัจจุบันนี้
คนที่มีอายุอยู่ได้นาน
ก็เพียงร้อยปีหรือน้อยกว่านั้นบ้าง
เกินกว่าบ้าง


ก็คนที่มีอายุอยู่ถึงร้อยปี
ย่อมอยู่ครบ ๓๐๐ ฤดู คือ
ฤดูหนาว ๑๐๐
ฤดูร้อน ๑๐๐
ฤดูฝน ๑๐๐

คนที่มีอายุอยู่ถึง ๓๐๐ ฤดู
ย่อมอยู่ครบ ๑,๒๐๐ เดือน
คือฤดูหนาว ๔๐๐ เดือน
ฤดูร้อน ๔๐๐ เดือน
ฤดูฝน ๔๐๐ เดือน

คนที่มีอายุอยู่ถึง ๑,๒๐๐ เดือน
ย่อมอยู่ครบ ๒,๔๐๐ กึ่งเดือน
คือ ฤดูหนาว ๘๐๐ กึ่งเดือน
ฤดูร้อน ๘๐๐ กึ่งเดือน
ฤดูฝน ๘๐๐ กึ่งเดือน

คนที่มีอายุอยู่ครบ ๒,๔๐๐ กึ่งเดือน
ย่อมอยู่ครบ ๓๖,๐๐๐ ราตรี
คือ ฤดูหนาว ๑,๒๐๐ ราตรี
ฤดูร้อน ๑,๒๐๐ ราตรี
ฤดูฝน ๑,๒๐๐ ราตรี

คนที่มีอายุอยู่ถึง ๓๖,๐๐๐ ราตรี
ย่อมบริโภคอาหาร ๗๒,๐๐๐ เวลา
คือ ฤดูหนาว ๒๔,๐๐๐ เวลา
ฤดูร้อน ๒๔,๐๐๐ เวลา
ฤดูฝน ๒๔,๐๐๐ เวลา
พร้อมๆ กับดื่มนมมารดา
และอันตรายแห่งการบริโภคอาหาร
ใน ๒ ประการนั้น
อันตรายแห่งการ บริโภคอาหาร มีดังนี้
คือ คนโกรธย่อมไม่บริโภคอาหาร
คนมีทุกข์ก็ไม่บริโภคอาหาร
คนป่วยไข้ก็ไม่บริโภคอาหาร
คนรักษาอุโบสถก็ไม่บริโภคอาหาร
เพราะไม่ได้อาหารจึงไม่บริโภคอาหาร

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราได้กำหนดอายุ ประมาณแห่งอายุ ฤดู ปี เดือน
กึ่งเดือน ราตรี วัน การบริโภคอาหาร และอันตรายแห่งการบริโภคอาหาร ของมนุษย์ผู้มีอายุร้อยปี
ด้วยประการดังนี้แล้ว


ดูกรภิกษุทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล ผู้อนุเคราะห์เอื้อเอ็นดู พึงกระทำแก่สาวก
กิจนั้นเรากระทำแล้วแก่เธอทั้งหลาย

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่าง ขอเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจ อย่าประมาท อย่าต้องเป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังเลย นี้คืออนุศาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลาย ฯ

จบสูตรที่ ๑๐

//84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=23&A=2827&Z=2899
 

Create Date : 19 กรกฎาคม 2550
16 comments
Last Update : 23 กรกฎาคม 2550 22:59:11 น.
Counter : 535 Pageviews.

 

สวัสดีค่ะ

ขอแอดบล็อคด้วยคนนะคะ ^^

 

โดย: ม่านทอง 20 กรกฎาคม 2550 12:26:48 น.  

 

เข้ามาเยี่ยมชมครับ

 

โดย: เซนเถรวาท IP: 58.8.53.148 20 กรกฎาคม 2550 20:23:23 น.  

 

สวัสดีครับ คุณม่านทอง ขอบคุณที่แอดบลอก เป็นบลอกเพื่อน ครับ จะไปดูที่บลอกของคุณม่านทองนะครับ

 

โดย: วงกลม 23 กรกฎาคม 2550 16:43:23 น.  

 

กราบขอบคุณท่านอาจารย์ที่มาเยี่ยมที่ เวบบลอกครับ

2-3-4 วันมานี้ ผมระลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์ที่ได้กรุณา ย้ำแล้วย้ำอีก ในเวบบอร์ด ตั้งแต่เป็นห้องสมุดเก่า ว่า ปัจจุบันๆ จนถึงวันนี้เข้าใจจริงๆครับ ว่า ธรรมะต้องทำในปัจจุบัน พิจารณาธรรมในปัจจุบัน พิจารณาขันธ์5 ในปัจจุบัน

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ สิ่งที่ผิดพลาด ล่วงเกิน ทั้งหลายทั้งมวล ทั้งกาย วาจา ใจ เจตนาหรือหาเจตนามิได้ กระผมขอกราบขอขมามา ณ ที่นี้ด้วยครับ

กราบขอบพระคุณในความวิริยะอุตสาหะ อดทน อดกลั้น ในการให้ธรรมทาน ครับ

วงกลม

 

โดย: วงกลม 23 กรกฎาคม 2550 16:44:11 น.  

 


สาธุค่ะ

 

โดย: ทิวาจรดราตรี (ทิวาจรดราตรี ) 23 กรกฎาคม 2550 21:34:14 น.  

 


ขอบคุณ คุณทิวาจรดราตรี ที่กรุณามาเยียมชม และมาสาธุด้วย ครับ

 

โดย: วงกลม 23 กรกฎาคม 2550 22:38:58 น.  

 

สาธุ อนุโมทนาบุญคะ

 

โดย: มิติแห่งรัก IP: 222.123.224.236 23 กรกฎาคม 2550 23:09:29 น.  

 

ขอบคุณ คุณมิติแห่งรัก ครับ

แวะมาเยียมเยือนอีกนะครับ

 

โดย: วงกลม 24 กรกฎาคม 2550 0:49:53 น.  

 

ไปดูในกระทู้

เห็นคุณ ทิวาจรดราตรี อรุณสวัสดิ์ เก่งที่สุดเลยครับ

 

โดย: วงกลม 24 กรกฎาคม 2550 1:02:42 น.  

 

ได้แวะไปดูกระทู้ของ คุณมิติแห่งรัก แล้วครับ
มีประโยชน์มากครับ ขอบคุณครับ

ทำอย่างไรจึงจะไม่แก่ และอายุยืน
//www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y5627727/Y5627727.html

เตือนอันตรายจากภัยรอบตัว
//www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y5626116/Y5626116.html

 

โดย: วงกลม 24 กรกฎาคม 2550 1:03:49 น.  

 

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมครับ

 

โดย: Dekbiokub (raknakubkondee ) 24 กรกฎาคม 2550 15:42:10 น.  

 

แวะเข้ามาเยี่ยมชมครับ ขอบคุณสำหรับลิงค์ครับ

 

โดย: redhores IP: 210.203.178.121 29 กรกฎาคม 2550 17:01:57 น.  

 

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยม
และขอบคุณสำหรับคำชมคะ

มีกำลังใจ ในการทำ blog ต่อ ๆ ไปมากคะ

 

โดย: goodpeople 30 กรกฎาคม 2550 21:25:56 น.  

 

ขอบคุณ

คุณDekbiokub (raknakubkondee)

คุณ redhores

คุณ goodpeople

ที่แวะมาเยี่ยมเยือน ครับ

 

โดย: วงกลม 31 กรกฎาคม 2550 16:48:10 น.  

 

อนุโมทนาสาธุค่ะ

 

โดย: ดวงลดา 2 สิงหาคม 2550 17:06:03 น.  

 

สวัสดีครับ คุณ ดวงลดา

 

โดย: วงกลม 3 สิงหาคม 2550 10:27:52 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

 

Valentine's Month


 
วงกลม
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add วงกลม's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com