Group Blog
 
 
สิงหาคม 2564
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
2 สิงหาคม 2564
 
All Blogs
 
ธรรมฝ่ายดีงาม

- ธรรมะ
- ความถูก
- ความดี ความดีงาม
- คุณธรรม
- ทำคุณงามความดี มีคุณงามความดี
- จริยธรรม
- ความยุติธรรม
- ความเที่ยงธรรม
- ความเที่ยงตรง
- ความเถนตรง
- สุจริต
- ซื่อสัตย์
- ซื่อตรง
- ไม่ทำผิดไม่ทำชั่ว
- ทำถูกทำดี
- ทำจิตใจให้สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส เป็นอิสระอย่างถูกต้อง
- มีจิตใจที่งดงาม
- ธรรมวิจัย คือ การเฟ้น หรือการเลือกเฟ้นธรรมะมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ในเหตุการณ์หรือการกระทำต่างๆ
- ความผ่อนคลาย ไม่กระสับกระส่าย ไม่เครียด อย่างถูกต้อง ไม่เป็นกิเลส
- ปีติ คือ ความอิ่มใจ อย่างถูกต้อง ไม่เป็นกิเลส
- สดใส ร่าเริง อย่างถูกต้อง
- เบิกบาน
- มีแรงผลักดัน แรงบันดาลใจ อย่างเป็นฝ่ายธรรมะ เป็นความถูกต้องความดี ไม่เป็นกิเลสฝ่ายอธรรม
- กระทำให้เป็นแนวบวก
- ถูกกฎของธรรมะ ถูกกฎของการกระทำ ถูกกฎของวิชา ถูกกฎที่ถูกที่ดี
- ถูกกฎของธรรมชาติ
- การให้ธรรมชาติอนุญาต อนุมัติ อย่างถูกต้อง
- รู้จักใช้ระบบเปิด ระบบปิด ตามกาล อย่างถูกต้อง
- ทิ้งอธรรม สละอธรรม ทิ้งวิชาที่ผิดที่ไม่ดี
- มีแรงใจ พลังใจ อย่างถูกต้อง
- มีกำลังใจ ให้กำลังใจตนเอง อย่างถูกต้อง
- ให้กำลังใจ อย่างถูกต้อง
- มี ใช้แรงขันธ์ อย่างถูกต้อง มีขีดจำกัด
- จำแนก แบ่ง แยก แยกส่วน อย่างถูกต้อง
- เว้นช่องไฟทางนาม อย่างถูกต้อง
- การมีมุมมองที่ถูกที่ดี ด้วยวิชา มองตามความจริง
- การคิด พูด สื่อ กระทำ เป็นหลายมิติ เป็นหลายด้าน เป็นหลายมุมมอง อย่างถูกต้อง
- ความไตร่ตรอง ความพิจารณา อย่างถูกต้อง
- การเชื่อ อย่างถูกต้อง
- ตั้งหลัก อย่างถูกต้อง
- คิด ปรารถนา ปฏิบัติให้ตนถูก ดี ได้ดี มีความสุข
- คิด ปรารถนา ปฏิบัติให้ผู้อื่นถูก ดี ได้ดี มีความสุข
- เข้มงวด เคร่งครัด อย่างถูกต้อง
- มีวินัย อย่างถูกต้อง
- กล้าในการกระทำความถูกความดี
- กล้า กล้าหาญ เข้มแข็ง สู้ อดทน อย่างถูกต้อง
- สร้างเหตุที่ถูกที่ดี
- มีเหตุผล
- รู้เหตุ
- รู้ผล
- รู้ตน
- รู้จักการกะ ประมาณ อย่างถูกต้อง
- รู้จักกาล รู้เวลา รู้กาล รู้กาลเทศะ
- รู้ชุมชน รู้ที่ประชุม
- รู้บุคคล
- เข้าใจ อย่างถูกต้อง
- เปรียบเทียบ อย่างถูกต้อง ไม่เป็นอธรรม ไม่เป็นกิเลส
- รู้จักการแก้ไข ปรับปรุง อย่างถูกต้อง
- รู้ในหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบในหน้าที่ของตน อย่างถูกต้อง
- มีความรับผิดชอบในความผิดพลาดของตนเอง อย่างถูกต้อง
- รู้จักการปรับแต่ง อย่างถูกต้อง
- รักษา อย่างถูกต้อง
- รักษาตนเอง อย่างถูกต้อง
- รักษาผู้อื่น อย่างถูกต้อง
- ซ่อมแซม รักษาขันธ์ของตนเอง อย่าถูกต้อง
- ซ่อมแซม รักษาขันธ์ของผู้อื่น อย่างถูกต้อง
- ฟื้นฟู อย่างถูกต้อง
- ฟื้นคืน นำมาใช้ต่อ กู้คืน นำกลับมาใช้ใหม่ อย่างถูกต้อง
- ใช้กันชนต่อขันธ์ หรือรูปนาม อย่างถูกต้อง
- มีความระมัดระวัง อย่างถูกต้อง
- มีขอบเขตจำกัด มีขีดจำกัด อย่างถูกต้อง ตามหลักธรรม ตามหลักวิชา ตามกฎของธรรมชาติ ตามกาล
- การเลือก อย่างถูกต้อง
- การตัดสินใจ การตัดสินใจเอง อย่างถูกต้อง
- มีความยั้งคิด ยับยั้งชั่งใจ อย่างถูกต้อง
- เคารพ นับถือ อย่างถูกต้อง
- มีความสำรวม อย่างถูกต้อง
- สุภาพ เรียบร้อย
- มีมารยาท
- มีความนอบน้อมต่อธรรมะ ความถูกความดี ความไม่เป็นกิเลส
- มีความอ่อนน้อมต่อธรรมะ ความถูกความดี ความไม่เป็นกิเลส
- มีความนอบน้อม อย่างถูกต้อง
- มีความอ่อนน้อม อย่างถูกต้อง
- ให้เกียรติตนเอง อย่างถูกต้อง
- ให้เกียรติผู้อื่น อย่างถูกต้อง
- ยินดีในความถูกความดีของผู้อื่น
- ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความสุข
- โอบอ้อม อารี อย่างถูกต้อง
- รักษาจิตใจ อย่างถูกต้อง
- รักษาจิตใจตน อย่างถูกต้อง
- รักษาจิตใจผู้อื่น อย่างถูกต้อง
- รักษาจิตใจกัน อย่างถูกต้อง
- การรู้จักอภัยให้ ทั้งตนเองหรือผู้อื่น อย่างถูกต้อง
- มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ อย่างถูกต้อง
- อุดหนุน จุนเจือ เกื้อกูล อย่างถูกต้อง
- สามัคคี ปรองดองกัน อย่างถูกต้อง
- มีความเป็นกัลยาณมิตรกัน
- มีไมตรี
- มีเป้าหมายเป็นความถูก ทำเพื่อความถูก
- เข้าหาความถูก ธรรมะ ความไม่เป็นกิเลส
- พึ่งพาความถูก
- พึ่งพาธรรมะ
- พึ่งพาตนเอง อย่างถูกต้อง
- พึ่งพาอาศัยกัน อย่างถูกต้อง
- ชี้นำ อย่างถูกต้อง
- น้อมนำ นำพาตนเอง อย่างถูกต้อง
- น้อมนำ นำพาผู้อื่น อย่างถูกต้อง
- ช่วยเหลือตนเอง อย่างถูกต้อง
- ช่วยเหลือผู้อื่น อย่างถูกต้อง
- ประคับประคองตนเอง อย่างถูกต้อง
- ประคับประคองผู้อื่น อย่างถูกต้อง
- สนับสนุน อย่างถูกต้อง
- ส่งเสริม อย่างถูกต้อง
- เชิดชู อย่างถูกต้อง
- ค้ำชู อย่างถูกต้อง
- บอก เตือน เพื่อไม่ให้ผิดพลาด
- ปกป้อง อย่างถูกต้อง
- ป้องกัน อย่างถูกต้อง
- สะท้อน อย่างถูกต้อง
- ประสาน อย่างถูกต้อง
- การบังคับ ควบคุมตนเองให้ถูกต้อง ให้ดี
- การควบคุม อย่างถูกต้อง
- การข่มใจ อย่างถูกต้อง
- การอดกลั้น อย่างถูกต้อง
- การเรียนรู้ อย่างถูกต้อง
- การฝึก อย่างถูกต้อง
- สังเกต อย่างถูกต้อง
- สื่อ ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างถูกต้อง
- จำ อย่างถูกต้อง
- รู้ค่า รู้คุณค่า รู้ประโยชน์
- คิด พูด สื่อ กระทำให้มีค่า มีคุณค่า มีประโยชน์ อย่างถูกต้อง
- มีสาระ คิด พูด สื่อ กระทำอย่างมีสาระ
- มีแก่นสาร อย่างถูกต้อง
- การสร้างสรรค์ อย่างถูกต้อง
- รู้ อย่างถูกต้อง
- มีความรู้ มีความรู้รอบ อย่างถูกต้อง
- มีระบบ แบบแผน อย่างถูกต้อง
- มีแผน การวางแผน ปฏิบัติตามแผน อย่างถูกต้อง
- วิเคราะห์ อย่างถูกต้อง
- การบริหาร อย่างถูกต้อง
- การจัดการ อย่างถูกต้อง
- สรุป อย่างถูกต้อง
- การจัดรูปแบบ อย่างถูกต้อง
- การจัด อย่างถูกต้อง
- จัดกลุ่ม จัดหมวดหมู่ อย่างถูกต้อง
- การจับ จับได้ อย่างถูกต้อง
- การจอง อย่างถูกต้อง
- หาโอกาส คว้าโอกาส กู้คืนโอกาส คว้าโอกาสคืน ซ่อมแซมโอกาส รักษาโอกาส ใช้โอกาส อย่างถูกต้อง
- การหา เรียง ทำ สร้าง อย่างถูกต้อง
- การรับ อย่างถูกต้อง การรับจากความถูกความดี การรับจากเหตุที่ถูกที่ดี
- ใช้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ถูกหลักธรรม ถูกหลักวิชา ถูกกฎของธรรมชาติ มีคุณค่า มีประโยชน์ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่เป็นกิเลส เป็นทางสายกลาง
- รู้จักการเก็บ สะสม อย่างถูกต้อง พอเหมาะ ไม่เป็นกิเลส เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้ในยามจำเป็น
- ซ่อม ซ่อมแซม
- พัฒนา อย่างถูกต้อง
- ชำนาญ เชี่ยวชาญ อย่างถูกต้อง
- แม่นยำ อย่างถูกต้อง
- อุดช่องโหว่ อย่างถูกต้อง ไม่เจาะระบบอย่างเป็นอธรรมหรือเป็นกิเลส ไม่ถูกเจาะระบบอย่างเป็นอธรรมหรือเป็นกิเลส
- แก้ปัญหาในการอยู่ อย่างถูกต้อง เป็นวิชา ไม่เป็นอธรรมหรือไม่เป็นกิเลส
- ช่วยกันแก้ปัญหาในการอยู่ อย่างถูกต้อง เป็นวิชา ไม่เป็นอธรรมหรือไม่เป็นกิเลส
- เติมเต็ม อย่างถูกต้อง ไม่เป็นกิเลส
- มีความมั่นคง สม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลายในความถูกความดี
- ศีล สติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปัญญา ความว่าง ทางสายกลาง
- ทักษะที่ถูกที่ดี วิชาที่ถูกที่ดี ไม่เป็นอธรรม ไม่เป็นกิเลส
- จิตสำนึกที่ถูกที่ดี ความเห็นที่ถูกที่ดี เจตนาที่ถูกที่ดี เก็บ สะสมธรรมะ ความถูกความดี ความไม่เป็นกิเลส ไม่สะสมอธรรม ความผิดความไม่ดี หรือกิเลส
- ความคิดที่ถูกที่ดี ตั้งจิตปรารถนาที่ถูกที่ดี ความปรารถนาดี
- การเจรจาที่ถูกที่ดี สนทนาธรรมอย่างเหมาะสมตามกาล
- ความประพฤติที่ถูกที่ดี การปฏิบัติที่ถูกที่ดี
- ความไม่เบียดเบียน การไม่รับสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติอธรรมหรือกิเลส
- ความเพียร พยายามที่ถูกที่ดี ความมุ่งมั่นที่ถูกที่ดี ความไม่ประมาท รอบคอบ
- ความตั้งจิตมั่นปรารถนาที่ถูกที่ดี ความตั้งมั่นที่ถูกที่ดี ตั้งจิตไว้ที่ถูกที่ดี ไม่ตั้งจิตไว้ที่ผิดที่ไม่ดี
- การเรียงความสำคัญถูกต้อง ถูกอันดับ ถูกลำดับ การเรียงถูกต้อง ถูกเนื้อนาม ถูกลำดับ เป็นระเบียบ
- ความเข้มแข็ง ความอดทนในความถูกความดีหรือในการกระทำความถูกความดี ฝืน อดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากในทางที่ถูกที่ดี
- ความเหมาะสม พอเหมาะ พอดี มีจังหวะที่ถูกที่ดี รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา รู้จักพอ ความไม่มากเกิน ไม่น้อยเกิน ไม่เกินขอบเขตจำกัด ไม่เกินขีดจำกัด รู้จักประหยัด มัธยัสถ์ ทันเวลาที่จำกัด มีความสมดุลอย่างถูกต้อง
- การรู้จักปรับตัว อย่างถูกต้อง
- ความสม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย อย่างถูกต้อง
- การรู้จักให้รู้จักรับ รู้จักแบ่งปัน การรู้จักสละ อย่างถูกต้อง
- การรู้จักหยุด รู้จักยับยั้ง การรู้จักพัก การรู้จักออกจาก
- การรู้จักบันทึก รู้จักเก็บบันทึก
- การรู้จักวางเฉย รู้จักปล่อยวาง ละวาง ไม่ยึดติด ไม่ยึดมั่นถือมั่น
- ความเป็นกลางในสภาวธรรม ความเป็นกลาง
- ความเป็นธรรม
- การรู้คุณแทนคุณ อย่างถูกต้อง
- ความตรง
- สัจจะ ความจริง จริงใจ
- ไม่หลง ไม่มัวเมา
- ไม่อาลัย ไม่เศร้า ไม่หดหู่
- ไม่เสียดายอย่างเป็นอธรรมหรือเป็นกิเลส
- การไม่ยอมทำตาม หรือมีใจไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจอธรรม ความผิดความไม่ดี อวิชา กิเลส
- การไม่พึงพอใจ ไม่ปรารถนาในอธรรม อวิชา กิเลส
- การไม่เข้าหา ยึด ติด พึ่ง พึ่งพา ใช้อธรรม อวิชา กิเลส
- การฝืน อดทนอดกลั้นต่ออธรรม กิเลส การบีบบังคับของกิเลส แนวลบอย่างเป็นอธรรม
- การเว้นอธรรม อวิชา กิเลส
- การไม่คิด พูด สื่อ ปฏิบัติอย่างเป็นอธรรม อวิชา กิเลส
- ทิ้งกิเลส สละกิเลส
- การตัดอธรรม ตัดอวิชา ตัดกิเลส
- ความไม่เป็นอธรรม ไม่เป็นกิเลส
- ถอนอธรรม ถอนอวิชา ถอนกิเลส
- เป็นไทจากอธรรม กิเลส
- ความอิสระ อย่างถูกต้อง
- ประสบความสำเร็จ สมหวัง อย่างถูกต้อง ไม่เป็นอธรรม ไม่เป็นกิเลส
- มีความสุข อย่างถูกต้อง ไม่เป็นอธรรม ไม่เป็นกิเลส
- มีความสุขในธรรม อย่างถูกต้อง ไม่เป็นกิเลส
- มีความสงบ อย่างถูกต้อง ไม่เป็นกิเลส เป็นทางสายกลาง
- ไม่มีอธรรม ไม่มีกิเลส แก้ปัญหา อย่างถูกต้อง

ถูกต้อง คือ ถูกหลักธรรม ถูกคลองธรรม ถูกหลักวิชา
อวิชา คือ ความไม่มีวิชา วิชาที่ผิดที่ไม่ดีCreate Date : 02 สิงหาคม 2564
Last Update : 22 กุมภาพันธ์ 2567 21:50:47 น. 1 comments
Counter : 1984 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณ**mp5**


 
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 4 สิงหาคม 2564 เวลา:10:05:26 น.  

ปัญญา Dh
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 9 คน [?]
ข้อคิดธรรมะ โดย ชวัลธร

ปฏิบัติเพื่อไม่เป็นอธรรม ไม่เป็นกิเลส
เพื่อเป็นธรรมะ เป็นธรรมฝ่ายดีงาม เป็นความถูกความดี
คิด พิจารณา จด บันทึก เผยแพร่ เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ได้ครับ
ดูข้อคิดธรรมะเดิมได้ครับ

บล็อกอย่างง่ายๆ
สรุปข้อคิดธรรมะ
ธรรมะหลัก
ธรรมฝ่ายดีงาม
ธรรมประจำใจ
อธรรม สิ่งที่ไม่ถูกไม่ดี
กิเลส ๓๘ ข้อ
แก้ปัญหา
ธรรมะหลัก ธรรมฝ่ายดีงาม เป็นบารมีที่ถูกที่ดี
การตัดกิเลส ๓๘ ข้อ ทำให้ไม่เป็นอธรรม ไม่เป็นกิเลสได้
ทำให้สงบสุข เรียบร้อยได้

แจกไฟล์ PDF ข้อคิดธรรมะ โดยชวัลธร ใน OneDrive


Friends' blogs
[Add ปัญญา Dh's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.