มกราคม 2553

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
14 มกราคม 2553
ข้อสอบ ธกส 2553

1. Culture Shock หมายถึง (1) วัฒนธรรมที่น่าสะพึงกลัว

(2) การยึดมั่นวัฒนธรรมที่ตรงข้ามกัน (3) วัฒนธรรมที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว

(4) สิ่งที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของวัฒนธรรม (5) การที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ได้

ตอบ 5

2. การตัดสินใจของผู้บริหารภายใต้ความเสี่ยง คือ

(1) การตัดสินใจที่มีการสูญเสียมากกว่า (2) การตัดสินใจที่ไม่ค่อยมั่นใจ

(3) การตัดสินใจบนความไม่แน่นอน (4) การตัดสินใจอย่างบ้าบิ่น

(5) การตัดสินใจโดยมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

ตอบ 5

3. รูปแบบของการบริหาร Behavioral Style คือ (1) การตัดสินใจที่มองผลระยาว

(2) การตัดสินใจที่มองผลระยะสั้น

(3) การตัดสินใจโดยมองพฤติกรรมของตนเองเป็นหลัก

(4) การตัดสินใจโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

(5) การตัดสินใจสภาวะการณ์ที่สามารถพยากรณ์ได้

ตอบ 4

4. แผนใช้ประจำ (Standing Plan) คือ (1) แผนที่ใช้มาตั้งแต่เปิดกิจการ

(2) แผนที่กำหนดและนำมาใช้หลายครั้ง (3) แผนที่ใช้ได้ทุกเวลาและสถานการณ์

(4) แผนที่กำหนดระยะในการใช้อย่างไม่แน่นอน (5) แผนที่ใช้ต่อเนื่องและแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดเป็นปกติ

ตอบ 5

5. ผลลัพธ์ในการวางแผนของกิจการที่กำหนดรายละเอียดที่ต้องการเรียกว่า

(1) วัตถุประสงค์ (2) จุดมุ่งหมาย (3) ภารกิจ (4) เป้าหมาย (5) จุดหมายปลายทาง

ตอบ 5

6. Innovation (นวัตกรรม) คือ (1) การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ

(2) การปฏิวัติรูปแบบการบริหารงานใหม่ ๆ (3) การนำความคิดสร้างสรรค์มาทำให้เป็นจริง

(4) การคิดค้นหรือสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ ๆ (5) ถูกข้อ 1 และ 4

ตอบ 5

7. ความเชื่อ ค่านิยม และรูปแบบพฤติกรรมร่วมของกลุ่มที่เห็นพ้องต้องกันและยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเรียกว่า

(1) ระบบเศรษฐกิจ (2) ระบบทางสังคม (3) วัฒนธรรม

(4) คุณสมบัติของกลุ่ม (5) รูปแบบประจำชาติ

ตอบ 3

8. องค์การระบบปิด (Close Loop System Organization) คือ

(1) องค์การที่ไม่เปิดรับสมาชิกจากบุคคลภายนอกโดยทั่วไป

(2) องค์การที่มีหน่วยงานย่อยอยู่ในท้องถิ่นห่างไกล

(3) องค์การที่ประกอบธุรกิจภายในและนอกประเทศ

(4) องค์การที่ไม่ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายนอกและองค์การ

(5) องค์การที่เปิดกว้างในการรับท้าความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก

ตอบ 4

9. ความต้องการความรัก มีเพื่อน ของมนุษย์จัดว่าเป็นความต้องการที่เรียกว่า

(1) Physiologocal Need (2) Safety Need (3) Social Need

(4) Esteem Need (5) Salf-actualization

ตอบ 3

10. Robert Katz ได้กำหนดลักษณะทางการบริหารที่สำคัญของผู้บริหาร 3 กลุ่มด้วยกัน คือ

(1) การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการดำเนินกลยุทธ์

(2) การติดต่อสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ และกระบวนการทำงาน

(3) มนุษยสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน และความคิดรวบยอด

(4) การปฏิบัติงาน การให้คำแนะนำ และกระบวนการทำงาน

(5) การดำเนินกลยุทธ์ การให้คำแนะนำ และความคิดรวบยอด

ตอบ 3

11. ความสามารถในการใช้ความเชี่ยวชาญหรือความถนัดเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเฉพาะเรียกว่า

(1) ทักษะในการบริหารงาน (2) ทักษะในการปฏิบัติงาน (3) ทักษะในการให้คำแนะนำ

(4) ทักษะในการลำดับการทำงาน (5) ทักษะในการประสานงาน

ตอบ 2

12. ทักษะที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับผู้บริหารระดับบนคือ (1) การให้คำแนะนำ (2) มนุษยสัมพันธ์ (3) ความคิดรวบยอด (4) การปฏิบัติงาน (5) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ตอบ 3

13. บทบาทที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ การขจัดปัญหา การจัดสรรทรัพยากร และการเจรจาจัดว่าเป็นบทบาทที่ เกี่ยวกับ

(1) การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่อบุคคล (2) ข้อมูลข่าวสาร (3) การตัดสินใจ

(4) ถูกทุกข้อ (5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 3

14. หากมีการนำเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ในการบริหารงานองค์การมากขึ้นในอนาคต โครงสร้างขององค์การจะมี แนวโน้มที่มีลักษณะเป็นรูปอะไร (1) สามเหลี่ยมด้านเท่า (2) ระฆังคว่ำ (3) สี่เหลี่ยมผืนผ้า (4) เส้นตรง (5) ระฆังหงาย

ตอบ 3

15. การจ่ายค่าจ้างแบบรายจูงใจเป็นแนวความคิดของผู้ใด

(1) Maslow (2) Taylor (3) McGregor (4) Barnard (5) Gantt

ตอบ 2

16. ลักษณะขององค์การแบบไม่เป็นทางการ คือ

(1) ไม่มีสำนักงานประจำ (2) ไม่ยืดหยุ่น (3) ไม่มีผู้นำที่แน่นอน

(4) กำหนดโครงสร้างองค์การแต่ไม่เคร่งครัด (5) ไม่มีข้อมดถูก

ตอบ 4

17. ถ้าองค์การมีสินค้าหลายประเภทซึ่งต้องใช้เทคนิคการผลิตที่แตกต่างกัน การจัดแผนกงานควรใช้อะไรเป็นหลัก (1) หน้าที่ (2) ลูกค้า (3) สินค้า (4) พื้นที่ (5) เทคนิคการผลิต

ตอบ 3

18. โครงสร้างขององค์การที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเป็นเส้นทึบแสดงว่า

(1) เป็นหน่วยงานหลัก (2) เป็นหน่วยงานเสริม (3) เป็นหน่วยงานเฉพาะ (4) เป็นหน่วยงานย่อย (5) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1

19. งบประมาณภาครัฐบาลที่เริ่มจากการตั้งงบประมาณรายจ่ายก่อน คือ

(1) งบประมาณรายได้-รายจ่าย (2) งบประมาณเงินทุน (3) งบประมาณรายปี

(4) งบประมาณฐานศูนย์ (5) งบประมาณเงินสด

ตอบ 4

20. ระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การระหว่างหน่วยงานหนึ่งกับหน่วยงานอื่น โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้า มาช่วยมีชื่อเรียกว่า (1) Internet (2) Intranet (3) Mix System (4) Hybrid System (5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 2

Create Date : 14 มกราคม 2553
Last Update : 14 มกราคม 2553 18:22:24 น.
Counter : 2786 Pageviews.

38 comments
  
21. การตัดสินใจที่ถือว่ามีประสิทธิภาพ คือ (1) เป็นข้อสรุปจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(2) เป็นการประหยัดค่าใช่จ่ายได้มากที่สุด (3) เป็นการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

(4) เป็นการตัดสินใจที่สร้างความพอใจกับทุกฝ่าย (5) ทุกฝ่ายมีความเห็นพ้องต้องกันโดยไม่ขัดแย้งเลย

ตอบ 3

22. ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่มีความเห็นว่า

(1) นักบริหารควรมีความชำนาญเฉพาะด้าน (Specialist)

(2) นักบริหารควรมีความรอบรู้หลาย ๆ ด้าน (Gerneralist) (3) นักบริหารควรลอยตัวเหนือปัญหาที่เกิดขึ้น

(4) นักบริหารไม่ควรสวนกระแสทางการเมือง & เศรษฐกิจ (5) นักบริหารควรเป็นนักธุรกิจการเมือง

ตอบ 2

23. โครงสร้างขององค์การในรูป Adhoc Committees คือ

(1) เป็นคณะกรรมการเฉพาะแบบถาวร (2) เป็นคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุข์

(3) เป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจแบบชั่วคราว (4) เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

(5) เป็นคณะกรรมการเฉพาะองค์การใดองค์การหนึ่ง

ตอบ 3

24. การควบคุมขณะลงมือปฏิบัติงาน เรียกว่า

(1) Feedforward Control (2) Concurrent Control (3) Feedback Control (3) Future Control (4) Contingency Control

ตอบ 2

25. พนักงานเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งต่อไปนี้ ยกเว้น

(1) สัญลักษณ์ (2) เรื่องบอกเล่า (3) จิตสำนึก (4) ภาษา (5) พิธีการ

ตอบ 3

26. องค์ประกอบของวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง คือ (1) คุณลักษณะของวัฒนธรรมที่แปลกใหม่กว่าคนอื่น

(2) ผู้ก่อตั้งเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการนั้น (3) กิจการนั้นเป็นกิจการชั้นนำในอุตสาหกรรมนั้น

(4) เป็นกิจการที่ก่อตั้งมานาน (5) มีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานสูง

ตอบ 4

27. องค์การแบบไร้พรมแดน (Borderless Organization) เป็นองค์การซึ่งกำหนดโครงสร้างโดยไม่คำนึงถึงขอบเขต ทางสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นแนวคิดแบบ

(1) Polycentric Attitude (2) Geocentric Attitude (3) Ethnocentric Attitude

(4) Parochialism Attitude (5) Multi Attitude

ตอบ 2

28. การทำธุรกิจระหว่างประเทศที่ง่าย รวดเร็ว และลงทุนน้อย คือ

(1) กิจการร่วมค้า (2) กิจการส่งออก (3) การให้สิทธิ์และสัมปทาน

(4) การใช้ตัวแทนในต่างประเทศ (5) การเปิดสาขาในต่างประเทศ

ตอบ 2
โดย: binlaman วันที่: 14 มกราคม 2553 เวลา:15:58:16 น.
  
29. หลักการสำคัญทางการบริหารพัฒนาคืออะไร

(1) การพัฒนาระบบบริหารให้เข้มแข็ง (2) การแปลงนโยบายการพัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์

(3) การปฏิรูประบบราชการ (4) การปฏิรูประบบการเมือง-การบริหาร

ตอบ 2

30. การมองประชาชนเป็นลูกค้า ทำให้การบริหารพัฒนาเปลี่ยนรูปไปอย่างไร

(1) การตอบสนองความต้องการของลูกค้า (2) การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า

(3) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ (4) การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

ตอบ 4

31. ทำไมกระบวนการสรรหาบุคลากรทางการเมือง จึงมีความสำคัญต่อระบบการเมือง

(1) ลดความขัดแย้งทางการเมือง (2) การเลื่อนชั้นทางการเมืองอย่างสงบ

(3) การคัดเลือกชนชั้นนำทางการเมือง (4) การขจัดผู้นำทางการเมืองเก่า

ตอบ 2

32. การปรับปรุงระบบภาษีเป็นนโยบายด้านใด

(1) ด้านการระดมทรัพยากร (2) ด้านการกระจายทรัพยากร

(3) ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย (4) ด้านราชการ

ตอบ 1

33. การบริหารพัฒนาในศตวรรษที่ 1970 เน้นความสนใจไปที่เรื่องใด

(1) ประสิทธิภาพ (2) ประสิทธิผล (3) การเสมอภาคทางสังคม (4) คุณภาพ

ตอบ 3

34. แนวคิดการปรับปรุงคุณภาพสามารถนำมาปรับใช้กับงานขององค์การใดบ้าง

(1) องค์การเอกชน (2) องค์การอุตสาหกรรม

(3) องค์การสาธารณะและเอกชน (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4

35. ปัจจัยนำเข้าทางการเมือง (Inputs) มีองค์ประกอบอะไร

(1) ความต้องการทางการเมือง (2) ความต้องการและสนับสนุนทางการเมือง

(3) ความสนับสนุนทางการเมือง (4) การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ตอบ 2

36. การรวบรวมฐานความรู้ทางการบริหารต้องจัดการอย่างไร

(1) การจัดระบบความรู้ทางการบริหาร (2) การจัดการประมวลความรู้

(3) การจัดระบบสาระสนเทศให้รอบด้าน (4) การสร้างเครือข่ายการวิจัย

ตอบ 4

37. สถาบันสุดท้ายของการเรียนรู้ทางการเมือง (Political Socialization) คือสถาบันใด

(1) วัด (2) มหาวิทยาลัย (3) ชุนชนสังคม (4) ประชาคมทางการเมือง

ตอบ 4

38. อะไรคือหลักวิทยาศาสตร์การจัดการสำคัญที่สุด

(1) งานเหมาะสมกับค่าตอบแทน (2) การจัดการทุกขั้นตอนอย่างเป็นวิทยาศาตร์

(3) สภาพแวดล้อมของงานเหมาะสมกับร่างกาย (4) งานเหมาะสมกับร่างกาย

ตอบ 4

39. รัฐวิสาหกิจในลักษณะใดไม่ควรแปรรูปเป็นองค์กรมหาชน

(1) ปัจจัยพื้นฐานของประชาชน (2) ปัจจัยพลังงาน

(3) ปัจจัยความมั่นคงของรัฐ (4) ปัจจัยคุณภาพชีวิต

ตอบ 3

40. การมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเพื่อตระหนักถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ

(1) การพัฒนาการบริหาร (2) การพัฒนาคุณภาพองค์กร

(3) การปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร (4) ความสำเร็จขององค์กร

ตอบ 4

41. พฤติกรรมการบริหารที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันคืออะไร

(1) การนำ (2) การทำงานเป็นทีม

(3) การทำงานแบบมีส่วนร่วม (4) การทำงานแบบมีแรงจูงใจ

ตอบ 3

42. เหตุใดการบริหารจึงอยู่นอกขอบข่ายทางการเมืองตามแนวคิดของ Woodrow Wilson

(1) รัฐธรรมนูญเป็นผู้กำหนดให้การบริหารมีฐานะต่ำกว่าการเมือง

(2) การเมืองเป็นผู้กำหนดหน้าที่ของการบริหาร

(3) การเมืองเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจสูงสุด

(4) การบริหารต้องรับใช้การเมือง

ตอบ 2

43. หลังนวยุค (Postmodern) การบริหารพัฒนาไม่สนใจที่จะสร้างกฎเกณฑ์สากลขึ้นมาครอบงำหลักการบริหาร ทั่วไป แต่จะสนใจเน้นเรื่องใดเป็นสำคัญ

(1) การใช้เหตุผล (2) การยึดวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลาง

(3) ชุดความเป็นจริงที่แตกต่างไปตามกาลเทศะ (4) การพยายามทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิม

ตอบ 3

44. ทำไมการวางแผนกลยุทธ์มุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์การ จึงมีความสำคัญต่อการบริหารพัฒนา

(1) การเพิ่มศักยภาพในการผลิต (2) การเร่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

(3) การกินดีอยู่ดีของประชาชน (4) การเพิ่มความพึงพอใจด้านบริหารสาธารณะ

ตอบ 3

45. การมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไร

(1) การเน้นประสิทธิผลเป็นหลัก (2) การสนองคุณค่าของลูกค้า

(3) การใช้ผลลัพธ์ขององค์กรเพื่อรักษาสมดุลของคุณค่า

(4) การมุ่งเน้นอนาคต

ตอบ 3

46. ทำไมการบริหารรัฐกิจจึงขาดเอกลักษณ์ทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง

(1) ยังกำลังแสวงหาเอกลักษณ์อยู่ (2) นักบริหารรัฐกิจไม่สนใจเอกลักษณ์ทางวิชาการ

(3) มีลักษณะเป็นวิชาชีพ (4) การบริหารรัฐกิจไม่มีสถานภาพของตนเอง

ตอบ 3

47. การจัดการองค์กรมีนัยยะสำคัญต่อองค์กรในด้านใด

(1) การวิเคราะห์ข้อมูล (2) การสร้างคุณค่าต่อลูกค้า

(3) การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร (4) การวางแผนและการเงิน

ตอบ 3

48. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ MBQA เน้นเรื่องใดเป็นสำคัญที่สุด

(1) ประสิทธิภาพ (2) ประสิทธิผล (3) คุณภาพ (4) กระบวนการ

ตอบ 3

49. การให้ความสำคัญแก่ทรัพยากรมนุษย์มีจุดมุ่งหมายอะไร

(1) การนำกำลังคนมาใช้พัฒนาศักยภาพขององค์การ (2) การเชิดชูบุคลกรที่ประสบความสำเร็จ

(3) การจัดอบรมบุคลากรภายในองค์กร (4) การให้โอกาสศึกษาต่อแก่พนักงานขององค์กร

ตอบ 1

50. ทำไมจึงต้องมีการปฏิรูประบบราชการไทย

(1) ข้าราชการร่วมมือกับนักธุรกิจเข้าครอบงำการเมือง

(2) นักการเมืองเข้าครอบงำราชการ

(3) การปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบราชการ

(4) ระบบราชการไม่สามารถเปิดเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพได้

ตอบ 4

51. ข้อใดเป็นข้อที่ถูกที่สุด

(1) การบริหารการพัฒานในฐานะที่เป็นศาสตร์หมายถึง การนำเอาความรู้มาใช้ประโยชน์

(2) ศาสตร์ หมายถึง ความรู้ที่ได้มาจากการสังเกต การศึกษาและการวิจัย

(3) การนำเอาความรู้ไปรับใช้เรียกว่าศาสตร์ในการปรับใช้ความรู้

(4) นักวิชการมีหน้าที่อย่างสำคัญในการนำเอาความรู้หรือศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหา

ตอบ 2

โดย: binlaman วันที่: 14 มกราคม 2553 เวลา:15:58:52 น.
  
52. หน้าที่การจัดองค์การ (Organizing Function) คือไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลในข้อใด

(1) นายรักดีเป็นเจ้าของร้านชายสี่หมี่เกี๊ยว

(2) นายสมหมาย เป็นผู้บริหารระดับสูง (CEO) ประธานกรรมการ บริษัทโออิชิ จำกัด

(3) นายสมนึก เป็นประธานกรรมการบริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทดีจริง

(4) นายสมคิด เป็นผู้อำนวยการฝ่ายคอมพิวเตอร์ บริษัทโปรคอม จำกัด เเอ๊คกรุ๊ป

(5) นายสมศักดิ์ เป็นพนักงานแผนกจัดซื้อ บริษัททรานสปอร์ต จำกัด

ตอบ 5

53. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายในการจัดองค์การ (Purpose of Organizing)

(1) การทำงานซ้ำซ้อนและการใช้ทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์

(2) การสับเปลี่ยนตำแหน่งอย่างเป็นทางการ0814451423เเอ็ค

(3) การแบ่งงานเป็นกลุ่มและแผนกตามลักษณะ โดยกำหนดอำนาจหน้าที่อย่างเป็นทางการ ก่อให้เกิดการ ประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ

(4) การทำงานอย่างเป็นอิสระแบ่งตามโครงสร้างและหน้าที่ขององค์กร

(5) การติดต่อสื่อสารเป็นทางการในการรวมกิจกรรมส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตอบ 1

54. ขั้นตอนในการตรรกวิทยาของการจัดองค์การมีกี่ขั้นตอน

(1) 2 ขั้นตอน (2) 3 ขั้นตอน (3) 4 ขั้นตอน (4) 5 ขั้นตอน (5) 6 ขั้นตอน

ตอบ 5

55. ข้อใดคือการออกแบบองคาร (1) การไม่จัดแบ่งงาน

(2) การแบ่งสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) ตามภาระหน้าที่ของงาน

(3) การไม่มอบหมายงาน โดยรวมอำนาจเเอ๊คกรุ๊ป089-816-7804

(4) การจัดงานอย่างไม่เป็นระบบ (2) เครือข่ายของข้อมูลที่จำกัด

ตอบ 2

ตั้งแต่ข้อ 56.-60. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) องค์การแบบไร้พรมแดน (Boundaryless Organization)

(2) องค์การแบบการเรียนรู้ (Learning Organization)

(3) โครงสร้างอย่างง่าย (Simple Structure)

(4) โครงสร้างแบบระบบราชการ (Bureaucracy)

(5) โครงสร้างแบบทีมงาน (Team-based Structure)

56. เป็นองค์กการที่มีการพัฒนาศักยภาพเพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกทุกคนมี บทบาทในการกำหนดและแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน

ตอบ 2

57. เป็นโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มทำงานหรือทีมงาน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมของโครงการ

ตอบ 5

58. เป็นองค์การที่ประกอบด้วยโครงสร้างที่ไม่มีข้อจำกัดขอบเขตขององค์การ เช่นการทำธุรกิจบนเว็บไซต์ หรือ Internet

ตอบ 1

59. เป็นองค์การที่เน้นระเบียบ คำสั่ง และการมอบอำนาจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการใช้อำนาจตามตำแหน่งงานที่ ถูกต้องตามกฎหมาย

ตอบ 4

60. เป็นการออกแบบโครงสร้างขององคารที่มีการจัดแบ่งแผนกงานให้มีลำดัลขั้นตอนน้อย และมีข้อดีคือ ยืดหยุ่น ได้ รวดเร็ว และมีต้นทุนในการบำรุงรักษาต่ำ

ตอบ 3

61. ข้อใดคือองค์ประกอบขององค์การแบบการเรียนรู้ (1) แลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

(2) การมอบอำนาจอย่างเคร่งครัด (3) มีสายการบังคับบัญชา 2 สายในขณะเดียวกัน

(4) ภาวะผู้นำแบบเผด็จการ (5) มีลำดับขั้นตอนกการทำงานที่ซับซ้อนไม่เป็นอิสระต่อกัน

ตอบ 1

62. องค์การแบบเครื่องกล (Mechanistic Organization) มีลักษณะเน้นจุดใดเป็นสำคัญ

(1) เน้นทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (2) เน้นกลยุทธ์ขององค์การ

(3) เน้นขนาดขององค์การ (4) เน้นเทคโนโลยี (5) เน้นการจัดระเบียบ

ตอบ 1

63. การออกแบบองค์การตามสภาวการณ์แบ่งเป็นกี่ลักษณะ (1) 2 ลักษณะ

(2) 3 ลักษณะ (3) 4 ลักษณะ (4) 5 ลักษณะ (5) 6 ลักษณะ

ตอบ 1
โดย: binlaman วันที่: 14 มกราคม 2553 เวลา:15:59:28 น.
  
64. การประเมินโครงการ (Project Appraisal) จะอยู่ตรงส่วนใดของการบวนการของโครงการ

(1) อยู่ก่อนการร่างโครงการ (2) ระหว่างร่างโครงการกลยุทธ์กับรายละเอียด

(3) อยู่ระหว่างการจัดโครงการ (4) อยู่หลังการจัดโครงการ

(5) อยู่ก่อนการจัดโครงการ

ตอบ 5

65. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ จะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ด้านใดมากที่สุด

(1) การจัดการ (2) สิ่งแวดล้อม (3) สังคม

(4) ผลตอบแทนโครงการ (5) เทคนิคโครงการ

ตอบ 4

66. ในการประเมินโครงการ ภาครัฐบาลจะให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากเป็นพิเศษ

(1) ผลประโยชน์ทางสังคม (2) ผลต่อเนื่องของโครงการ (3) ความมั่นใจทางการบริการ

(4) ความคุ้นเคยของโครงการ (5) ความเสี่ยงของโครงการ

ตอบ 1

67. ในระหว่างการจัดการโครงการ มีงานที่ต้องทำมาก งานใดมิใช่งานต้องทำเหล่านั้น

(1) งานประชาสัมพันธ์โครงการ (2) การประสานในโครงการ (3) การควบคุมโครงการ

(4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (5) การให้คุณให้โทษผู้ร่วมงาน

ตอบ 5

68. การประเมินผลโครงการมีลักษณคล้ายคลึงกับกระบวนการใดของโครงการมากที่สุด

(1) การร่างโครงการ (2) การประเมินโครงการ (3) การนำโครงการไปปฏิบัติ

(4) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (5) เหมือนกันทุกกระบวนการ

ตอบ 2

ตั้งแต่ข้อ 69.-73. เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิควิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ให้เลือกคำตอบที่มีความสัมพันธ์กัน

(1) การก่อตัวของนโยบาย (2) การกำหนดนโยบาย (3) การนำนโยบายไปปฏิบัติ

(4) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (5) เหมือนกันทุกกระบวนการ

69. การวิจัยประเมินผล

ตอบ 4

70. การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์/ผลสำเร็จ

ตอบ 3

71. การวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์

ตอบ 2

72. การระดมสมอง/เทคนิคพยากรณ์

ตอบ 1

73. การสร้างองค์กรใหม่

ตอบ 5
โดย: binlaman วันที่: 14 มกราคม 2553 เวลา:15:59:58 น.
  
ตั้งแต่ข้อ 74. – 78. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) ฝึกอบรมแบบฝึกปฏิบัติงานจริง (On-the-job-Training)

(2) ฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ (Oreintation Training)

(3) ฝึกอบรมแบบช่างฝึกหัด (Apprenticeship Training)

(4) การฝึกแบบจำลอง (Simulation Training)

(5) การฝึกอบรมแบบกรณีศึกษา (Case Study Training)

74. เป็นเทคนิคที่นิยมให้อบรมผู้บริหาร

ตอบ 5 เเอ๊คกรุ๊ป การฝึกอบรมแบบกรณีศึกษา (Case Study Training) เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการฝึกอบรมผู้บริหาร โดยแต่ละกรณีศึกษาจะกำหนดรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในองค์การ และให้ผู้เข้าฝึกอบรมทำการศึกษารายละเอียดของข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกรณีศึกษา พร้อมกับกำหนดปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา แล้วเลือกแนวทางที่ดีที่สุดมาใช้ในการบริหารงาน

75. ใช้ฝึกอบรมเครื่องจักกลหนัก

ตอบ 4 การฝึกอบรมแบบจำลอง (Simulation Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์เครื่องมือและกระบวนการที่เป็นแบบจำลองซึ่งมีความคล้ายคลึงกับสิ่งต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในการทำงานจริง เช่น การฝึกอบรมนักบิน การฝึกอบรมผู้ใช้เครื่องจักรกลขนาดหนัก เป็นต้น

76. บริษัทโตโยต้ารับสมัครนักเรียนอาชีวช่างยนต์เข้ารับการฝึกอบรมการซ่อมรถโตโยต้า

ตอบ 3 เเอ๊ค081-362-9602 การฝึกอบรมแบบช่างฝึกหัด (Apprenticeship Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะด้านช่างฝีมือในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ จนกระทั่งมีฝีมือสามารถออกไปกระกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง ซึ่งมีอยู่ 2 วิธี คือ 1. สมัครเป็นลูกมือช่างที่ตนสนใจ 2. สมัครเป็นช่างฝึกหัดโครงการช่างฝึดหัดทวิภาคีระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ เช่น บริษัทโตโยต้ารับสมัครนักเรียนอาชีวช่างยนต์เข้ารับการฝึกอบรมการซ่อมรถโตโยต้า เป็นต้น

77. ต้องมีการแนะนำประวัติขององค์การ

ตอบ 2 //www.actcorner"comการฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ (Oreintation Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมและนิยมใช้กับพนักงานที่เข้าทำงานใหม่ เป็นโปรแกรมที่จัดให้พนักงานใหม่ได้รับความรู้ทางด้านสารสนเทศต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และจะต้องได้รับทราบเกี่ยวข้องกับองค์การหรือสถานที่ทำงาน เช่น ประวัติขององค์การ ผู้บริหารและระบบการบริหารงาน ความก้าวหน้าในงาน เงื่อนไขการจ้างงาน ฯลฯ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และความสะดวกในการทำงานร่วมกันเป็นทีมงาน

78. แจ้งถึงเงื่อนไขการจ้างงาน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 77 ประกอบ

ตั้งแต่ข้อ 79. – 83. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)

(2) คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

(3) การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification)

(4) การประเมินค่างาน (Job Evaluation)

(5) การออกแบบงาน (Job Design)

79 สามารถลดความเมื่อยล้า และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ตอบ 5 หน้า 17 การออกแบบงาน (Job Design) ที่ดีจะทำให้บุคคลทำงานได้อย่างเต็มความสามารถรวมทั้งสามารถลดความเมื่อยล้า และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานลงได้

80. จ่ายเท่ากันสำหรับงานที่เท่ากัน (Equal Work for Equal Pay)

ตอบ 4 เเอ็คกรุ๊ป อ.วันนรัตน์ การประเมินค่างาน (Job Evaluation) คือกระบวนการที่ทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบค่าของงานต่าง ๆ ในองค์การ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดค่าตอบแทนที่ยุติธรรมกับงาน ตามหลักการที่ว่า “จ่ายเท่ากันสำหรับงานที่เท่ากัน” (Equal Work for Equal Pay) ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เกิดความยุติธรรมภายใน (Internal Equality) ในการกำหนดค่าจ้างและผลตอบแทนให้แก่บุคลากรทุกคนที่อยู่ภายในองค์การเดียวกัน

81. ความยุติธรรมภายใน (Internal Equality) เกิดจาก

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 80. ประกอบ

82 เอาไปใช้ออกแบบงาน (Job Design)

ตอบ 1 ใช้ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) มีดังนี้

1. กิจกรรมของงาน 2. พฤติกรรมของบุคคล 3. เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยสนับสนุนการทำงาน 4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 5. เนื้อหาของงาน

6. ความต้องการของบุคลากร

83. ข้อมูลที่ต้องใช้ทำ คือ กิจกรรมของงาน พฤติกรรมของบุคคล เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และเนื้อหาของงาน

ตอบ 1 เเอ๊คกรุ๊ อ.กษิระ อ.วันนรัตน์ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) มีดังนี้

1. กิจกรรมของงาน 2. พฤติกรรมของบุคคล 3. เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยสนับสนุนการทำงาน 4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 5. เนื้อหาของงาน 6. ความต้องการของบุคลากร
โดย: binlaman วันที่: 14 มกราคม 2553 เวลา:16:00:17 น.
  
84. ในการบริหารงบประมาณ apportionment หมายถึงอะไร

(1) ยอดวงเงินงบประมาณ (2) เพดานเงินจัดสรร (3) เงินประจำงวด

(4) เงินที่ไม่ได้รับสุทธิ (5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 3

85. ลักษณะสำคัญของงบประมาณแผ่นดินได้แก่

(1) เป็นเครื่องมือรับรองการเป็นรัฐบาล (2) เป็นกฎหมาย

(3) เป็นเครื่องแสดงนโยบายที่รัฐได้เลือก (4) ข้อ 2 และ 3 ถูก (5) ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก

ตอบ 5

86. การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมของสังคม สามารถวัดได้โดย

(1) เปรียบเทียบรายได้ของคนในชุมชนเมืองในชุมชนชนบท

(2) ดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตมวลรวม (3) ดูอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

(4) ดูจำนวนภาษีที่เก็บได้ (5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 1

87. วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 คิดเป็นร้อยละเท่าไรของผลิตภัณฑ์รวมของประเทศ (gdp) (ประมาณ)

(1) 3.2 (2) 8.1 (3) 18.5 (4) 24.5 (5) 34.7

ตอบ 3

88. งบประมาณ 2550 มีรายจ่ายประจำคิดเป็นร้อยละเท่าไรของงบประมาณรวม (ประมาณ)

(1) 23.1 (2) 42.9 (3) 72.5 (4) 87.5 (5) 94.5

ตอบ 3

89. ตามโครงสร้างแผนงานของสำนักงบประมาณ ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในแผนงานด้านพัฒนาสังคม

(1) สาธารณสุข (2) การศึกษา (3) การรักษาความสงบเรียบร้อย

(4) ข้อ 1 และ 2 ถูก (5) ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก

ตอบ 4

90. นักทฤษฎีการคลังยุค adam smith เชื่อว่า (1) งบประมาณสมดุลดีที่สุด

(2) งบประมาณขาดดุลดีที่สุด (3) งบประมาณเกินดุลดีที่สุด

(4) งบประมาณเกินดุล ขาดดุล หรือสมดุล ต่างมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งนั้น

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 1

91. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของงบประมาณผ่นดิน

(1) หลักฐานทางการเงินของรัฐที่แสดงประมาณของรายได้และรายจ่ายในอนาคต

(2) เอกสารทางการเงินที่แสดงรายรับรายจ่ายเงินของแผ่นดิน

(3) แผนที่แสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

(4) กฎหมายที่ระบุให้ส่วนราชการใช้จ่ายเงินได้ในกิจกรรมต่างๆ

(5) แผนทางการเงินของแผ่นดินในช่วงระยะเวลาที่แน่นอน

ตอบ 3

92. ทุกข้อจัดเป็น “เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน” ยกเว้น (1) เงินรายได้ของสถาบันการศึกษา

(2) งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (3) งบประมาณของ อบต.

(4) งบประมาณของ ขสมก. (5) เงินช่วยเหลือตามโครงการมิยิซาว่า

ตอบ 2

93. ระยะเวลาของการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ เรียกว่า

(1) ปีคลัง (2) ปีงบประมาณ (3) วงจรงบประมาณ (4) ข้อ 1 และ 2 ถูก (5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 494. “ลักษณะที่เรียกว่า เป็นศูนย์รวมเงิน” ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐมีพฤติกรรมต่อไปนี้

(1) ดำเนินภายใต้กฎบังคับข้อเดียวกัน (2) ดำเนินการภายใต้การดูแลของสถาบันต่างๆ เดียวกัน

(3) ให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารรายได้ของตนเอง

(4) ข้อ 1 และ 2 ถูก (5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 4

95. กิจกรรมใดต่อไปนี้ที่ถ้าให้อิสระในการบริโภคแล้วประชาชนอาจเสียประโยชน์

(1) การศึกษาภาคบังคับ (2) การป้องกันโรคติดต่อ (3) การส่งเสริมการเกษตร

(4) ข้อ 1 และ 2 ถูก (5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 4

96. สภาวะ “เศรษฐกิจตกต่ำ สินค้าล้นตลาด ประชาชนว่างงาน” รัฐบาลควรใช้นโยบายการคลังแบบใด

(1) สมดุล (2) เกินดุล (3) ขาดดุล

(4) ขาดดุล ควบคู่กับนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำ (5) เกินดุล ควบคู่กับนโยบายอัตราดอกเบี้ยสูง

ตอบ 4

97. สภาวะ “เศรษฐกิจขยายตัว สินค้าขาดตลาด และมีราคาสูง” รัฐบาลควรใช้นโยบายใดการคลังแบบใด

(1) สมดุล (2) ขาดดุล ควบคู่กับนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำ

(3) เกินดุล ควบคู่กับนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำ (4) เกินดุล และเพิ่มอัตราภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย

(5) ขาดดุล และลดอัตราภาษีสิ้นค้าฟุ่มเฟือย

ตอบ 4

98. สถาบันที่ทำหน้าที่ “เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณให้กับส่วนราชการต่างๆ”

(1) กรมบัญชีกลาง (2) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (3) สำนักงบประมาณ

(4) ธนาคารแห่งประเทศไทย (5) ไม่มีข้อถูก

ตอบ 1

99. สถาบันที่ทำหน้าที่ “ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้จ่ายในการใช้จ่าย”

(1) กรมบัญชีกลาง (2) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (3) สำนักงบประมาณ

(4) ธนาคารแห่งประเทศไทย (5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 2

100. “ความพยายามที่จะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนในการดำเนินงาน และผลงานที่ได้รับ”

(1) การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ (2) การวิเคราะห์ทางการบริหาร

(3) การวิเคราะห์ทางการเมือง (4) การวิเคราะห์ทางสังคม (5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 1
โดย: binlaman วันที่: 14 มกราคม 2553 เวลา:16:00:38 น.
  
101. flat rate หมายถึงอะไร (1) ภาษีอาคารสูง (2) ภาษีแบบสัดส่วน (3) ภาษีสนามบิน (4) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (5) ภาษีอาคารที่พักอาศัย

ตอบ 1

102. งบประมาณฐานศูนย์มีลักษณะอย่างไร (1) งบประมาณที่เริ่มจากรายได้เป็นศูนย์

(2) งบประมาณที่มีรายจ่ายเป็นศูนย์ (3) งบประมาณที่มีรายได้ลบรายจ่ายเป็นศูนย์

(4) งบประมาณที่มีรายจ่ายลบรายได้เป็นศูนย์ (5) งบประมาณที่วางแผนจากล่างสู่บน

ตอบ 5

103. ข้อใดเป็น capital in flow (1) เงินที่ไทยไปลงทุนต่างประเทศ (2) เงินลงทุนของภาคเอกชน

(3) งบประมาณแผ่นดิน (4) หนี้ต่างประเทศ (5) ภาษีอากร

ตอบ 4

104. การลดค่าเงินบาทจะมีผลกระทบอย่างไร

(1) ภาวะการขาดดุลการค้าดีขึ้น (2) ภาวะเงินเฟ้อดีขึ้น (3) การส่งสินออกลดลง

(4) หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น (5) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น

ตอบ 1

105. ระบบที่เศรษฐกิจที่มีการว่างงานเต็มที่หมายถึงอะไร

(1) ระบบเศรษฐกิจที่มีรายได้สูง (2) ระบบเศรษฐกิจที่คนมีงานทำ ไม่ว่างงาน

(3) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (4) ระบบเศรษฐกิจแบบประชานิยม

(5) ระบบเศรษฐกิจแบบก้าวหน้า

ตอบ 2

106. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการคลัง (1) privatization (2) nationalization

(3) hybrid financing (4) reengineering (5) contracing out

ตอบ 2

107. ในภาวะเงินฝืดควรใช้นโยบายการคลังแบบใด

(1) เพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้ (2) ลดดอกเบี้ยเงินฝาก (3) ขาดดุล

(4) เกินดุล (5) ก้าวหน้า

ตอบ 3

108. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด

(1) งบประมาณฐานศูนย์เป็นงบประมาณที่วางแผนมาจากสำนักงบประมาณ

(2) การขายพันธบัตรของรัฐบาลเป็นการเพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนในมือประชาชน

(3) ในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ รัฐควรให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้

(4) การเก็บอากรสินค้าเข้า อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร

(5) การเสียภาษีอากรให้แก่ประเทศใด ผู้เสียภาษีจะต้องอยู่ในประเทศนั้นนานอย่างน้อย 130 วัน

ตอบ 3

109. การศึกษาการบริหารการคลังแนวใดที่เน้นทฤษฎีการคลัง

(1) รัฐประศาสนศาสตร์ (2) รัฐศาสตร์ (3) เศรษฐศาสตร์

(4) สังคมศาสตร์ (5) วิทยาศาสตร์

ตอบ 3

110. “พระคลังข้างที่” เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลังเรื่องใด

(1) การบริหารพัสดุ (2) การบริหารกระทรวงการคลัง (3) การบริหารที่ราชพัสดุ

(4) การบริหารทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ (5) การบริหารงบประมาณแผ่ดิน

ตอบ 4

111. นโยบายการเงินแบบใดจะช่วยแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า

(1) เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (2) ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (3) ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

(4) เพิ่มหนี้สาธารณะ (5) ลดอากรขาเข้า

ตอบ 1

112. การแก้ปัญหาเงินเฟ้อควรใช้นโยบายการคลังแบบใด

(1) นโยบายการคลังแบบขาดดุล (2) นโยบายการคลังแบบสมดุล (3) นโยบายการคลังแบบเกินดุล

(4) นโยบายลดอัตราภาษีอากร (5) นโยบายเพิ่มปริมาณเงิน

ตอบ 3

113. นโยบายใดที่ถูกวิจารณ์ว่าก่อให้เกิดหนี้ในครัวเรือนมากขึ้น

(1) ขายพันธบัตร (2) กู้เงินต่างประเทศ (3) กองทุนหมู่บ้าน

(4) ประกันสุขภาพ (5) ขาดดุล

ตอบ 3

114ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำควรใช้นโยบายแบบใด

(1) เกินดุล (2) ขาดดุล (3) เพิ่มค่าจ้าง (4) เพิ่มอัตราภาษี (5) ขายพันธบัตร ตอบ 2

115. อัตราเงินสดสำรองหมายถึงอะไร

(1) เงินที่ประชาชนเก็บสำรองไว้ใช้เดือนต่อไป

(2) เงินที่ธนาคารพาณิชย์หักจากธนาคารชาติคิดเป็นร้อยละ

(3) เงินที่ธนาคารชาติหักจากธนาคารพาณิชย์คิดเป็นร้อยละ

(4) เงินที่ธนาคารพาณิชย์หักจากประชาชนคิดเป็นร้อยละ

(5) เงินที่ธนาคารชาติหักจากประชาชนคิดเป็นร้อยละ

ตอบ 3

116. หนี้สาธารณะหมายถึงอะไร (1) หนี้ที่ประชาชนก่อหนี้เพื่อใช้กับงานสาธารณะ

(2) หนี้ที่รัฐก่อขึ้นเพื่อให้ประชาชนนำมาใช้ (3) หนี้ที่รัฐก่อขึ้นเพื่อนำมาใช้กับงานสาธารณะ

(4) หนี้ที่ประชาชนยืมจากคนอื่นมาใช้หนี้รัฐ (5) หนี้ที่รัฐกู้จากต่างประเทศ

ตอบ 3

117. ข้อใดเป็นความหมายของเงินคงคลัง (1) เงินคงคลังเหลือให้ประชาชนกู้

(2) เงินที่เหลือจ่ายสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (3) เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน

(4) เงินกู้นอกระบบ (5) เงินรายจ่ายสุทธิสิ้นปี

ตอบ 2

118. การผลักภาระภาษีหมายถึงอะไร (1) การคิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

(2) การหักภาษี ณ ที่จ่าย (3) การนำภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนที่ตนต้องจ่ายไปให้คนอื่นจ่ายแทน

(4) การเพิ่มอัตราภาษี (5) การลดภาษี

ตอบ 3

119. ภาษีทางอ้อมหมายถึงอะไร

(1) ภาษีที่มีการผลักภาระภาษีไม่ได้ (2) ภาษีที่มีการผลักภาระภาษีได้

(3) ภาษีที่มาจากเงินนอกงบประมาณ (4) ภาษีที่มาจากเงินงบประมาณ

(5) ภาษีที่คิดแบบอ้อมๆ

ตอบ 2

120. ข้อใดเป็นเงินนอกงบประมาณ (1) เงินหักค่าหน่วยกิจ (2) เงินภาษี

(3) เงินงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก (4) เงินงบประมาณพิเศษ

(5) เงินงบประมาณภายนอก

ตอบ 1
โดย: binlaman วันที่: 14 มกราคม 2553 เวลา:16:01:04 น.
  
โดย: ผมชอบกินข้าวมันไก่ วันที่: 14 มกราคม 2553 เวลา:19:46:39 น.
  
ขอบคุณค่ะ
โดย: ปลาหมึกย่าง IP: 192.168.52.19, 118.172.202.36 วันที่: 27 มกราคม 2553 เวลา:13:42:48 น.
  
ขอบคุณค่ะ
โดย: ปลาหมึกย่าง IP: 192.168.52.19, 118.172.202.36 วันที่: 27 มกราคม 2553 เวลา:13:42:48 น.
  
ขอบคุณมากนะคะ ถ้าไม่ได้ที่นี่ก้อไม่รู้หาที่ไหนค่ะถ้ามีอะไรแนะนำก้อช่วยบอกหน่อยนะคะ
โดย: ลักยิ้ม IP: 10.1.168.4, 58.137.207.210 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:15:45:42 น.
  
ขอบคุณมาก ๆ นะคะ **ด้วยความจริงใจค่ะ**
โดย: อุ๋มอิ๋ม IP: 58.137.207.240 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:8:59:47 น.
  
ขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากมาย คงไม่มีคำไหนที่ดีกว่านี้แล้วค่ะสำหรับน้ำใจ
โดย: เอ IP: 61.90.95.95 วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:21:12:00 น.
  
thank นะ เด๋วสอบผ่านจะกลับมาบอก^^
โดย: prang IP: 58.10.198.137 วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:9:45:15 น.
  
ขอบคุณค่ะ
โดย: usu IP: 118.173.225.203 วันที่: 18 กันยายน 2553 เวลา:15:52:45 น.
  
ขอบคุณ
โดย: A IP: 113.53.45.81 วันที่: 3 ตุลาคม 2553 เวลา:20:03:14 น.
  
ขอบคุณมากๆๆ
โดย: ju IP: 58.9.22.5 วันที่: 8 ตุลาคม 2553 เวลา:17:20:47 น.
  
ขอบคุณนะค่ะ
โดย: pic IP: 183.89.56.223 วันที่: 8 ตุลาคม 2553 เวลา:18:35:51 น.
  
ขอบคุณมาก ๆ นะจ่ะ
โดย: numtan IP: 182.52.172.47 วันที่: 17 ตุลาคม 2553 เวลา:17:16:15 น.
  
ขอบคุณค่า
โดย: llSIWAll IP: 117.47.15.121 วันที่: 19 ตุลาคม 2553 เวลา:10:59:11 น.
  
ขอcopy นะ จะสอบสมรรถนะม.ค.54
โดย: mo IP: 118.172.38.255 วันที่: 30 ธันวาคม 2553 เวลา:5:30:46 น.
  
เหมือนฟ้าประทาน ขอบคุณค่ะ
โดย: กวาง IP: 123.242.179.171 วันที่: 19 มกราคม 2554 เวลา:14:24:28 น.
  
แวะมาอ่านบล๊อคค่ะ ชื่อ ติว นะคะว่างๆแวะไปblogเราบ้างนะ
โดย: CIA (tewtor ) วันที่: 13 เมษายน 2554 เวลา:14:21:42 น.
  
thk มากๆ
โดย: mai IP: 110.49.60.94 วันที่: 15 มิถุนายน 2554 เวลา:12:36:49 น.
  
ขอบคุณมากมาย
โดย: วอลนัท IP: 101.109.0.79 วันที่: 25 กรกฎาคม 2554 เวลา:1:14:16 น.
  
ขอบคุณครับ
โดย: กฤษดา IP: 192.168.1.118, 110.77.237.180 วันที่: 7 กันยายน 2554 เวลา:11:41:00 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ
โดย: jozu IP: 110.49.240.119 วันที่: 11 กันยายน 2554 เวลา:17:02:42 น.
  
ขอคุณค่ะ jes
โดย: jes IP: 113.53.183.142 วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:15:01:36 น.
  
ใจจร้า
โดย: moly IP: 210.246.188.209 วันที่: 21 กันยายน 2554 เวลา:11:43:47 น.
  
ขอบคุนมากคับ
โดย: kong IP: 180.183.236.125 วันที่: 23 กันยายน 2554 เวลา:12:46:53 น.
  
ขอบคุณมากๆนะค่ะ
โดย: APPLE IP: 171.4.44.178 วันที่: 1 ตุลาคม 2554 เวลา:23:01:30 น.
  
แนวข้อสอบหน่วยงานต่างๆที่กำลังเปิดสอบ2554 ล่าสุดแจกฟรี
ข้อสอบธกส.ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ //www.ziddu.com/download/16885413/top021.docx.html
ข้อสอบเก่า ธกส. //www.ziddu.com/download/16885426/top022.docx.html
ข้อสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา //www.ziddu.com/download/16885456/top023.docx.html
ข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู //www.ziddu.com/download/16885473/top024.docx.html
ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(สพฐ.)ล่าสุด //www.ziddu.com/download/16885493/top025.docx.html
ข้อสอบบุคลากรทางการศึกษา(สพฐ.)ล่าสุด //www.ziddu.com/download/16885515/top026.docx.html
ข้อสอบพนักงานกรมสรรพสามิต //www.ziddu.com/download/16885368/top018.docx.html
ข้อสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง //www.ziddu.com/download/16885386/top019.docx.html
ข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช //www.ziddu.com/download/16885406/top020.docx.html
ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสนง.นโยบายและแผนพลังงาน //www.ziddu.com/download/16885083/top01.docx.html
ข้อสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง //www.ziddu.com/download/16885098/top02.docx.html
ข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ //www.ziddu.com/download/16885105/top03.docx.html
ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติ //www.ziddu.com/download/16885142/top04.docx.html
ข้อสอบเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ //www.ziddu.com/download/16885155/top05.docx.html
ข้อสอบนักวิชาการประมง //www.ziddu.com/download/16885168/top06.docx.html
ข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร //www.ziddu.com/download/16885189/top07.docx.html
ข้อสอบบรรณารักษ์ สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ //www.ziddu.com/download/16885209/top08.docx.html
ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ //www.ziddu.com/download/16885216/top09.docx.html
ข้อสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ(ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน) กรมคุ้มครองสิทธิฯ //www.ziddu.com/download/16885240/top010.docx.html
ข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย //www.ziddu.com/download/16885253/top011.docx.html
ข้อสอบวิศวกรรมปิโตรเลียม //www.ziddu.com/download/16885260/top012.docx.html
ข้อสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร //www.ziddu.com/download/16885284/top013.docx.html
ข้อสอบนักพัสดุ กทม. //www.ziddu.com/download/16885302/top014.docx.html
ข้อสอบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) //www.ziddu.com/download/16885313/top015.docx.html
ข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ //www.ziddu.com/download/16885334/top016.docx.html
ข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ //www.ziddu.com/download/16885344/top017.docx.html
แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง //www.ziddu.com/download/16902573/top027.docx.html

แบ่งปันกันได้ไม่สงวนลิขสิทธิครับ
ดูเพิ่มเติมที่ //www.topthaitest.com

โดย: huss IP: 223.204.10.215 วันที่: 19 ตุลาคม 2554 เวลา:15:56:13 น.
  
Thank kaaaaa.........
โดย: thank IP: 10.137.1.30, 202.12.97.116 วันที่: 20 ตุลาคม 2554 เวลา:9:52:55 น.
  
อยากได้ข้อสอบเพื่อใช้ในการสอบปีนี้
โดย: สุวรรณี IP: 101.108.28.210 วันที่: 29 ตุลาคม 2554 เวลา:13:04:13 น.
  
ขอบคุณค่ะ
โดย: ม.มด IP: 115.67.242.208 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2554 เวลา:20:29:20 น.
  
ขอบคุณ
โดย: phitsamai9 IP: 125.26.101.140 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2554 เวลา:13:49:28 น.
  
ขอบคุณมากๆ
โดย: ดรุณี IP: 180.180.216.204 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2554 เวลา:18:28:44 น.
  
แนวข้อสอบหน่วยงานต่างๆที่กำลังเปิดสอบ2554 ล่าสุดแจกฟรี
ข้อสอบธกส.ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ //www.ziddu.com/download/16885413/top021.docx.html
ข้อสอบเก่า ธกส. //www.ziddu.com/download/16885426/top022.docx.html
ข้อสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา //www.ziddu.com/download/16885456/top023.docx.html
ข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู //www.ziddu.com/download/16885473/top024.docx.html
ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(สพฐ.)ล่าสุด //www.ziddu.com/download/16885493/top025.docx.html
ข้อสอบบุคลากรทางการศึกษา(สพฐ.)ล่าสุด //www.ziddu.com/download/16885515/top026.docx.html
ข้อสอบพนักงานกรมสรรพสามิต //www.ziddu.com/download/16885368/top018.docx.html
ข้อสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง //www.ziddu.com/download/16885386/top019.docx.html
ข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช //www.ziddu.com/download/16885406/top020.docx.html
ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสนง.นโยบายและแผนพลังงาน //www.ziddu.com/download/16885083/top01.docx.html
ข้อสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง //www.ziddu.com/download/16885098/top02.docx.html ข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ //www.ziddu.com/download/16885105/top03.docx.html
ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติ //www.ziddu.com/download/16885142/top04.docx.html
ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ //www.ziddu.com/download/16993134/top028.docx.html
ข้อสอบเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ //www.ziddu.com/download/16885155/top05.docx.html
ข้อสอบนักวิชาการประมง //www.ziddu.com/download/16885168/top06.docx.html
ข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร //www.ziddu.com/download/16885189/top07.docx.html
ข้อสอบบรรณารักษ์ สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ //www.ziddu.com/download/16885209/top08.docx.html

ข้อสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ(ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน) กรมคุ้มครองสิทธิฯ //www.ziddu.com/download/16885240/top010.docx.html
ข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย //www.ziddu.com/download/16885253/top011.docx.html
ข้อสอบวิศวกรรมปิโตรเลียม //www.ziddu.com/download/16885260/top012.docx.html
ข้อสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร //www.ziddu.com/download/16885284/top013.docx.html
ข้อสอบนักพัสดุ กทม. //www.ziddu.com/download/16885302/top014.docx.html
ข้อสอบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) //www.ziddu.com/download/16885313/top015.docx.html
ข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ //www.ziddu.com/download/16885334/top016.docx.html
ข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ //www.ziddu.com/download/16885344/top017.docx.html
แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง //www.ziddu.com/download/16902573/top027.docx.html
ข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ(สปก.)ล่าสุด //www.ziddu.com/download/17141979/top032.docx.html
ข้อสอบนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สนง.ศาลยุติธรรม //www.ziddu.com/download/17141997/top033.docx.html
ข้อสอบนักการฑูตปฏิบัติการ //www.ziddu.com/download/17142000/top034.docx.html
ข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(จากสนามสอบจริง) //www.ziddu.com/download/17142003/top035.docx.html
ข้อสอบพนักงานสรรพสามิต ทุกจังหวัด //www.ziddu.com/download/17142022/top036.docx.html
ข้อสอบสถาปนิกปฏิบัติการ ทุกหน่วยงาน //www.ziddu.com/download/17141739/top030.docx.html
ข้อสอบนักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ (สปก.) //www.ziddu.com/download/17141900/top031.docx.html
แบ่งปันกันได้ไม่สงวนลิขสิทธิครับ
ดูเพิ่มเติมที่ //www.topthaitest.com
โดย: huss IP: 223.205.133.90 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา:7:55:12 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

binlaman
Location :
พัทลุง  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]Fern love the life.