ทุนวิจัยสกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

signup-red-thai-jpg
ทุนวิจัยสกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


ด้วย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โดยสำนักประสานงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศรับข้อเสนอโครงการสมัครทุนวิจัยสำหรับงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ปริญญาโท ในโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี ประจำปี 2553 โดยมีรายละเอียดและ
เงื่อนไขดังนี้1. ทุนประเภท Window I (โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย:

ทุนสกว. - อุตสาหกรรม) จำนวน 80 ทุน

ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ 30 ทุน

ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีอาหาร (ข้าว แป้ง นม ผัก

ผลไม้ อาหารทะเล และอื่นๆ)

- ลักษณะโจทย์วิจัย ใช้โจทย์ของผู้ประกอบการเป็นงานวิทยานิพนธ์

- จำนวนเงินทุน ทุนละไม่เกิน (เงินสด) 270,000 บาท (แบ่งเป็นจาก สกว.
250,000 บาท และผู้ประกอบการร่วม ทุนมูลค่าเทียบเท่า 35,000 บาท
โดยต้องเป็นเงินสด 20,000 บาท และ in kind เทียบเท่า 15,000 บาท)

- การดำเนินการอาจารย์ผู้สนใจลงทะเบียนและกรอกข้อมูลหรือ Update ข้อมูล

เพื่อประมวลผลคัดเลือกที่ //biodata.trf.or.th

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

สกว. จะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอโครงการ

ในวันที่ 3 มีนาคม 2553 อาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการและรายละเอียด

ของผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการที่ www.trfmag.org
ภายใน วันที่ 30 เมษายน 25532. ทุนประเภท Window II (สกว. - สถาบันการศึกษา) จำนวน 27 ทุน

ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับต้นสังกัดที่ นิสิต/นักศึกษาสังกัดฝ่ายละครึ่งหนึ่ง

โดยงบประมาณรวมของแต่ละโครงการไม่เกิน 200,000 บาท

ทั้งนี้ก่อนส่งข้อเสนอโครงการอาจารย์ผู้สนใจต้องตรวจสอบการร่วมสนับสนุน

จากต้นสังกัด เช่น สำนักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะภาควิชา เป็นต้น

และส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ www.trfmag.org

ภายในวันที่ 30 เมษายน 25533. ทุนสกว. – บริษัท POYRY ENERY LTD. จำนวน 4 ทุน

รับข้อเสนอโครงการประเภทเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ที่เป็นประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ทุนละไม่เกิน200,000 บาท ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ www.trfmag.org

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553--------------------------------------------------------------------------<เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 03 กุมภาพันธ์ 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 19:08:07 น.
Counter : 322 Pageviews.  

UNESCO มอบทุนวิจัย - ศึกษาระยะสั้น

signup-red-thai-jpg
UNESCO มอบทุนวิจัย - ศึกษาระยะสั้น

วันที่ 22 มกราคม 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


ทุน
วิจัย/ศึกษาระยะสั้น ภายใต้โครงการ UNESCO Fellowships Programme in
support of Programme Priorities ประจำปี 2010-2011 (2553-2554)


ด้วยยูเนสโกได้มีหนังสือเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครคัดเลือก

เพื่อรับทุน วิจัย/ศึกษาระยะสั้น ภายใต้โครงการ UNESCO Fellowships

Programme in support of Programme Priorities ประจำปี 2010-2011

(2553-2554) ซึ่งเป็นทุนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ที่ประสงค์จะขอรับ การฝึกอบรม การทำวิจัย เพิ่มทักษะ หรือทบทวน/ฟื้นฟู

ความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ ในระยะเวลา 1-6 เดือน โดยผู้สมัครต้องเลือก

สาขาวิชาที่สอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง 5

โครงการหลักของยูเนสโก ได้แก่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม

สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

จะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อในชั้นต้นต่อยูเนสโก จำนวนไม่เกิน 2 คน

โดยขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติและปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร(ในส่วนของ fellowship) และส่งทางไปรษณีย์มาที่


กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต

กรุงเทพฯ 10300ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553


ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 02-628-5646 ต่อ 119ดาว์นโหลดใบสมัคร : //www.moe.go.th/moe/upload/news10/FileUpload/15258-8562.pdf--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 22 มกราคม 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 19:08:20 น.
Counter : 278 Pageviews.  

ทุนวิจัยพัฒนาจากแนวคิดใหม่ ประจำปี 2554

signup-red-thai-jpgทุนวิจัยพัฒนาจากแนวคิดใหม่ ประจำปี 2554

วันที่ 12 มกราคม 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับสมัครทุนวิจัยพัฒนาจากแนวคิดใหม่ (Discovery based Development
Grant) ประจำปี 2554 เพื่อสนับสนุนการวิจัยที่เน้นความแนวคิดที่สร้างสรรค์
และมีความใหม่เป็นหลัก ซึ่งจะนำไปสู่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง
และเป็นการพัฒนาและรักษากำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แบ่งออกเป็น
2 แบบ คือทุนสนับสนุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
- งบประมาณไม่เกินทุนละ 500,000 - 2,000,000 บาท

- ระยะเวลาดำเนินงานวิจัยไม่เกิน 2 ปีทุนสนับสนุนสำหรับนักวิจัยทั่วไป

- งบประมาณไม่เกินทุนละ 1,000,000 - 5,000,000 บาท

- ระยะเวลาดำเนินงานวิจัยไม่เกิน 3 ปีรายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์มการสมัครที่

เว็บไซต์: //www.nstda.or.th/ddgrant/ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการตามแบบ

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-2644-8150 ต่อ 216 (ธนัชสร, สุธีรา)--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 09 มกราคม 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 19:08:36 น.
Counter : 328 Pageviews.  

ทุนวิจัย ป.โท - เอก จุฬาฯ

signup-red-thai-jpg

ทุนวิจัย ป.โท - เอก จุฬาฯ

วันที่ 15 ธันวาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


ENITS Scholarships (2009-2010) การให้สร้างเครือข่ายในด้าน
International Thai Studies ระหว่าง สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และกองทุนวิจัยแห่งประเทศไทย (สกว.)
เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการวิจัย และส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
ในด้านไทยศึกษา ด้วยความร่วมมือของสถาบันไทยศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกองทุนวิจัยแห่งประเทศไทย (สกว.)
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับทุนรับบัณฑิตศึกษา
หรือผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับไทยศึกษา
ระเบียบการ

1. ไม่เป็นผู้ได้รับทุน TRF Royal Golden Jubilee Ph.D. Grant or

TRF Master Research Grant.

2. ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552
ส่งใบสมัครถึง

ENITS Scholarships Committee

Institute of Thai Studies

Chulalongkorn University

Bangkok 10330, THAILAND

E-mail: enits_info@yahoo.com
หลักสูตรที่ลงทะเบียนภายในประเทศไทย

ความประสงค์

- ผู้สมัครจะต้องได้รับอนุมัติผลงานการวิจัยต้นฉบับ

และไม่เคยลงตีพิมพ์เผยแพร่ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์จะสงวนสิทธิ์และมีสิทธิ์

ในการเผยแพร่ผลงานการวิจัย
มูลค่าทุนการศึกษา

40,000 บาท สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

80,000 บาท สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
คุณสมบัติ

- เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเต็มเวลา (ปริญญาโท หรือ เอก) ที่ศึกษา

เกี่ยวข้องกับไทยศึกษา และได้รับอนุมัติในข้อเสนอการวิจัยจากคณะแล้ว
เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. หนังสือรับรองจากที่ปรึกษาประจำคณะ

4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

5. บทคัดย่อ 250 คำ สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติในวิทยานิพนธ์ ให้เสนอไม่เกิน 3 หน้า

6. ข้อมูลประวัติของตัวเอง


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์: //enitschula.net/
--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 15 ธันวาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 19:08:52 น.
Counter : 263 Pageviews.  

ทุนวิจัย ป.เอก ประเทศนิวซีแลนด์

signup-red-thai-jpg
ทุนวิจัย ป.เอก ประเทศนิวซีแลนด์

วันที่ 4 ธันวาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


รัฐบาล
นิวซีแลนด์ โดยการศึกษานิวซีแลนด์
เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก ณ ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน
10 ทุน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2553ในปีการศึกษา 2553 รัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยการศึกษานิวซีแลนด์

ได้จัดสรรทุนวิจัยระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

(New Zealand International Doctoral Research Scholarships: NZIDRS)

จำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษา

ในระดับปริญญาเอกมีโอกาสเข้าศึกษาและ ทำวิจัย

ในมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ ทุนดังกล่าว

จะสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนเป็นเวลา 3 ปี

พร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือน (20,500 เหรียญนิวซีแลนด์/ปี)

ค่าเดินทาง (2,000 เหรียญนิวซีแลนด์)

ค่าประกันสุขภาพ (600 เหรียญนิวซีแลนด์)

ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการศึกษา (800 เหรียญนิวซีแลนด์)

และค่ารับรองการเดินทางเมื่อเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์ (500 เหรียญนิวซีแลนด์)ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยใดก็ได้

ในประเทศนิวซีแลนด์ แต่ต้องผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด

โดยนักศึกษาสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์

เพื่อประสานงานไปทางมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัย

รับเข้าศึกษาแล้วผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์

จึงนำหลักฐานมายื่นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

ผู้ที่มีคุณสมบัติจะได้รับ ทุนอีกทีหนึ่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนวิจัย NZIDRS ได้ที่

ผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ 20 แห่งทั่วประเทศไทย

อ่านรายชื่อและรายละเอียดติดต่อผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ที่
www.newzealandeducated.com/nzsat หรืออ่านรายละเอียด

และดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.newzealandeducated.com/scholarships

หมดเขตรับสมัคร
15 กรกฎาคม 2553--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 04 ธันวาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 19:09:08 น.
Counter : 231 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Valentine's Month


 
ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.