“ปัน” แรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยเหลือเด็ก และ พี่น้องชาวไทย

พระธรรมจักร อริยทรัพย์

สองพันห้าร้อยเก้าสิบแปดปีที่แล้ว

ในวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

โปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมือง พาราณสี

เป็นการครบองค์พระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครั้งแรกขึ้นในโลก


ขอบคุณรูปประกอบจากเนตครับ

พระธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์ แห่งการแสดงปฐมเทศนาธรรมอันยิ่งใหญ่

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

เป็นกงล้อแห่งธรรมที่หมุนความเจริญของพุทธศาสนามากว่าสองพันปี

ด้วยความเคารพและบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด

ก่อศรัทธาในการจัดสร้าง พระธรรมจักรอริยทรัพย์
วัตถุประสงค์ทางธรรม

สร้างเพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด เพื่อเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาให้อยู่สืบเนื่องต่อนานับพันปี

แสดงการระลึกศรัทธาอย่างเคารพถึง การเริ่มของพระธรรมอันยิ่งใหญ่ “ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”

ซึ่งบังเกิด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบถึงพร้อมพระรัตนตรัย เป็นพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน


วัตถุประสงค์ทางโลก
เป็นที่ระลึก เป็นพุทธานุสติสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมให้มีการสร้างบารมี ทั้ง ทาน ศีล และ ภาวนา

....เป็นอริยทรัพย์

และเป็นที่ระลึกและกำลังใจของการทำความดีสำหรับพุทธสานิกชน

ในการริเริ่มสิ่งใดๆที่ดีไม่ว่าเป็นกิจใดๆ

ก็ขอให้กุศลบารมีอวยพรน้อมนำ ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มาให้

ธรรมจักรนี้เป็นอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค หรือเป็นอริยทรัพย์ หมายถึงการหมุนไปสู่ความสุข ความเจริญ
ดำเนินการออกแบบโดยใช้นำรูปแบบ ของ

พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ที่ขุดพบที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดในโลก

เป็นพระพุทธรูปหินแกะสลัก สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 800-900
(รูปองค์พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ปัจจุบัน ประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์สารนาท)รูปแบบ
เป็นพระผง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ซม (หมายถึง อริยสัจสี่)

ด้านหน้า

มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนั่ง ขัดสมาธิ มือซ้ายหงาย และยกขึ้น
ส่วนมือขวาตั้งขึ้น ระดับอก หันฝ่ามือออกไปข้างหน้า นิ้วชี้จรดเป็นวงกลม กับนิ้วหัวแม่มือ
แล้วมาแตะสัมผัส บนปลายนิ้วกลาง ข้างซ้ายมือ ที่ยกขึ้นมา

ด้านหลัง

เป็นธรรมจักรอริยทรัพย์ ทุกองค์ประกอบล้วนมีความหมายทางธรรมประวัติ
โดยลายธรรมจักร เป็นลวดลายเดียวกับรัศมี ของพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา

ซึ่งมีความวิจิตรงดงามมาก และเป็นเอกลักษณ์มากว่า พันเจ็ดร้อยปีมวลสารที่ใช้ในการสร้างพระ

ซึ่งมี กิ่งโพธิ์ และ ใบโพธิ์ จากพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

ซึ่งร่วงประทานมา ใน วันเพ็ญ วันมาฆบูชา

ดอกไม้บูชาจากพระพุทธเมตตา และดินจากสังเวชนียสถานทั้งสี่ (ประสูต ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน)

และมวลสารศักดิสิทธิ์อีกมากมายซึ่งได้รับมาจากผู้สร้างล็อกเก็ตพระแก้วมรกต"ภูริทัตตเถรานุสรณ์"

โดยมวลสารอันศักดิสิทฺธิ์จากดินแดนพุทธภูมิ/องค์พระธรรมจักรอริยทรัพย์

ได้เข้าพิธีปลุกเสกในวาระ

1) พิธีพุทธาภิเษก วันมาฆะบูชา 2553 หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ที่สุสานทุ่งมน จังหวัดสุรินทร์

2) พิธีพุทธาภิเษกวันเสาร์ห้า ปีขาล เดือนมีนาคม 2553 หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ที่สุสานทุ่งมน จังหวัดสุรินทร์

3) อธิฐานจิตโดย พระมหา ดร.วิเชียร วชิรวํโส (พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ)
ประธานสงฆ์วัดพุทธสถานจีนไตรรัตนาราม สารนาถ เจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์
และ พระธรรมทูตวิสามัญ ประเทศอินเดีย

4) อธิฐานจิตโดย พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ (พระอาจารย์ไก่) วัดไตรรงค์วิสุทธิธรรม
ต. สระกระโจม อ. ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

อยู่ในกุฎิท่านตั้งแต่ 11 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น

5) เข้าพิธีปลุกพุทธาภิเษก ที่สำคัญยิ่งอีกวาระ โดยพระครูปราสาทพรหมคุณ หรือ หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

ในวันมหามงคล ตามฤกษ์ ท่านว่าเป็นวันที่มีเมตตามหานิยมอย่างยิ่ง
เป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์(วันเพ็ญ)ในวันวันอาสาฬหบูชา วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 พิธีอันศักดิสิทธิ์ ในวิหารเพชร ณ สุสานทุ่งมน

6) เข้าพิธีปลุกพุทธาภิเษก อีกวาระ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2553
โดย หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ (ปัจจุบันท่านอายุ 93 ปี)
หลวงปู่ผาด แห่งวัดบ้านกรวด (ปัจจุบันท่านอายุ 99 ปี)
หลวงพ่อเพชร และ
หลวงพ่อสมชาย

7) อธิฐานจิตโดยความเมตตาอย่างยิ่งของหลวงปู่บุญฤทธิ์ ณ สวนทิพย์ วันที่ 19 สิงหาคม 2553 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ปีขาลจัดสร้างจำนวน 5000 องค์ (มีพระจำนวน 5500 องค์ จากการเผื่อของช่างในการอัดขึ้นรูปพระผง)

โดยมีสีขาวงาธรรมชาติจำนวน 4000 องค์ สีดำ จำนวน 500 องค์
สีเขียว จำนวน 500 องค์ และ สีชมพู จำนวน 500 องค์

พระธรรมจักรอริยทรัพย์ มุ่งหมายตามวัตถุประสงค์โดยนำ

จำนวน 500 องค์ บรรจุกรุที่ใต้ฐานพระธรรมจักร ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ที่วัดพุทธสถานจีนไตรรัตนาราม (วัดจีนสารนาถ) พาราณสี ประเทศ อินเดีย

จำนวน 500 องค์ บรรจุกรุที่ใต้ฐานพระธรรมจักร ณ วัดป่าสระกระโจม
(วัดไตรรงค์วิสุทธิธรรม) บ้านสระกระโจม ดอยเจดิย์ สุพรรณบุรี

จำนวน 500 องค์ บรรจุกรุที่พระบรมธาตุเจดีย์ ภูริทัตโตเถรานุสรณ์
ซึ่งประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุ พระอาจารย์มั่น
พระอาจารย์เสาร์ และ พระอาจารย์สายกรรมฐาน วัดป่าขันติธรรม จังหวัดสุรินทร์

จำนวน 1000 องค์สีขาวงา แจกเป็นที่ระลึกของการทำความดี ของผู้ร่วมบุญกฐินสองแผ่นดิน

ถวายวัดป่าเชิงเลน จำนวน 116 องค์

ถวายหลวงปู่บุญฤทธิ์ สวนทิพย์ จำนวน 116 องค์

ถวาย วัดไตรรงค์วิสุทธิธรรม สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี จำนวน 500 องค์

ถวาย วัดพุทธสถานจีนไตรรัตนาราม พาราณสี ประเทศอินเดีย จำนวน 500 องค์

ถวาย ครูบาบัวพรรณ จำนวน 500 องค์ สำหรับมอบให้ผู้ร่วมบุญ
ผ้าป่าสามัคคีสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ภูริทัตตเถรานุสรณ์ วัดป่าสันติสามัคคีธรรม
วันที่ 25 ตุลาคม 2553 ที่ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย

รูปการถวายพระธรรมจักรอริยทรัพย์แด่ ครูบาบัวพรรณ เพื่อบรรจุบนพระบรมธาตุเจดีย์ ภูริทัตตเถรานุสรณ์


และได้ถวายพระธรรมจักรอริยทรัพย์ที่วัดป่าเชิงเลน
โชคดี ได้ถวายกับหลวงปู่เจริญ ญาณวุฑโฒ วัดถ้ำปากเปียง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ท่านมาพักที่วัดป่าเชิงเลนพอดีครับบุญบารมีใดๆในกุศลการสร้างพระธรรมจักรอริยทรัพย์ด้วยจิตบริสุทธิ์นี้ มุ่งถวายองค์พระรัตนตรัยอันสูงสุด ขอโปรดอำนวยบารมี บริวาร ทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ด้วยสรรพสิ่ง ขอกุศลผลบุญอริยทรัพย์ส่งถึงเส้นทางมุ่งสู่นิพพานของข้าพเจ้าและครอบครัว

และอุทิศให้แก่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระมหากษัตริย์และพระวงศานุวงศ์ สิ่งศักดิสิทธิ์ เทพเทวดาทั้งหลาย ญาติและเพื่อน เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

รวมทั้งขอให้กุศลส่งถึงเพื่อนๆธรรมและครอบครัวทุกๆท่านตามท่านปราถนาด้วยเทอญรูปในพิธีต่างๆ ขอลงเพิ่มเติมภายหลังครับ ..

Create Date : 06 ตุลาคม 2553
Last Update : 7 ตุลาคม 2553 8:27:33 น. 2 comments
Counter : 5158 Pageviews.  

 
.
..
...เจตนาบริสุทธิ์...

พระธรรมจักรอริยทรัพย์นี้ มีพุทธคุณจากครูบาอาจารย์ผู้ที่มีบุญบารมีอย่างหายากยิ่ง

เป็นพุทธานุสติ ที่ระลึกและกำลังใจ แห่งการทำความดี
ทานบารมี การรักษาศีล และการภาวนา ซึ่งเป็นอริยทรัพย์อย่างแท้จริง

เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่ติดตัวเราไปตลอด

พระธรรมจักรอริยทรัพย์ ถวายครูบาอาจารย์ไปจำนวนหนึ่ง
และ บรรจุที่บรมธาตุเจดีย์ ภูริทัตโตเถรานุสรณ์
และ บรรจุที่พระธรรมจักรทั้งที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย อีกจำนวนหนึ่ง

ท่านผู้ใดที่รักษาศีลห้า หรือพยายามตั้งใจทำความดี ปราถนาจะได้รับพระไว้บูชา

โปรดอย่าเกรงใจ แจ้งได้เลยครับ มีอีกจำนวนไม่มากแล้วครับ ผมยินดีเป็นอย่างมากที่ส่งไปให้ครับ


โดย: ปันน้ำใจ วันที่: 7 ตุลาคม 2553 เวลา:8:28:44 น.  

 
ยังพอมีให้บูชามั้ยครับ 0952597962


โดย: สมาชิกหมายเลข 923881 วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:16:23:25 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ปันน้ำใจ
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add ปันน้ำใจ's blog to your web]