หมีเทาเสื้อลาย
หมีเทาเสื้อลายVSC เทา 927 4 ม้วน
Venus winnid 931 ลีน้ำตาล 1 ม้วน
Venus winnid 931 ลีฟ้า 1 ม้วน
Venus winnid 931 ลีขาว 1 ม้วน

หัว VSC เทา 927
ขึ้นต้น o
แถว 1 o 6x c แถว 2 o 6v c
แถว 3 o 6(xv) c
แถว 4 o (1x) v (2x) v (2x) v (2x) v (2x) v (2x) v (1x) c
แถว 5 o (3x) v (3x) v (3x) v (3x) v (3x) v (3x) v c
แถว 6 o (2x) v (4x) v (4x) v (4x) v (4x) v (4x) v (2x) c
แถว 7 o (5x) v (5x) v (5x) v (5x) v (5x) v (5x) v c
แถว 8 o (3x) v (6x) v (6x) v (6x) v (6x) v (6x) v (3x) c
แถว 9 o (7x) v (7x) v (7x) v (7x) v (7x) v (7x) v c
แถว 10 o (4x) v (8x) v (8x) v (8x) v (8x) v (8x) v (4x) c
แถว 11 o (9x) v (9x) v (9x) v (9x) v (9x) v (9x) v c
แถว 12 o (66x) c
แถว 13 o (66x) c
แถว 14 o (66x) c
แถว 15 o (66x) c
แถว 16 o (66x) c
แถว 17 o A (9x) A (9x) A (9x) A (9x) A (9x) A (9x) c
แถว 18 o (4x) A (8x) A (8x) A (8x) A (8x) A (8x) A (4x) c
แถว 19 o A (7x) A (7x) A (7x) A (7x) A (7x) A (7x) c
แถว 20 o (3x) A (6x) A (6x) A (6x) A (6x) A (6x) A (3x) c
แถว 21 o A (5x) A (5x) A (5x) A (5x) A (5x) A (5x) c
แถว 22 o (2x) A (4x) A (4x) A (4x) A (4x) A (4x) A (2x) c

จมูก Venus ขาว 901
ขึ้นต้น 4o (ถักขึ้นโซ่)
แถว 1 o v (2x) ((2v)ในหลักสุดท้าย) (2x) v c
แถว 2 o (2v) (2x) (4v) (2x) (2v) c
แถว 3 o 2(xv) (3x) 3(vx) v (3x) v x v c
แถว 4 o xv (2x) v (4x) v (2x) v (2x) v (2x) v (4x) v (2x) vx c
แถว 5 o (36x) c
แถว 6 o (36x) c
แถว 7 o (36x) c
แถว 8 o (36x) c

หู VSC เทา 927 (2ชิ้น)
ขึ้นต้น o
แถว 1 o 6x c
แถว 2 o 6v c
แถว 3 o 6(xv) c
แถว 4 o (1x) v (2x) v (2x) v (2x) v (2x) v (2x) v (1x) c
แถว 5 o (3x) v (3x) v (3x) v (3x) v (3x) v (3x) v c
แถว 6 o (2x) v (4x) v (4x) v (4x) v (4x) v (4x) v (2x) c
แถว 7 o (36x) c
แถว 8 o (36x) c
แถว 9 o (36x) c
แถว 10 o (36x) c
แถว 11 o (36x) c

หูใน Venus winnid 901 สีขาว (สองชิ้น)
ขึ้นต้น o
แถว 1 o 3x
แถว 2 o 3v ถักย้อนกลับ
แถว 3 o 3(xv) ถักย้อนกลับ
แถว 4 o (1x) v (2x) v (2x) v (1x) ถักย้อนกลับ
แถว 5 o v (3x) v (3x) v (3x) ถักย้อนกลับ
จากนั้นเย็บหูด้านในติดกับหูนอก

เท้าขวา Venus ขาว 901
ขึ้นต้น 4o (ถักขึ้นโซ่)
แถว 1 o v (2x) ((2v)ในหลักสุดท้าย) (2x) v c
แถว 2 o (2v) (2x) (4v) (2x) (2v) c
แถว 3 o 2(xv) (3x) 3(vx) v (3x) v x v c
แถว 4 o x v (2x) v (4x) v (2x) v (2x) v (2x) v (4x) v (2x) vx c
แถว 5 o (3x) v (3x) v (5x) v (3x) v (3x) v (3x) v (5x) v (3x) v c
*เปลี่ยนสี VSC เทา 927
แถว 7 o (44x) c
แถว 8 o (44x) c
แถว 9 o (44x) c
แถว 10 o (16x) A (8x) A (16x) c
แถว 11 o (14x) A (11x) A (13x) c
แถว 12 o (40x) c
แถว 13 o (15x) A (8x) A (13x) c
แถว 14 o (14x) A (9x) A (11x) c
แถว 15 o (15x) A (6x) A (11x) c
แถว 16 o (14x) A (7x) A (9x) c
แถว 17 o (13x) A (8x) A (7x) c
แถว 18 o (12x) A (9x) A (5x) c
แถว 19 o (28x) c
แถว 20 o (28x) c
แถว 21 o (28x) c
แถว 22 o (6x) A (4x) A (14x) c
แถว 23 o (5x) A (4x) A (13x) c
แถว 24 o (4x) A (3x) A (13x) c
แถว 25 o (3x) A (3x) A (12x) c
แถว 26 o (2x) A (2x) A (12x) c
แถว 27 o (2x) A (2x) A (10x) c
แถว 28 o (2x) A (1x) A (9x) c
แถว 29 o (2x) (2A) (8x) c
แถว 30 o (6A) c

เท้าซ้าย Venus ขาว 901
แถว1-21 เหมือนเท้าขวา
แถว 22 o (20x) A (4x) A c
แถว 23 o A (18x) A (4x) c
แถว 24 o (19x) A (1x) A c
แถว 25 o A (16x) A (2x) c
แถว 26 o (1x) A (14x) A (1x) c
แถว 27 o A (13x) A (1x) c
แถว 28 o A (12x) A c
แถว 29 o A (10x) A c
แถว 30 o (6A) c

หาง
ขึ้นต้น o
แถว 1 o 6x c
แถว 2 o 6v c
แถว 3 o 6(xv) c
แถว 4 o (18x) c
แถว 5 o (18x) c
แถว 6 o (2x) A (2x) A (2x) A (2x) A (3x) c

แขน VSC เทา 927
ขึ้นต้น o
แถว 1 o 6x c
แถว 2 o 6v c
แถว 3 o 6(xv) c
แถว 4 o (1x) v (2x) v (2x) v (2x) v (2x) v (2x) v (1x) c
แถว 5 o (24x) c
แถว 6 o (24x) c
แถว 7 o (24x) c
แถว 8 o (24x) c
แถว 9 o (24x) c
แถว 10 o (1x) A (1x) A (13x) A (1x) A c
แถว 11 o (2x) A (12x) A (2x) c
*เปลี่ยนสี Venus Winnid 901 ขาว
แถว 12 o (18x) c
*เปลี่ยนสี Venus winnid 931 น้ำตาล
แถว 13 o (18x) c
*เปลี่ยนสี Venus winnid 922 ฟ้า
แถว 14 o (18x) c
แถว 15 o (18x) c
*เปลี่ยนสี Venus winnid 931 ลีน้ำตาล
แถว 16 o (18x) c
*เปลี่ยนสี Venus Winnid 901 ขาว
แถว 17 o (18x) c
*เปลี่ยนสี Venus winnid 922 ฟ้า
แถว 18 o (18x) c
*เปลี่ยนสี Venus winnid 931 ลีน้ำตาล
แถว 19 o (1x) A (12x) A (1x) c
*เปลี่ยนสี Venus Winnid 901 ขาว
แถว 20 o A (12x) A c
แถว 21 o A (4x) A (4x) A c
แถว 22 o A (2x) A (3x) A c
แถว 23 o 4A c

ตัว VSC เทา 927
ขึ้นต้น o
แถว 1 o 6x c
แถว 2 o 6v c
แถว 3 o 6(xv) c
แถว 4 o (1x) v (2x) v (2x) v (2x) v (2x) v (2x) v (1x) c
แถว 5 o (3x) v (3x) v (3x) v (3x) v (3x) v (3x) v c
แถว 6 o (2x) v (4x) v (4x) v (4x) v (4x) v (4x) v (2x) c
แถว 7 o (5x) v (5x) v (5x) v (5x) v (5x) v (5x) v c
แถว 8 o (3x) v (6x) v (6x) v (6x) v (6x) v (6x) v (3x) c
แถว 9 o (48x) c
แถว 10 o (48x) c
แถว 11 o (48x) c
*เปลี่ยนสี Venus winnid 901 สีขาว
แถว 12 o (48x) c
*เปลี่ยนสี Venus winnid 931 ลีน้ำตาล
แถว 13 o (48x) c
*เปลี่ยนสี Venus winnid 922 ฟ้า
แถว 14 o (48x) c
แถว 15 o (5x) A (34x) A (5x) c
*เปลี่ยนสี Venus winnid 931 ลีน้ำตาล
แถว 16 o (7x) A (29x) A (6x) c
*เปลี่ยนสี Venus winnid 901 สีขาว
แถว 17 o (44x) c
*เปลี่ยนสี Venus winnid 922 ฟ้า
แถว 18 o (44x) c
*เปลี่ยนสี Venus winnid 931 ลีน้ำตาล
แถว 19 o (7x) A (7x) A (7x) A (7x) A (8x) c
แถว 20 o (40x) c
*เปลี่ยนสี Venus winnid 901 สีขาว
แถว 21 o (11x) A (6x) A (19x) c
แถว 22 o (9x) A (9x) A (16x) c
แถว 23 o (6x) A (6x) A (6x) A (6x) A (4x) c
แถว 24 o (32x) c

Create Date : 20 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 20 พฤศจิกายน 2552 23:24:56 น.
Counter : 16707 Pageviews.

29 comments
  
แวะมาทักทายค่ะ ชอบๆๆๆค่ะ หมีน่ารักดีค่ะ แต่ทำไม่เป็นนี่สิค่ะ
โดย: thinkcraft วันที่: 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา:23:45:38 น.
  
เป็นหนึ่งคนที่ถัก ตัวนี้นอนกอดทุก คืน เลย
โดย: ไหมสีตอง วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:12:09:33 น.
  
ขอบคุณมากเลยนะคะ

เราถักตัวนี้ให้พี่ที่ทำงานด้วยกัน
มีแต่คนชมว่าน่ารักมากมาย

"ยกความดีให้เจ้าของแพทฯค่ะ"
โดย: "แผนที่ไหมคะ" วันที่: 15 ธันวาคม 2552 เวลา:16:02:47 น.
  
สวยมากเลยค่ะน่ารักจิง ๆ ตอนนี้กำลังถักตัวนี้อยู่ค่ะขอบคุณนะคะที่แบ่งปัน
โดย: นู๋วรรณ IP: 117.47.9.117 วันที่: 29 มกราคม 2553 เวลา:9:00:24 น.
  
ชอบแพทคุณอ้อนทุกตัวเลยค่ะ
โดยเฉพาะหมีเทาตัวนี้
เราทำมาทั้งหมด 5 ตัวแล้วค่ะ
ชอบสุดฤทธิ์จ้า
ขอบคุณแพทคุณอ้อนมากมากจ้า
โดย: เรือนใจ IP: 61.19.65.85 วันที่: 15 มีนาคม 2553 เวลา:16:58:31 น.
  
..เห็นน้องหมีแล้วน่ารักดี..อยากถักให้เพื่อนเป็นของขวัญวันเกิดแล้วกะจะถักเก็บไว้เองด้วยคะ
แต่เพิ่งหัดถักเลยยังไม่ค่อยเข้าใจโค้ด ปกติเคยเริ่มถักจากก้นหอย ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี

ขึ้นต้น o
*** หมายถึงเริ่มถักโซ่แล้วถักแถว 1 รึป่าว? หรือให้ทราบว่าเริ่มจากถักโซ่..งง..จริงค่า

...แถว 1 o 6x c
*** หมายถึง ถักโซ่ แล้วก็ถัก x 6 โซ่ แล้วถัก c จบแถวใช่ใหม
หรือว่าถักยังไงคะ?

แถว 2 o 6v c
*** หมายถึง ถักขึ้น 1 โซ่ แล้วก็ถัก v 6 ครั้ง แล้วถัก c จบแถวใช่ป่าวคะ

รบกวนช่วยแนะนำหน่อย...ขอบคุณล่วงหน้าค่า


โดย: น้ำแข็งใส IP: 172.16.29.3, 117.47.122.51 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:35:50 น.
  
ตอบคุณนำแข็งใส

รบกวนโทรหาแล้วกันนะคะ เบอร์แจกใน blog แล้วค่ะ

น่าจะต้องตอบยาวค่ะ
โดย: หนูอ้อน (shira_naja ) วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:37:13 น.
  
อยากได้วิธีต่อไหม ที่ทำแล้วสวยๆๆค่ะ
โดย: tatai IP: 61.90.76.123 วันที่: 19 กันยายน 2553 เวลา:19:43:48 น.
  
ตอบคุณ tatai

ต่อไหม รึเปลี่ยนสีไหมค่ะ ถ้าต่อไหม อ้อนใช้วิธีมัดต่อกันเลยค่ะ แต่ซ่อนปมไว้ข้างในค่ะ
โดย: หนูอ้อน (shira_naja ) วันที่: 20 กันยายน 2553 เวลา:19:37:23 น.
  
อยากทราบว่าตรงหูนอกและในของหมี ต้องขึ้นแบบก้นหอย หรือขึ้นจากโซ่ธรรมดาอ่ะ
เพราะลองทำหลายครั้งก็ยังไม่เหมือนในรูปอ่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ นะนะนะนะนะนะ
โดย: ปิ่นวิเศษ IP: 202.28.78.22 วันที่: 14 มกราคม 2554 เวลา:10:17:06 น.
  
หูใน : ถักแบบขึ้นโซ่ค่ะ พอจบแถวก็พลิกกลับงาน แล้วถักต่อแถว 2 ค่ะ

หูนอก : ถักแบบ จบ แถวค่ะ ถ้าไม่ถนัดก็ถักแบบก้นหอยได้ค่ะ ถ้าไม่เข้าใจยังไงโทรมาได้นะคะ หลังเลิกงาน
โดย: หนูอ้อน (shira_naja ) วันที่: 17 มกราคม 2554 เวลา:20:58:42 น.
  
ต้องขอบคุณ ๆ อ้อนมากนะค่ะ ที่มีน้ำใจลงแพทเทิร์นตุ๊กตาน่ารัก ๆ คุณแม่ดีใจมากเลยค่ะ ที่ได้แพทเทิร์นเพราะคุณแม่ท่านชอบถักโคเชตุ๊กตา
โดย: poolja IP: 124.122.217.135 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:09:43 น.
  
ขอบคุณคุณอ้อนสำหรับแพทเทิร์นหมีตัวนี้ น่ารักมากๆ..เลยต้องตามมาซื้อแพทเทิร์นเพิ่มและจองหนังสือด้วยค่ะ
โดย: myscore IP: 119.31.30.134 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:32:58 น.
  
น่ารักมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกไม่มีวันสิ้นสุด
โดย: jl IP: 113.53.186.36 วันที่: 10 มีนาคม 2554 เวลา:16:07:37 น.
  
เห็นในคอมน่ารัก เเต่ทำเองก็พอได้
โดย: ฝน IP: 113.53.186.36 วันที่: 10 มีนาคม 2554 เวลา:16:10:40 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณอ้อน
พอดีสงสัยว่าคุณอ้อนเย็บประกอบตุ๊กตาตรงแขนกับขายังงัยน่ะค่ะ เห็นในรูปน้องหมีนั่งได้ ยืนได้ขอรบกวนสอบถามคุณอ้อนหน่อยนะคะ และขอบคุณสำหรับแพทเทิร์นหมีน่ารักๆค่ะ
โดย: แอ้ม IP: 110.77.248.194 วันที่: 22 มีนาคม 2554 เวลา:17:39:33 น.
  
เย็บให้เป็นจุดเดียวค่ะ แล้วมันจะหมุนได้เอง
โดย: หนูอ้อน (shira_naja ) วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:11:57:21 น.
  
ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ น่ารักทุกแบบเลย
โดย: เพ็ญ IP: 223.206.72.100 วันที่: 26 พฤษภาคม 2554 เวลา:10:45:56 น.
  
แค่ชอบ ก็ดีใจแล้วค่ะ
โดย: หนูอ้อน (shira_naja ) วันที่: 26 พฤษภาคม 2554 เวลา:11:23:11 น.
  
อยากถามว่าใช้ไหมกี่เส้นหรอค่ะ ตุ๊กตาน่ารักมากเลยค่ะ ขอบคุณนะค่ะ
โดย: pim424 IP: 124.121.72.209 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2554 เวลา:17:38:59 น.
  
เส้นเดียวค่ะ
โดย: หนูอ้อน (shira_naja ) วันที่: 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา:22:39:10 น.
  
ขอบคุณมากๆ ค่ะ
โดย: โมจิ IP: 27.130.73.230 วันที่: 21 มีนาคม 2555 เวลา:10:51:50 น.
  
ถักเสร็จแล้วเอามาอวดด้วยนะคะ ^-^ ยินดีค่ะ ถ้ามีเวลาจะทำมาลงอีกค่ะ
โดย: นู๋อ้อน (shira_naja ) วันที่: 21 มีนาคม 2555 เวลา:15:23:57 น.
  
อยากได้แพทโดเรมอนค่ะ น่ารักมากๆๆ ฝากเมลล์ไห้น่ะค่ะ goong1269@hotmail.co.thขอบคุนล่วงหน้าน่ะค่ะ
โดย: น้องอิน IP: 110.77.242.241 วันที่: 14 มิถุนายน 2555 เวลา:18:59:48 น.
  
ตุ๊กตาน่ารักมากค่ะ ขอบคุณนะคะที่แบ่งปันสิ่งดีๆ
โดย: pidjalew IP: 125.27.105.219 วันที่: 11 ตุลาคม 2555 เวลา:21:57:12 น.
  
ขอบคุณนะคะ อยากถักมากๆเลยค่ะจะลองถักดูนะคะ
โดย: yaowanoon IP: 125.24.20.234 วันที่: 20 ธันวาคม 2555 เวลา:10:47:08 น.
  
อยากทราบว่าตัวสูงประมาณเท่าไหร่คะ
โดย: kratin IP: 110.78.149.126 วันที่: 20 มกราคม 2557 เวลา:16:27:47 น.
  
ไม่เข้าใจการถักขาหมีค่ะต้องทำอย่างไรค่ะ
โดย: Rutchanee IP: 94.23.252.21 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:37:19 น.
  
how large is the finished bear?
โดย: nanabanana52@yahoo.com IP: 188.165.201.164 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:22:00:13 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

shira_naja
Location :
ขอนแก่น  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 78 คน [?]เบอร์มือถือ : 083-3617469