คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
Group Blog
 
All Blogs
 

จังหวัดระนอง

ศาลหลักเมือง
สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2533โดยที่เห็นว่าจังหวัดระนองไม่ ปรากฎเสาหลักเมืองจากพงศาวดารเมืองระนองไม่กล่าวถึงเลย จังหวัดจึงร่วมกับเทศบาลเมืองระนองได้ร่วมกันสร้างขึ้นโดยมีสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร เสด็จมาเป็นประธานในพิธีประดิษฐานเสาหลักเมือง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2533 บริเวณที่ตั้งมีพื้นที่กว้างอยู่หน้าเทศบาลเมืองระนองอนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง
ตั้งอยู่บริเวณสนามฝั่งตรงข้ามสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง จัดสร้างเสร็จเมื่อปี 2543 โดยเทศบาลเมืองระนอง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชาวระนองมาก ควรจะไปเป็นอันดับแรก ๆ เมื่อมาเยือนเมืองระนอง

จวนเจ้าเมืองระนอง
บ้านค่ายเจ้าเมืองระนอง หรือจวนเจ้าเมืองระนอง สร้างในสมัยพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ผู้สร้างคือ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง) บุตรชายคนที่ 2 เริ่มสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.2420 หลังเหตุการณ์กุลีจีนกบฏ มีเนื้อที่ประมาณ 33 ไร่เศษ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานฉบับทั่วไป เล่าที่ 113 ตอนพิเศษ 50ง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2539 สิ่งที่น่าสนใจ คือ ศาลบรรพบุรุษต้นตระกูล ณ ระนอง 4 รุ่น ป้ายหน้าศาลบรรพบุรุษ มีอักษรภาษาจีนฮกเกี้ยนอ่านว่า เกา - หยางเกา ความหมาย "ดวงตะวันอันสูงส่ง" บ้านนี้มากด้วยขุนนาง บ้านนี้มากด้วยแก้วแหวนเงินทอง หรีดโลหะชุบเงินและทอง พระราชทานโดยสมเด็จพระดำรงราชานุภาพ โอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แผ่น ศิลาจารึก พระราชทานพระราชานุญาตทำคำจารึกไว้เป็นเกียรติยศจากพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นอกจากนี้ภายในจวนเจ้าเมืองยังเป็นที่เก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของต้นตระกูล ณ ระนอง ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ควบคู่กับความเจริญเติบโตของเมืองระนองพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)
เป็นพระราชวังที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (ปี พ.ศ.2433) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (ปี พ.ศ.2452) และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 (ปี พ.ศ.2471) และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระนอง ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขารัตนรังสรรค์ (ใกล้ศาลากลางจังหวัดระนอง) ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง เป็นพระราชวังที่ทำด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทอง สิ่งที่จัดแสดงภายในพระราชวังฯ ได้แก่ ห้องบรรทมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ชั้น 3) ห้องพระราชินี (ชั้น 2) มีจำนวน 6 ห้อง อาคารทรงแปดเหลี่ยม อาคารท้องพระโรง สะพานเชื่อมอาคารที่ประทับกับอาคารแปดเหลี่ยม การจัดแสดงภาพ และโคมไฟคอคอดกระ หรือ กิ่วกระ
อยู่ในเขตบ้านทับหลี ตำบลมะมุ กิโลเมตรที่ 545 ของทางหลวงหมายเลข 4 ห่างจากเทศบาลเมือง 66 กิโลเมตร บริเวณนี้เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู โดยมีระยะจากฝั่งทะเลทางตะวันตกจรดตะวันออก กว้างเพียง 44 กิโลเมตร มีแผ่นป้ายคอนกรีตขนาดใหญ่จำลองแผนที่แสดงจุดที่ตั้งของคอคอดกระ ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกมากแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง และยังสามารถชมทิวทัศน์ของแม่น้ำกระบุรี ซึ่งแบ่งพรมแดนไทย - พม่า ได้อย่างชัดเจน

เขาฝาชี
ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางแก้ว เป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับฝาชี สูงจากระดับน้ำทะเล 259 เมตร บนยอดเขาเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์สวยงาม พระอาทิตย์อัสดง สามารถมองเห็นแม่น้ำกระบุรีไหลบรรจบกับแม่น้ำละอุ่น ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งฐานทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีหลักฐานสำคัญ คือ ซากเรือรบ อุโมงค์ใต้ดิน แนวทางรถไฟ

ซากเรือรบญี่ปุ่น
เลยทางเข้าเขาฝาชีมาอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ด้านซ้ายมือบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำละอุ่นในยามน้ำลดจะเห็นซากเรือรบเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งญี่ปุ่นได้ใช้พื้นที่ในตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี เป็นท่าเรือเพื่อส่งกำลังบำรุงไปยังประเทศพม่าในระหว่างสงครามศิลาสลักพระปรมาภิไธย
อยู่ในเขตตำบลปากจั่น (ตรงข้ามโรงเรียนบ้าน จปร.) กิโลเมตรที่ 525 ห่างจากตัวเมืองระนอง 86 กิโลเมตร อนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของ "หินสลักพระปรมาภิไธย จปร." ของรัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงจากรึกไว้ ครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จประพาสโดยขบวนช้างและม้าจากจังหวัดชุมพร มาประทับแรมคืนที่พลับพลาตอนวังทู้หมู่ที่ 1 ตำบลปากจั่น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2433 และหินสลักพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และ สก. ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพระนามาภิไธยย่อ สธ. ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ทรงจารึกไว้ครั้งที่เสด็จประพาสจากชุมพรโดยรถยนต์มาทรงเยี่ยมประชาชน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2502

วัดสุวรรณคีรี (วัดหน้าเมือง)
เป็นวัดเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี สร้างขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2433 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 นับเป็นวัดแรกของังหวัดระนอง ภายในอุโบสถวัดนี้มีพระประธาน พระพุทธรูปหินอ่อน 5 องค์ ธรรมาสน์ที่รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานอีกด้วย ในวัดมีเจดีย์ศิลปะพม่าสูง 10 เมตร มีอายุกว่า 70 ปี สร้างโดยชาวพม่า

สุสานเจ้าเมืองระนอง
ตั้งอยู่ที่เนินเขาระฆังทอง ตำบลบางนอน ห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 4004 (ระนอง - ปากน้ำ) เป็นสุสานแบบจีน ฝังศพของพระยารัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก บริเวณสุสานซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 บริเวณสุสานปูด้วยศิลา 3 ชั้น สองข้างมีตุ๊กตาแกรนิตโบราณนำมาจากประเทศจีน ประกอบด้วยรูปขุนนางจีนฝ่ายบู๊ ฝ่ายบุ๋น รูปม้า รูปแพะ รูปสิงโต

วัดป่าชัยมงคล
ตั้งอยู่ที่บ้านพรรั้ง อำเภอเมือง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง แวดล้อมไปด้วยสวนป่าธรรมชาติและพันธุ์ไม้พื้นเมืองที่มีความร่มรื่นซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแนวพุทธ สำหรับผู้สนใจที่จะแสวงธรรมพร้อมกับเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ บ่อน้ำร้อนพรรั้ง ซึ่งเป็นน้ำแร่ร้อนที่มีคุณภาพดี สามารถนำมาทานได้ น้ำตกบนภูเขาซึ่งอยู่ใกล้กับสวนเกษตรเชิงสุขภาพ ซึ่งมีสวนกล้วยไม้พันธุ์หางช้างหรือ เอื้องเพชรหึง ซึ่งเป็นเอื้องที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในบริเวณวัดมีศาลาอาภากร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โรงธรรม มีสมอเรือ รูปเรือรบหลวง ภาพถ่ายของท่านกรมหลวงชุมพรฯ ข้างหน้าโรงธรรมมีพันธุ์ไม้หายาก คือ ต้นข้าวใหม่ มีกลิ่นหอมเหมือนต้นข้าวที่ออกรวงใหม่ หรือใบเตย
 

Create Date : 27 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 27 พฤษภาคม 2551 23:55:32 น.
Counter : 1216 Pageviews.  


cityxx
Location :
ระนอง Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
สวัสดีคะ แนะนำด้วยนะคะ
Friends' blogs
[Add cityxx's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.