creatio ex nihilo

ศล
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 85 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ศล's blog to your web]
Links
 

 
ที่นี่...เมืองพู้ดดดด

ผมเชื่อว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ทราบเหตุการณ์ตอนหนึ่งในช่วงก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพานในมหาปรินิพพานสูตรดี นั่นคือตอนที่พระพุทธองค์รับสั่งถึงอำนาจของอิทธิบาท 4 ว่าผู้ใดเจริญให้ถึงพร้อม หากต้องการดำรงอยู่ชั่วอายุขัย ก็สามารถอยู่ได้ แต่พระอานนท์มิได้เอะใจ จึงไม่ได้ขอให้พระพุทธเจ้าดำรงอยู่ตลอดอายุขัย คุณครูสอนพุทธศาสนาเอาเรื่องนี้มาเล่าให้นักเรียนในห้องฟังตั้งแต่สมัยประถม-มัธยม แล้วเราเด็ก ๆ ก็คิดกันแบบเด็ก ๆ ว่าพระอานนท์นี่ จริง ๆ เร้ย!

มหาปรินิพพานสูตร

[๙๔] ครั้งนั้น เวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังเมืองเวสาลี ครั้นเสด็จเที่ยวบิณฑบาตแล้ว เวลาปัจฉาภัตเสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้ว ตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่า ดูกรอานนท์ เธอจงถือเอาผ้านิสีทนะไป เราจักเข้าไปยังปาวาลเจดีย์ เพื่อพักผ่อนตอนกลางวัน ท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว ถือเอาผ้านิสีทนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปฤษฎางค์ ฯ

     ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังปาวาลเจดีย์ ครั้นเสด็จเข้าไปแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ท่านพระอานนท์ปูลาดถวาย ฝ่ายท่านพระอานนท์ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นท่านพระอานนท์นั่งเรียบร้อยแล้ว พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกะท่านว่า ดูกรอานนท์ เมืองเวสาลีน่ารื่นรมย์ อุเทนเจดีย์ โคตมเจดีย์ สัตตัมพเจดีย์ พหุปุตตเจดีย์ สารันทเจดีย์ ปาวาลเจดีย์ ต่างน่ารื่นรมย์ อิทธิบาททั้ง ๔ อันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว กระทำให้เป็นดุจยาน กระทำให้เป็นดุจพื้น ให้ตั้งมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว ผู้นั้นเมื่อจำนงอยู่ พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกัป หรือเกินกว่ากัป ดูกร อานนท์ อิทธิบาททั้ง ๔ ตถาคตเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว กระทำให้เป็นดุจยาน กระทำให้เป็นดุจพื้น ให้ตั้งมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว ตถาคตนั้น เมื่อจำนงอยู่ จะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกัป หรือเกินกว่ากัป แม้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงกระทำนิมิตอันหยาบ โอภาสอันหยาบอย่างนี้ ท่านพระอานนท์ก็มิอาจรู้ทัน จึงมิได้ทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงดำรงอยู่ตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดำรงอยู่ตลอดกัป เพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขของชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายดังนี้ เพราะถูกมารเข้าดลใจแล้ว แม้ครั้งที่ ๒ พระผู้มีพระภาคก็รับสั่งกะท่านพระอานนท์ ฯลฯ แม้ครั้งที่ ๓ พระผู้มีพระภาคก็รับสั่งกะท่านพระอานนท์ ฯลฯ ท่านพระอานนท์ก็มิอาจรู้ทัน ... เพราะถูกมารเข้าดลใจแล้ว ฯ

     ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะท่านพระอานนท์ว่า เธอจงไปเถิดอานนท์ เธอรู้กาลอันควรในบัดนี้ ท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาค กระทำประทักษิณ แล้วไปนั่ง ณ โคนไม้แห่งหนึ่งในที่ไม่ไกล ฯ


จิตรกรรมฝาผนังวัดท่าถนน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


แต่บางคนอาจไม่ทราบ (ถ้าไม่เคยอ่านมหาปรินิพพานสูตร) ว่าท่อนต่อจากท่อนอิทธิบาท 4 นี้มีเกณฑ์ที่สำคัญมากอยู่ชุดหนึ่ง พูดได้ว่าเป็นเกณฑ์การรับอาราธนานิพพานของมารเชียวครับ พูดภาษาชาวบ้าน ๆ ว่า ศาสดาของศาสนานี้มีปณิธานว่าฉันจะนิพพานก็ต่อเมื่อสาวกของฉันมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ชุดหนึ่งก่อน อยากรู้มั้ยครับว่าเกณฑ์ดังกล่าวคืออะไร?

[๙๕] ครั้งนั้น มารผู้มีบาป เมื่อท่านพระอานนท์หลีกไปแล้วไม่นาน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง มารผู้มีบาปยืนเรียบร้อยแล้ว ได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค ก็พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจา นี้ไว้ว่า ดูกรมารผู้มีบาป ภิกษุผู้เป็นสาวกของเราจักยังไม่เฉียบแหลม ไม่ได้รับแนะนำ ไม่แกล้วกล้า ไม่เป็นพหูสูต ไม่ทรงธรรม ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่ปฏิบัติชอบ ไม่ประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารย์ของตนแล้ว ยังบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนก กระทำให้ง่ายไม่ได้ ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ข่มขี่ปรัปวาทที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้ เพียงใดเราจักยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็บัดนี้ ภิกษุผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลมแล้ว ได้รับแนะนำแล้ว แกล้วกล้า เป็นพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้ว บอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนก กระทำให้ง่ายได้ แสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ข่มขี่ปรัปวาทที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมได้ ฯ

(ข้อความต่อมากล่าวเหมือนกันกัน เพียงเปลี่ยนจากภิกษุ เป็น ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ตามลำดับ)

     ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคก็พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่า ดูกรมารผู้มีบาป พรหมจรรย์ของเรานี้จักยังไม่สมบูรณ์ กว้างขวาง แพร่หลาย รู้กันโดยมาก เป็นปึกแผ่น จนกระทั่งพวกเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้ว เพียงใด เราจักยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็บัดนี้ พรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคนี้สมบูรณ์แล้วกว้างขวาง แพร่หลาย รู้กันโดยมาก เป็นปึกแผ่น จนกระทั่งพวกเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้ว ขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค ฯ

     เมื่อมารกราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่า ดูกรมารผู้มีบาป ท่านจงมีความขวนขวายน้อยเถิด ความปรินิพพานแห่งตถาคตจักมีไม่ช้า โดยล่วงไปอีกสามเดือนแต่นี้ ตถาคตก็จักปรินิพพาน ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงปลงอายุสังขาร ณ ปาวาลเจดีย์ และเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงปลงอายุสังขารแล้ว ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ และขนพองสยองเกล้า น่าพึงกลัว ทั้งกลองทิพย์ก็บันลือลั่น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว ทรงเปล่งพระอุทานนี้ในเวลานั้นว่า

     [๙๖] มุนีปลงเสียได้แล้วซึ่งกรรมที่ชั่งได้
     และกรรมที่ชั่งไม่ได้ อันเป็นเหตุสมภพ
     เป็นเครื่องปรุงแต่งภพ และได้ยินดีในภายใน
     มีจิตตั้งมั่น ทำลายกิเลสที่เกิดในตนเสีย เหมือนนักรบ
     ทำลายเกราะฉะนั้น ฯ


สรุปความว่าพระพุทธเจ้าทรงเคยรับปากมารว่าพระองค์จะปรินิพพานเมื่อพุทธบริษัท 4 (ทั้งพระทั้งฆราวาสนะครับ) มีคุณสมบัติ 1. ฉลาดในธรรมวินัย เป็นพหูสูต นั่นคือรู้ปริยัติ 2. ปฏิบัติสมควรแก่ธรรม คือต้องเกิดปฏิเวธด้วยนะ 3. สอนผู้อื่นให้เข้าใจตามได้ง่าย (นี่ไม่ได้แปลว่า สอนให้เข้าใจตามได้ง่าย แต่เข้าใจผิดนะ ง่าย แต่ไม่ใช่ง่ายเกินไป ง่ายแต่ก็ต้องตรงตามพระธรรมวินัย) และ 4. (สำหรับผม ข้อนี้สำคัญมาก) สามารถข่มขี่ปรัปวาทะได้ นั่นคือ หากมีการแสดงธรรมผิด ๆ พุทธบริษัทต้องมีคุณสมบัติแก้ไขธรรมที่ผิดนั้นได้ ชี้แจงได้ว่าผิดตรงไหน ผิดอย่างไร

ในยุคสมัยที่หนังสือธรรมะขายดิบขายดี เกจิอาจารย์เบสเซลเลอร์ (ทั้งพระและฆราวาส) ติดชาร์ตท็อป 10 เกือบทุกร้าน เพียงพอที่จะประกาศว่าที่นี่เป็นเมืองพุทธใช่มั้ยครับ?


Create Date : 20 พฤศจิกายน 2554
Last Update : 20 พฤศจิกายน 2554 21:11:43 น. 1 comments
Counter : 667 Pageviews.

 
หากต้องการดำรงอยู่ชั่วอายุขัย ก็สามารถอยู่ได้
---------
จำได้ว่าอ่านอรรถกถา แก้ว่าอยู่ได้เกิน 100 ปีใช่ไหม คุ้นๆ


โดย: Mr.Feynman วันที่: 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา:23:42:15 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.