ภาษาจีน บันทึกของฉัน

商业汉语
经营 [jīngyíng] การค้า
商 [shāng] ปรึกษาหารือ การค้า
商人 [shāng rén] พ่อค้า
商务 [shāng wù] กิจการค้า
商场 [shāng cháng] ศูนย์การค้า
商会 [shāng huì] หอการค้า
商业 [shāng yè] ธุรกิจ, การค้า
生意 [shēng yì] ธุรกิจ, การค้า
贸易 [mào yì] ธุรกิจ, การค้า
合资企业 [hézī qǐyè] กิจการร่วมลงทุน (joint venture)
对外贸易 [hé zī qǐ yè] การค้าระหว่างประเทศ
世界贸易组织 [shìjièmàoyìzǔzhī] องค์การค้าโลก (WTO)
商店 [shāng diàn] ร้านค้า
杂货店 [zá huò diàn] ร้านขายของชำ (杂货 สินค้าเบ็ดเตล็ด)
买卖 [mǎimai] การซื้อขาย (ธุรกิจซื้อมาขายไป)
买 [mǎi] ซื้อ
卖 [mài] ขาย
经销 [jīng xiāo] จัดจำหน่าย
买一送一 [mǎi yī sòng yī] ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
购物方式 [gòu wù fāng shì] รูปแบบการซื้อของ
脱销 [tuōxiāo] หมดสต๊อก (be sold out)
方便商店 [fāng biàn shāng diàn] ร้านค้าสะดวกซื้อ
百货公司 [bǎihuògōngsī] ห้างสรรพสินค้า (department store)
百货大楼 [bǎi huò dà lóu] ห้างสรรพสินค้า [the (Beijing) Department Store]
超级市场 [chāo jí shì cháng] ซุปเปอร์มาร์เก็ต
超市 [chāo shì] ซุปเปอร์มาร์เก็ต (มาจาก 超级市场)
电子商业 [diàn zǐ shāng yè] อีคอมเมิร์ซ
网上购物 [wǎng shàng gòu wù] ซื้อของผ่านอินเตอร์เน็ต
电话购物 [diàn huà gòu wù] โทรศัพท์สั่งของ
中小企业 [zhōng xiǎo qǐ yè] เอสเอ็มอี (minor enterprises)
国营企业 [wǎng shàng gòu wù] รัฐวิสาหกิจ
下海 [xiàhǎi] เข้าสู่วงการธุรกิจ, ออกทะเล
货 [huò] สินค้า
商品 [shāng pǐn] สินค้า
产品 [chǎn pǐn] ผลิตภัณฑ์
制成品 [zhì chéng pǐn] สินค้าสำเร็จรูป
二手品 [èr shǒu pǐn] สินค้ามือสอง
二手市场 [èr shǒu shì cháng] ตลาดมือสอง
购物 [gòu wù] ซื้อของ (购 ซื้อ, 物 สิ่งของ)
物品 [wù pǐn] สิ่งของ (物 สิ่งของ, 品 สินค้า)
购物场所 [gòu wù cháng suǒ] สถานที่ซื้อของ (购物 ซื้อสิ่งของ, 场所 สถานที่)
购物中心 [gòu wù zhōng xīn] ศูนย์กลางการค้าขาย (中心 ศูนย์กลาง)
产业 [chǎnyè] อสังหาริมทรัพย์, อุตสาหกรรม
工业产品 [gōng yè chǎn pǐn] สินค้าอุตสาหกรรม
农产品 [nóng chǎn pǐn] สินค้าเกษตร
企业 [qǐ yè] วิสาหกิจ, การประกอบธุรกิจ
牌子 [pái zǐ] ยี่ห้อ
品牌 [pǐn pái] ของมียี่ห้อ
商店招牌 [shāng diàn zhāo pái] ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าแบนนด์เนม
赶集 [gǎn jí] ไปตลาด
集 [jí] v. รวม, n.ตลาดนัด
集市 [jí] ตลาดนัด
菜市场 [cài shì cháng] ตลาดสด
自由市场 [zì yóu shì cháng] ตลาดการค้าเสรี
夜市 [yè shì] ตลาดกลางคืน, ตลาดโต้รุ่ง
步行街 [bù xíng jiē] ของข้างทาง, ถนนคนเดิน
地摊 [ì tān] ของขายที่วางตามพื้น
外国超市 [wài guó chāo shì] ห้างของต่างชาติ (超市 ซูเปอร์มาร์เกต, ห้างสรรพสินค้า)
业主 [yè zhǔ] เจ้าของกิจการ
事业 [shì yè] กิจการ
董事长 [dǒngshìzhǎng] ประธานกรรมการ
行销 [xíng xiāo] การตลาด
广告 [guǎng gào] การโฆษณา
本钱 [běn qián] เงินทุน
资金 [zī jīn] เงินทุน
募集资金 [mùjízījīn] เพิ่มเงินทุน
投资 [tóu zī] การลงทุน
市场份额 [shì cháng fèn é] ส่วนแบ่งทางการตลาด
市场 [shì cháng] ตลาด
打开市场 [dǎ kāi shì cháng] เปิดตลาด
市场调查 [shì cháng diào chá] การวิจัยตลาด (Market Research)
消费 [xiāo fèi] อุปโภคบริโภค
消费者 [xiāofèizhě] ผู้บริโภค
消费品 [xiāo fèi pǐn] สินค้าอุปโภคบริโภค
要求 [yào qiú] อุปสงค์
供给 [gōngjǐ] อุปทาน
商标 [shāng biāo] เครื่องหมายการค้า
代表 [dài biǎo] ตัวแทน
供货商 [gōng huò shāng] ซัพพลายเออร์ (supplier)
零售 [líng shòu] ค้าปลีก
批发贸易 [pī fā mào yì] ค้าส่ง
版权 [bǎn quán] ลิขสิทธิ์
收入 [shōu rù] รายรับ
费用 [fèi yòng] รายจ่าย
顾客 [gù kè] ผู้ซื้อ
销售者 [xiāo shòu zhě] ผู้ขาย
对手 [duì shǒu] คู่ต่อสู้
竞争 [jìng zhēng] การแข่งขัน
竞争对手 [jìngzhēngduìshǒu] คู่แข่งขัน
贵 [guì] แพง
便宜 [pián yí] ถูก
价格 [jià gé] ราคา
单价 [dān jià] ราคาต่อหน่วย
定价 [dìng jià] ตั้งราคา
成本价 [chéng běn jià] ราคาทุน
卖价 [mài jià] ราคาขาย
差额 [chā'é] มาร์จิ้น, ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย (margin)
全价 [quán jià] ราคาเต็ม
半价 [bàn jià] ครึ่งราคา
折扣 [zhé kòu] ส่วนลด
打折 [dǎzhé] ให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
优惠 [yōuhuì] ได้รับสิทธิพิเศษ, โปรโมชั่น
市价 [shì jià] ราคาตลาด
厂价 [chǎng jià] ราคาโรงงาน
砍价 [kǎnjià] ต่อราคา
讨价还价 [tǎojiàhuánjià] ต่อรองราคา
涨价 [zhǎng jià] ขึ้นราคา
减价 [jiǎn jià] ลดราคา
甩卖 [shuǎi mài] ขายลดราคา (sell at a reduced price)
促销 [cùxiāo] การส่งเสริมการขาย, โปรโมชั่นสินค้า
免费 [miǎn fèi] ฟรี
交货 [jiāohuò] ส่งสินค้า
服务 [fú wù] การบริการ
售后服务 [shòu hòu fú wù] บริการหลังการขาย
退货 [tuì huò] คืนสินค้า
退换货 [tuì huàn huò] การแลกคืนสินค้า
返修 [fǎn xiū] ส่งคืนเพื่อซ่อมแซม
质量认证 [zhì liàng rèn zhèng] การรับรองคุณภาพ (质量 คุณภาพ, 认证 รับรองเป็นของแท้)
付款方式 [fù kuǎn fāng shì] วิธีชำระเงิน
利润 [lì rùn] กำไร
亏本 [kuī běn] ขาดทุน
进口 [jìn kǒu] นำเข้า
进口货 [jìn kǒu huò] สินค้านำเข้า
出口 [chū kǒu] ส่งออก
税 [shuì] ภาษี
税单 [shuìdān] ใบกำกับภาษี
税票 [shuìpiào] รายการภาษี
增值税 [zēng zhí shuì] ภาษีมูลค่าเพิ่ม
预扣税款 [yù kòu shuì kuǎn] ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
海关 [hǎi guān] ศุลกากร
港口 [gǎng kǒu] ท่าเรือ
注册 / 登记 [zhù cè / dēng jì] จดทะเบียน
公司 [gōng sī] บริษัท
有限公司 [yǒuxiàngōngsī] บริษัทจำกัด
合伙企业 [hé huǒ qǐ yè] หจก.
股 [gǔ] หุ้น
股东 [gǔ dōng] หุ้นส่วน
股市 [gǔ shì] ตลาดหลักทรัพย์
开会 [kāi huì] การประชุม
展销会 [zhǎnxiāohuì] งานแสดงสินค้า
生产 [shēng chǎn] การผลิต
质量管理 [zhì liàng guǎn lǐ] การควบคุมคุณภาพ
倒闭 / 破产 [dǎo bì / pò chǎn] ล้มละลาย, เจ๊ง


============ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ BlogGang.com ค่ะ ============

Smiley

เนื้อหานี้เป็นตัวอย่างของการใช้งาน Blog เท่านั้นนะคะ

คุณสามารถเริ่มต้นเขียน Blog ได้ที่นี่ โดยลบข้อความทั้งหมดนี้และทำการพิมพ์เรื่องราวของคุณได้ทันทีเลยค่ะ

อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการตัวอักษร แทรกรูปภาพ แทรกตาราง จัดการ Link และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้เนื้อหาของคุณน่าอ่านมากยิ่งขึ้น

หลังจากนั้นจึงทำการ Publish เพื่อเผยแพร่ Blog ของคุณให้สมาชิกได้อ่านกันค่ะ! Smiley

ขอให้สนุกกับการเขียน Blog นะคะ Smiley Smiley Smiley

คุณสามารถอ่านรายละเอียดวิธีการจัดการ Blog อื่นๆ ได้ดังนี้ค่ะ
การจัดการ Group Blog : //www.bloggang.com/howto/groupblog.html
การจัดการ Blog : //www.bloggang.com/howto/createblog.html
การตกแต่งเว็บ Blog : //www.bloggang.com/howto/styleblog.html
การจัดการ Link : //www.bloggang.com/howto/addlink.html
การจัดการเพื่อน : //www.bloggang.com/howto/friendblog.html
การแก้ไข Profile : //www.bloggang.com/howto/profile.html

===================================================Create Date : 20 สิงหาคม 2559
Last Update : 7 กันยายน 2559 11:50:45 น.
Counter : 513 Pageviews.

0 comments

oiltoon
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]สิงหาคม 2559

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31