"LIM"
 
ธันวาคม 2555
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
14 ธันวาคม 2555
 
 

รถคันแรกกับนโยบายคืนภาษี คันไหนได้ - ใครมีสิทธิ์รถคันแรกกับนโยบายคืนภาษี คันไหนได้ - ใครมีสิทธิ

หลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการ "รถยนต์คันแรก" ที่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 ในโครงการรถยนต์คันแรก นับเป็นหนึ่งในมาตรการภาษีภายใต้ 16 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เริ่มดำเนินการ และจัดงานมหกรรมรถคันแรกไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อลดภาระการลงทุนสำหรับสิ่งจำเป็นในชีวิตประชาชนทั่วไป (แต่ประชาชนอาจจะเป็นหนี้มากขึ้น และบริษัทค่ายรถที่ได้รถยนต์สิทธิเข้าร่วมโครงการ บริษัทน้ำมัน สถาบันทางการเงิน และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการรถยนต์รวยขึ้น) อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากผู้บริโภค อาทิเช่น ลูกค้าที่กำลังรอคอย หรือซื้อรถยนต์เป็นคันแรกในชีวิต ผู้ประสบภัยที่ถูกน้ำท่วมที่ผ่านมา และต้องการซื้อรถคันใหม่ จะได้รับเงินภาษีคืนกันสูงสุดถึง 100,000 บาท

ที่สำคัญ ตอนนี้ทางกรมสรรพสามิตขยายเวลาขอยื่นใช้สิทธิ์รถคันแรกแล้วนะครับ1. เงื่อนไขสำหรับโครงการรถคันแรก

1.1 ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ที่ซื้อคันแรกตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยต้องยื่นคำขอคืนเงินกับกรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

1.2 ต้องไม่เคยเป็น "เจ้าของรถ" ใดๆ มาก่อนทั้งสิ้น (เป็นเจ้าของรถมือสองมาก่อน ก็ไม่ได้สิทธินี้)1.3 ราคารถยนต์ต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน

1.4 เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ซีซี / รถยนต์กระบะ (Pick Up) / รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)
1.5 เป็นรถยนต์นั่งที่ผลิตในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถจดประกอบ)
1.6 จ่ายเงินตามสิทธิ์โดยถือจำนวนตามค่าภาษีสรรพสามิตตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน
1.7 ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป
1.8 ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
1.9 การจ่ายเงินตามสิทธิ์ กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ จะจ่ายให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว โดยจ่ายเป็นเช็คให้ครั้งเดียว (เริ่มจ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)


2. เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอสิทธิ "โครงการรถยนต์คันแรก"

2.1 แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล
2.2 สำเนาบัตรประชาชน
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.4 สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีที่เช่าซื้อ)
2.5 สำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถ
2.6 หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์คันแรก
2.7 หลักฐานการซื้อ-ขายรถยนต์ (ใบเสร็จรับเงิน / ใบจอง (ถ้ามี) / สัญญาซื้อขาย / เอกสารการรับมอบรถยนต์)


ตัวอย่างหนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์คันแรก


3. เมื่อเอกสารครบผู้ซื้อสามารถยื่นของสิทธิ์ได้ผ่าน 2 ช่องทาง

  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ตามทะเบียนบ้านหรือสถานที่จดทะเบียนรถยนต์ โดยต้องยื่นพร้อมเอกสารที่ต้องใช้ (ในด้านบน) ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2555
  • ยื่นคำขอผ่านทางอินเตอร์เน็ตก็ได้ แต่จะต้องส่งเอกสารต้นฉบับให้แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ตนแจ้งความประสงค์ไว้ ในกรณีที่ผู้ซื้อยื่นแบบคำขอไว้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้ซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานต้นฉบับให้สรรพสามิตพื้นที่ที่ระบุไว้ในแบบคำขอภายในวันที่ 15 มกราคม 2556 4. เมื่อผู้ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดเช่าซื้อ (Refinance) หรือต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ตนได้แจ้งความประสงค์ตามที่เคยยื่นเรื่อง
5. การยื่นขอรับสิทธิ์สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ผู้ซื้อสามารถระบุสถานที่ที่จะขอรับสิทธิ์ได้ที่กรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัดทั่วประเทศ
6. การตรวจสอบสิทธิ์ ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ทาง //www.excise.go.th/ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ยื่นคำขอไว้ หรือทาง E-Mail หรือ SMS หลังจาก 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร
7. เมื่อผู้ซื้อครอบครองรถยนต์ได้ 1 ปีแล้ว (เริ่มจ่ายให้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป) จะได้รับแจ้งหนังสือจากกรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัด แต่หากผู้ซื้อได้รับสิทธิ์แล้ว แต่ภายหลังทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในคำขอใช้สิทธิ์ ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่นำเงินที่ได้รับส่งคืนทางราชการภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
8.  รายละเอียดเพิ่มเติม หากมีปัญหาอะไรใดๆ สามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วน 1713 หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ทั่วประเทศ 


สำหรับคนที่รถยนต์ประสบภัยน้ำท่วม และต้องการใช้สิทธิ์ในโครงการรถยนต์คันแรก ก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน เงื่อนไขต่างๆ นั้นเหมือนทางด้านบนทุกอย่าง ยกเว้นส่วนที่แตกต่าง หรือต้องปฏิบัติเพิ่มเติมดังข้างล่างนี้
1. ผู้ใช้สิทธิต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิในการซื้อรถยนต์ใหม่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตามทะเบียนบ้านหรือสถานที่ประสบอุทกภัย ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2555 โดยใช้สิทธิ์ซื้อรถยนต์ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 25552. ผู้ได้รับสิทธิต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย3. ผู้ได้รับสิทธิต้องไม่ใช้สิทธิการคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยทุกกรณี4. ผู้ได้รับสิทธิต้องไม่ใช้หรือจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนทางภาษีเงินได้ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามประมวลรัษฏากร5. การจ่ายเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (เริ่มจ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556)


เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอสิทธิ์ "โครงการรถยนต์คันแรก"1. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์2. รูปถ่ายรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วม3. หลักฐานการลงทะเบียนขอใช้สิทธิการซื้อรถยนต์ใหม่4. หลักฐานการรับรองว่ารถยนต์ได้ถูกน้ำท่วมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพสามิตกำหนด5. หนังสือรับรองการขอเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท (ถ้ามี)6. เอกสารการแจ้งหยุดใช้รถยนต์ตลอดไปเนื่องจากน้ำท่วมจากกรมการขนส่งทางบก


ยี่ห้อรถ/รุ่น ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการรถคันแรก
รถยนต์นั่งขนาด ECO-CAR และ Sub-Compact ได้แก่ โตโยต้า ยาริส, โตโยต้า วีออส, นิสสัน มาร์ช, นิสสัน อัลเมร่า, ฮอนด้า บริโอ้, ฮอนด้า บริโอ้ อเมซ, ฮอนด้า แจ๊ส, ฮอนด้า ซิตี้, ฮอนด้า ซิตี้ CNG, มาสด้า 2 สปอร์ต, มาสด้า 2 เอเลแกนซ์, ซูซูกิ สวิฟท์, ฟอร์ด เฟียสต้า 1.4-1.5, เชฟโรเลต อาวีโอ, เชฟโรเลต โซนิค, เกีย พิคันโต K1 และเกีย ริโอ เป็นต้น ส่วนรถกระบะ ได้แก่ โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ "แชมป์", นิสสัน นาวาร่า, นิสสัน ฟอร์นเทียร์ คอมมอนเรล, อีซูซุ ดีแมกซ์, มิตซูบิชิ ไทรทัน, มาสด้า บีที50-โปร, ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่, เชฟโรเลต โคโลราโด, ทาทา ซีนอน เป็นต้น


ทั้งนี้สามารถเข้าไปดูรถเก๋งที่ได้รับสิทธิ์คืนภาษีทั้ง 95 รุ่น ได้ที่ เช็คราคา.com
หรือเข้าไปดูรายละเอียดปลีกย่อยของรถแต่ละรุ่น และจำนวนยอดภาษีที่ได้รับคืน ในเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต //www.excise.go.th/  หรือที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ก็ได้เช่นกัน


สำหรับโครงการรถยนต์คันแรกนี้ "ไม่มีการจำกัดจำนวนรถ" นะครับ ถ้าเซลล์ หรือ ดีลเลอร์ ที่ไหนมาพูดว่า รัฐบาลจำกัดจำนวนรถเท่านู้นเท่านี้คัน อย่าไปเชื่อนะครับ มีแต่เพียงหมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่านั้น และบางทีรัฐบาลอาจจะให้โอกาสผู้ซื้อที่จองรถแล้วในปีนี้ แต่ได้รับรถยนต์ช้า และจดทะเบียนรถในช่วงต้นปีหน้า ก็สามารถได้รับสิทธิ์รถคันแรกด้วยเช่นกัน แต่หลายๆไฟแนนซ์อาจจะกังวล และไม่ยอมปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ซื้อรถยนต์คันแรก(บางคน) เพราะกลัวว่าลูกค้าจะทิ้งการผ่อนชำระค่างวด เมื่อได้เงินค่าภาษีคืนไปแล้ว


ที่มา - //www.checkraka.com
 

Create Date : 14 ธันวาคม 2555
1 comments
Last Update : 14 ธันวาคม 2555 17:55:47 น.
Counter : 2760 Pageviews.

 

 

โดย: จุ๋มจิ๋ม (bobjung ) 14 ธันวาคม 2555 20:58:10 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

 

MR.Runabout
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add MR.Runabout's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com