ทิพย์สถาน หิมพานต์
" ปิติสุขในทิพยสถาน"  จิตรกรรมผลงาน อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์


ทิพย์สถาน หิมพานต์

๑. ทิพย์สถาน
โคลงสี่สุภาพ


ปรเมศวร์นเรศก้อง                         คคนางค์
สุริยะแผ่ผาง                             แผดเปรี้ยง
ศศิรุจิระสาง                                เศียรเกศ
สมุทรกวาดชระเกลี้ยง         ราบโล้นหมื่นไถล

ไศลไกลไหล่ทอดเท้า                    ทาบทอ
พนาชอุ่มลุ่มคลอ                           ทกท้อง
บุษบานิทราพนอ                            ปรมัตถ์
ภุมเรศแซ่ซ้อง              ผกล้อม ทิพย์สถาน

พิศาลจารซ่านเวิ้ง                          ฑิฆัมพร
เจียรสลักศิลป์สมร                        ซ่อนกล้ำ
ละมุนละไมขจร                            เส้นตวัด-
วาดจิตเคลื่อนคืบล้ำ         จ่อมเคล้าจิตรกรรม

ธรรมผุดวิมุตติล้าง                     หทัยครวญ
ม่านหมอกกรรมอึงอวล                     รอบอึ้ง
มารรอบหลบเร้นรวน             ป่วนปั่น หันแล-
ศิลป์แทรกศีลซ่อนซึ้ง             ส่งไซร้นัยถวิล

พิหคผินผกคล้อย                        สยายเหิน
โฉบขวับระยับเพลิน                       ผงกร้อง
ลีลาศพิลาสเดิน                              เกี้ยวคู่
โอบกระหวัดปัดป้อง              แซ่เซิ้งเถลิงพลี

ศรีไศลเวหาสห้วง                          จักรวาล
อนันต์ปริรุจิปาน                            รัตน์แก้ว
กาลโอบอาบผสาน              ร้อยเรื่อง ราวฤา-
เฉกชีพพิบูลย์แผ้ว              เลิศแล้วปรารถนา

มยุราคราจากห้วง                         ศิรพฤกษ์
กรายกรีดประณีตผนึก                     มาดกล้า
รำแพนกร่างระทึก                             ตรีภพ
รุจิเรขเสกท้า                      โก่งร้องก้องอรัญ

หมอกเมฆผันขับฟ้า                   นภากาญจน์
เริงร่ำพิรุณสราญ                             ฉ่ำหล้า
น้ำค้างพร่างพรมวาร                     เวียนชอุ่ม
ลมร่ายรำเพยคว้า                 ควับอ้อมพนาจร


บุษกรฟ้อนร่อนรื้น                            รมย์วดี
เศวตรวิเศษฉวี                          ฉ่างฉะอ้อน
เริงร่อนมธุลีห์                                 ลี้สวาท
ระดาษกลีบลิบซ้อน       หมื่นคว้างโยชน์สยาย

ลอยร่ายละล่องเคลิ้ม                    นิทรารมย์
ขานขับระยับพรม                             รวิร้อน
ปรายแปลงปรับสยม-                         ภูดำริ
ไท้เทพสุขเสพฟ้อน           ฟากฟ้ามไหศวรรค์


๒. หิมพานต์
โคลงสี่สุภาพ


ธารสรรค์สนั่นพร้อย                             กินรี
สรงซับซาบฤดี                               ชอุ่มเร้น
ระริกพรอดวจี                               ผุดผงาด
นวลผ่องใต้ธารเฟ้น                อร่ามโอ้โร่เถลิง

คนธรรพ์เริงร่ายร้อง                              ตีตา
ประณีตสุนทรียา                            เทอดไท้
ปรุงโสมบ่มสุรา                                 เมรยะ
ไตรทศระหยดไล้                   เลิศลิ้มหฤหรรษ์

วิมานสวรรค์หลั่นล้อม                    หิมพานต์
โผล่ผุดพิสุทธิ์สถาน                      เสน่ห์ห้อม
ศิรเลิศประเสริฐการ                          ศิวยอด
จ่อมนิทราคราล้อม                  กล่นห้วงพนาลี

มักกะลีผลิเนื้อ                               ยุวะนวล
บ้างสุกบ้างห่ามอวล-                       รชะแย้ม
กิเลสเวทย์ชนวน                             จริตเด็ด
หาวเหาะเฉพาะแฉล้ม               ปลิดลี้เริงนวล

แสงสูรย์อวลอาบล้อม                           รัศมี
อังศุมาลีปรีดิ์                                ตลบอ้อม
เฉียงลำสาดแสงสี                              นิรมิต
ผ่ายทัศน์ระบัดพร้อม                 เปล่งห้วงปฐวี

ศรีสัตว์นวัตก้อง                           วิจิตรพันธุ์
ผสานก่ออัศจรรย์                           ย่างเยื้อง
เอกสถิตนิจอนันต์                 สรรค์เทพ ฤาแล
กรายกรีดประณีตเอื้อง           อวดอ้างบวรฉาย

ปทุมปรายรายร่ายเวิ้ง                   สมุทรคราม
กลีบกนกรุจิความ                          นยะพร้อย
ปัณฑูรวิทูรนาม                      จตุหลั่น ลดแฮ
พุทธิพิสุทธิ์ร้อย                  ทราบซึ้งกมลสอน

สัญจรโลกเยี่ยงนั้น                       อนันต์วาด
อิ่มฤทัยนัยปราชญ์                          เมธอ้าง
ดวงประทีปไหวกวาด                        เริงร่าย
วิจิตรศิลปะสร้าง                 หว่างห้วงจักรวาล

สานศิลป์สร้างสู่เวิ้ง                         จินตนา-
การ,จรดล่องอณา-                           จักรฟุ้ง
ระบายเลื่อมรุจิรา                        สวรรค์สถิต
ประณตเนื่องเอิบรุ้ง                พาดเวิ้งอารมณ์

จิตรกรรมพรมจิตเคลิ้ม                       ยามแล
เธียรสาดส่องผลิแฉ                       เฉกย้อม-
สุวรรณ,ปาดแปรงแปร-                   ศิลป์สถิต
เฟรม-กรอบมิอาจล้อม              เลิศล้ำจิตรกรสมุทรล้อมรมย์มณี
โคลงกระทู้


บึงบัวนัยสมุทรล้อม                         รมย์มณี
วิจิตรเลิศจินตน์วลี                           ร่วมร้อย
กนกอาบศศิศรี                          เคลือบคลื่น
อสุระเฉกมารพร้อย           หน่วงรั้งธรรมไสว


*

บึง..บัวในสมุทรล้อม                         รมย์มณี
บัว..จรัสรัศมี                                  อาบหล้า
นัย..เกลียวคลื่นดื่นลี-                       ลาเสนาะ
สมุทร..แห่งโลกีย์ล้า               หลั่งล้อมนิโลบล

ล้อม..ไหลลี้เล่นล้อ                        หลากลวง
รมย์..รื่นรื้นร่ำทรวง                            ตบะล้น
มณี..กฤษณะสรวง                           บ่วงบาศ
วิจิตร..นิจเนื่องพ้น             จากห้วงอบายครอง

เลิศ..ล้ำหากซ่อนซ้อน                      นัยพราง
จินตน์..กระจ่างนวลจาง                   สว่างต้อง
วลี..ร่ายเรื่องเรียงวาง                       กลางสติ
ร่วม..กล่อมมโนพ้อง             เพรียกร้องสรรค์สี

ร้อย..ประพันธ์พจน์พริ้ง                     เพลิงกวี
กนก..อาบซาบรุจี                          พร่างพลิ้ว
อาบ..เอกอิ่มนที                                 ศิลปะ
ศศิ..ฉาบศิระริ้ว                   คลื่นกริ้วโหมหาญ

ศรี..เพ็ญเห็นเด่นล้อม                        แพรธาร
เคลือบ..คลื่นดื่นตระการ                      ยอดยั้ง
คลื่น..ซัดมัจฉาวาร               เวียนว่าย รอบแล-
อสุ..แห่งชีพรั้ง                   จ่อมคว้างกลางชล

ระ..รานราพณ์วาบจ้อง                 อุบลกาญจน์
เฉก..กิเลสเทวษผลาญ                       จิตต้อง
มาร..นิมิตชิด,ฌาน                            ไหวสั่น
พร้อย..พร่างรชะพ้อง     เหนี่ยวคล้องคลองธรรม

หน่วง..เหนี่ยวแนบหนืดน้าว                คัคนางค์
รั้ง..ร่างรัดรึงราง                                ปักจ้วง
ธรรม..สถิตวิจิตรกลาง                        มโนสติ
ไสว..สว่างกระจ่างห้วง         แหล่งหล้านภาไสว

      เพลง  " โหมโรงปฐมดุสิต "
ขอขอบคุณ ภาพงานจิตรกรรมผลงาน  อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์
เพลง โหมโรงปฐมดุสิต บรรเลงโดย วงภุมริน upload by buaravong , ร้อยกรองเขียนจากจินตนาการ และแรงบันดาลใจจาก ภาพผลงานจิตรกรรม..ขอขอบคุณ บทเพลง ภาพเขียน ภาพถ่าย ของศิลปินผู้รังสรรค์ 

credit : youtube , wikipedia , picture : google
* Literature Blog *Create Date : 25 มกราคม 2564
Last Update : 25 มกราคม 2564 7:31:39 น.
Counter : 275 Pageviews.

24 comments
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณหอมกร, คุณเริงฤดีนะ, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณปรศุราม, คุณnonnoiGiwGiw, คุณThe Kop Civil, คุณkatoy, คุณnewyorknurse, คุณกะว่าก๋า, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณทนายอ้วน, คุณทุเรียนกวน ป่วนรัก, คุณkae+aoe, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณสันตะวาใบข้าว

  
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 25 มกราคม 2564 เวลา:7:16:48 น.
  
โดย: หอมกร วันที่: 25 มกราคม 2564 เวลา:7:30:55 น.
  

อรุณสวัสดิ์ค่ะ
หลังจากมานั่งพับเพียบฟังชั่วครู่
ชอบทั้ง ทิพย์สถาน
ทิพย์พิมาน
และสมุทรล้อมรมย์มณี
โคลงกระทู้ทั้ง 3 เลยค่ะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 25 มกราคม 2564 เวลา:7:34:53 น.
  
สวัสดีคะ..

ชอบลายเส้นของ.เฉลิมชัยจัง..!!

บทกวีก็ยอดเยี่ยมคะ..โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 25 มกราคม 2564 เวลา:9:03:22 น.
  
คำบรรยาย ภาพประกอบ แสง สี เสียง
อารมณ์สุนทรีย์มาเลยค่ะ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 25 มกราคม 2564 เวลา:9:42:13 น.
  
โคลงสี่สุภาพเพราะ สละสลวยมากครับ
โดย: The Kop Civil วันที่: 25 มกราคม 2564 เวลา:12:38:38 น.
  
ทั้งภาพและคำ
สอดคล้องกลมกลืนกันไปหมด
เป็นบทกวีที่ไพเราะมากครับ
มีศัพท์หลายคำที่ผมไม่คุ้นตา
แต่พอเดาความหมายได้

เขียนเก่งมากๆครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 มกราคม 2564 เวลา:13:48:06 น.
  
คำสวยมากเลยครับ ... โหวตหมดแล้ว พรุ่งนี้มาใหม่นะครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 25 มกราคม 2564 เวลา:14:09:21 น.
  
ยอดเยี่ยม เขียนเก่ง
โดย: อุ้มสี วันที่: 25 มกราคม 2564 เวลา:23:26:57 น.
  
โดย: katoy วันที่: 26 มกราคม 2564 เวลา:5:33:19 น.
  

สวัสดียามเช้าครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 มกราคม 2564 เวลา:6:42:20 น.
  
จากบล็อก

ศาลากลางเก่า จ.เชียงราย เคยเป็นพิพิธภัณฑ์มาก่อนครับ แต่พื้นผุมาก โครงสร้างก็ไม่เคยได้รับการบูรณะ ตอนนี้เลยปิดซ่อมแซมครับ


ขอบคุณสำหรับกำลังใจในบล็อก "ศาลากลางเก่า เชียงราย" นะครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 26 มกราคม 2564 เวลา:20:51:32 น.
  
เรื่องที่ ๑. ทิพย์สถาน ใช้ศัพท์ยากจนผมต้องใช้ตัวช่วย
เปิดพจนานุกรมแทบทุกบทเลย แต่ก็ไพเราะมากครับ
เรื่องที่ ๑ นี้ ผมชอบบท "ธรรมผุดวิมุตติล้าง หทัยครวญ..." ที่สุด
ความหมายลึกซึ้งดีครับ ^^

ส่วนโคลงกระทู้แต่งให้พอดีทุกคำในแต่ละวรรคแบบนี้ยากมาก
แต่ก็แต่งออกมาได้ดี และก็ไพเราะจริง ๆ ครับ

โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 26 มกราคม 2564 เวลา:21:34:19 น.
  
ขอบคุณ คุณ katoy ครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 27 มกราคม 2564 เวลา:12:25:48 น.
  
ขอบคุณ คุณสายหมอกและก้อนเมฆ ครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 27 มกราคม 2564 เวลา:12:26:29 น.
  
ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องแนบคำแปลศัพท์หรอก เดี๋ยวหมดสนุกหมด ^^
การเดาความหมายหรือการหาคำศัพท์ด้วยตัวเองเวลาอ่านบทกวี
สำหรับผมแล้วสนุกดี และก็ช่วยทำให้จำอะไรที่ยังไม่รู้ได้ดีกว่าครับ

โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 27 มกราคม 2564 เวลา:13:11:16 น.
  
วันนี้มาชวนไปทานอาหารร้านเก่าแก่ของเชียงรายครับ - เอกโอชา
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 27 มกราคม 2564 เวลา:13:12:58 น.
  
โดย: หอมกร วันที่: 27 มกราคม 2564 เวลา:13:27:04 น.
  
ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ มีให้เช่นกันนะคะ
โดย: kae+aoe วันที่: 27 มกราคม 2564 เวลา:13:32:49 น.
  
ความเงียบ
ความสงบ
ช่วยผ่อนคลายจิตใจได้ดีจริงๆครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 มกราคม 2564 เวลา:14:59:32 น.
  
สวัสดีครับคุณSleepless Sea

บล็อกนี้ภาพสวย โคลงเพราะ ไล่สายตาอ่านไปก็พบคำใหม่ๆ สำหรับผมหลายคำ
ทิพย์สถาน อ่านแล้วเย็นใจดีจังครับ
หิมพานต์ อ่านแล้วหาสัตว์หิมพานต์ที่ซ่อนอยู่ไปด้วย
สมุทรล้อมรมย์มณี ถูกใจตรงคำ-ซ่อนซ้อน- เป็นพิเศษครับ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่บล็อกด้วยนะครับ
โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 27 มกราคม 2564 เวลา:22:54:10 น.
  

มาอ่านกลอนที่ไพเราะค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 28 มกราคม 2564 เวลา:0:26:59 น.
  
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 28 มกราคม 2564 เวลา:2:00:46 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 มกราคม 2564 เวลา:5:38:07 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Sleepless Sea
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 10 คน [?]มกราคม 2564

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31