รับตรง สอบตรง 56 ข่าวสอบตรง สอบตรง56 สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา,volleyballthailandclub volleyball
 

พิสัยข้อใด

1. ข้อใดเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ก. นำกุหลาบไปจัดแจกันตามหลักการจัดดอกแบบญี่ปุ่น
ข. ทดลองทำกุหลาบแห้งด้วยวิธีต่างๆตามเอกสารความรู้
//ค. นำกุหลาบไปแขวนผึ่งลมให้แห้งแล้วนำมาจัดใส่ช่อใส่กรอบรูป
ง. แบ่งจัดแจกัน แต่ละแจกันใส่น้ำมากน้อยแตกต่างกัน สังเกตความคงทนของกุหลาบ

2. การที่ผู้เรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาศาสตร์จะมีลักษณะตรงกับข้อใด
ก. ศรัทธา ซาบซึ้งในผลงานทางวิทยาศาสตร์
ข. ตั้งในเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
//ค. มีเหตุผล ซื่อสัตย์ รับฟังความคิดเห็น
ง. ตระหนักในคุณและโทษของการใช้เทคโนโลยี

3. ข้อใดเป็นคำถามวัดความรู้เกี่ยวกับลำดับขั้นและแนวโน้ม
//ก. ปัจจุบันมนุษย์เราห่วงทรัพยากรใดมากที่สุด
ข. การเรียนวิทยาศาสตร์นิยมเริ่มต้นด้วยวิธีใด
ค. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของราก
ง. เราวัดอุณหภูมิของคนไข้ด้วยวิธีใด

4. ทักษะเชาว์ปัญญาของผู้เรียนเกิดจากกิจกรรมการสำรวจตรวจสอบ และการปฏิบัติการทดลองข้อใด ไม่ใช่ ทักษะเชาว์ปัญญา
ก. การรวบรวม จัดกลุ่มสิ่งของและเหตุการณ์
ข. การอธิบายข้อมูลอย่างมีเหตุผล
//ค. การปฏิบัติได้คล่องแคล่ว ถูกต้อง
ง. การจัดการข้อสนเทศให้เป็นระบบ

5. ครูสังเกตการณ์ใช้เครื่องมืออุปกรณ์การทดลองต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ปลอดภัยถูกต้อง เป็นการวัดผลตามข้อใด
ก. การบันทึกผล
//ข. การปฏิบัติการทดลอง
ค. การวางแผนการทดลอง
ง. ความสามารถในการจำแนก

6. ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ตรงกับความหมายข้อใด
//ก. ความคิดที่ใช้พิสูจน์ สำรวจ ตรวจสอบ
ข. ความสามารถที่จะคิดในเชิงเหตุผลของเรื่องราวต่างๆ
ค. ความคิดแปลกใหม่ ยืดหยุ่น แตกต่างจากผู้อื่น
ง. ความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งในด้านบวกหรือลบอย่างมีเหตุผล

7. ข้อความตามข้อใดมีความสัมพันธ์กับสาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก. เข้าใจถึงสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต
//ข. เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ค. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต
ง. เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร

8. นวัตกรรมการสอนรูปแบบใดเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาที่ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน
//ก. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ข. กระบวนการปัญหา
ค. การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
ง. กิจกรรมคิดและปฏิบัติ

9. การประเมินผลการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ข้อใดถูกต้อง
//ก. เป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ ความคิด/จุดประสงค์การเรียนรู้ : มีความรู้เกิดขึ้นใหม่และสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ข. เป้าหมายการเรียนรู้ : กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการทำโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์/จุดประสงค์การเรียนรู้ : สามารถเสนอแนวคิดหลักที่มีเหตุผล
ค. เป้าหมายการเรียนรู้ : กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการทำโครงงานประเภททฤษฎี/จุดประสงค์การเรียนรู้ : สามารถเลือกวัสดุที่นำมาใช้ประโยชน์
ง. เป้าหมายของการเรียนรู้ : การเขียนรายงาน/วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : มีความแปลกใหม่ก่อให้เกิดประโยชน์

10. ผู้เรียนรวบรวมมวลประสบการณ์ที่หลากหลายจากแต่ละคน เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ร่วมกัน เป็นการออกแบบกิจกรรมของครูผู้สอนตามข้อใด
ก. การนำเสนอความรู้
ข. การสร้างความรู้ร่วมกัน
//ค. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ง. การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ

11. การใช้คำถามและการเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรงกับขั้นตอนตามข้อใด
ก. การวิเคราะห์มาตรฐานและสาระการเรียนรู้
ข. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
//ค. การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ง. การประเมินผลการเรียนรู้

12. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คล้ายกับข้อใดมากที่สุด
//ก. การคิดอย่างมีเหตุผล
ข. โยนิโสมนสิการ
ค. แนวพุทธวิธี
ง. การพิจารณาไตร่ตรอง

13. ระดับประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หมายถึงข้อใด
//ก. เกณฑ์ประสิทธิภาพ
ข. ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
ค. คะแนนงานทุกชิ้นของผู้เรียน
ง. ประสิทธิภาพของกระบวนการ

14. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามข้อใดควรกำหนดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ในคุณภาพของผู้เรียน
//ก. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
ค. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
ง. แรงและการเคลื่อนที่

15. ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ทดลองใช้ เป็นการออกแบบกิจกรรมของครูผู้สอน ตามข้อใด
ก. การนำเสนอความรู้
ข. การสร้างความร่วมมือกัน
ค. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
//ง. การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ

16. ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดจากประเด็นที่ตั้งขึ้น อภิปรายแลกเปลี่ยน จนเข้าใจชัดเจนได้ข้อสรุป ความรู้ใหม่ เป็นการออกแบบกิจกรรมของครูผู้สอนตามข้อใด
ก. การนำเสนอความรู้
//ข. การสร้างความรู้ร่วมกัน
ค. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ง. การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ

17. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ก. เพื่อให้นักเรียนได้รับคำตอบในปัญหา
ข. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
ค. เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจลักษณะธรรมชาติวิทยาศาสตร์ดีขึ้น
//ง. เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์

18. สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในส่วนของคำชี้แจง บทบาทของนักเรียนและครูควรกำหนดไว้ในข้อใด
ก. บัตรคำสั่ง
ข. บัตรเนื้อหา
ค. บัตรกิจกรรม
//ง. คู่มือการใช้สื่อ ฯ

19. ข้อใดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นด้านความรู้และทักษะ
ก. การให้ความรู้ และตรวจสอบผลการเรียนรู้
ข. การพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
//ค. การนำเสนอความรู้ และการประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ
ง. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสร้างความรู้ร่วมกัน

20. ครูผู้สอนให้ข้อมูลแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ แก่ผู้เรียนเป็นการออกแบบกิจกรรมตามข้อใด
//ก. การนำเสนอความรู้
ข. การสร้างความร่วมมือกัน
ค. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ง. การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ

21. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกที่ผู้เรียนต้องทำ ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ก. กำหนดวิธีการที่จะศึกษาค้นคว้า
ข. กำหนดแหล่งข้อมูลที่จะศึกษาค้นคว้า
//ค. กำหนดชื่อเรื่องโครงงานที่จะศึกษาค้นคว้า
ง. กำหนดชื่อหนังสือหรือวารสารที่จะศึกษาค้นคว้า

22. กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อใดที่ฝึกทักษะการสื่อสาร
ก. การออกแบบประดิษฐ์อุปกรณ์กำเนิดเสียง
ข. บทบาทสมมุติการตัดสินใจสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์
ค. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ GMOs
//ง. การเขียนบันทึกสรุปการไปทัศนศึกษา

23. ทักษะพื้นฐานใดที่สำคัญที่สุดของผู้เรียนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้สำเร็จ
//ก. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ข. ระดับปัญญาและทักษะที่ดีในการทำงานกลุ่ม
ค. มีการวางแผนและออกแบบการทดลองที่ชัดเจน
ง. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

24 จุดประสงค์การเรียนรู้ ระบุว่า "ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยเป็นสมาชิกชมรมดาราศาสตร์" จัดได้ว่าเป็นพฤติกรรมทางด้านใด
ก. ด้านพุทธพิสัย
ข. ด้านทักษะพิสัย
//ค. ด้านจิตพิสัย
ง. ด้านพุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย

25. ข้อใดเป็นคำถามวัดความรู้เกี่ยวกับลำดับขั้นและแนวโน้ม
//ก. ปัจจุบันมนุษย์เราห่วงทรัพยากรใดมากที่สุด
ข. การเรียนวิทยาศาสตร์นิยมเริ่มต้นด้วยวิธีใด
ค. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของราก
ง. เราวัดอุณหภูมิของคนไข้ด้วยวิธีใด

26. ข้อใดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สามารถตรวจสอบผลที่เกิดกับผู้เรียนได้ทันที
ก. สามารถนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ข. สามารถสรุปผลการลดใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของครอบครัว
//ค. สามารถอธิบายองค์ประกอบกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้
ง. สามารถบอกเหตุผลของการเลิกใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมใส่อาหาร

27. การวัดและประเมินผลที่สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะและเจตคติคือข้อใด
//ก. การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง
ข. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ
ค. การสังเกตและทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
ง. การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มสะสมงาน

28. จากคำถาม "การที่เกิดลมบก ลมทะเล ขึ้นได้นั้น เพราะหลักการใด" เป็นการวัดด้านพุทธพิสัยข้อใด
ก. วิเคราะห์ความสำคัญ
ข. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
//ค. วิเคราะห์หลักการ
ง. สังเคราะห์ข้อความ

29. ข้อจำกัดของข้อสอบแบบเลือกตอบ ถูก-ผิด และจับคู่ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือข้อใด
//ก. ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างอิสระ
ข. นำไปพัฒนาให้เป็นข้อสอบมาตรฐานแบบคู่ขนานได้น้อยชุด
ค. ไม่สามารถใช้วัดพฤติกรรมด้านความรู้ ความเข้าใจในหลักการทฤษฎี แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ได้
ง. ใช้ประเมินผู้เรียนได้จำนวนน้อย วิเคราะห์ความเที่ยงตรง ความยากง่ายได้ยาก

30. กิจกรรมใดที่พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้สอนได้น้อยที่สุด
ก. ผู้เรียนอ่านใบความรู้เรื่องโลกร้อนแล้วสรุปใจความสำคัญ
ข. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมรายชื่อปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน
ค. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ...สาเหตุโลกร้อน...
//ง. ผู้เรียนแต่ละคนเขียนแผนภาพความคิด สภาพปัญหาภาวะโลกร้อนจากการอธิบายของครูผู้สอน
 

Create Date : 11 เมษายน 2554    
Last Update : 11 เมษายน 2554 13:08:13 น.
Counter : 468 Pageviews.  

ข้อสอบสังคม (ครูไทย)

ข้อสอบสังคม (ครูไทย)
1. ครูสังคมศึกษาจะสอนเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ คิวบา นิวซีแลนด์ ควรสอนเรื่องใดที่มีความคล้ายคลึงกัน
ก. ประวัติศาสตร์
ข. การปกครอง
ค. ลักษณะภูมิประเทศ
ง. ลักษณะประชากร

(ข้อสังเกต ทุกประเทศตั้งอยู่บนเกาะ)

2. เพลงใดที่คุณครูสังคมศึกษาควรนำมาสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมได้ดีสุด
ก. เมดอินไทยแลนด์ (เมดอินไทยแลนด์ แดนดินไทยเรา เก็บกันจนเก่า เรามีแต่ของดีดี...)
ข. คนบ้านเดียวกัน (คนบ้านเดียวกัน แค่มองตากัน ก็เข้าใจอยู่...)
ค. คนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ (ภาระในเขตอ้อมแขน คนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้...)
ง. สยามเมืองยิ้ม (แม้เพียงข้าวสุกหนึ่งจาน ใครลืมของท่านนั้นเนรคุณ...)

3. พฤติกรรมข้อใดที่ครูปฏิบัติแล้ว เป็นการสอนคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้นักเรียนโดยครูไม่ต้องสอน
ก. ตรงต่อเวลา
ข. แต่งกายสวย
ค. พูดจาไพเราะ
ง. ให้โอกาส

4. การสอนวิชาประวัติศาสตร์ หลักฐานในข้อใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
ก. พงศาวดาร จดหมายเหตุ คำบอกเล่า
ข. พงศาวดาร วรรณกรรม จดหมายเหตุ
ค. วรรณกรรม ตำนาน พงศาวดาร
ง. วรรณกรรม พงศาวดาร นิทานพื้นบ้าน

5. การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนในวิชาสังคมศึกษา เพื่อการนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ข้อใดถูกต้อง
ก. สอดแทรกในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต
ข. สอดแทรกในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
ค. สอดแทรกในสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
ง. สอดแทรกในสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

6. ข้อใดเป็นทักษะและความสามารถของครูมืออาชีพ
ก. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ข. การกำหนดหน่วยการเรียน
ค. การวิเคราะห์หลักสูตร
ง. การวิเคราะห์ผู้เรียน

7. คุณภาพผู้เรียนวิชาสังคมศึกษาดี ข้อใดถูกต้อง
ก. เป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญ
ข. เป็นไปเพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นคนดี
ค. เป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมเข้าใจปัญหาสังคม
ง. เป็นมนุษย์ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อมนุษย์และสังคมที่ดี

8. คุณธรรมข้อใดควรปลูกฝังให้เป็นคุณลักษณะของนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม
ก. การให้อภัย
ข. การเสียสละ
ค. ความมีเหตุผล
ง. ความสุภาพอ่อนน้อม

9. คุณลักษณะที่ดีของครูสังคมศึกษา ข้อใดสำคัญที่สุด
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม
ข. มีเหตุมีผล ทันเหตุการณ์ รู้รอบ
ค. มีความรอบรู้เนื้อหาวิชาอย่างดี
ง. มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย

10. กิจกรรมข้อใดแสดงว่าครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง
ก. นำนักเรียนไปเรียนรู้ที่แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
ข. แนะนำนักเรียนไปสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญาด้านภาษาถิ่น
ค. ให้นักเรียนแสดงละครประวัติศาสตร์เรื่องพระนเรศวร
ง. ให้นักเรียนทำโครงงานสำรวจตามที่นักเรียนสนใจเกี่ยวกับพลเมืองดี

11. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีควรมีลักษณะตามข้อใด
ก. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามจุดประสงค์
ข. การวัดและประเมินผลครอบคลุมเนื้อหา
ค. สื่อนวัตกรรม พัฒนาการเรียนรู้ได้จริง
ง. ผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน

12. การจัดการเรียนรู้ที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ดีที่สุดในวิชาสังคมศึกษาควรเป็นแบบใด
ก. แบบโยนิโสมนสิการ
ข. แบบวิธีการทางประวัติศาสตร์
ค. แบบอริยสัจสี่
ง. แบบผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

13. การสอบรูปแบบใดที่ครูต้องมีศรัทธาและเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนมากที่สุดจึงจะประสบความสำเร็จ
ก. แบบอริยสัจสี่
ข. แบบวิธีการทางประวัติศาสตร์
ค. แบบสืบเสาะหาความรู้
ง. แบบโยนิโสมนสิการ

14. การสอนตามข้อใดเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมมากที่สุด
ก. ให้เลิกนินทาว่าร้ายคนอื่น
ข. ประพฤติตามทำนองครองธรรม
ค. ให้เสียสละลดความเห็นแก่ตัว
ง. ประพฤติตามกฎระเบียบของโรงเรียน

15. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในข้อใดที่สามารถพัฒนาผู้เรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดได้
ก. แบบคู่ขนาน
ข. แบบสหวิทยาการ
ค. แบบสอดแทรก
ง. แบบสัมพันธ์

16. ข้อใดเป็นการสอนนักเรียนในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ตามหลักประชาธิปไตย
ก. ให้นักเรียนจับคู่กันวิเคราะห์ข่าว
ข. ให้นักเรียนจับคู่กันแสดงบทบาทสมมุติ
ค. ให้นักเรียนจับคู่กันตอบปัญหา
ง. ให้นักเรียนจับคู่กันอภิปรายสรุปเรื่องที่เรียน

17. สาเหตุสำคัญข้อใดทำให้คนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ก. ขาดความรับผิดชอบ
ข. เห็นแก่ตัว
ค. ไม่มีวินัย
ง. ไม่รู้กฎหมาย

18. ข้อใดไม่ใช่ทักษะทางวิชาการ
ก. การคิด
ข. การจัดการกับความรู้
ค. การดูแลรักษาเอาใจใส่
ง. การสร้างองค์ความรู้ใหม่

19. การสอนเรื่องหลักธรรมทางศาสนา จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ดีควรวัดผลถึงระดับใด
ก. การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
ข. การแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตามได้
ค. การประเมินการปฏิบัติของผู้ที่แนะนำได้
ง. การมีศรัทธาในหลักธรรม

20. ข้อใดเป็นการสอนวิชาสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย ให้ยั่งยืนในตัวนักเรียนตลอดไป
ก. การสอนแบบอภิปราย
ข. การสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
ค. การสอนแบบค้นพบ
ง. การสอนแบบแก้ปัญหา

21. วิธีการเรียนการสอนแบบใดที่เน้นผู้เรียนใช้ทักษะทางสังคมมากที่สุด
ก. การสอนแบบศูนย์การเรียน
ข. การสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค. การสอนด้วยเพลงและเกม
ง. การสอนด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ

22. ตัวบ่งชี้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยกเว้นข้อใด
ก. ครูเสถียรให้นักเรียนทำรายงานประวัตินักบาสเกตบอล
ข. ครูสุชาติให้นักเรียนทำโครงงานเรื่องยางพารา
ค. ครูสุรชัยให้นักเรียนวาดรูปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ง. ครูกิตติกรให้นักเรียนเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์

23. การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผู้สอนต้องรับผิดชอบผู้เรียน
ข. ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบภาระงานของผู้เรียน
ค. ผู้บริหารต้องรับผิดชอบกำกับดูแลผู้สอน
ง. ผู้เรียนต้องรับผิดชอบการเรียนของตน

24. การสอนให้นักเรียนรู้จักตนเอง พึ่งตนเองได้เป็นการสอนด้านใดให้กับผู้เรียน
ก. ด้านความรู้
ข. ด้านทักษะกระบวนการ
ค. ด้านเจตคติและค่านิยม
ง. ด้านทักษะชีวิต

25. “การเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระใด
ก. สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
ข. สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
ค. สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
ง. สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

26. ข้อใดสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรได้ถูกต้อง
ก. มีหลักการ มีหลักฐาน ทำได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ข. มีหลักการ รู้จริง ทำจริง ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ค. รู้จริง ทำถูกต้อง ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ง. รู้มาก ทำจริง ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน

27. ทักษะทางสังคมข้อใดถูกต้อง
ก. การเห็นคุณค่า เคารพตนเองและผู้อื่น
ข. การสืบค้นข้อมูลความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ค. การคิดและนำเสนอแนวคิดต่าง ๆ
ง. การแสวงหาและจัดการกับข้อมูลความรู้ต่าง ๆ

28. กิจกรรมในข้อใดเป็นการสอนสาระประวัติศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ดีที่สุด
ก. ให้นักเรียนไปเรียนรู้จากสถานที่จริงและทำรายงานส่ง
ข. ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติการปกครองสุโขทัย
ค. ให้นักเรียนกำหนดหัวข้อที่สนใจทำโครงงาน
ง. ให้นักเรียนที่แบ่งกลุ่มทำรายงานตามที่ครูกำหนด

29. บุคคลในข้อใดเป็นครูมืออาชีพ
ก. มีวิจัย มีแผนการจัดการเรียนรู้ สอนโดยยึดความแตกต่างของผู้เรียน
ข. มีวิจัย มีแผนการจัดการเรียนรู้สอนโดยให้นักเรียนศึกษาในความรู้และตอบคำถามด้วยตนเอง
ค. มีวิจัย มีแผนการจัดการเรียนรู้สอนโดยครูอธิบายชี้แจงจนนักเรียนเข้าใจและให้ตอบคำถาม
ง. มีวิจัย มีแผนการจัดการเรียนรู้สอนตามความพอใจของครู

30. ข้อใดเป็นการสอนให้นักเรียนฝึกการคิดขั้นสูงโดยตรง
ก. สอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ข. สอนแบบโยนิโสมนสิการ
ค. สอนแบบวิธีการทางประวัติศาสตร์
ง. สอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
 

Create Date : 11 เมษายน 2554    
Last Update : 11 เมษายน 2554 13:07:26 น.
Counter : 471 Pageviews.  

ข้อสอบภาษาต่างประเทศ 9-10 มค.53

ข้อสอบภาษาต่างประเทศ 9-10 มค.53
1. วิธีการใดเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้กับเด็กเริ่มเรียน ที่เหมาะสมที่สุด
ก. จัดกิจกรรมเกมที่สนุกสนานใช้คำศัพท์ใกล้ตัว
ข. อ่านหนังสือการ์ตูนเรื่องขำขัน
ค. เขียนนิทานร่วมกันทั้งชั้น
ง. แสดงละครสั้น ๆ

2. ข้อใดเรียงลำดับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ถูกต้อง
ก. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ทำโครงสร้างรายวิชา/ทำคำอธิบายรายวิชา /จัดหน่วยการเรียนรู้/เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ข. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ทำคำอธิบายรายวิชา/ทำโครงสร้างรายวิชา/จัดหน่วยการเรียนรู้/เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ค. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ทำโครงสร้างรายวิชา/จัดหน่วยการเรียนรู้/ทำคำอธิบายรายวิชา/เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ง. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ทำคำอธิบายรายวิชา/จัดหน่วยการเรียนรู้/ทำโครงสร้างรายวิชา/เขียนแผนการจัดการเรียนรู้

3. ข้อความคู่ใดไม่เกี่ยวข้องกัน
ก. การฟังเพื่อเก็บรายละเอียด Listen and Draw
ข. การเขียนประโยคตามโครงสร้างที่กำหนด Word Ordering
ค. การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ Skimming
ง. การพูดสนทานาโต้ตอบ Gesture

4. ท่านเห็นด้วยกับการสอนภาษาต่างประเทศโดยยึดหนังสือเรียนหรือไม่ เพราะเหตุใด (แล้วแต่ความเห็นค่ะ)
ก. เห็นด้วย เพราะมีมาตรฐานเดียวกัน
ข. ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นสื่อที่แคบ
ค. เห็นด้วยเพราะผลิตตามหลักสูตร
ง. ไม่เห็นด้วยเพราะตัดโอกาสครูในการสร้างบทเรียน

5. ข้อใดเป็นข้อดีของการให้นักเรียนประเมินตนเอง
ก. ฝึกให้นักเรียนวางแผนกำกับติดตามตนเอง
ข. ลดภาระงานครู
ค. สร้างแรงจูงใจในการประเมิน
ง. ทราบความก้าวหน้าในการเรียน

6. การสอนเขียนตามแนวกระบวนการเขียน มีข้อดีอย่างไร
ก. ได้ผลิตงานเขียนด้วยวิธีที่เขียนจริงตามธรรมชาติ
ข. ลดภาระงานครู
ค. นักเรียนได้แสดงผลงาน
ง. มีผู้อ่านงานเขียนอย่างกว้างขวาง

7. ข้อความใดเป็นหัวใจสำคัญของแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ก. รูปแบบภาษามีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง
ข. การเน้นทักษะการพูดโดยไม่มีการแปล
ค. การเรียนรู้กฎเกณฑ์และนำไปประยุกต์ใช้
ง. การเรียนภาษาเน้นการปฏิบัติ

8. ข้อความ "มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต" เป็นองค์ประกอบใดของหลักสูตร
ก. สาระ
ข. มาตรฐานการเรียนรู้
ค. สาระการเรียนรู้
ง. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

9. การสอนตามแนวทฤษฎีกระบวนการเขียน หมายถึงข้อใด
ก. การฝึกเขียนโดยคิด เขียน ร่าง แก้ไขงานเขียนจนสมบูรณ์
ข. การเขียนจากความต้องการของผู้เรียน
ค. การเขียนเรื่องจากประสบการณ์ตรงของผู้เรียน
ง. การเขียนจากการวางโครงเรื่องร่วมกัน

10. กิจกรรมใดที่ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาทุกทักษะ
ก. การทำโครงงาน
ข. การทำสมุดภาพ
ค. การอภิปรายกลุ่ม
ง. การรายงานข่าวหน้าชั้นเรียน

11. กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการเรียนมากที่สุด
ก. กิจกรรมที่ได้แลกเปลี่ยนงานเขียนกันอ่าน
ข. กิจกรรมให้ข้อมูลย้อนกลับ
ค. กิจกรรมเขียนร่าง
ง. กิจกรรมที่ให้นักเรียนทราบความก้าวหน้าของตนเอง

12. การวัดและประเมินผล ของวิธีการสอนเขียนด้วยวิธีกระบวนการเขียน มีข้อดีอย่างไร
ก. วัดทั้งกระบวนการและผลงาน
ข. นักเรียนได้ฝึกตรวจผลงาน
ค. นักเรียนทราบเกณฑ์การให้คะแนน
ง. นักเรียนเป็นผู้สร้างเกณฑ์การให้คะแนน

13. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ก. เน้นทักษะการสื่อสาร
ข. ใช้ภาษาตามหน้าที่ภาษา
ค. ความคล่องแคล่วมาก่อนความถูกต้อง
ง. เน้นการเลียนแบบภาษาที่ถูกต้อง

14. การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศข้อใดทำได้อย่างเหมาะสมที่สุด
ก. ฝึกสนทนาให้คล่องแคล่วเหมือนเจ้าของภาษา
ข. ศึกษาและฝึกใช้โครงสร้างประโยคให้ถูกต้อง
ค. ฝึกทักษะการใช้ภาษาด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
ง. ศึกษาและฝึกใช้ศัพท์ให้ครอบคลุมทุกด้าน

15. ข้อใดไม่ใช่การประเมินการเรียนรู้ภาษา
ก. การปฏิบัติตามคำสั่งในแบบทดสอบ
ข. การหาความหมายของคำที่ไม่รู้จัก
ค. การถามเพื่อแสวงหาคำตอบ
ง. การใช้พจนานุกรม

16. ลักษณะทางภาษาที่นำมาวัดและประเมินผลควรมีลักษณะใด
ก. ภาษาในสถานการณ์การสื่อสารตามสภาพจริง
ข. ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ค. ภาษาตามความนิยม
ง. ภาษาในชีวิตประจำวัน

17. ข้อใดเป็นข้อดีของการใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ
ก. นักเรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระ
ข. นักเรียนได้ใช้ภาษาที่เน้นความถูกต้อง
ค. นักเรียนได้ใช้ภาษาตามสถานการณ์ที่กำหนด
ง. ครูสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันที

18. ข้อใดเป็นการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ภาษา
ก. ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาให้เหมาะกับบุคคล
ข. ความสามารถในการเรียบเรียงถ้อยคำ
ค. ความสามารถในการใช้พจนานุกรม
ง. ความสามารถในการประเมินตนเอง

19. ข้อใดเป็นการวัดสมรรถภาพทางภาษาของผู้เรียน
ก. การวัดความสามารถในการพูด-เขียน
ข. การใช้คำศัพท์ และโครงสร้างประโยค
ค. การวัดความสามารถในการอ่าน-การฟัง
ง. การวัดความสามารถแสดงท่าทางประกอบการสื่อสาร

20. องค์ประกอบใดมีความสำคัญที่สุดในการฝึกทักษะการพูด
ก. สื่อ/อุปกรณ์
ข. การแก้ไขข้อผิดพลาด
ค. การให้รางวัล
ง. สถานการณ์

21. กิจกรรมใดเป็นขั้นการนำเสนอเนื้อหาของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ก. ผู้เรียนศึกษาทำความเข้าใจ คำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์
ข. ครูพูดประโยคบอกเล่า นักเรียนเปลี่ยนประโยคเป็นประโยคปฏิเสธ
ค. นักเรียนทำแบบฝึกหัดจับคูคำศัพท์กับรูปภาพ
ง. นักเรียนนำเสนอผลการอภิปรายกลุ่มหน้าชั้นเรียน

22. การวัดความสามารถในการจับใจความสำคัญ ใช้วิธีการวัดใดเหมาะสมที่สุด
ก. นักเรียนฟังข้อความแล้วกรอกข้อมูล
ข. นักเรียนฟังข้อความแล้วจดบันทึก
ค. นักเรียนเขียนตามคำบอก
ง. ครูเล่านิทาน แล้วให้นักเรียนตั้งชื่อเรื่อง

23. กิจกรรม " Find someone who? " เหมาะที่จะใช้เมื่อใด
ก. การฝึกโครงสร้างประโยคใหม่
ข. การเปิดเรียนวันแรกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ค. การทำงานกลุ่มย่อย
ง. การทำแบบฝึกหัดเสริมความแม่นยำ

24. ข้อใดเป็นการประเมินทักษะทางภาษา ด้านความสละสลวยในการใช้ภาษา
ก. สมรรถภาพทางภาษา
ข. สมรรถภาพการเรียบเรียงถ้อยคำ
ค. สมรรถภาพการเรียนรู้
ง. สมรรถภาพทางสังคมและวัฒนธรรม

25. สาระใดของหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจถึงอิทธิพลของแนวคิด การปฏิบัติของชนชาติอื่นที่มีต่อสังคมเรา
ก. ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ข. ภาษาและวัฒนธรรม
ค. ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ง. ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก

26. องค์ประกอบใดที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศมากที่สุด
ก. ความพอเพียงของสื่อ/อุปกรณ์
ข. บรรยากาศห้องเรียน
ค. แรงจูงใจในการเรียน
ง. ความรู้ด้านภาษาของครูผู้สอน

27. ข้อใดเป็นวิธีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมที่สุด
ก. สอนโดยเจ้าของภาษา
ข. เลือกบทเรียน กิจกรรมการเรียนที่เหมาะกับผู้เรียน
ค. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการแข่งขัน
ง. ใช้เทคโนโลยีช่วยสอน

28. องค์ประกอบใดของหลักสูตรที่ใช้ตรวจสอบ ประเมิน และตัดสินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ก. สาระ
ข. สาระการเรียนรู้
ค. จุดประสงค์การเรียนรู้
ง. มาตรฐานการเรียนรู้

29. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. จุดประสงค์สำคัญของการวัดและประเมินผลคือ การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ข. การวัดและการประเมินผลทางภาษา คือการวัดความรู้ คำศัพท์ ไวยากรณ์
ค. ครูเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน เพราะครูเป็นผู้รู้จุดประสงค์การเรียนรู้
ง. การใช้เครื่องมือวัดผลที่มีคำตอบตายตัว เพื่อความเที่ยงตรงในการให้คะแนน

30. ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของการเรียนภาษาต่างประเทศ
ก. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับภาษาอย่างลึกซึ้ง
ข. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ค. เพื่อความเป็นสากล
ง. เพื่อศึกษานวัตกรรมประเพณีของเจ้าของภาษา
เฉลย
1 ก 2. ก 3. ง 4. ก 5.ง 6.ก 7. ค 8. ง 9.ก 10. ก 11. ง 12. ค 13. ค 14. ค 15. ก 16. ก 17. ค 18. ค 19. ข 20. ง
21.ก 22. ง 23. ข 24. ข 25. ข 26. ค 27. ข 28. ง 29. ก
30. ข
 

Create Date : 11 เมษายน 2554    
Last Update : 11 เมษายน 2554 13:06:20 น.
Counter : 294 Pageviews.  

2

ข้อสอบเยียวยา 10 ม.ค. 53

1 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสมารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ... คำกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มาตราเม่าไร

ก มาตรา 22

ข มาตรา 23

ค มาตรา 24

ง มาตรา 30

2 ถ้าท่านคาดหวังว่าท่านจะอบรมนักเรียนให้เป็นคนประหยัดและอดออมท่านจะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมใด จึงจะสอดคล้องกับเส้นพัฒนาการด้าน

จิตพิสัย

ก ให้ตัวอย่างคนที่ประสบ

ผลสำเร็จจากการออม

ข ให้ความรู้เรื่องคุณค่าของการออม

ค จัดทำโครงการ ...... ออมวันละบาท

ง ทำบัญชีรายจ่ายในชีวิตประจำวันของตน

3 ข้อใดเป็นตัวชี้วัด .... สถานศึกษามีการปฎิรูป

การศึกษา

ก ข้อใดเป็นตัวชี้วัด ....สถานศึกษามีการปฎิ

รูปการศึกษา

ข พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ค จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน

ง จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ

เรียนรู้4 ประเด็นสำคัญที่ควรเขียนในขอบเขตการวิจัยคือข้อ

ใด

ก ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร

ข กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร ระยะเวลา

ในการวิจัย

ค ตัวแปร ประชากร ระยะเวลาใน

การวิจัย

ง กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาในการ

วิจัย ประชากร

5 ผู้วิจัยควรหาคุณภาพเครื่องมือของ..แบบสอบถาม.. อย่างไร

ก. หาค่าความยากง่าย
ข. หาค่าอำนาจจำแนก
ค. หาค่าความเชื่อมั่น
ง. หาค่า E1/E2

6. ข้อใดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่แสดงว่าหน่วยการเรียนนั้นเป็น หน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้เรียน

ก. นักเรียนสามารถบอกแนวคิดการพัฒนาตนเองได้

ข. นักเรียนสามารถใช้ความรู้แก้โจทย์ปัญหาได้

ค. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพแสดงมโนมติของ บทเรียนได้

ง. นักเรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุท้องถิ่นได้

7. ในการเขียนกลุ่มตัวอย่าง ต้องระบุเรื่องใดบ้าง

ก. ประชากร ขนาดตัวอย่าง

ข. ขนาดตัวอย่าง และวิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

ค. ประชากร ขนาดตัวอย่าง

ง. วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ประชากร

8. ถ้าครูให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักเรียนสนใจจากนั้นครูให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัตินักเรียนหาความรู้

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จนได้ข้อค้นพบและสรุปจนสามารถจัดแสดงผลงาน แสดงว่าครูจัดการเรียนรู้ในแบบใด

ก. แบบใช้แหล่งเรียนรู้

ข. แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ค. แบบที่เน้นการปฏิบัติ

ง. แบบโครงงาน

9. ข้อใดเป็นบทบาทของครูที่สำคัญที่สุดในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

ก. การวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนรู้

ข. การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการในกลุ่มสาระฯ

ค. การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง

ง. การอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

10. ครูต้องวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนการจัดการเรียนรู้เปรียบเหมือนการกระทำของใครต่อไปนี้มากที่สุด

ก. นักอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ

ข. หมอดูทำนายดวงชะตาคน

ค. แพทย์วินิจฉัยอาการผู้ป่วย

ง.ตำรวจสอบสวนผู้ร้าย

11. เครื่องมือหรือวิธีการข้อใดที่ช่วยให้การประเมินผลตามสภาพจริงมีความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด

ก. การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

ข. การประเมินผลงานการปฏิบัติ

ค. การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน

ง. การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม

12 เป็นข้อกำหนดคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติค่านิยมเพื่อใช้เป็นตัวกำหนดเป้าหมาย

ในการพัฒนาผู้เรียน.. ข้อความข้างต้นนี้เป็นความหมายของข้อความใด

ก หลักสูตรสถานศึกษา

ข มาตรฐานการเรียนรู้

ค สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ง คำอธิบายรายวิชา

13 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยข้อใดเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ก แบบสอบถาม Rate scale 5 ระดับ

ข แบบสอบถามอัตนัย

ค แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน

ง แบบประเมินคนเอง

14 การวิจัยในข้อใดที่ต้องกำหนดทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

ก การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสังเวียนวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ข การสำรวจปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังเวียนวิทยา จังหวัด

ร้อยเอ็ด

ค การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4

ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

15 ตัวบงชี้ที่จะบอกถึงลักษณะการเรียนรู้ผู้เรียนตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือข้อใด

ก การเรียนรู้ทุกรูปแบบทั้งสุขและทุกข์พอๆกัน

ข นักเรียนปฎิบัติด้วยตนเองมากที่สุดแทบไม่ต้องอาศัยครู

ค ได้รับความสะดวกสบายจากการตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม

ง ได้รับการเรียนรู้ที่ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆได้สัดส่วนกัน

16 การนำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบ เป็นการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบใด

ก ความเชื่อมั่น

ข ความตรง

ค ความยากง่าย

ง ความแปรปรวน

17 แผนการจัดการเรียนคือสิ่งที่บ่งบอกคุณภาพความเป็นครู.... ข้อใดสอดคล้องกับคำกล่าวข้างต้น

ก เป็นงานของครูโดยตรง

ข เป็นกระบวนงานที่เป็นระบบ

ค เป็นเข็มทิศในการจัดการเรียนรู้

ง เป็นตัวกำหนดการวัดผลการเรียนรู้

18 ข้อใดเป็นการเขียนสมมุติฐานการวิจัยที่ถูกต้อง

ก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 75

ข ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่แตกต่างกับก่อนเรียน

19 ข้อใดไม่ใช่การประเมินกระบวนการกลุ่ม

ก บทบาทของหัวหน้ากลุ่ม

ข ขั้นตอนของกระบวนการกลุ่ม

ค คุณภาพชิ้นงานตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้

ง ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกภายใยกลุ่ม

20 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระสอดคล้องกับการประเมินผลในข้อใด

ก การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน

ข การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ค การเลื่อนช่วงชั้นและการจบการศึกษา

ง การประเมินคุณภาพของสถานศึกษา

21 ในการวิจัย การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเวลากระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ควรนิยามศัพท์เฉพาะคำใด

ก หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ข สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ค การพัฒนา

ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

22 สถิติใดนำเสนอคูกับ X

ข SD

23 ข้อใดเป็นหัวข้อในโครงร่างการวิจัยที่จำเป็นต้องเขียนทุกงานวิจัย

ก วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ข ข้อจำกัดในการวิจัย

ค ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย

24 ข้อใดเป็นเหตุผลความจำดป็นในการวิจัยในชั้นเรียน

ก เพื่อฝึกประสบการณ์ในการวิจัย

ข เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนของนักเรียน

ค เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร

ง เพื่อหาข้อมูลในการกำหนดนโยบายของโรงเรียน

25 ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้อง

ก หลักสูตรแกนกลางเป็นกรอบทิศทางการทำหลักสูตรสถานศึกษา

ข ใช้สาระการเรียนรู้แกนกลางเพื่อเทียบเคียงและปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้

ค หลักสูตรสถานศึกษาต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

ง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคือองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการและค่านิยม

26 .............(ไม่ชัดเหมือนมีคอมพิวเตอร์นี้แหละ)....ปีที่ 3 ...ผู้วิจัยควรดำเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบใด

ก การวิจัยปฏิบัติการ

ข การวิจัยเชิงพรรณนา

ค การวิจัยเชิงสำรวจ

ง การวิจัยสถาบัน

27 ข้อใดเป็นการเขียนชื่อเรื่องการวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุด

ก การพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่อง การบวก โรงเรียนเมืองใหม่

ข การพัฒนาหนังสือการ์ตูนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ค การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ง การพัฒนารูปแบบการสอนแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

28 การวัดและประเมินผลของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควรเป็นอย่างไร

ก สอบให้บ่อยๆ

ข ต้องหาคนเก่งที่สุดให้ได้

ค ประเมินเพื่อจัดอันดับผู้เรียน

ง ให้นักเรียนประเมินตนเอง

29 . ข้อใดเป็นขั้นเตรียมการสอนของครู

ก กระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม

ข วิเคราะห์ผู้เรียน

ค สร้างบรรยากาศ

ง การประเมินผลการเรียน

30 ครูคนหนึ่งใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ปบบปูรณาการประเภทสอดแทรกพบว่านักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น ครูอีกคนหนึ่งจึงนำไปใช้กับนักเรียนอีกกลุ่มในโรงเรียนเดียวกัน ปรากฏว่าพํมนาการของนักเรียนไม่ดีขึ้น น่าจะเกิดจากสาเหตุจากใครมากที่สุด

ก ครู

ข นักเรียน

ค ผู้บริหาร

ง ผู้ปกครอง

31 งานวิจัยใดควรเป็นงานวิจัยของครู

ก การประเมินคุณภาพของโรงเรียนนำร่องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1

ข การประเมินผลโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่

ค การพัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยใช้โครงงาน

ง การนิเทศการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาในจังหวัดน่าน

32 พฤติกรรมครูข้อใดที่ทำให้คุณภาพผู้เรียนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษามากที่สุด

ก ครูไม่สร้างหน่วยการเรียนด้วยตนเอง

ข ครูไม่ศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรให้ถ่องแท้

ค ครูไม่ใช้ผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน

ง ครูไม่ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

33 สมรศรี ถักไหมพรมเป็นข้าวของเครื่องใช้ได้หลายอย่างตามความพึงพอใจของตน แสดงว่าสมรศรีมีทักษะพิสัยในระดับใค

ก การทำอย่างมีคุณภาพ

ข ความสามารถในการผสมผสาน

ค เป็นการทำโดยอัตโนมัติ

ง การเลือกทำตามข้อกำหนด

34 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพสื่อ

ก ต้องทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ข สัดส่วนของ Process efficiency กับ Product efficiency

ค ต้องทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

ง หาค่า IOC

35 ข้อใดเป็นคุณค่าที่สำคัญที่สุดของการประเมินผลก่อนเรียน

ก ช่วยให้ทราบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

ข ช่วยในการจัดกระบวนการเรียนรู้

ค ช่วยในการปรับปรุงข้อบกพร่องของนักเรียน

ง ช่วยสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน

36 การจัดการเรียนรู้ของครูอยู่บนพื้นฐานความเชื่อเรื่องใด

ก ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้

ข การเรียนรู้เกิดได้เฉพาะที่

ค นักเรียนเก่งจะพัฒนาได้ดี

ง ปัญญาของคนปรับเปลี่ยนไม่ได้

37 วันหนึ่งฝนตกเปียกแฉะ นักเรียนต่างถอดรองเท้าก่อนขึ้นห้องเรียน ยกเว้นเดชคนเดียวเท่านั้น เมื่อครูถามว่า เพราะอะไรจึงไม่ถอดรองเท้า ... เดชตอบว่า ...ครูไม่ได้สั่ง...แสดงว่าเดชมีพฤติกรรมสอดคล้องกับข้อใด

ก เป็นตัวของตัวเอง

ข ไม่พินิจพิจารณา

ค ทำตามข้อกำหนด

ง ไม่ปรับตัว
38 ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า คำอธิบายรายวิชา

ก สิ่งที่กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ข ภาพรวมของคุณภาพผู้เรียน

ค แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้

ง เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

39 ครูควรจัดการเรียนรู้อย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนรู้ว่าการเรียนรู้เป็นงานต่อเนื่องตลอดชีวิต

ก กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ

ข เปิโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่น

ค กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้และค้นหาคำตอบในเรื่องที่ชอบ

ง สร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนสืบค้นแสวงหาความรู้

40 ข้อใดเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงมากที่สุด

ก ความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรของผู้สอน

ข ความครบถ้วนสมบูรณ์ข้อข้อมูล การบันทึกผลหลังการใช้แผน

ค ทักษะและความสามารถของผู้สอนด้านพฤติกรรมความเป็นครู

ง การส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของสถานศึกษา

41 ....เป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง

ก แผนการจัดการเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนเป็นกระบวนการจัดลำดับขั้นการเรียนรู้

ข การสร้างหน่วยการเรียนรู้เป็นการรวบรวมสาระที่คล้ายกันมารวมกัน

ค การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้เน้นการใช้คำที่หวือหวาน่าสนใจ

ง จุดประสงค์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนคือตัวชี้วัดคุณลักษณะของผู้เรียน

42 วิจัยควรหาค่า Item – Objective Congruency index

ก แบบสัมภาษณ์

ข แบบสอบถาม

ค แบบทดสอบ

ง แบบบันทึก

43 . ครูคนใดต่อไปนี้คือครูที่ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ก. ครูเอก สอนแยกเนื้อหาวิชา

ข. ครูโท ทดสอบนักเรียนสม่ำเสมอเป็นระยะๆ

ค. ครูตรี ประเมินกระบวนการเรียนของ ผู้เรียน

ง ครูจัตวา มุ่งเน้นการแข่งขันระหว่างผู้เรียน

44 นักเรียนคนใดมีระดับความสามารถในการเรียนรู้สูงสุด
ก. แดงอธิบายเรื่องการหารเศษส่วนให้เพื่อนฟังได้
ข. เด่นรวบรวมข้อมูลข่าวสารของนาธานแล้วสรุปว่า นาธานมีพฤติกรรมผิดปกติ
ค. ต้อยเลือกจัดเมนูอาหารได้เหมาะสมตามหลักการของโภชนาการที่ดี
ง. แดงใช้วัสดุสร้างชิ้นงานได้ตามข้อกำหนดทุกเงื่อนไข
45 ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ถูกต้อง
ก เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ข เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ค เพื่อรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ง เพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
46 ครูจัดการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญกับความรู้เดิมของผู้เรียน...(ไม่ชัด).......ความรู้ใหม่จนค้นพบความรู้และรู้จักสิ่งที่
ค้นพบ
ก การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ข การจัดการความรู้แบบสร้างองค์ความรู้
ค การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ง การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นเหตุ
47 ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด หมายถึงอย่างไร
ก ครูลดบทบาทหรือลดความสำคัญของตนเองให้มากที่สุด
ข ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดวิชาเป็นตัวตั้ง
ค ครูต้องหาวิธีการให้ผู้เรียนได้ความรู้ให้มากที่สุด
ง ครูให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้
48 การจัดกิจกรรมในขั้นตอนใดเป็นจุดอ่อนของการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ
ก พฤติกรรมการสืบค้น
ข พฤติกรรมการทำงานร่วมกัน
ค พฤติกรรมเอื้ออำนวยให้เกิดการเสริมความรู้
ง พฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
49 ข้อใดเป็นวิธีสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร
ก Simple random sampiing
50 การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักการข้อใดสำคัญที่สุด

ก หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ข วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา

ค คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

ง สาระการเรียนรู้และการวัดประเมินผล

51 .(ไม่เห็น).....

ก เพราะชีวิตคนมีเรื่องราวสัมพันธ์กันไม่แยกจากกัน

ข เพราะผู้เรียนทุกคนมีทักษะการคิดสูง

ค เพราะผู้เรียนทุกคนมีความสมารถพิเศษหลายด้านในตัวเท่ากัน

ง เพราะช่วยให้ผู้เรียนบูรณาการกับชีวิตจริงได้ทุกเรื่อง

52 ข้อดีของการฝึกให้ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานคืออะไร

ก ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสได้เป็นผู้นำ

ข ผู้เรียนมีสมาธิดีขึ้น ท่ามกลางเสียงดัง

ค ผู้เรียนจะได้รู้บทบาทของตนเองในการทำงานร่วมกับคนอื่น

ง นักเรียนมีเพื่อนมากขึ้น

53 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในลักษณะต่างๆ เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบใด

ก การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา

ข การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ค การจัดการเรียนรู้แบบบูรณการสู่พหุปัญญา

ง การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ

54 ข้อใดเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม

ก การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6

ข การศึกษาผลการใช้บทเรียนโปรแกรมเรื่องการอ่านหนังสือและวารสารภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาปีที่5

ค การประเมินการจัดกิจกรรมโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

55 ข้อใดเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างมโนมติของบทเรียนได้มากที่สุด

ก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน

ข การสรุปสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม

ค การมีปฏิสัมพันธ์กันของกิจกรรมการเรียนรู้

ง การที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียน

56 ข้อใดเป็นเครื่องมือขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู

ก กระบวนการกลุ่ม

ข กระบวนการออกข้อสอบ

ค กระบวนการประเมินผล

ง กระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียน

57 ข้อใดเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ก ผู้เรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากขึ้น

ข ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถพิเศษเท่าเทียมกัน

ค ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเท่าเทียมกัน

ง ผู้เรียนนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

58 ข้อใดคือกระบวนการที่ไม่ใช่ลักษณะที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ก เป็นกระบวนการพัฒนาวิชาการ

ข เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

ค เป็นกระบวนการที่พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง

ง เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข

59 ข้อใดเป็นลักษณะของผู้เรียนที่แสดงว่ามีความเข้าใจที่คงทน

ก จดจำบทเรียนได้นานกว่านักเรียนคนอื่น

ข บ อกเล่าหรืออธิบายเรื่องที่เรียนได้คล่อง

ค นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ง มีเจตคติค่านิยมตามวัฒนธรรมของชุมชน

60 ผู้เรียนมีคุณภาพผ่านมาตรฐานของหลักสูตร... ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร

ก ผู้เรียนผ่านการประเมินในแต่ละกลุ่มสาระ

ข ผู้เรียนผ่านการประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ค ผู้เรียนผ่านการประเมินก่อนระหว่างและหลังการเรียน

ง ผู้เรียนผ่านการประเมินตามเกณฑ์การผ่านช่วงขั้น

61 จงจิตเป็นผู้ที่ไม่ใช้วัสดุโฟมใส่อาหารเลยพฤติกรรมของจงจิต สอดคล้องกับจิตพิสัยข้อใด

ก การรับรู้

ข การตอบสนอง

ค ค่านิยม
ง สร้างลักษณะนิสัย
62 ผู้วิจัยควรสรุปผลการวิจัยให้สอดคล้องกับหัวข้อใด

ก วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

ข ขอบเขตของงานวิจัย

ค ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ง สถิติที่ใช้ในงานวิจัย

63 ข้อใดเป็นผลสะท้อนจากการประเมินคุณภาพระดับชาติที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษามากที่สุด

ก เป็นแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน

ข ใช้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

ค ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา

ง แสดงถึงศักยภาพในการบริหารสถานศึกษา

64 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดสิ่งใดโดยตรง

ก ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามที่ต้องการ

ข ผู้เรียนทำได้ตามที่ผู้ปกครองต้องการ

ค ผู้เรียนได้รักการพัฒนาตามฐานะ

ง ผู้เรียนมีทักษะในการต่อสู้ชีวิต

65 ข้อใดมีความสำคัญและจำเป็นมากที่สุดต่อ... การประเมินผลการเรียนจากการปฎิบัติ...

ก จุดประสงค์การเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้

ข การออกแบบชิ้นงานและเกณฑ์การให้คะแนน

ค เกณฑ์การให้คะแนนกับการออกแบบชิ้นงาน

ง สาระการเรียนรู้กับการออกแบบชิ้นงาน

66 การบูรณาการต่างกลุ่มสาระ เรี่องตาลโตนด กับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คือข้อใด
ก ลักษณะเนื้อไม้
ข การปลูกตาล
ค มุมการตกทอดของเงา
ง เศรษฐกิจการส่งตาลโตนดจำหน่าย
67 การประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพต้องมีลักษณะอย่างไร
ก ประเมินผลเป็นระยะ
ข แจ้งผลให้ผู้เรียนทราบ
ค ส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน
ง ผู้เรียนผ่านการประเมินผลทุกคน
68 ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของผู้สอนในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับครูในกลุ่มสาระ
ก พัฒนาหลักสูตร
ข ปรับหลักสูตร
ค วางแผนร่วมกับผู้บริหารในการจัดทำหลักสูตร
ง วิจัยและประเมินผลหลักสูตร
69 ข้อใดเป็นสื่อบริบท
ก แผ่นพับ
ข โครงงาน
ค ห้องสมุด
ง หุ่นจำลอง
70 ข้อใดมีความหมายโดยตรง
ก ข้อสอบวิชาภาษาไทยหมูมาก
ข ข้อสอบวิชาภาษาไทยเป็นข้อสอบที่กล้วยๆ
ค ข้อสอบวิทยาศาสตร์หินมาก
ง ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ออกเรี่องหิน
71 ข้อใดไม่ใช่บทบาทของครูในปัจจุบัน
ก วางแผนจัดกิจกรรม
ข ใช้หลักของศาสตร์ที่จะสอน
ค เล่าเรื่องและอธิบายความรู้แก่นักเรียน
ง ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฎิบัติและสรุปองค์ความรู้
72 ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ข สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ค หลักการของหลักสูตร
ง จุดหมายของหลักสูตร
73 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในข้อใดที่เหมาะกับการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
ก โครงการ
ข คู่ขนาน
ค เชื่อมโยง
ง สหวิทยาการ
74 ข้อใดไม่ใช่หลักการประเมินผลในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ก ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ข มีความเที่ยงตรง เชือถือได้และยุติธรรม
ค สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ง ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย
75 การเขียนแผนที่ความคิดในการบูรณาการมีประโยชน์อย่างไร
ก เป็นพื้นฐานเฉพาะทางที่จะเรียนต่อในชั้นสูง
ข เป็นการสรุปความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมด
ค เป็นการขยายความคิดสู่การเรียนกับกลุ่มสาระอื่น
ง เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหา ทักษะทางภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้
76 ถ้าครูต้องการประเมินการขยายความคิดจากการอ่านของนักเรียนจะใช้กิจกรรมใด
ก การใช้แบบทดสอบ
ข การโต้วาที
ค การบันทึกแสดงความคิดเห็น
ง การทำใบงาน
77 ตัวอักษรแบบใดที่ใช้เป็นต้นแบบคัดลายมือสำหรับโรงเรียนทั่งประเทศในปัจจุบัน
ก แบบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข แบบกระทรวงศึกษาธิการ
ค แบบอาลักษณ์
ง แบบขุนสัมฤทธิ์วรรณการ
78 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้จะต้องยึดสิ่งใดเป็นหลักสำคัญ
ก สาระการเรียนรู้
ข มาตรฐานการเรียนรู้
ค ทักษะกระบวนการ
ง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัด
79 การอธิบายเกณฑ์การประเมินให้ผู้เรียนทราบอย่างสม่ำเสมอ มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
ก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของหลักสูตร
ข เพื่อเป็นการสรุปผลการเรียนรู้
ค เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการเรียน
ง เพื่อผู้เรียนจะได้พัฒนาตนเองสู่เป้าหมาย
80 ในการสอนแต่งโคลงครูจะเน้นในเรื่องใด
ก คำเป็น คำตาย
ข คำเอก คำโท
ค คำครุ คำลหุ
ง พยางค์ปิด พยางค์เปิด
81 การนำแผนภาพโครงเรื่องมาใช้ในการสอนภาษาไทยในกิจกรรมใดได้ผลดีที่สุด
ก การเตรียมตัวอ่าน
ข ระหว่างการอ่าน
ค หลังการอ่าน
ง การเขียนเรื่อง
82 มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุ่มสระการเรียนรู้ภาษาไทยมีกี่มาตรฐาน
ก 4 มาตรฐาน
ข 5 มาตรฐาน
ค 6 มาตรฐาน
ง 7 มาตรฐาน
83 ข้อใดไม่ใช่การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข
ก ยอมรับศักยภาพของผู้เรียน
ข ส่งเสริมความภูมิใจในความสามารถ
ค เสริมให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
ง ส่งเสริมการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามวัฒนธรรม
84 ครูทุกคนควรมีลักษณะอย่างไร
ก อารมณ์ขัน
ข บุคลิกดี
ค ใช้และสอนภาษาแบบแผน
ง นำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
85 ขั้นตอนแรกของแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยคือข้อใด
ก จัดทำคำอธิบายรายวิชา
ข ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
ค จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ง จัดทำสาระการเรียนรู้รายปี/ รายภาค
86 ถ้าครูจะให้นักเรียนฝึกปฎิบัติทักษะต้องใช้สื่อประเภทใด
ก ใบงาน
ข ภาพเลื่อน
ค อุปกรณ์
ง แถบบันทึกภาพ
87 ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ควรกำหนดอย่างไร
ก 1แผน 1 ชั่วโมง
ข 1แผน 2 ชั่วโมง
ค 1 แผน 3ชั่วโมง
ง 1แผน 4 ชั่วโมง
88 การใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพนั้นบางครั้งอาจมีความยุ่งยากครูจึงควรปฎิบัติอย่างไร
ก ศึกษาเนื้อหาสาระ
ข ทดลองใช้สื่อ
ค จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อให้ครบถ้วน
ง เตรียมตัวผู้เรียน
89 ครูคนใดใช้การพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาทางภาษาได้เหมาะสมที่สุด
ก ครูสอนบทเพลงกล่อมเด็ก
ข ครูสอนการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ค ครูสอนการเขียนเรียงความ
ง ครูสอนการอ่านทำนองเสนาะ
90 การพัฒนาความคิดโดยใช้คำถามสร้างสรรค์เชิงการทำนายควรใช้คำถามใด
ก ถ้ากุมารทองมีจริงจะเกิดอะไรขึ้น
ข ท่านคิดว่าในเรื่องขุนช้างขุนแผนมีตัวละครที่เด่นๆ กี่คน
ค ถ้าท่านยืนอยู่ตรงที่นางวันทองกำลังถูกฆ่า ท่านจะเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้เพื่อนฟังอย่างไร
ง ถ้าไม่มีนางวันทองแล้วจะมีใครมาดำเนินเรื่องแทนได้
91 ครูจะทราบได้อย่างไรว่าสื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับนักเรียน
ก ปฎิกิริยาของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้
ข ใช้สื่อให้ตรงตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
ค นักเรียนได้รับความสนุกเพลิดเพลิน
ง สื่อการเรียนรู้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน
92 เพราะเหตุใดครูต้องหาประสิทธิภาพและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ก เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้
ข เพื่อเอื้อต่อการนำไปใช้
ค เพื่อประกันคุณภาพของสื่อ
ง เพื่อทราบความเหมาะสมของสื่อ
93 การจัดกิจกรรมใดที่เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
ก เวทีวจีเด็ก
ข จิตรกรรุ่นเยาว์
ค มุมสวนหนังสือ
ง มุมงาม งานสวยด้วยมือเรา
94 ข้อใดที่แสดงว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ก ถ่ายทอดเรื่องราวที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นทราบ
ข พยายามกินผักแม้จะรู้สึกไม่อร่อย
ค แก้โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนได้เร็วกว่าคนอื่น
ง จำแนกข้อเท็จจริงกับความเห็นได้
95 การบันทึกผลการสอนมีจุดประสงค์ใด
ก เพื่อรู้พัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน
ข เพื่อทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน
ค เพื่อส่งผู้บริหารสถานศึกษาตรวจ
ง เ พื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้
96 คุณภาพของผู้เรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด
ก แต่งโคลงและกลอนง่ายๆ ได้ (ศรีราชาเลือก)
ข เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหล่งการเรียนรู้ (ระยองเลือก)
ค อ่านอย่างมีสมรรถภาพและอ่านได้เร็วยิ่งขึ้น
ง วิเคราะห์เรื่องที่ฟังที่ดูและเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในชีวิต
97 การรวบรวมข้อมูลแบบใดที่เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง
ก แบบทดสอบ
ข การดูจากผลงาน
ค ดูการปฎิบัติ
ง ดูกระบวนการ
98 ข้อใดเป็นคำถามที่พัฒนาความคิดโดยใช้หมวกความคิดสีแดงของ ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอ โมโน
ก เราต้องการข้อมูลเพิ่มในด้านใดบ้าง
ข อะไรคือจุดอ่อนของขุนแผน
ค อ่านเรืองขุนช้างขุนแผนแล้วท่านมีความรู้สึกอย่างไร
ง ผลดีที่ขุนแผนกระทำทั้งหมดมีอะไรบ้าง
99 การเรียนรู้กำหนดว่า...ผู้เรียนสามารถเขียนบทความโน้มน้าว ชักชวน... ผู้สอนจะใช้วิธีการใด
ก แบบทดสอบแบบเลือกตอบ
ข ใบความรู้และใบงาน
ค แบบสัมภาษณ์และประมวลข้อมูล
ง การเปรียบเทียบผลงาน
100 สำหรับเด็กเล่มใดเป็นประเภทบันเทิงคดี สารคดีและคำประพันธ์
ก แมวไทย
ข ...ไม้ของขวัญ
ค เรื่องสั้นชนบท
ง ..........ธรรมโบราณ

อย่าเชื่อเฉลยหมดใจนะ หาคำตอบด้วยตัวเองด้วยนะคะ แต่ละที่เฉลยมีข้อที่ไม่เหมือนกันเยอะอยู่

เฉลยเยียวยาภาษาไทย 10 ม.ค. 53

1 ก 2 ข 3 ค 4 ก 5 ค 6 ก 7 ง 8 ง 9 ก 10 ค

11 ง 12 ข 13 ค 14 ค 15 ง 16 ข 17 ค 18 ค 19 ค 20 ค

21 ก 22 ข 23 ก 24 ข 25 ข 26 ก 27 ค 28 ง 29 ข 30 ก

31 ค 32 ข 33 ข 34 ข 35 ข 36 ก 37 ง 38 ก 39 ง 40 ข

41 ข 42 ข 43 ค 44 ก 45 ก 46 ข 47 ง 48 ง 49 ก 50 ค

51 ก 52 ค 53 ค 54 ข 55 ง 56 ค 57 ง 58 ก 59 ค 60 ง

61 ค ง 62 ก 63 ข 64 ก 65 ก 66 ง 67 ข 68 ง 69 ค 70 ง

71 ข 72 ค 73 ค 74 ค 75 ค 76 ค 77 ข 78 ก 79 ง 80 ข

81 ค 82 ค 83 ง 84 ง 85 ข 86 ก 87 ก 88 ข 89 ก 90 ก

91 ก 92 ค 93 ค 94 ง 95 ง 96 กข 97 ค 98 ค 99 ข 100 ข

ช่วยได้เท่านี้นะ อย่าเชื่อเฉลยหมดใจนะ ดูมา2ที่ไม่เหมือนกันเลย
ครูป้อมศรีราชา
 

Create Date : 11 เมษายน 2554    
Last Update : 11 เมษายน 2554 13:03:57 น.
Counter : 219 Pageviews.  

 
 

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]
[Add hangclub's blog to your web]

MY VIP Friend

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com