สารบัญกลุ่มเรื่องที่กำลังศึกษา
โน้ตส่วนตัวระหว่างการเรียนรู้ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ หู การรับรู้เสียง การทำลายน้ำของเสียง (audio watermarking) และการซ่อนข้อมูลในเสียง รวมถึงเครื่องมือ DSP พื้นฐาน ผมเริ่มสร้างกลุ่มบล็อกนี้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 และเพิ่มเติมเนื้อหาล่าสุดวันที่ 25 กรกฎาคม 2558

พื้นฐาน

Introduction to Digital Audio Watermarking [11 มิถุนายน 2556]
Audio Watermarking Algorithms: State-of-the-Art [14 มิถุนายน 2556]

เกร็ดความรู้จากหนังสือ The Science of Sound

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับหูชั้นกลาง [29 เมษายน 2556]
Georg von Békésy [24 พฤษภาคม 2556]
Subjective Attributes of Sound [24 สิงหาคม 2556]

The Sense of Hearing

บทที่ 02 The Nature of Sound [25 เมษายน 2556]
บทที่ 03 Production, Propagation, and Processing of Sound [27 เมษายน 2556]
บทที่ 04 A Journey Through the Auditory System [4 พฤษภาคม 2556]
บทที่ 05 Frequency Selectivity [10 พฤษภาคม 2556]
บทที่ 06 Loudness and Intensity Coding [14 พฤษภาคม 2556]
บทที่ 07 Pitch and Periodicity Coding [21 พฤษภาคม 2556]
บทที่ 08 Hearing Over Time
บทที่ 09 Spatial Hearing
บทที่ 10 The Auditory Scene
บทที่ 11 Speech

An Introduction to the Psychology of Hearing

Absolute Thresholds [24 สิงหาคม 2556]
The Critical Band Concept & The Power Spectrum Model [21 ตุลาคม 2556]

บทความเกี่ยวกับการรับรู้เสียง

Judgment of Perceptual Synchrony Between Two Pulses and Its Relation to the Cochlear Delays [16 เมษายน 2556]
Masking [3 กันยายน 2556]

Audio Watermarking Techniques

An Audio Watermarking Algorithm Based on Fast Fourier Transform [5 เมษายน 2556]
A New Audio Watermarking Scheme Based on Singular Value Decomposition and Quantization [14 เมษายน 2556]
High Capacity Audio Watermarking Using the High Frequency Band of Wavelet Domain [18 เมษายน 2556]
Method of Digital-Audio Watermarking Based on Cochlear Delay Characteristics [26 เมษายน 2556]
Audio Watermarking Based on Spread Spectrum Communication Technique [6 พฤษภาคม 2556]
Echo Data Hiding [14 มิถุนายน 2556]
Experiments with and Enhancements to Echo Hiding [16 มิถุนายน 2556]
Experimental Research on Parameter Selection of Echo Hiding in Voice [20 มิถุนายน 2556]
Audio Watermarking of Stereo Signals Based on Echo-Hiding Method [20 มิถุนายน 2556]
EMD and Psychoacoustic Model Based Watermarking for Audio [15 กรกฎาคม 2556]
A Novel Echo-Hiding Scheme with Backward and Forward Kernels [15 กรกฎาคม 2556]
Analysis-by-Synthesis Echo Hiding Scheme Using Mirrored Kernels [15 กรกฎาคม 2556]
Researches on Echo Kernels of Audio Digital Watermarking Technology Based on Echo Hiding [15 กรกฎาคม 2556]
Research of Improved Echo Data Hiding: Audio Watermarking based on Reverberation [16 กรกฎาคม 2556]
Reversible Watermarking for Digital Audio Based on Cochlear Delay Characteristics [27 กรกฎาคม 2556]
Detection of Tampering in Speech Signals with Inaudible Watermarking Technique [27 กรกฎาคม 2556]
Data-hiding Scheme for Digital-Audio in Amplitude Modulation Domain [27 กรกฎาคม 2556]
An SVD-Based Audio Watermarking Technique [27 สิงหาคม 2556]
Flaw in SVD-based Watermarking [27 สิงหาคม 2556]

เครื่องมือ

What is a Cepstrum? [21 มิถุนายน 2556]
Arnold Transform (Arnold's Cat Map) [5 กรกฎาคม 2556]
Hilbert-Huang Transform [16 กรกฎาคม 2556]
Correlation [27 กรกฎาคม 2556]
Least Squares [28 กรกฎาคม 2556]
Orthogonality [28 กรกฎาคม 2556]
Differential Evolution [28 มกราคม 2558]
ทดลองเล่นกับ pitch ของ complex tones [25 กรกฎาคม 2558]  NEW 
ทดลองเล่นกับกฎของคลื่นเสียงที่มาถึงก่อน [25 กรกฎาคม 2558]  NEW 

ตำราที่ใช้ประกอบการเรียนรู้[01] The Sense of Hearing โดย Christopher J. Plack (Psychology Press, 2005)
[02] An Introduction to the Psychology of Hearing (6th Ed) โดย Brian C. J. Moore (Emerald, 2012)
[03] The Science of Sound (3rd Ed) โดย Rossing, Moore กับ Wheeler (Addison Wesley, 2002)
[04] Applied Signal Processing โดย Thierry Dutoit กับ Ferran Marques (Springer, 2009)
[05] Audio Signal Processing and Coding โดย A. Spanias, T. Painter กับ V. Atti (Wiley, 2007)
[06] Fundamentals of Acoustic Signal Processing โดย M. Tohyaman กับ T. Koike (AP, 1998)
[07] Digital Signal Processing with Examples in MATLAB โดย S. Stearns กับ D. Hush (CRC, 2011)
[08] Signal Processing, Perceptual Coding and Watermarking of Digital Audio โดย Xing He (IGI Global, 2011)
[09] Watermarking in Audio โดย Xing He (Cambria Press, 2008)
[10] Advanced Techniques in Multimedia Watermarking โดย Ali Mohammad Al-Haj (Information Science Reference, 2010)
[11] Digital Audio Watermarking Techniques and Technologies โดย Nedeljko Cvejic กับ Tapio Seppanen (IGI Global, 2007)
[12] Digital Watermarking and Steganography โดย I. Cox, M. Miller, J. Bloom, J. Fridrich, กับ T. Kalker (Morgan Kaufmann, 2007)
[13] Elements of Wavelets for Engineers and Scientists โดย Dwight F. Mix กับ Kraig J. Olejniczak (John Wiley & Sons, 2003)
[14] Introduction to Data Compression (2nd Ed) โดย Khalid Sayood (Morgan Kaufmann, 2000)
[15] Digital Filters (2nd Ed) โดย R.W. Hamming (Prentice-Hall, 1983)
[16] Mathematical Tools in Signal Processing with c++ and Java Simulations โดย Willi-Hans Steeb (World Scientific, 2005)

Readings

[001] S. A. Craver, M. Wu, and B. Liu, "What Can We Reasonably Expect from Watermarks?," in Proc. IEEE Workshop on Application of Signal Processing to Audio and Acoustics, New York, pp. 223-226, 2001
[002] M. Fallahpour and D. Megias, "High Capacity Audio Watermarking Using the High Frequency Band of the Wavelet Domain," Multimedia Tools and Applications, vol. 52, no. 2-3, pp. 485-498, 2011
[003] E. Ercelebi and L. Batakci, "Audio Watermarking Scheme Based on Embedding Strategy in Low Frequency Components with a Binary Image," Digital Signal Processing, vol. 19, no. 2, pp. 265-277, 2009
[004] M. Unoki and D. Hamada, "Method of Digital-Audio Watermarking Based on Cochlear Delay Characteristics," International Journal of Innovative Computing, Information and Control, vol. 6, no. 3, pp. 1325-1346, 2010
[005] V. Bhat, I. Sengupta, and A. Das, "A New Audio Watermarking Scheme Based on Singular Value Decomposition and Quantization," Circuits Systems and Signal Processing, vol. 30, no. 5, pp. 915-927, 2011
[006] S. Lee and Su. Jung, "A Survey of Watermarking Techniques Applied to Multimedia," in Proc. IEEE International Symposium on Industrial Electronics Proceedings, 2001
[007] X. Wen, X. Ding, J. Li, L. Gao, and H. Sun, “An Audio Watermarking Algorithm Based on Fast Fourier Transform,” in Proc. International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering Proceeding, pp. 363-366, 2009
[008] E. Aiba, M. Tsuzuki, S. Tanaka, M. Unoki, “Judgment of Perceptual Synchrony Between Two Pulses and Its Relation to the Cochlear Delays,” J. Psychological Research, Vol. 50, No. 4, 2008
[009] W. Bender, D. Gruhl, N. Morimoto and A. Lu, "Techniques for data hiding," IBM Systems Journal, vol. 35, no. 384, pp. 313-336, 1996
[010] H. J. Kim and Y. H. Choi, "A Novel Echo-Hiding Scheme With Backward and Forward Kernels," IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 13, no. 8, pp. 885-889, 2003
[011] W. Wu and O. Chen, "Analysis-by-Synthesis Echo Hiding Scheme Using Mirrored Kernels," in Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Toulouse, pp. 325-328, 2006
[012] G. Nian, S. Wang, and Y. Ge, "Research of Improved Echo Data Hiding: Audio Watermarking Based on Reverberation," in Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Honolulu, pp. 117-180, 2007
[013] F. Wei and D. Qi, "Audio Watermarking of Stereo Signals Based on Echo-Hiding Method," in Proc. International Conference on Information, Communications and Signal Processing, Macau, 2009
[014] W. Yunlu and W. Zhendong, "Blind Detection on Echo Hiding Based on Cepstrums," in IEEE Youth Conference on Information, Computing and Telecommunication, Beijing, pp. 235-238, 2009
[015] L. Li and Y. Song, "Experimental Research on Parameter Selection of Echo Hiding in Voice," in Proc. International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Baoding, pp. 2423-2426, 2009
[016] S. Mitra and S. Manoharan, "Experiments with and Enhancements on Echo Hiding," in Proc. International Conference on Systems and Networks Communications, Porto, pp. 119-124, 2009
[017] X. Cao and L. Zhang, "Researches on Echo Kernels of Audio Digital Watermarking Technology Based on Echo Hiding," in Proc. International Conference on Wireless Communications and Signal Processing, Nanjing, 2011
[018] L. Wang, S. Emmaue, and M.S. Kankanhalli, "EMD and Psychoacoustic Model Based Watermarking for Audio," in Proc. IEEE International Conference on Multimedia and Expo, Suntec City, pp. 1427-1432, 2010
[019] F.R. Moore, "An Introduction to the Mathematics of Digital Signal Processing Part I: Algebra, Trigonometry, and the Most Beautiful Formula in Mathematics," Computer Music Journal, vol. 2, no. 1, pp. 38-47, 1978
[020] F.R. Moore, "An Introduction to the Mathematics of Digital Signal Processing Part II: Sampling, Transforms, and Digital Filtering," Computer Music Journal, vol. 2, no. 2, pp. 38-60, 1978
[021] X. Zhang and Y. Hao, "An Adaptive Audio Watermarking Algorithm Based on Cepstrum Transform," in Proc. International Conference on Computational Sciences and Optimization, Harbin, pp. 806-809, 2012
[022] V. Korzhik, G. Morales-Luna, and I. Fedyanin, "The Use of Wet Paper Codes With Audio Watermarking Based on Echo Hiding," in Proc. Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Wroclaw, pp. 727-732, 2012
[023] M.S. Al-Yaman, M.A. Al-Taee, and H.A. Alshammas, "Audio-Watermarking Based Ownership Verification System Using Enhanced DWT-SVD Technique," in Proc. International Multi-Conference on Systems, Signals and Devices, Chemnitz, pp. 1-5, 2012
[024] C. Maha, E. Maher, and B.A. Choki, "A blind audio watermarking scheme based on Neural Network and Psychoacoustic Model with Error correcting code in Wavelet Domain," in Proc. International Symposium on Communications, Control and Signal Processing, St. Julians, pp. 1138-1143, 2008
[025] K. Ren and H. Li, "Large Capacity Digital Audio Watermarking Algorithm Based on DWT and DCT," in Proc. International Conference on Mechatronic Science, Electric Engineering and Computer, Jilin, pp. 1765-1768, 2011
[026] N.E. Huang and Z. Wu, "A Review on Hilbert-Huang Transform: Method and Its Application to Geophysical Studies," Reviews of Geophysics, vol. 46, issue 2, 2008
[027] B. Chen and G.W. Wornell, "Quantization Index Modulation: A Class of Provably Good Methods for Digital Watermarking and Information Embedding," IEEE Transaction on Information Theory, vol. 47, no. 4, 2001
[028] B. Chen and G.W. Wornell, "Digital Watermarking and Information Embedding Using Dither Modulation," in Proc. IEEE Workshop on Multimedia Signal Processing, Redondo Beach, CA, pp.273-278, 1998
[029] M. Unoki and R. Miyauchi, "Reversible Watermarking for Digital Audio Based on Cochlear Delay Characteristics," in Proc. International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing, Dalian, China, pp. 314-317, 2011
[030] N.M. Ngo, M. Unoki, R. Miyauchi, and Y. Suzuki, "Data-hiding scheme for digital-audio in amplitude modulation domain," in Proc. International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing, Piraeus, pp. 114-117, 2012
[031] M. Unoki and R. Miyauchi, "Detection of Tampering in Speech Signals with Inaudible Watermarking Technique," in Proc. International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing, Piraeus, pp. 118-121, 2012
[032] E. Ercelebi and L. Batakci, "Audio watermarking scheme based on embedding strategy in low frequency components with a binary image," Digital Signal Processing, vol. 19, issue 2, pp.265-277, 2009
[033] A.R. Elshazly, M.M. Fouad, and M.E. Nasr, "Secure and Robust High Quality DWT Domain Audio Watermarking Algorithm with Binary Image," in Proc. International Conference on Computer Engineering & Systems, Cairo, pp. 207-212, 2012
[034] Fathi E. Abd El-Samie, "An Efficient Singular Value Decomposition Algorithm for Digital Audio Watermarking," International Journal of Speech Technology, vol. 12, issue 1, pp. 27-45, 2009
[035] J. Zhang, "Analysis on Audio Watermarking Algorithm based on SVD," in Proc. 2nd International Conference on Computer Science and Network Technology, Changchun, China, pp. 1986-1989, 2012
[036] P. K. Dhar and T. Shimamura, "An Audio Watermarking Scheme Using Discrete Fourier Transformation and Singular Value Decomposition," in Proc. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Prague, pp. 789-794, 2012
[037] H. Ozer, B. Sankur, and N. Memon, "An SVD-based Audio Watermarking Technique," in Proc. the 7th Workshop on Multimedia and Security, New York, pp.51-56, 2005
[038] G. Suresh, "An Efficient and Simple Audio Watermarking Using DCT-SVD," in Proc. International Conference on Devices, Circuits and System, Coimbatore, pp. 177-181, 2012
[039] A. Al-Haj, C. Twal, and A. Mohammad, "Hybrid DWT-SVD Audio Watermarking," in Proc. Fifth International Conference on Digital Information Management, Thunder Bay, ON, pp. 525-529, 2010
[040] L. Lamarche, Y. Liu, and J. Zhao, "Flaw in SVD-based Watermarking," in Proc. Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Ottawa, Ont., pp. 2082-2085, 2006
[041] P. K. Dhar and T. Shimamura, "Audio Watermarking in Transform Domain Based on Singular Value Decomposition and Quantization," in Proc. 18th Asia-Pacific Conference on Communications, Jeju Island, pp. 516-521, 2012
[042] S. Vongpraphip and M. Ketcham, "An Intelligence Audio Watermarking Based on DWT-SVD Using ATS," in Proc. WRI Global Conference on Intelligence Systems, Xiamen, pp. 150-154, 2009
[043] A. Singhal, A. N. Chaubey, and C. Prakkash, "Audio Watermarking Using Combination of Multilevel Wavelet Decomposition, DCT and SVD," in Proc. International Conference on Emerging Trends in Networks and Computer Communications, Udaipur, pp. 239-243, 2011
[044] V. Bhat K., I. Sengupta, and A. Das, "An Audio Watermarking Scheme Using Singular Value Decomposition and Dither-Modulation Quantization," Multimedia Tools and Applications, vol. 52, nos. 2-3, pp. 269-283, 2011
[045] S. Karimimehr, S. Samavi, H. R. Kaviani, and M. Mahdavi, "Robust Audio Watermarking based on HWD and SVD," in Proc. 20th Iranian Conference on Electrical Engineering, Tehran, pp. 1363-1367, 2012
[046] W. Jiang, "Fragile Audio Watermarking Algorithm Based on SVD and DWT," in Proc. International Conference on Intelligence Computing and Integrated Systems, Guilin, pp. 83-86, 2010
[047] A. Al-Haj and A. Mohammad, "Digital Audio Watermarking Based on the Discrete Wavelets Transform and Singular Value Decomposition," European Journal of Scientific Research, vol. 39, no. 1, pp. 6-21, 2010
[048] P. K. Dhar and T. Shimamura, "A DWT-DCT-Based Audio Watermarking Method Using Singular Value Decomposition and Quantization," Journal of Signal Processing, vol. 17, no. 3, pp. 69-79, 2013
[049] E. Ambikairajah, A. G. Davis, and W. T. K. Wong, "Auditory Masking and MPEG-1 Audio Compression," Electronics & Communication Engineering Journal, vol. 9, issue 4, pp. 165-175, 1997


อนิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ

ทำเรื่อยไป ไม่ท้อถอย ผลที่ประสงค์จะสำเร็จสมหมาย
     Create Date : 18 เมษายน 2556
Last Update : 25 กรกฎาคม 2558 20:17:25 น.
Counter : 1314 Pageviews.

0 comments
Don't Worry Be Happy - Bobby McFerrin ... ความหมาย tuk-tuk@korat
(24 ก.พ. 2562 16:10:07 น.)
Anyone Who Had A Heart (Oldies) - Dionne Warwick ... ความหมาย tuk-tuk@korat
(10 มี.ค. 2562 10:31:45 น.)
วิธีรับมือกับ...มรสุมฝุ่น Princezz Matcha Latte
(31 ม.ค. 2562 17:07:35 น.)
นุ่งซิ่นชวนแว้นคลายร้อน ตะลีกีปัส
(11 มี.ค. 2562 12:44:10 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Zol.BlogGang.com

ศล
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 85 คน [?]

บทความทั้งหมด