* * * * คำไทย คนไทยควรรู้ที่มาและความหมาย * * * * บล็อกที่ 1071

คำไทย คนไทยควรรู้ที่มาและความหมาย
วัฒนธรรมไทย คำนี้คนไทยได้ยินบ่อยๆ ซึ่งในความเป็นจริงวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่คนไทยควรจะหวงแหน-อนุรักษ์ให้อยู่คู่กับชาติไทย แม้จนชีวิตจะหาไม่ ... ลำตัด เพลงฉ่อย ลิเก ดนตรีไทย เพลงไทยเดิม อาหารไทย ลวดลายไทย และหลายสิ่งหลายอย่าง รวมทั้ง คำไทย ล้วนเป็นวัฒนธรรมไทยที่ควรหวงแหนทั้งสิ้น บล็อกวันนี้ ขอนำเสนอ 'คำไทย คนไทยควรรู้ที่มาและความหมาย' รวม 40 คำ

# 1 .. รูป - องค์ทั้งสองคำเป็นคำลักษณะนาม ที่ใช้เรียกพระภิกษุและพระพุทธรูป โดย พระภิกษุ นั้น จะใช้ว่า พระภิกษุ 5 องค์ หรือ พระภิกษุ 5 รูป ก็ได้ส่วน พระพุทธรูป เราจะใช้คำว่า องค์ เท่านั้น เช่น เมื่อวาน ผมได้สรงน้ำพระพุทธรูป 7 องค์


# 2 .. สาย - เส้นทั้งสองคำเป็นคำลักษณะนาม .. แม่น้ำ, ลำคลอง เราจะเรียกเป็น สาย เช่น สายน้ำ .. แม่น้ำ 2 สายส่วน ถนน เราจะเรียกเป็น เส้น เช่น เส้นทาง .. ถนน 2 เส้น


# 3 .. เซ็นเป็นคำมาจากคำภาษาอังกฤษว่า "Sign" แปลว่า ลงลายมือชื่อ (เซ็น คำนี้ไม่มี "ต์" การันต์)


# 4 .. อนุญาตหมายถึง ยินยอม ยอมให้ ตกลง (คำว่าอนุญาต ต.เต่า ตัวสะกด ไม่มีสระอิ)


# 5 .. ประสบการณ์บางคนจะสะกด ประสพ โดยใช้ พ พาน บางคนจะสะกด ประสบ โดยใช้ บ ใบไม้ คำนี้จะใช้ตัวสะกดอะไร จะต้องดูที่ความหมายคำว่า ประสพ ที่สะกดด้วย พ ประสพ แปลว่า การเกิดผล การณ์ แปลว่า เหตุ เค้ามูล ประสพการณ์ จึงแปลว่า เหตุแห่งการเกิดผลส่วนคำว่า ประสบ ที่สะกดด้วย บ ประสบ แปลว่า พบ เห็น ประสบการณ์ แปลว่า ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทำหรือได้พบเห็น มีความหมายตรงกับคำว่า Experience


# 6 .. แบบ - แบบว่าสองคำนี้ เป็นคำพูดฟุ่มเฟือยไม่มีความหมาย มักใช้พูดนำหน้าคำหรือเวลาที่ยังนึกอะไรไม่ออกว่าจะพูดอะไร เช่น แบบว่า ผมไม่รู้จะพูดอะไรดี


# 7 .. แมง - แมลงแมง มี 8 ขา หรือ 10 ขา ไม่มีหนวด ไม่มีปีก ตัวอย่างเช่น แมงมุมส่วน แมลง มี 6 ขา อาจมีปีก 1 คู่ หรือ 2 คู่ แต่บางชนิดก็ไม่มีปีก แมลงเป็นสัตว์ที่มีมากชนิดที่สุดในโลก


# 8 .. ขมีขมัน - ขะมักเขม้นขมีขมัน หมายถึง รีบเร่งในทันทีทันใด (อ่านว่า ขะ-หมี-ขะ-หมัน)ขะมักเขม้น หมายถึง ตั้งใจทำอย่างรีบเร่ง ก้มหน้าก้มตาทำ (อ่านได้สองแบบ คือ ขะ-มัก-ขะ-เม่น และ ขะ-หมัก-ขะ-เม่น)


# 9 .. ลิงได้แก้ว, ไก่ได้พลอย, ตาบอดได้แว่น, หัวล้านได้หวีลิงได้แก้ว - ไก่ได้พลอย หมายถึง การไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่ตนมีอยู่ หรือได้มาส่วน ตาบอดได้แว่น - หัวล้านได้หวี หมายถึง การได้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์แก่ตนเอง


# 10 .. ทู่ซี้ - เซ้าซี้ทู่ซี้ หมายถึง ทนไปจนกว่าจะตายส่วน เซ้าซี้ หมายถึง การแสดงออกทางการพูด รบเร้าเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ# 11 .. ฉับพลัน - เฉียบพลันฉับพลัน หมายถึง ในทันทีทันใดส่วน เฉียบพลัน หมายถึง รุนแรงมาก ใช้ในวงการแพทย์ เช่น อาการหัวใจวายเฉียบพลัน


# 12 .. ภาพลักษณ์ - ภาพพจน์ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดจากความนึกคิดส่วน ภาพพจน์ หมายถึง คำพูดที่ทำให้เห็นเป็นภาพ


# 13 .. กระบวนการ - ขบวนการกระบวนการ หมายถึง ลำดับการกระทำซึ่งดำเนินต่อเนื่องกันไปจนสำเร็จลงในระดับหนึ่งส่วน ขบวนการ หมายถึง กลุ่มคนที่รวมกันเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง


# 14 .. อุ่นเครื่องมาจากการติดเครื่องยนต์โดยยังไม่เริ่มทำการใดๆ ปัจจุบันนำมาใช้พูดถึงสิ่งอื่นๆ ด้วยเช่น การฝึกซ้อมชั่วขณะก่อนเริ่มลงแข่งขันจริง หรือรอบการแข่งขันก่อนการแข่งขันใหญ่ที่เรียกว่า รอบอุ่นเครื่อง


# 15 .. นัดล้างตาหมายถึง การแข่งขันรอบที่คู่แข่งขันซึ่งเคยพบกันมาแล้ว มาพบกันอีกครั้ง


# 16 .. โอเลี้ยงเป็นคำมาจากภาษาจีนแต้จิ๋ว คำว่า โอ แปลว่า ดำ เลี้ยง แปลว่า เย็นรวมแล้ว โอเลี้ยง หมายถึง สิ่งที่มีสีดำและเย็น ก็คือกาแฟดำเย็น


# 17 .. ผัด - ผลัดสองคำนี้ เขียนคล้ายๆกัน แต่มีความหมายแตกต่างกันผัด หมายถึง ขอเลื่อนเวลาออกไป เรามักจะพบในคำว่า ผัดผ่อน, ผัดวันประกันพรุ่งส่วน ผลัด หมายถึง เปลี่ยนแทนที่กัน เราจะใช้ในคำว่า ผลัดเปลี่ยน, ผลัดเวร


# 18 .. หมายกำหนดการ - กำหนดการหมายกำหนดการ เป็นคำราชาศัพท์ หมายถึง ขั้นตอนงานพระราชพิธี เช่น หมายกำหนดการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญส่วน กำหนดการ หมายถึง ขั้นตอนงานทั่วไป เช่น กำหนดการเปิดงานโอทอป


# 19 .. เครื่องหมายถึง สิ่งของ มักใช้นำหน้าในคำประสมที่เป็นของใช้ เช่น เครื่องเขียน, เครื่องบินแต่ถ้านำคำว่า เครื่อง ไปรวมกับคำอื่นเพื่อใช้เป็นคำราชาศัพท์ ก็จะมีความหมายเกี่ยวข้องกับของกินของใช้ของเจ้านายชั้นสูงเช่น ทรงเครื่อง หมายถึง แต่งตัว, ตั้งเครื่อง หมายถึง การตั้งของรับประทาน


# 20 .. ห้องภายในพระราชวังทั่วไปมีห้องต่างๆ สำหรับพระมหากษัตริย์ทรงใช้สอย ซึ่งเป็นคำราชาศัพท์เช่น ห้องสรง คือ ห้องน้ำ ห้องแต่งพระองค์ คือ ห้องสำหรับแต่งตัวห้องทรงพระอักษร คือ ห้องสำหรับเขียนหนังสือ ห้องทรงพระสำราญ คือ ห้องที่ใช้สำหรับพักผ่อน# 21 .. ฉลองพระหัตถ์เป็นคำที่เรียกช้อนและส้อมรวมกัน แต่ถ้าแยกใช้เฉพาะช้อน จะเรียกว่า ฉลองพระหัตถ์ช้อน ส่วน ส้อม จะเรียกว่า ฉลองพระหัตถ์ส้อมสำหรับ เครื่องใช้สำหรับคีบอาหาร เช่น ตะเกียบ จะเรียกว่า ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ


# 22 .. รถเก๋งคือ รถยนต์ ที่เราเรียกกันเช่นนี้ เพราะเรียกตามอย่างเรือในสมัยก่อนคือ เรือเก๋ง คำว่า เก๋ง หมายถึง เครื่องบังมีฝาและหลังคาแบนในภายหลังเมื่อรถยนต์เข้ามาในเมืองไทย จึงเรียก รถเก๋ง ซึ่งจะใช้เรียกเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น


# 23 .. นางเลิ้งเป็นชื่อย่านการค้าที่โด่งดังในอดีตแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯสันนิษฐานว่า นางเลิ้ง มาจากคำว่า อีเลิ้ง เพราะแต่ก่อนบริเวณนี้เป็นที่ที่ชาวมอญผลิตโอ่งอีเลิ้ง และบรรทุกโอ่งใส่เรือมาขายจึงเรียกบริเวณนี้ว่า อีเลิ้ง ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น นางเลิ้ง เพื่อความสุภาพ


# 24 .. หางเครื่องเดิมที หางเครื่อง คือเพลงลูกบทที่ใช้บรรเลงต่อท้ายเพลงแม่บทในการบรรเลงเพลงไทยเดิมต่อมามีผู้คิดให้มีการร่ายรำประกอบตามเพลงในช่วงหางเครื่อง จึงเป็นที่มาของการเต้นประกอบเพลงที่เรียกว่า หางเครื่อง


# 25 .. มหาวิทยาลัยคือแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ เป็นที่รวมของหลายคณะวิชาแต่ปัจจุบันหลายคนมักเรียกสั้นๆ จนติดปากว่า มหาลัย ทั้งๆ ที่ มหาลัย หมายถึง ที่อยู่ขนาดใหญ่ เท่านั้น


# 26 .. ตกแต่ง - ตบแต่งตกแต่ง หมายถึง ประดับ ปรุงจัดให้ดี ทำให้งาม ใช้ได้ทั้งกับคนและสถานที่ มีความหมายเหมือนกันกับคำว่า ตบแต่งแต่คำว่า ตบแต่ง ยังใช้ในความหมายเพิ่มขึ้นอีกอย่าง คือจัดให้ลูกสาวมีเรือนตามประเพณี เช่น ตบแต่งให้ลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝา


# 27 .. เห็นด้วย - เห็นชอบสองคำนี้ มีความหมายแตกต่างกัน เห็นด้วย แปลว่า มีความเห็นอย่างเดียวกันส่วนคำว่า เห็นชอบ มีความหมายว่า ถูกต้อง


# 28 .. ลมเสียลมเสีย มาจากการเล่นว่าว ลมเป็นสิ่งสำคัญในการเล่นว่าว ถ้าไม่มีลม หรือลมพัดไม่คงที่ จะเรียกว่า ลมเสียเมื่อ ลมเสีย ผู้เล่นว่าวจะเกิดอาการหงุดหงิด ดังนั้นคำว่า ลมเสีย จึงกลายเป็นอารมณ์เสียตามอารมณ์ของผู้เล่น คำนี้ ไม่ใช้คำสะกดว่า รมณ์เสีย


# 29 .. ตั้วโผตั้วโผ มักใช้เรียก เจ้าของคณะหรือหัวหน้าคณะ บางครั้งเรียกเพี้ยนเป็น โต้โผตั้ว แปลว่า ใหญ่ โผ แปลว่าบัญชี เพราะฉะนั้นคำว่า ตั้วโผ โดยรากศัพท์จึงแปลว่า ผู้คุมบัญชีใหญ่


# 30 .. ลงขันมาจากคำไทยสมัยก่อน โดยคนไทยนิยมให้ของขวัญแก่กันในงานสำคัญ เช่น งานโกนจุกลูกหลานโดยการนำเงินหรือของมีค่า ใส่ลงในขันที่เจ้าภาพตั้งไว้ในงาน จึงเกิดคำว่า ลงขัน ขึ้นแต่ ปัจจุบันไม่นิยมนำเงินมาลงขันแล้ว อย่างไรก็ตาม ลงขัน ยังมีความหมายเดิมที่แสดงถึงการรวมน้ำใจเพื่อช่วยเหลือคนอื่น


# 31 .. ขึ้นหม้อใช้ในความหมายเชิงเปรียบเทียบ หมายถึง คนๆ นั้นมีความดีความชอบเร็วกว่าปกติ เพราะมีผู้ใหญ่ในที่ทำงานสนับสนุน


# 32 .. จบเห่หมายถึง จบงาน หรือยุติ สันนิษฐานว่ามาจากประเพณีการเห่เรือพระราชพิธีในสมัยก่อน ซึ่งเมื่อเรือออกจากท่าก็จะเริ่มเห่เป็นทำนองเพื่อให้พายเรือเข้าจังหวะครั้นเมื่อเรือไปถึงปลายทางแล้ว ก็จะจบการเห่ จึงเกิดคำว่า จบเห่ ขึ้น ปัจจุบันคำนี้ มักใช้ในความหมายว่า ยุติการทำการใดๆ


# 33 .. เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นสำนวนที่ใช้ในการทำงานหรือทำสิ่งที่ได้ผลประโยชน์ ครบ ไม่ขาดตกบกพร่อง คำนี้มีที่มาจากการทำนาในอดีตเล่ากันว่าเวลาต้นข้าวตั้งท้องถ้าไม่มีฝนมาช่วยให้ชุ่มชื้น จะทำให้ข้าวเม็ดในรวง โตไม่เต็มเปลือก ซึ่งจะเรียกว่า ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย


# 34 .. หยิบหย่งคำนี้มาจากการนุ่งผ้าโจงกระเบนของไทยในสมัยก่อน ซึ่งคนที่รักสวยรักงามจะเป็นห่วงว่าผ้าโจงกระเบนจะลีบแนบตัวจึงคอยแต่จะหย่ง หรือดึงผ้าให้พองออก จึงเกิดคำว่า หยิบหย่ง ขึ้นปัจจุบันคำนี้หมายถึง คนที่ไม่เอาการเอางาน ทำงานแบบกรีดกราย ไม่ทำอะไรจริงจัง มักจะถูกผู้ใหญ่ตำหนิว่า หยิบหย่ง


# 35 .. เหลือขอหมายถึง เด็กที่ดื้อจนผู้ใหญ่บังคับไม่ได้ หรือเอาไม่อยู่ โดยเปรียบเทียบกับช้างที่ถูกควาญบังคับให้ทำตามคำสั่ง โดยการใช้ขอสับแต่บางครั้งถ้าช้างตกมันหนักๆ ช้างก็ไม่กลัวตะขอ เลยเรียกกันว่า ช้างเหลือขอ ต่อมาจึงนำมาใช้เรียกเด็กว่า เด็กเหลือขอ


# 36 .. ติดพันหมายถึง ผู้หญิงที่มีผู้ชายมารักใคร่ชอบพอเดิมคำว่า ติดพัน มาจากการเล่นว่าวของไทย ซึ่งมีการแข่งขันกันสองชนิด คือว่าวจุฬาและว่าวปักเป้าโดยผู้เล่นทั้งสองฝ่าย ต่างพยายามคว้าดึงว่าวของคู่ต่อสู้ให้ตกลงมา การคว้าว่าวนี้ จะทำให้สายป่านพาดพันกัน จึงเรียกว่า ติดพันปัจจุบันมีผู้ใช้คำว่า ติดพัน อีกความหมายหนึ่ง คือ การทำบางสิ่งบางอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถผละไปทำอย่างอื่นได้


# 37 .. คอเมื่อนำมาใช้ในสำนวนไทย จะหมายถึง ความนิยม หรือความมีใจชอบ เช่น เขาเป็นพวกคอหนัง ไม่ว่าหนังเรื่องไหน เขาต้องไปดูทุกครั้งหรือหากใครชอบอะไรเหมือนกัน หรือมีรสนิยมในทางเดียวกัน จะเรียกว่า คอเดียวกัน


# 38 .. เบี้ยเป็นหอยชนิดหนึ่ง คนไทยเคยนำมาใช้เป็นเงินปลีกย่อยต่อมาแม้จะใช้โลหะและกระดาษแทนเบี้ยแล้ว แต่เราก็ยังคงเรียกเงินบางชนิดในปัจจุบันว่า เบี้ยเช่น เบี้ยเลี้ยง คือ เงินที่จ่ายให้เป็นค่าที่พักและอาหารในการทำงานนอกสถานที่เบี้ยประชุม คือ เงินค่าตอบแทนในการเข้าประชุม หรือ เบี้ยน้อยหอยน้อย หมายถึง ยากจน มีเงินไม่พอค่าใช้จ่าย


# 39 .. เออออห่อหมกเป็นสำนวน หมายถึง เห็นด้วย หรือ พลอยเห็นตามไปด้วยขุนวิจิตรมาตรา สันนิษฐานว่า น่าจะมาจากประเพณีการแต่งงานในสมัยก่อน ที่เจ้าบ่าวจะนำขันหมากไปบ้านเจ้าสาวในวันสุกดิบโดยของสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ขาดไม่ได้ในขันหมาก คือ ห่อหมก ที่แสดงถึงความตกลงร่วมกัน


คำไทยในบล็อกนี้ คำสุดท้าย # 40 .. เชิดหมายถึง ยกขึ้นจนเห็นเด่น เช่น เชิดหน้า เชิดหุ่น เป็นต้น


แต่ต่อมา คำว่า เชิด หมายถึงอาการฉกฉวย หรือพาไปอย่างรวดเร็ว เช่น คนรับใช้หนีออกจากบ้านพร้อมกับเชิดเสื้อตัวแพงของฉันไปด้วยขอขอบคุณที่ติดตามจาก สิน yyswimบล็อกนี้อยู่ในสาขา Topical Blog หากจะกรุณาโหวตให้ ขอขอบคุณครับ


Create Date : 21 สิงหาคม 2556
Last Update : 21 สิงหาคม 2556 16:21:31 น.
Counter : 5606 Pageviews.

9 comments
◐◑↔นักแปลงโฉมต้นไม้หนอนผีเสื้อ สมาชิกหมายเลข 4149951
(24 ต.ค. 2562 17:57:39 น.)
ตะพาบประจำหลักกิโลเมตรที่ 238 " ในความทรงจำ " ความทรงจำที่ไม่ลืม - NICU REUNION" newyorknurse
(14 ต.ค. 2562 07:31:41 น.)
อินแจแปน : เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น daasoube
(6 ต.ค. 2562 19:51:55 น.)
◐◑↔เป็นเรื่องน่าเศร้า "นกชนหิน"สัตว์หายากในแต่ละปีถูกฆ่าตายราว 6,000 ตัว สมาชิกหมายเลข 4149951
(4 ต.ค. 2562 05:54:33 น.)
  
ขอบคุณสำหรับคำไทยค่ะคุณสิน ^^
เห็นแล้วค่ะ ว่าเขียนคำว่าลายเซ็นผิด
ยังไม่ได้ไปแก้เลย

ขอบคุณมากๆนะคะ

ขอแชร์ด้วยนะคะ
มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ

โดย: lovereason วันที่: 21 สิงหาคม 2556 เวลา:23:37:58 น.
  

มาอ่านคำไทยได้ประโยช์นมาก บางคำชักจะเลอะเลือนไป

ตามกาลเวลา เขียนและใช้ไม่ค่อยถูกแล้วดอกไม้สวย

สะอาดตาดีชอบมากค่ะ ขอบคุณที่นำมาให้ความรู้

ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทำบล็อกคุณภาพไปนานๆ

ค่ะ โหวตให้ด้วยค่ะ
โดย: พรไม้หอม วันที่: 22 สิงหาคม 2556 เวลา:13:31:37 น.
  
หลายๆคำก็เป็นคำที่คุ้นเคย แต่ก็ไม่รู้ที่มา
บางคำก็ไม่ค่อยได้ใช้เน๊อะ
ขอบคุณนะคะสำหรับความรู้ใหม่ๆ
อ่านจนจบรู้สึกว่ามีพลังมากขึ้น แบบว่ารับความรู้ไปเต็มๆ
เอ..หรือเราอ้วนก็ไม่รู้ 555
โดย: FreakGirL วันที่: 22 สิงหาคม 2556 เวลา:13:47:30 น.
  
ได้ความรู้เพิ่มเติมหลายคำเลยค่ะ
มีหลายคำที่นิคใช้ผิดอยู่ประจำ เช่น เซ็น
เขียนแบบผิดๆตลอดเลยเลยเนี่ย

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 22 สิงหาคม 2556 เวลา:16:06:09 น.
  
สวัสดีค่ะพี่สิน
ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะคะ
บล็อกนี้ภาพสวยและให้ความรู้ด้วยค่ะ
วันนี้หมดโควต้าแล้ว พรุ่งนี้แวะมาใหม่นะคะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 22 สิงหาคม 2556 เวลา:16:08:43 น.
  
ขอบคุณพี่สินครับ

ตามาอ่าน แต่มัวไพล่ไปสนใจภาพดอกไม้
สวยๆเสียนี่ สวยมากจริงๆ
ขอเก็บบล็อกนี้ไว้เป็น favorrit ด้วยครับ

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 22 สิงหาคม 2556 เวลา:20:31:26 น.
  


"คำไทย คนไทยควรรู้ที่มาและความหมาย"

ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้และความหมายด้วยค่ะnewyorknurse
โดย: newyorknurse วันที่: 23 สิงหาคม 2556 เวลา:5:16:35 น.
  
มาทบทวนความรู้ภาษาไทยด้วยคนครับพี่สิน หลายๆคำก็เผลอใช้ผิดเป็นประจำเลยครับ ^^
โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 23 สิงหาคม 2556 เวลา:12:00:30 น.
  
บางคำยังเข้าใจผิดอยู่เลย

เข้าใจผิดตามๆกันเหมือนโรคติดต่อเลยค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ
โดย: คุณนายกุหลาบขาว (Sarang Sarang ) วันที่: 24 สิงหาคม 2556 เวลา:13:42:42 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Yyswim.BlogGang.com

yyswim
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บทความทั้งหมด