สาธารณรัฐประชาชนจีน (2)

จีน

การปฏิวัติของจีนครั้งที่สอง ในปี พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) เป็นการปฏิวัติภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง (ค.ศ. 1939 – 1945) ภายใต้การนำของ เหมา เจ๋อตุง ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีน

เป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสาธารณรัฐประชาธิป
ไตย เข้าสู่ระบอบสังคมนิยม หรือคอมมิวนิสต์ มีสาเหตุซึ่งสรุปได้ดังนี้

ปัญหาความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจและความยากจนของประชาชน ซึ่งรัฐบาลของประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

การเผยแพร่อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ในประเทศจีน เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎร โดยให้ความสำคัญแก่ชนชั้นผู้ใช้แรงงานและเกษตรกร และเป็นศัตรูกับชนชั้นนายทุน

การปฏิวัติครั้งที่สองของจีนมีความสำเร็จ สรุปได้ดังนี้

ระบอบคอมมิวนิสต์ในยุคของ เหมา เจ๋อตุง

รัฐบาลได้ยึดที่ดินทำกินของเอกชนมาเป็นของรัฐบาล และใช้ระบบการผลิตแบบนารวม (หรือคอมมูน) ชาวนามีฐานะเป็นแรงงานของรัฐ ทำให้ขาดความกระตือรือร้นเพราะทุกคนได้รับผลตอบแทนท่ากัน ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนส่วนใหญ่มีสภาพลำบากยากจนเหมือนๆ กัน

ระบอบคอมมิวนิสต์ในยุคของ เติ้ง เสี่ยวผิง

เป็นยุคที่จีนปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นระบบตลาด หรือทุนนิยม โดยอมรับแนวทางทุนนิยมของชาติตะวันตกมากขึ้น เช่น เปิดรับการลงทุนจากต่างชาติ เพื่อให้คนจีนมีงานทำ และอนุญาตให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจการค้าได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ระบอบการปกครองยังคงเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนเดิม

นโยบาย “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ในสมัยของ “เติ้ง เสี่ยวผิง” หมายถึง มีประเทศจีนเพียงประเทศเดียว แต่มีระบบเศรษฐกิจและการปกครอง 2 แบบ ได้แก่

ระบอบคอมมิวนิสต์ สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่ (ไม่รวมไต้หวัน)
ระบอบประชาธิปไตยและระบอบทุนนิยมเสรี สำหรับฮ่องกงและมาเก๊า

ผลกระทบของการปฏิวัติจีนครั้งที่สอง คือ

การปฏิวัติของ เหมา เจ๋อตง เป็นแบบอย่างในการปฏิวัติของกระบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศกำลังพัฒนา ทั้งในทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต้ โดยเฉพาะการใช้ยุทธศาสตร์ “ป่าล้อมเมือง” โดยเริ่มจากการปฏิวัติของเกษตรในชนบทและค่อยๆ ขยายเข้าไปสู่เมือง

การปฏิรูปเศรษฐกิจตามแนวของ เติ้ง เสี่ยวผิง โดยยอมรับระบบทุนนิยมของโลกตะวันตก เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการแยกระบบการปกครองออกจากระบบเศรษฐกิจ

เมืองหลวงของจีน
ระยะการปกครองของจีนตั้งแต่ อดีต-ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนเมืองหลวง สามารถจำแนกเมืองหลวงได้ดังนี้

ผู้ปกครอง เมืองหลวง ปี

ราชวงศ์ต้าซาง อิน (殷) 1350 ปีก่อน ค.ศ. - 1046 ปีก่อน ค.ศ.
ราชวงศ์โจวตะวันตก เฮา (鎬) 1046 ปีก่อน ค.ศ. - 771 ปีก่อน ค.ศ.
ราชวงศ์โจวตะวันออก ลั่วหยาง (洛陽) 770 ปีก่อน ค.ศ. - 256 ปีก่อน ค.ศ.
ราชวงศ์ฉิน เสียนหยาง (咸陽) 221 ปีก่อน ค.ศ. - 206 ปีก่อน ค.ศ.
ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ฉางอาน (長安) 206 ปีก่อน ค.ศ. - ค.ศ. 9

ราชวงศ์ชิน ฉางอาน (長安) พ.ศ. 551 - 566 (ค.ศ. 8 - 23)
ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ลั่วหยาง (洛陽) พ.ศ. 568 - 737 (ค.ศ. 25 - 194)
ราชวงศ์ฮั่นสมัยเฉาเชา ซวี่ฉาง (许昌) พ.ศ. 737 - 763 (ค.ศ. 194 - 220)
ราชวงศ์จิ้นตะวันตก ลั่วหยาง (洛陽) พ.ศ. 808 - 859 (ค.ศ. 265 - 316)
ราชวงศ์จิ้นตะวันออก เจียนขั่ง (建康) พ.ศ. 860 - 963 (ค.ศ. 317 - 420)

ราชวงศ์สุย ต้าซิง (大興) พ.ศ. 1124 - 1161 (ค.ศ. 581 - 618)
ราชวงศ์ถัง ฉางอาน (長安) พ.ศ. 1161 - 1450 (ค.ศ. 618 - 907)
ราชวงศ์ซ่งเหนือ ไคฟง (開封) พ.ศ. 1503 - 1670 (ค.ศ. 960 - 1127)
ราชวงศ์ซ่งใต้ หลินอัน (臨安) หางโจว พ.ศ. 1670 - 1822 (ค.ศ. 1127 - 1279)
ราชวงศ์หยวน ต้าตู (大都) กรุงปักกิ่งในปัจจุบัน พ.ศ. 1807 - พ.ศ. 1911 (ค.ศ. 1264 - 1368)

ราชวงศ์หมิง หนานจิง (南京) พ.ศ. 1911 - พ.ศ. 1963 (ค.ศ. 1368 - 1420)
ราชวงศ์หมิง ปักกิ่ง (北京) พ.ศ. 1963 - พ.ศ. 2187 (ค.ศ. 1420 - 1644)
ราชวงศ์ชิง ปักกิ่ง (北京) พ.ศ. 2187 - 2454 (ค.ศ. 1644 - 1911)
สาธารณรัฐจีนปี 1911 - 1949 ปักกิ่ง (北京) พ.ศ. 2455 - 2471 (ค.ศ. 1912 - 1928)
สาธารณรัฐจีนปี 1911 - 1949 นานกิง (南京) พ.ศ. 2471 - 2480 (ค.ศ. 1928 - 1937)

สาธารณรัฐจีนปี 1911 - 1949 อู่ฮั่น (武漢) พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1934 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2)
สาธารณรัฐจีนปี 1911 - 1949 ฉงชิ่ง (重慶) พ.ศ. 2480 - 2488 (ค.ศ. 1937 - 1945 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2)
สาธารณรัฐจีนปี 1911 - 1949 หนานจิง (南京) พ.ศ. 2488 - 2492 (ค.ศ. 1945 - 1949)

สาธารณรัฐจีนปี 1911 - 1949 กว่างโจว (廣州) พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) (ระหว่างสงครามกลางเมืองภายในจีน)
สาธารณรัฐจีนปี 1911 - 1949 ฉงชิ่ง (重慶) พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) - (ระหว่างสงครามกลางเมืองภายในจีน)
สาธารณรัฐจีนบนเกาะไต้หวัน ไทเป (臺北) พ.ศ. 2492 - ปัจจุบัน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ปักกิ่ง (北京) พ.ศ. 2492 - ปัจจุบัน


ช่วงเวลาของราชวงศ์และยุคในประวัติศาสตร์จีน

ก่อนประวัติศาสตร์ ราว 3 ล้านปี – ปี 2100 ก่อน ค.ศ.

ราชวงศ์เซี่ย (夏) ราวปี 2100 – 1600 ก่อน ค.ศ. ราว 500 ปี
ราชวงศ์ซาง (商) ราวปี 1600 - 1028 ก่อน ค.ศ. ราว 550 ปีขึ้นไป
ราชวงศ์โจว (周 ) ราวปี 1027 – 256 ก่อน ค.ศ. ราว 770 ปี แยกได้เป็น
โจวตะวันตก (西周) ราวปี 1027 – 771 ก่อน ค.ศ. ราว 250 ปี
โจวตะวันออก (東周) ปี 770 – 256 ก่อน ค.ศ. ราว 515 ปี

ราชวงศ์ฉิน (秦) ปี 221 – 207 ก่อน ค.ศ. รวม 15 ปี
ราชวงศ์ฮั่น (漢) ปี 202 ก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 220 รวม 422 ปี แยกได้เป็น
ฮั่นตะวันตก (西漢) ปี 202 ก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 8 รวม 210 ปี
ซิน (新) ค.ศ. 9 – 23 รวม 15 ปี
ฮั่นตะวันออก (東漢) ค.ศ. 25 - 220 รวม 196 ปี

ยุคสามก๊ก (三國) ค.ศ. 220 – 265 รวม 46 ปี แยกได้เป็น
เว่ย (魏) ค.ศ. 220 – 265
สู่ (蜀) ค.ศ. 221 – 263
อู๋ (吳) ค.ศ. 229 – 280

ราชวงศ์จิ้น (晉) ค.ศ. 265 – 420 รวม 156 ปี แยกได้เป็น
จิ้นตะวันตก (西晉) ค.ศ. 265 – 316 รวม 52 ปี
จิ้นตะวันออก (東晉) ค.ศ. 317 – 420 รวม 103 ปี
ยุคราชวงศ์ใต้และเหนือ (南朝 - 北朝) ค.ศ. 420 – 589 รวม 170 ปี แยกได้เป็น

ยุคราชวงศ์ใต้ แยกย่อยได้เป็น
ซ่ง (宋) ค.ศ. 420 – 479
ฉี (齊) ค.ศ. 479 – 502
เหลียง (梁) ค.ศ. 502 – 557
เฉิน (陳) ค.ศ. 557 – 589

ยุคราชวงศ์เหนือ แยกย่อยได้เป็น

เว่ยเหนือ (北魏) ค.ศ. 386 – 534
เว่ยตะวันออก (東魏) ค.ศ. 534 – 550
เว่ยตะวันตก (西魏) ค.ศ. 535 – 556
ฉีเหนือ (北齊) ค.ศ. 550 – 557
โจวเหนือ (北周) ค.ศ. 557 – 581

ราชวงศ์สุย (隋) ค.ศ. 581 – 618 รวม 38 ปี
ราชวงศ์ถัง (唐) ค.ศ. 618 – 907 รวม 290 ปี
ยุคห้าราชวงศ์ (五代) และยุคสิบแคว้น (十國) ค.ศ. 907 – 960 รวม 54 ปี

แยกได้เป็น
ยุคห้าราชวงศ์
โฮ่วเหลียง (後梁) ค.ศ. 907 – 923
โฮ่วถัง (後唐) ค.ศ. 923 – 936
โฮ่วจิ้น (後晉) ค.ศ. 936 – 946
โฮ่วฮั่น (後漢) ค.ศ. 947 – 950
โฮ่วโจว (後周) ค.ศ. 951 – 960

ยุคสิบแคว้น
อู๋ (吳) ค.ศ. 902 – 937
ถังใต้ (南唐) ค.ศ. 937 – 975
เฉียนสู (前蜀) ค.ศ. 907 – 925
โฮ่วสู (後蜀) ค.ศ. 934 – 965
อู๋เยี่ยว์ (吳越) ค.ศ. 907 – 978
ฉู่ (楚) ค.ศ. 926 – 951

หมิ่น (閩) ค.ศ. 909 – 945
ฮั่นใต้ (南唐) ค.ศ. 937 – 975
ผิงใต้ (南平) หรือ จิงหนาน (荊南) ค.ศ. 924 – 963
ฮั่นเหนือ (北漢) ค.ศ. 951 – 979
ราชวงศ์ซ่ง (宋) ค.ศ. 960 – 1279 รวม 320 ปี แยกได้เป็น

ซ่งเหนือ (北宋) ค.ศ. 960 – 1127 รวม 168 [[ปี]
ซ่งใต้ (南宋) ค.ศ. 1127 – 1279 รวม 153 ปี
ราชวงศ์หยวน (元) ค.ศ. 1271 – 1368 รวม 98 ปี
ราชวงศ์หมิง (明) ค.ศ. 1368 – 1644 รวม 277 ปี
ราชวงศ์ชิง (清) ค.ศ. 1644 – 1912 รวม 267 ปี

มีต่อตอนที่ 3 ค่ะ


ขอขอบคุณ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


โสรวารสิริสวัสดิ์ มานมนัสรมเยศค่ะCreate Date : 12 ธันวาคม 2552
Last Update : 12 ธันวาคม 2552 13:23:53 น.
Counter : 1020 Pageviews.

0 comments
◐◑↔เป็นเรื่องน่าเศร้า "นกชนหิน"สัตว์หายากในแต่ละปีถูกฆ่าตายราว 6,000 ตัว สมาชิกหมายเลข 4149951
(4 ต.ค. 2562 05:54:33 น.)
嫦娥和后羿的故事 เรื่องราวของฉางเอ๋อและโฮ่วอี้ Kavanich96
(4 ต.ค. 2562 03:51:57 น.)
🚘พระปรางค์สามยอด ลพบุรี🚘 โอน่าจอมซ่าส์
(22 ก.ย. 2562 00:09:50 น.)
Museum Siam : นิทรรศการสักสี สักศรี ก่อนรอยแห่งเกียรติจะลบเลือน ผู้ชายในสายลมหนาว
(12 ก.ย. 2562 16:19:27 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด