วัดสี่มุมเมือง และ วัดพระยืน อ.เมือง หละปูน

ตามตำนานกล่าวว่า

เมื่อปี พ.ศ.1204 พระสุเทวฤาษีได้สร้างนครหริภุญชัยขึ้น

เมื่อสร้างนครได้ 2 ปีจึงได้อัญเชิญพระนางจามเทวีจากเมืองละโว้

มาเสวยราชสมบัติ

ต่อมาปี พ.ศ.1213 พระนางจามเทวี

ได้สร้างวัดทางทิศตะวันออกของเมือง

สร้างพระวิหาร พระพุทธรูปและเสนาสนะให้เป็นที่อยู่ของพระสังฆเถระ

ที่ติดตามมาจากเมืองละโว้

เรียกชื่อวัดนี้ว่า "อรัญญิการาม"
พ.ศ. 1606 พระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์องค์ที่ 32 แห่งนครหริภุญไชย

มีผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุผุดขึ้นมาจากพื้นดินกลางเมืองและเปล่งรัศมี

พระองค์จึงมีบัญชาให้สร้างพระสถูปปราสาท

ตรงผอบที่พระบรมสารีริกธาตุผุดขึ้นมา คือพระบรมธาตุหริภุญชัย

และทรงหล่อพระมหาปฏิมากรทองสัมฤทธิ์สูง 18 ศอก

อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดทางทิศตะวันออก

หลังพระวิหารวัดอรัญญิการาม

และสร้างปราสาทสถูปเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน

เรียกชื่อว่า "วัดพุทธอาราม"


จากศิลาจารึกวัดพระยืน ที่จารึกในสมัยพญากือนา ร่วมสมัยกับ พญาลิไท
เล่าถึงเรื่องพระสุมนเถรภิกษุ

ที่พญากือนาส่งราชทูตไปหาพญาลิไทแห่งสุโขทัย

เพื่อนิมนต์พระสุมนเถระ ไปทำกระทำสังฆกรรมที่เมืองนพบุรีศรีนครพิงค์

เมื่อพระสุมนเถระออกจากเมืองสุโขทัย ได้อัญเชิญพระบามธาตุมาด้วย

และไปจำวัดในที่ใด

พระบรมธาตุก็บังเกิดพระรัศมีเป็นอัศจรรย์

พญากือจึงโปรดให้สร้างพระพุทธรูปยืนสามองค์

เป็นศิลาแลงขนาดเท่าองค์เดิม

เพิ่มเติมจากของโบราณดั้งเดิมหนึ่งองค์

เพื่อให้ครบ 4 ด้าน

ไว้ในพระมหาวิหารใหญ่

ด้านทิศบูรพาแห่งเมืองหริภุญชัย

ก่อนที่พระสุมนเถระจะมาพำนักอยู่ที่วัดสวนดอก เชียงใหม่
จวบจนเมืองลำพูนและล้านนา

ตกอยู่ใต้การปกครองของพม่า

วัดพระยืนและชุมชนบริเวณนี้ถูกทิ้งร้างไป

จนพ.ศ. 2349 พระยาคำฝั้นได้นำไพร่พลจากเมืองยอง

มาตั้งมั่นอยู่ในจังหวัดลำพูน ทางตะวันออกของแม่น้ำกวง


ต่อมา พ.ศ.2447

พบว่า สถูปที่ได้พังทลายลง เหลือองค์พระยืนทางตะวันออก
พระคันธวงศ์เถระ (ครูบาวงศ์)

พร้อมด้วยเจ้าหลวงอินทยงยศ เจ้าผู้ครองนครลำพูน

ได้ก่อหุ้มพระปฏิมากรทั้ง 4 องค์เดิมไว้ภายใน

และได้สร้างก่อสร้างพระพุทธรูปขึ้นใหม่อีก 4 องค์

เป็นศิลปกรรมพม่า

สร้างบนยกพื้นสูงเป็นชั้นลดหลั่น

ลานประทักษิณชั้นบนมีเจดีย์ขนาดเล็กประจำมุม

เรือนธาตุเป็นทรงสี่เหลี่ยม มีจระนำยื่นออกมาทั้งสี่ด้าน

เหนือเรือนธาตุเป็นหลังคาลาดรองรับชุดฐานซ้อนต่อยอดทรงระฆัง

ความสูงของพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้

ระดับของพระนลาฏของพระองค์เดิม

จะอยู่ในระดับเดียวกับระดับพระบาทของพระยืนองค์ที่เห็นในปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีการห้ามสตรีขึ้นไปบนเจดีย์
พระอุโบสถที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนา เมื่อปี พ.ศ.1929
ทำการบูรณะขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2472
พ.ศ. 2549 กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะเจดีย์วัดพระยืนขึ้น

ได้พบแนวอิฐโบราณสถานใต้ชั้นดินหลายจุด
วิหารวัดพระยืน

พระประธาน
เมื่อพระนางจามเทวีได้ขึ้นมาครองเมืองหริภุญไชย

ได้สร้างวัดขึ้นสี่มุมเมือง

ด้านเหนือ ... วัดพระคงฤาษี โดย สุเทวฤาษี เป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทิศเหนือ

ด้านใต้ ... วัดประตูลี้ โดย สุกกทันตาฤาษี เป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทิศใต้

ด้านตะวันออก ... วัดต้นแก้ว โดยสุพรหมฤาษี ผู้รักษาพระนครฝ่ายทิศตะวันออก

ด้านตะวันตก ... วัดมหาวัน โดย สุมณนารทะฤาษี ผู้รักษาพระนครฝ่ายทิศตะวันตก

และเมื่อ พ.ศ. 1223

พระนางมีพระชนมายุได้ 53 ชันษา

และพระราชโอรสคือ เจ้าอนันตยศและเจ้ามหัตยศมีพระชนมายุ 18 ชันษา

ได้ทรงสถาปนาพระอารามทั้งสี่

เป็นจตุรพุทธปราการ (วัดสี่มุมเมือง)

และพระฤาษีทั้งสี่ ก็ประชุมพิธีสร้างพระสกุลลำพูนขึ้น

บรรจุไว้ในแต่ละแห่งของจตุรพุทธปราการ

วัดพระคงฤาษี หรือ วัดอนันทราม

รักษาแห่งทวารพระนครฝ่ายทิศเหนือ คือประตูช้างสี
สร้างถวายพระภิกษุที่มาจากลังกา

เพื่อพำนักและบำเพ็ญสมณธรรม

วัดนี้มีชื่อเสียง ด้วยมีพระพิมพ์ ชื่อ "พระคง"

มีพระพุทธคุณในด้าน ความมั่นคงแข็งแรง และความคงกระพันชาตรี

เจดีย์ที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดนี้ จะต่างจากเจดีย์วัดอื่น

ที่มีซุ้มคูหาสี่ด้านประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปพระฤาษี
วัดประตูลี้ หรือ วัดสังฆาราม หรือ มหารัตตาราม

ทวารพระนครฝ่ายทางเบื้องใต้คือ ประตูลี้

สร้างเพื่อใช้เป็นที่พักจำของพระภิกษุสงฆ์ที่ได้อาราธนามาจากกรุงละโว้

ลี้ แปลว่า หลบหลีก หรือ หนีไป

ประตูลี้เข้าใจว่าคงเป็นประตูที่ใช้ในการหนีข้าศึก

ครั้งโบราณ ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่า

ถ้าหากเอามะนาวโยนลงไปที่หนองน้ำวัดพระยืน

มะนาวจะโผล่มาที่หนองน้ำพระอุโบสถ วัดพระธาตุหริภุญชัย

ทะลุผ่านบ่อน้ำช้างมูบในวัดพระธาตุหริภุญชัยนั้นแล้ว

ทะลุออกไปถึงปากบ่อง อำเภอป่าซาง ... เป็นที่แม่น้ำกวงไหลลงแม่น้ำปิง

อาจเป็นไปได้ว่าบริเวณประตูลี้คงมีทางลับหนีออกจากนครหริภุญชัยทางน้ำได้

วัดนี้มีชื่อเสียง ด้วยมีพระพิมพ์ ชื่อ "พระลือมงคล"วัดดอนแก้ว ... วัดต้นแก้ว

ปกป้องคุ้มครองทวารพระนครฝ่ายตะวันออก คือ ประตูท่าขุนนาง

แสดงว่ามีแม่น้ำผ่าน ... แม่น้ำกวงอาจเปลี่ยนทางไหล

สันนิษฐานว่าวัดต้นแก้ว ย้ายมาจากวัดดอนแก้ว สมัยพระนางเจ้าจามเทวี

วัดนี้มีชื่อเสียง ด้วยมีพระพิมพ์ ชื่อ "พระบาง พระเปิม"

เปิม เข้าใจเพี้ยนมาจากคำว่า พรหม ... ชื่อ สุพรหมฤาษี

บาง อาจจะย่อมาจากคำว่า อาลัมพางค์ หรือ ลำปาง

ปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเวียงยอง

และพิพิธภัณฑ์ตำบลเวียงยอง

วัดมหาวัน หรือ วัดมหาวันวนาราม

รักษาประตูทางทิศตะวันตกอภิบาลทวารพระนครฝ่ายตะวันตก ประตูมหาวัน

พระสุมณนารทะฤาษี ผู้สร้างพระรอด

บรรจุไว้ใน เจดีย์หลวงมหาวัน แห่ง วัดมหาวนาราม

พระรอด คำว่า รอด น่าจะเพี้ยนมาจาก รอท หรือ นารทะ

เป็นนามของพระฤาษีนารอท หรือ พระนารทะฤาษี

มีความหมายว่าแคล้วคลาดและปลอดภัย


พระพุทธรูปนาคปรก ... พระพุทธสิกขิ หรือพระศิลาดำ

เชื่อกันว่า พระนางจามเทวีได้อัญเชิญมาจากกรุงละโว้

ปัจจุบันเรียกว่า “พระรอดหลวง” หรือ “พระรอดลำพูน”
ปิดท้ายด้วย ... พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

เดิมเป็น คุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ และเจ้าแม่หล้า

( เจ้าแม่หล้า เจ้าน้องของพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าหลวงนครลำพูนองค์ที่ 10 )Create Date : 30 สิงหาคม 2556
Last Update : 15 กันยายน 2556 14:51:06 น.
Counter : 4832 Pageviews.

22 comments
ถนนสายนี้มีตะพาบ ก.ม.ที่ 238 วิถีการกินอยู่ของผู้สูงวัย เก็บประสบการณ์ตรงไว้ในความทรงจำ ภาวิดา คนบ้านป่า
(15 ต.ค. 2562 08:07:09 น.)
Smart Nine Farm และ ร้านกาแฟ Organ อีกหนึ่งบรรยากาศของฟาร์มออร์แกนิคจากแปลงเกษตรดีๆ ที่บางใหญ่ สมาชิกหมายเลข 5499026
(15 ต.ค. 2562 20:14:30 น.)
วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส เนเวอร์แลนด์
(13 ต.ค. 2562 19:47:17 น.)
สืบสานประเพณี "พิธีรับบัว" ของชาวบางพลี Turtle Came to See Me
(12 ต.ค. 2562 07:43:16 น.)
  
โห...วัดทางเหนือเห็นแล้วสวยเป็นเอกลักษณ์ทีเดียว
บูรณะแล้ว งดงามมาก ขอบคุณภาพและเนื้อหาประกอบ
เยี่ยมมากค่ะคุณตุ๊ก... บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Food Blog ดู Blog
multiple Photo Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog
โดย: tui/Laksi วันที่: 30 สิงหาคม 2556 เวลา:17:07:34 น.
  

นำเสนอได้ละเอียดได้ความรู้มากเลยครับ
ไลท์โหวตtuk-tuk@korat Travel Blog

“รถนำเที่ยวลำพูน เมืองบุญหลวงแห่งล้านนา”..........อ่านต่อ
โดย: moresaw วันที่: 30 สิงหาคม 2556 เวลา:17:25:07 น.
  
เนื้อหาเยอะมากค่า อ่านจนมึน อิอิ

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
โดย: สมาชิกหมายเลข 861805 วันที่: 30 สิงหาคม 2556 เวลา:19:38:54 น.
  
วัดเก่าแก่มากเลยนะคะ เรื่องราวก็น่าอ่านค่ะ


โดย: mambymam วันที่: 30 สิงหาคม 2556 เวลา:19:58:12 น.
  
เจดีย์สวยมาก
โดย: vet53 IP: 171.101.168.60 วันที่: 30 สิงหาคม 2556 เวลา:20:49:07 น.
  
พรุ่งนี้หนูมาใหม่นะคะ ภาพสวยค่ะ ชอบภาพใหญ่ๆ แบบนี้ เรื่องเล่าประกอบ จัดเต็มเลยนะคะพี่ตุ๊ก หนูอ่านค่ะ ชอบ...จำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ก็อ่าน

ทีแรกจะบ่นอุบอิบเล็กน้อยค่ะ (ช่างไม่กลัวบาปเอาซะเลย) ห้ามผู้หญิงขึ้นเจดีย์อีกละ พออ่านเหตุผล... สาธุเจ้าค่ะ

ใบเสมา ผุดขึ้นมาเหลืออยู่แค่นั้นเหรอคะ ถ้าหนูไปเอง อาจจะไม่ได้สังเกตด้วย ดีจัง พี่่ตุ๊กเก็บภาพมาฝาก

หนูมองข้าม ลำพูน ลำปางไปได้ไงเนาะ


ขอบคุณโหวตค่ะพี่ตุ๊ก
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 30 สิงหาคม 2556 เวลา:21:30:55 น.
  
มีตั้งห้าโหวต แต่อยู่ป่า กว้าจะใช้หมดนะตัวเอง
ต้องวิ่งไม่ต้องผลัดหน้าตั้งเลยและ ตัวช่วยเอา
ท่องเที่ยวไปด้วยนะ ไหว้ละ อิอิ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 30 สิงหาคม 2556 เวลา:22:30:16 น.
  
ฮูปแรกงามเป๋นพิเศษเลยครับปี้ตุ๊ก
เหมือนฮูปมันมีมิติเลยครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 สิงหาคม 2556 เวลา:22:38:14 น.
  
ศิลปะล้านนาสวยงามมากครับ พี่ตุ๊ก
วันฟ้าสวย ได้ภาพสวย
โหวตให้ครับ
tuk-tuk@korat Photo Blog ดู Blog
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 31 สิงหาคม 2556 เวลา:0:02:21 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 31 สิงหาคม 2556 เวลา:4:23:16 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊กโดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 สิงหาคม 2556 เวลา:6:32:20 น.
  
เสาร์สวัสดีค่ะพี่ตุ๊กบันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
ลงสะพาน+++เลี้ยวซ้าย2013 Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 31 สิงหาคม 2556 เวลา:7:13:08 น.
  
ภาพสวยฟ้าสดใสค่ะ
พออ่านถึงพระเจ้ากือนา...
พระเจ้ากือนา ได้มาอยู่ที่เชียงของด้วยค่ะ
โดย: maistyle วันที่: 31 สิงหาคม 2556 เวลา:8:46:07 น.
  
คนที่บ้านชอบหมาหรือชอบแมวจ๊ะ

มาชวนไปดูทีี่บ้านกัน


โดย: Calla Lily วันที่: 31 สิงหาคม 2556 เวลา:15:15:21 น.
  
แต่ละภาพไม่มีคนเลยนะคะ เงียบจังค่ะ
ดูเหมือนว่าไม่ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างนั้นหละ


ปล. เพลงแด่เธอผู้เดียวค่อยข้างดังหน่อยๆ
เพราะมีเพลงกอดฉันของอ้วน วารุณีและ
เพลงรักบริสุทธิ์ของเอก อิสระเบียดบังค่ะ เจ๊จ๋ะ
โดย: มะลิขาว IP: 199.68.218.180 วันที่: 31 สิงหาคม 2556 เวลา:22:10:00 น.
  
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวประวัติศาสตร์
และภาพสวยๆค่ะพี่ตุ๊ก ^^
วัดทางเหนือเป็นเอกลักษณ์จริงๆเลยนะคะ

โดย: lovereason วันที่: 1 กันยายน 2556 เวลา:0:46:29 น.
  
รูปแรกงามล้ำค่ะ ลงตัวเหมาะเจาะ
ปราสาทสถูปสวยงามดูขลังดี
ตอนแรกนิคคิดว่าห้ามผู้หญิงเพราะภายในบรรจุอบพระบรมสารีริกธาตุ อีกค่ะ
ตอนนี้ไม่ประดิษฐานที่นี่แล้วใช่ป่าวคะ

วันนี้แดดใสเมฆสวยนะคะ ภาพแจ่มเลยบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 1 กันยายน 2556 เวลา:11:48:55 น.
  

Like ให้เป็นคนที่ 7
วัดสวยมากค่ะคุณตุ๊ก

โดย: อุ้มสี วันที่: 3 กันยายน 2556 เวลา:1:04:45 น.
  
แวะมาเยี่ยมและโหวตค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: คุณย่าแว่นกลม วันที่: 3 กันยายน 2556 เวลา:16:58:01 น.
  
ยังไม่ได้อ่านนะครับ ประวัติศาสตร์ทำให้ง่วงเสมอ แต่ว่าแต่รูปถ่ายพี่ตุ๊กสวยผิดหูผิดตาอ่ะ ^^
โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 4 กันยายน 2556 เวลา:11:34:51 น.
  
ใส่ไว้ในลิสท์ก่อน
ขึ้นเหนือคราวหน้า ถ้ามีเวลาจะแวะไปครับ
โดย: wicsir IP: 211.25.187.222 วันที่: 5 กันยายน 2556 เวลา:8:48:02 น.
  
Create Date : 30 สิงหาคม 2556
Last Update : 31 สิงหาคม 2556 7:21:10 น. ลบ Blog แก้ไข Blog 21 comments
Counter : 423 Pageviews.

โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 15 กันยายน 2556 เวลา:14:50:35 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]

บทความทั้งหมด