วัดพระธาตุแหลมลี่ - อำเภอลอง จังหวัดแพร่
วัดแหลมลี่ ตั้งอยู่ที่ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ปากกางเป็นที่สบของลำน้ำกางลงสู่แม่น้ำยม - ข้อสังเกต ใช้คำว่า "ปาก" ไม่ใช่ "สบ"


แอ่งลองเป็นแอ่งแคบ ๆ ตั้งอยู่ระหว่าง แอ่งลำปาง และแอ่งแพร่

มีช่องทางไปยังวังชิ้น - เถิน - บ้านหอรบ (มีกำแพงเมืองโบราณ) -ทุ่งเสลียม - ไปบางขลัง - สุโขทัย หรือไปศรีสัชนาลัยได้

หรือจากวังชิ้น ไปตามแม่น้ำยมถึงศรีสัชนาลัยได้

ก่อนหน้านี้ก็คิดเสมอว่าเมืองลองโบราณอยู่ที่บริเวณที่ตั้งของตัวอำเภอลอง เพิ่งทราบว่า ;

* เวียงลองมีศูนย์กลางการปกครองที่บริเวณที่ตั้งวัดพระธาตุไฮสร้อย

* มีเวียงบริวาร ทางทิศเหนือในตำบลห้วยอ้อ คือตัวเมืองลองปัจจุบัน

และทิศใต้ในตำบลเหล็กลอง และตำบลบ้านป้าก ก่อนถึงเวียงตรอกสลอบคือตัวอำเภอวังชิ้น

จากจารึกวัดบางสนุก อำเภอวังชิ้น กำหนดอายุจากที่จารึกไว้เป็น พ.ศ. 1882

สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 พญาลิไท เขียนด้วยตัวอักษรสุโขทัย

ทำให้ทราบว่าในช่วงเวลาหนึ่ง - ในสมัยพญาลิไท เมืองตรอกสลอบขึ้นกับสุโขทัย

* มีเวียงพระธาตุ ได้แก่ วัดพระธาตุแหลมลี่ ที่มีคุ้งแม่น้ำยมยื่นแหลมออกไป
การขยายตัวของหริภุญไชยซึ่งอยู่ลุ่มน้ำปิง ไปทางลุ่มแม่น้ำวัง และแม่น้ำยมดูได้จากเวียงรูปหอยสังข์

ที่ยังเห็นได้อยู่คือ หริภุญไชย-ลำพูน เขลางค์-ลำปาง พลนคร-แพร่

และแทบมองไม่เห็นแต่ยังคงมีร่องรอยคูน้ำคันดินที่เวียงลอง
การเดินทางไปวัดพระธาตุแหลมลี่

บนถนนสาย 11 จากลำปาง ผ่านทางแยก ลอง-วังชิ้นไป 16 ก.ม.

แยกซ้ายเข้า ทล.1403 ไป 3.5 ก.ม. ถึงทางแยกซ้ายเข้าวัดพระธาตุแหลมลี่

เลี้ยวซ้ายไป 1 ก.ม. ถึงวัดตำนานก่อนเลย

เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ก็ได้เสด็จมาแสดงธรรมชื่อว่า “สารัมมะจิตตะสูตร”

ส+อารฺมมณ = สารฺมมณ ; ส แปลว่ามี , อารัมมณะ แปลว่าอารมณ์ รวมเป็น จิตที่รู้ว่ามีอารมณ์


เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วได้ 220 ปี

พระยาศรีธรรมาโศกมหาราช พร้อมด้วยพระอรหันต์ 400 องค์ ได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่นั่น


นี่ก็ตำนาน

ราว พ.ศ. 949

พระยาพรหมกุลี เป็นผู้ครองเมืองเววาภาษีต์ - เมืองลอง

พระยามินัยยะเป็นผู้ครอง เมืองอาลัยยะราโม - เมืองทุ่งยั้ง

พระยาจังโกเป็นผู้ครองเมืองฝาง - น่าจะเป็นเมืองฝางสวางคบุรี

พระยาศิริสุทธะวังสา เป็นผู้ครองเมืองละโว้ (ลพบุรี)

ได้เป็นสหายกันก็ได้มาสร้างพระธาตุแหลมลี่


นี่dHตำนานมุขปาฐะ

คำว่า เววาทะภาษิต ปรากฏชื่อในตำนานพระธาตุแหลมลี่ ตำนานพระธาตุศรีดอนคำ และตำนานพระธาตุขวยปูหรือตำนานพระธาตุเจ้าปูคำ

เล่าว่า มาจากการถกเถียงเรื่องหลงทางมาที่เมืองลองของเหล่าเสนาอามาตย์

ที่ตามเสด็จพระนางจามเทวีขึ้นไปครองเมืองหริภุญไชย แล้วมาผิดทาง


สถานที่จริง

วัดพระธาตุแหลมลี่ถูกสร้างให้เป็นเวียงมหาธาตุ โดยใช้แม่น้ำยมเป็นคูน้ำ

ในเวียงมีพระธาตุแหลมลี่เป็นพระมหาธาตุกลางเวียง

มีพระธาตุน้อยปากถ้ำ (พระธาตุน้อย)

และพระธาตุอีกองค์หนึ่ง เป็นพระธาตุบริวาร
(ปัจจุบันปรากฎเพียงซากฐานตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระธาตุแหลมลี่ )

มีกำแพงแก้วก่อด้วยอิฐเป็นเขตพุทธาวาส ล้อมพระธาตุแหลมลี่ อุโบสถ และวิหาร

วิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้านอน “พระเจ้าเววาทะภาษิต”
ครั้งนี้ตอนเข้าไปไหว้พระนอนในวิหาร ได้มีลูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งตามมาเปิดไฟให้

พาเดินชมสถานที่ต่าง ๆ พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวให้ได้นำมาถ่ายทอดครั้งนี้

บางเรื่องราวมาจากนิมิตรของหลวงพ่อ

เข้าไปในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ถอดรองเท้าไว้หน้าประตูวัด ตรงที่รองเท้าที่ถอดเป็นตัวอย่าง มองตรงไปเป็นวิหารพระนอน
ทางขวา จั่วสีแดง เป็นวิหารที่สร้างตรงอุโบสถเก่าที่ถูกไฟไหม้
นึกถึงตาลปัตร
วิหารพระนอน ประดิษฐานพระเจ้าเววาทะภาษิต
พระพุทธรูปเก่าที่ได้ยกขึ้นจากดิน และสร้างวิหารขึ้น


ต้นโพธิข้างพระธาตุพระธาตุแหลมลี่

เป็นเจดีย์ฐานเขียงสี่เหลี่ยมสามชั้น แปดเหลี่ยมสามชั้น ฐานรูปบัวแปดเหลี่ยม

บัวปากระฆัง รับองค์ระฆังบัวแปดเหลี่ยม บัลลังก์ ปล้องไฉน ปลี ลูกแก้ว ปกฉัตร

มีกำแพงแก้วรอบองค์เจดีย์ร่องรอบแนวกำแพงแก้วที่ล้อมรอบเขตพุทธาวาส - วิหาร อุโบสถ(เก่า) และเจดีย์
เจดีย์น้อยปากถ้ำ

เจดีย์ในกำแพงแก้ว

ฐานเขียงสี่เหลี่ยม ฐานบัวสี่เหลี่ยมย่อมุมสิบสองยืดตัวขึ้น มีอกไก่

รับบัวถลา (บัวคว่ำ) แปดเหลี่ยมเหลือ 4 ชั้น
มีปากถ้ำอยู่ทางด้านตะวันออกของเจดีย์ - ปิดไปแล้ว

ถ้ำนี้เป็นทางทอดยาวไปยังด้านในอุโบสถเก่าที่ถูกไฟไหม้
น่าจะเป็นรูปเก่าปากถ้ำ อยู่ตรงไหนของรูปข้างบนนะ ????
ศาลเจ้าที่หรือเปล่า - ฟังไม่ทัน แต่ประกอบไปด้วยต้นสักยักษ์ จำปี จำปา ถ้าจำไม่ผิดนะคะ - ต้นที่ผูกผ้าไว้เขาพาเดิน - เท้าเปล่าทั้งคนพาไปและคนตาม

ไปยังเจดีย์บริวารอีกองค์ที่เหลือแต่ฐาน

แต่ไปไม่ถึงหรอกหญ้าท่วม หยุดแค่นี้ไม่ไปแล้ว

คนนำก็บอกว่าอยู่นี่เองมีร่มกางไว้ ซูมดู เห็นตรงที่ร่มกางไว้


ลานตรงนี้เขาว่าเจ้าแม่จามเทวีมาปลูกที่พักไว้

ถัดไปเป็นลานจอดเรือ แต่พันกว่าปีแล้วเนอะ - จากนิมิตรหลวงพ่อ
ฟังไม่ทันอีกละว่าเป็นที่ผูกช้าง ผูกม้าหรือ ช้างกะม้านี้เป็นของมีมาแต่เดิมที่พบ
แม่น้ำยมทางเหนือของเจดีย์ปากถ้า
วิหารใหม่ที่สร้างแทนอุโบสถเดิมที่ถูกไฟไหม้
หลวงพ่อสององค์ทางขวาคือของเดิม

ปากถ้าอีกด้านในโบสถ์ คนนำทางบอกว่าอยู่หน้าแท่นพระเจ้า ปิดไปแล้วเช่นกัน
ของเก่า


อุโบสถใหม่บันทึกไว้เมื่อ 30-9-2563
ขอบคุณกูเกิลแมปค่ะ


Create Date : 18 ตุลาคม 2563
Last Update : 18 ตุลาคม 2563 15:38:40 น.
Counter : 976 Pageviews.

18 comments
ทริปปีใหม่พัทยา ผ่าโอมิครอน จันทราน็อคเทิร์น
(21 ม.ค. 2565 09:41:36 น.)
🚘ขึ้นเขาใหญ่🚘 โอน่าจอมซ่าส์
(22 ม.ค. 2565 13:48:59 น.)
ตาก - ไอติมป้าแต๋ว tuk-tuk@korat
(21 ม.ค. 2565 15:41:42 น.)
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช แมวเซาผู้น่าสงสาร
(21 ม.ค. 2565 13:17:40 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณnonnoiGiwGiw, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณหอมกร, คุณกะว่าก๋า, คุณเริงฤดีนะ, คุณtoor36, คุณhaiku, คุณสองแผ่นดิน, คุณSleepless Sea, คุณธนูคือลุงแอ็ด, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณmariabamboo, คุณTurtle Came to See Me, คุณMDG, คุณเนินน้ำ, คุณnewyorknurse

  
เที่ยวช่วงนร้ได้ฟิลฝนๆชุ่มฉำดีจังพี่..
จากบล็อก.. น้องก็ชอบกินแกงโฮ๊ะเหมือนกันค่ะ​ อิอิ
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 18 ตุลาคม 2563 เวลา:17:06:00 น.
  
สวัสดี จ้ะ น้องตุ๊ก

ตามน้องตุ๊กมาไหว้พระที่วัดแหลมลี่ จ้ะ
ตุ๊ก อธิบายเส้นทางได้ละเอียด ให้ความรู้
เกี่ยวกับ เส้นทางต่าง ๆ ประวัติความเป็นมา
ของสถานที่ที่กล่าวถึง ได้ความรู้ดีมาก จ้ะ
วัดแหลมลี่ มีองค์พระพุทธรูปงดงาม
หลายองค์ พระนอน งามมากนะ
โหวดหมวด ท่องเที่ยว
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 18 ตุลาคม 2563 เวลา:18:33:50 น.
  
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ขับรถเที่ยวหน้าฝนด้วยความระมัดระวังค่ะพี่ตุ๊ก

โดย: หอมกร วันที่: 18 ตุลาคม 2563 เวลา:18:53:11 น.
  
เป็นวัดที่ดูสงบร่มรื่นมากเลยครับพี่ตุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 ตุลาคม 2563 เวลา:19:26:45 น.
  
ถนนสองข้างทางวันนี้ต้นไม้เต็มไปหมดเลย เขียวชอุ่มดี

วัดวัดดูร่มรื่นดีครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 18 ตุลาคม 2563 เวลา:21:54:07 น.
  
ชอบความเงียบของป่าจัง
โดย: ธนูคือลุงแอ็ด วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:1:01:19 น.
  
แพร่เป็นจังหวัดที่ยังไม่เคยไปเยือนเลยแฮะ ช่วงนี้ฝนเยอะยังไม่ค่อยน่าออกไปไหนไกลๆ เท่าไหร่นิ รอหน้าหนาวก่อนละกันจะไปเยือน
โดย: fevestival (สมาชิกหมายเลข 6023213 ) วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:2:11:45 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:3:30:17 น.
  
ไปแอ่วในฤดูฝน ดูเขียวงามสดใสเนาะ

...
หันแผนที่ ศรีสัขชนาลัย กับเวียงเถิน อยู่
ระนาบเดียวกัน ถ้ามีถนนตัดไปหากันคง
จะมีแต่ยังบ่าหัน.. ผมยังกึ๊ดว่ามันไกลกัน
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:5:52:47 น.
  

สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:6:56:23 น.
  
สวัสดีครับ

แวะมาอีกครั้ง ไปเที่ยวด้วยนะครับ
ขอบคุณที่แวะไปครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:12:27:09 น.
  
ต้นปีกะว่าจะไปแพร่ครับ แล้วคงเลยไปน่านซักวันาสองวันด้วย
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:14:32:05 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยคนค่า บรรยากาศเขียวชอุ่ม ดูร่มรื่นมากเลยค่า
โดย: Emmy Journey พากิน พาเที่ยว วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:16:05:22 น.
  
สวัสดีครับ
ขอบคุณที่แวะไปครับ
บทกลอนเพราะมากครับ ชอบๆครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:17:04:01 น.
  
tuk-tuk@korat Travel Blog


เขาสวย นาสวย วัดสวย น่าเดินทางจังค่ะ
โดย: mariabamboo วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:18:33:18 น.
  
ตามมาไหว้พระเช่นเคยค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:21:30:16 น.
  

มาเที่ยวด้วยค่ะ
บรรยากาศ​ ธรรมชาติสวยจริงๆ
โดย: newyorknurse วันที่: 20 ตุลาคม 2563 เวลา:2:56:36 น.
  
เดี๋ยวนี้ มีเส้นทางจากทุ่งเสลี่ยม ขึ้นไป อ ลอง ได้เลยหรือครับ?
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 20 ตุลาคม 2563 เวลา:15:21:53 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 146 คน [?]

บทความทั้งหมด