พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง สุโขทัย ... เทศกาลชมฟรีตามคำสั่ง คสช.เพราะมาจากสวรรคโลก ไปเมืองเก่าสุโขทัย

ข้ามแม่น้ำยมที่บายพาส
เขาหลวง เกี่ยวเมฆติด
เลี้ยวซ้ายเข้าเมืองเก่า
เข้าประตูเมืองทิศเหนือ
เข้าเมืองเก่าสุโขทัย
สกายแลปหวันโลกเป็นแบบสามล้อ ถูกดัน

สกายแลบโขทัยเป็นแบบสองแถว ถูกดัน
แวะพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ รามคำแหง
พระนารายณ์ที่สุโขทัย

มี 4 กร ถือ จักร หอยสังข์ ดอกบัว คฑา
ปฏิมากรรมสำริด ทรงเครื่องแบบกษัตริย์

แสดงถึงใช้ในการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกษัตริย์
รูปเคารพของเทพ 4 องค์
พบที่ผาตาแดง ... ในกำแพงเมืองเก่าสุโขทัย ทิศเหนือ

แสดงว่าชุมชนนี้มีผู้นับถือศาสนาฮินดูปะปน
ทับหลัง นารายณ์บรรทมสินธุ์

พระพรหมกำเนิดจากดอกบัวที่ผุดขึ้นมาจากสะดือพระนารายณ์

ขณะบรรทมบนอนันตนาคราช ... นาคเจ็ดเศียร ในเกษียรสมุทร

เท้าพาดบนตักพระลักษมีพระชายา

พบที่วัดศรีสวาย ... ในกำแพงเมืองเก่าสุโขทัย

แสดงว่าชุมชนนี้มีผู้นับถือศาสนาฮินดูปะปน


พบที่โบราณสถานเขาปู่จา
เขาปู่จา เป็นโบราณสถานในถนนพระร่วง ... ถนนโบราณ

ที่เชื่อมเมือง กำแพงเพชร (ชากังราว) เมืองเก่าสุโขทัย เชลียง ศรีสัชนาลัย

ทีแรกว่าจะแวะ แต่เมื่อเปิดกูเกิลสตรีทวิวดู พบว่าต้องเดินขึ้นไปจึงงดไว้ก่อน
ปูนปั้นต่าง ๆ
หินบดยา ... ใหญ่มาก คงเป็นอโรคยาศาลาใหญ่ คนไข้เยอะ
จำไม่ได้


พระร่วง พระลือ

เดิมจำหลักจากงาดำของช้างเผือก ศิลปะสุโขทัย

ต่อมามีการหล่อด้วยสำริด ศิลปะอยุธยา

ลักษณะประทับยืนตรง ยกพระหัตถ์ทั้งสองตั้งเสมอพระอุระ

ทรงพระมาลาที่ชาวบ้านเรียกว่าหมวกชีโบ

ครองจีวรคลุมยาวถึงพระชงฆ์

จากกุฏิพระร่วง วัดพระบรมธาตุเชลียง ศรีสัชนาลัย

@ ตำนานพระร่วงพระลือ @

พระร่วงกษัตริย์ผู้ครองกรุงสุโขทัย

มีพระบิดาเป็นมนุษย์พระมารดาเป็นนางนาค

พระบิดาเดิมครองนครหริภุญไชย ทรงพระนามว่าอภัยคามมะนี

ท่านได้ไปจำศีลภาวนาอยู่บนภูเขาแห่งหนึ่ง

ได้มีนางนาคจำแลงกายเป็นมนุษย์ขึ้นมาเที่ยวเล่น

ได้พบพระยาอภัยคามมะนีแล้วเกิดรักใคร่กัน

ได้อยู่ร่วมกันเป็นเวลาเจ็ดวัน นางนาคก็กลับสู่เมืองบาดาล

เมื่อใกล้คลอดบุตรจึงได้ไปยังภูเขาที่เคยพบพระยาอภัยคามมะนี

คลอดบุตรชาย แล้ววางบุตรบนผ้ากัมพล

พร้อมทั้งวางพระธำมรงค์ที่ได้รับประทานมา

อธิษฐานขอให้พ่อลูกพบกัน แล้วกลับไปบาดาล

พรานป่าผู้หนึ่งมาพบทารกจึงนำไปเลี้ยง

กุมารเจริญวัยขึ้น เป็นผู้มีบุญญาธิการ มีวาจาสิทธิ์

วันหนึ่งพระยาอภัยคามมะนี

มีพระราชประสงค์จะสร้างพระราชนิเวศน์เพิ่มเติม

พรานป่าก็ได้พาบุตรบุญธรรมไปร่วมตัดไม้ด้วย

กุมารก็แสดงฤทธิ์ด้วยการใช้วาจาสิทธิ์ให้ได้ไม้มาโดยไม่ต้องลงแรงตัด

บางตำนานก็ว่า นอนอยู่แต่มีเงาบังร่มให้ตลอด

เมื่อเป็นผ้า และแหวนก็ทราบว่าเป็นโอรส ตั้งชื่อให้ว่าอรุณกุมาร

และมีน้องต่างพระมารดาคือ เจ้าฤทธิกุมาร

เจ้าอรุณกุมารอภิเษกกับธิดาเจ้าเมืองศรีสัช ... ครองสุโขทัย ศรีสัช ... พระร่วง

เจ้าฤทธิกุมารอภิเษกธิดาเจ้าครองนครเชียงใหม่ ... ครองเชียงใหม่ ... พระลือ
ข้าวตอกพระร่วง

พบมากบริเวณเขาพระบาทใหญ่ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

เป็นแร่โลหะชนิดหนึ่งที่ชื่อ แร่ไพไรต์

ตำนานว่า

พระร่วง เจ้าเมืองของสุโขทัยเมื่อครั้งโบราณกาล ที่ได้ออกผนวช

ในวันตักบาตรเทโวบนลานวัดเขาพระบาทใหญ่ ได้ฉันภัตราหารเสร็จ

จึงโปรยข้าวก้นบาตรข้าวลงบนลานวัด และทรงอธิษฐานว่า

"ขอตอกดอกไม้นี้กลายเป็นหินชนิดหนึ่งและมีอายุยั่งยืนนานชั่วลูกชั่วหลาน"
กรุพระ
แผ่นปิดกรุพระ อันขวาจากวัดพระบรมธาตุ

เป็นรูปบัวแปดกลีบ
พระพิมพ์ที่ไม่เคยเห็นคือ แบบที่เป็นแผ่นทอง


พระพุทธรูปศิลปะ ลพบุรี
ปางนาคปรก และ ปางสมาธิในซุ้มนาควัดศรีชุม สุโขทัย
ที่เรารู้จักกันดี คือพระอจนะ

ในภาษาบาลีว่า อจละ = ผู้ไม่หวั่นไหว มั่นคง
ในสมัยอยุธยา สมเด็จสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ให้หัวเมืองต่าง ๆเลิกส่งส่วยให้พม่า

แต่เมืองเชลียง ( สวรรคโลก) ที่ไม่ยอมทำตามพระราชโองการ

จึงนำทัพเสด็จมาปราบเมืองเชลียง

มีการมาชุมนุมทัพที่วัดศรีชุมก่อนที่จะไปตี

แต่เพราะเป็นการรบระหว่างคนไทยกับคนไทยด้วยกัน

สมเด็จพระนเรศวรจึงสร้างกำลังใจให้กับทหาร

โดยให้ทหารขึ้นไปทางด้านหลังองค์พระ

และพูดให้กำลังที่จะต่อสู้ เกิดเป็น ตำนานพระพูดได้ที่วัดศรีชุม
ทางขึ้นอยู่หลังประตูบานซ้าย
ภายในอุโมงค์มณฑป

พบจารึกวัดศรีชุม จารึกบนแผ่นเสมาหินดินดาน สองด้าน

ที่จารึกโดย พระศรีสัทธาราชจุฬามุณี สังฆราชแห่งเมืองสุโขทัย

เล่าเรื่องราชตระกูล และประวัติที่ผ่านมา

ทำให้ได้มาซึ่งความรู้เรื่องการสถาปนาเมืองสุโขทัย
ขอเล่าคร่าวจากที่นักวิชาการหลายท่านสรุป ๆ ว่า


พ่อขุนนาวนำถมทรงปกครองเมือง เชลียง - สุโขทัย ... สวรรคโลก - สุโขทัย

มีโอรสคือ

1. พ่อขุนผาเมือง ครองเมืองบางยาง ... นครไทย

อภิเษกกับธิดาเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระนางสิงขรมหาเทวี

2. นางเสือง อภิเษกกับ พ่อขุนบางกลางหาว ครองเมืองราด ... อุตรดิตถ์ ?

3. พระยารามคำแหงพระราม

มีโอรสชื่อ ขุนศรีสัทธา

พระโอรสองค์หนึ่งของขุนศรีสัทธาสิ้นพระชนม์แต่ยังเยาว์

จึงออกบวช และออกธุดงค์ไปถึงลังกา

ภายหลังเป็นพระศรีสัทธาราชจุฬามุณี รัตนลังกาทวีป

พระสังฆราชเมืองสุโขทัย


พ่อขุนนาวนำถมสิ้นพระชนม์

ขอมสบาดโขลญลำพง ที่อยู่ในเมืองสุโขทัยตั้งตัวเป็นใหญ่ ... ขอมมีอำนาจ

ผ่านมาอีกร่วม หลายสิบปี

พ่อขุนผาเมือง และพ่อขุนบางกลางหาวได้ต่อสู้ไล่ขอมออกไป

พ่อขุนผาเมืองขึ้นครองอาณาจักรสุโขทัย ... พ่อขุนศรีอินทราทิตย์


*


มีเรื่องเล่าจากการไปเที่ยวเพชรบูรณ์

ต่ออีกนิดว่า ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

พระพุทธรูปคือ พระพุทธมหาธรรมราชา

เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัยลพบุรี หล่อด้วยทองสำริด

ที่ พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด

ได้รับพระราชทานจาก พระเจ้าชัยวรมันที่ 7

หลังจากพ่อขุนผาเมือง และ พ่อขุนบางกลางท่าว ตีสุโขทัยคืนจากขอม

พระนางสิงขรมหาเทวี แค้นเคือง

ถึงกับเผาเมืองราด และ กระโดด แม่น้ำป่าสักฆ่าตัวตาย

เสนาอำมาตย์ ต้องอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงแพ

หนีไฟล่องไปตามแม่น้ำป่าสัก

เพราะความคดเคี้ยว และ เชี่ยวกราก

แพจึงแตก จนองค์พระจมดิ่งลงสู้ก้นแม่น้ำหายไป

กระทั่งต่อมาชาวประมงได้ไปพบ

ว่าเห็นมาดำผุดดำว่าย และได้งมขึ้นมา

ปัจจุบันประดิษฐานไว้ที่วัดไตรภูมิ อ.เมือง เพชรบูรณ์


*

พบรอยพระพุทธบาทสลักบนหิน ในอุโมงค์
พบลายจาร บนแผ่นศิลา เล่าเรื่องพระเจ้าห้าร้อยชาติ

บนช่องผนังมณฑป แผ่นศิลาขนาดไม่เท่ากันจึงอาจจารมากกว่าหนึ่งเรื่อง

และบางแผ่นก็ลบเลือน

ที่ทราบว่า 500 เรื่อง

เพราะแผ่นสุดท้ายอ่านได้ว่า เขียนมาแล้ว 500 ชาติ


ได้บันทึกลวดลายไว้แบบนี้
และได้ทำคำบรรยาย และจำลองไว้


เข้าไปดูอุโมงค์จำลองกัน
ชมนานครัน ท่านอยากเข้าส้วมกันไหม

หิน หรือไม้ ดี ?
ท่อน้ำ และ สรีดภงส์ หรือทำนบพระร่วง

ทำนบพระร่วง

เพราะกษัตริย์สุโขทัยพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเป็นผู้สร้างขึ้น

ถือว่าเป็นของที่พระร่วงทำขึ้น ... เกิดขึ้นด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระร่วงทั้งสิ้น

สรีดภงส์ = ทำนบพระร่วง = คันดินกั้นน้ำ

อยู่ระหว่างเขาพระบาทใหญ่และเขากิ่วอ้ายมา

มีระบบชักน้ำไปตามคลองส่งน้ำลำเลียงไปตามคลองสู่กำแพงเมืองเก่า

แล้วน้ำจะไหลเข้าสู่สระตระพังเงินสระตระพังทอง

เพื่อใช้สอยในเมืองและพระราชวังในสมัยสุโขทัย
การได้ไปสถานที่จริงก่อน

ตามด้วยการชมพิพิธภัณฑ์

ทำให้จินตนาการถึงอดีตแจ่มชัด

ราวกับเข้าไปในทวิภพ

ปิดท้ายด้วยวัดสระศรี ... เจดีย์ทรงสุโขทัย

ตระพัง (สระ) กวน
Create Date : 18 กรกฎาคม 2557
Last Update : 7 มกราคม 2562 15:05:54 น.
Counter : 149 Pageviews.

22 comments
Japan Trip 18 - 25 May 2019 -- สวน Kenrokuen สายหมอกและก้อนเมฆ
(8 ต.ค. 2562 15:24:24 น.)
wheelchair so easy!!! สมาชิกหมายเลข 5530793
(8 ต.ค. 2562 23:09:08 น.)
โคราช - เชียงใหม่ ... วันเดียว tuk-tuk@korat
(8 ต.ค. 2562 13:55:35 น.)
สายเขียว เที่ยว “ธรรมชาติ” ออกไปกอดป่าเขา และสัมผัสลมหนาวสุดฟิน สมาชิกหมายเลข 5518089
(5 ต.ค. 2562 13:49:26 น.)
  
ตามติดคุณตุ๊กไปชมพิพิธภัณฑ์

จริงด้วยค่ะ เวลาเข้าไปในสถานที่จริงในอดีต
เราจะมโนย้อนราวกับเข้าไปในทวิภพเช่นกัน
อินแบบทีวีเลยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog
โดย: tui/Laksi วันที่: 18 กรกฎาคม 2557 เวลา:8:23:08 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ ศิลปะในยุคนั้นไปทางแนวขอมทั้งนั้นเลย มีประวัติที่น่าสนใจแทรกอยู่ด้วย

โห เพิ่งจะรู้ว่าสมัยนั้นเรามีระบบการลำเลียงน้ำเข้าไปใช้ในตัวเมืองด้วย
โดย: กาบริเอล วันที่: 18 กรกฎาคม 2557 เวลา:10:33:52 น.
  
โหวตหมวดความรู้ให้ค่ะ

เป็นที่ที่เรายังไม่เคยเข้าไปเลยค่ะ อยากไปจัง

จริงค่ะ อาหารอิสานแท้ เค็มนำ แหะๆ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 18 กรกฎาคม 2557 เวลา:13:02:59 น.
  
ทำไมตอนผมไปเค้าห้ามถ่ายรูปอ่ะ
โดย: ปลาทอง สมองน้อย วันที่: 18 กรกฎาคม 2557 เวลา:13:40:20 น.
  
ภาพปิดสวยค่ะพี่ตุ๊ก

และ การได้ฟังพี่ตุ๊กเลคเชอร์ พร้อมภาพ ก็รู้สึกให้อยากไปเยือนในบัดดลค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 18 กรกฎาคม 2557 เวลา:20:41:08 น.
  
ผมชอบเลยไปเหนือสุด ไม่เคยแวะกลางทางซะที

อยากจะหาเวลาแวะซักวันสองวันอยู่เหมือนกัน มีที่เที่ยวเยอะเลยครับ
โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 19 กรกฎาคม 2557 เวลา:0:47:00 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 19 กรกฎาคม 2557 เวลา:1:54:25 น.
  

ตามมาเที่ยวด้วยค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ซองขาวเบอร์ 9 Funniest Blog ดู Blog

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

newyorknurse


โดย: newyorknurse วันที่: 19 กรกฎาคม 2557 เวลา:8:10:34 น.
  
อยากไปวัดศรีชุมค่ะ ใครๆ ก็ถึงแล้ว


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 19 กรกฎาคม 2557 เวลา:11:06:26 น.
  
เป็นการบันทึกภาพที่สวยงามมากเลยครับคุณตุ๊ก....เสริมนิดหนึ่งครับ....

ที่วัดศรีชุมสมัยก่อนตอนผมเด็กๆช่วงนั้นปี2516 ผมก็มาเที่ยวที่นี่ด้านซ้ายของประตูเป็นอุโมงค์ขึ้นไปข้างบน สมัยก่อนเขาให้ขึ้นเดี๋ยวต้องขออนุญาตเป็นหมู่คณะครับ ส่วนขวาของประตูก็จะมีอุโมงอีกหนึ่งที...แต่เดี๋ยวนี้เขาปิดไปแล้ว ชาวบ้านเขาคุยกันว่าอุโมงด้านขวานี้ออกไปนอกกำแพงเมืองสุโขทัย และสมัยก่อนรอบองค์พระเขาให้เดินรอบได้....แต่เดี๋ยวนี้เขาปิดไม่ให้เดินครับ....
โดย: NFL วันที่: 19 กรกฎาคม 2557 เวลา:12:16:56 น.
  
ตามมาเที่ยวกับพี่ตุ๊ก ได้ความรู้หลากหลายเลยค่ะ
ของเก่าแก่สมบัติของชาติทั้งนั้นบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 19 กรกฎาคม 2557 เวลา:17:28:20 น.
  
จองที่ไว้ก่อนนะเพื่อน
อยู่บ้านป่า เน็ตช้ามาก ภาพค่อยๆ
ขึ้น หน้าจอเต้นระบำ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 19 กรกฎาคม 2557 เวลา:20:11:43 น.
  
เห็นแล้วอยากไปอีกจริงๆ ถ้าไปอีกผมจะเอาโมเดลไปถ่ายรูปทำเป็นเหมือนคณะทัวร์ตัวน้อยท่องเที่ยวเลย

พูดถึง ชมฟรีตามคำสั่ง คสช. ที่กทม. สวนสัตว์เขาดินก็เปิดชมฟรีด้วย แต่ผมดันไม่ว่างพอดีนี่สิ 555

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 19 กรกฎาคม 2557 เวลา:22:22:58 น.
  
สวัสดีค่า พี่ตุ๊ก ^^
นุ่นเคยไปตอนเด็กๆแล้วค่ะ
จำแทบไม่ได้ แต่ตอนนั้นไปลอยกระทง
คนเยอะมากๆเลยค่ะ
มีแสงสีเสียงตอนกลางคืนด้วย สวยมาก

สิบปีผ่านไป เหมือนว่าจะยังเหมือนเดิม
ดูสงบร่มรื่นมากเลย

ขอบคุณสำหรับภาพสวยๆ ข้อมูลดีๆค่า

โดย: lovereason วันที่: 19 กรกฎาคม 2557 เวลา:23:28:19 น.
  

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ตามมาเที่ยวด้วยค่ะคุณตุ๊ก
ชอบเที่ยวสถานที่แบบนี้ค่ะ
สมัยก่อนจะไปเที่ยวสถานที่แบบนี้บ่อย ๆ
แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีโอกาสได้ไปเลย ขอเข้า
มาชมที่บล็อกนี้ก็แล้วกันนะคะ
โดย: AppleWi วันที่: 19 กรกฎาคม 2557 เวลา:23:57:39 น.
  
ไม่เคยเข้าไปชมเลยครับ อยู่แถวกำแพงเพชรตั้งหลายปี
โดย: wicsir วันที่: 21 กรกฎาคม 2557 เวลา:10:10:14 น.
  
ปลายปีนี้ไปออกทริปกำแพงเพชร ต้องให้เพื่อนพาแวะไปเที่ยวมั่งแล้วครับ..
โดย: cdes วันที่: 21 กรกฎาคม 2557 เวลา:13:01:01 น.
  
ดีจังค่ะเปิดให้เข้าชมฟรี แต่ถ่ายรูปได้ด้วย
บางพิพิธภัณธ์ไม่ยอมให้ถ่ายภาพเลย
เหมือนตอนที่มิลไปน่านก็ไม่ได้ถ่ายภาพด้านในค่ะ
โดย: มิลเม วันที่: 23 กรกฎาคม 2557 เวลา:18:56:18 น.
  
ตามมาเที่ยวชมค่ะ น่าไปมากๆ เลย
โดย: sawkitty วันที่: 25 กรกฎาคม 2557 เวลา:16:44:34 น.
  
ด้วยความเคารพ รบกวนนิดนึงครับ...

ตามปกติ เวลาเราเข้าไปตาม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เค้าจะเข้มงวดห้ามถ่ายภาพเด็ดขาด

ซึ่งที่นี่ผมเคยไปมาแล้ว เค้าก็ห้ามถ่ายภาพ

ไม่ทราบว่าท่าเจ้าของบล๊อค...ได้ขอนุญาต หรือ
ว่าเค้าเปิดให้ถ่ายภาพได้ครับ...

ขอบคุณครับ
โดย: dodoman IP: 171.96.247.105 วันที่: 17 เมษายน 2558 เวลา:22:24:38 น.
  
ถามทุกครั้งค่ะ ตอนนี้ท่านให้ถ่ายภาพได้ในบางตำแหน่ง ห้ามใช้แฟลทและห้ามทำท่าพิลึกพิลั่นค่ะ
ที่ห้ามถ่ายภาพเด็ดขาดก็ชั้นสองของพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา จะเกี่ยวกับลวดลายของทองโบราณ จะห้ามขาดค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 19 เมษายน 2558 เวลา:20:49:24 น.
  
และ
ทางพิพิธภัณฑ์ทุกแห่งแม้จะเข้าชมฟรี
แต่ทุกแห่งทุกห้องจะมีเจ้าหน้าที่ตามเข้ามาดูแล
แม้จะมีเราแค่คนสองคนที่เข้าชม
และถ้าหากเราสนใจอยากได้ความรู้
ท่านจะกรุณาเล่าให้ฟัง อย่างเต็มความสามารถ
ชื่นชมในความกรุณาของท่านเจ้าหน้าที่มากค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 19 เมษายน 2558 เวลา:21:11:26 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]

บทความทั้งหมด