วัดเจ็ดยอด เจียงใหม่เจ้า เปิ่นมีจื่อว่า วัดโพธารามมหาวิหาร

วัดเจ็ดยอดสร้างโดยพระเจ้าติโลกราช

กษัตริย์อาณาจักรล้านนาองค์ที่ 9 ราชวงศ์เม็งราย

โดยโปรดให้หมื่นด้ามพร้าคด


***


พระสหายเมื่อตอนพระเยาว์

ที่เคยให้สัตย์ปฏิญาณกันว่า

เมื่อพระองค์ได้เป็นพญาจะทรงชุบเลี้ยงให้เป็นเสนาใหญ่

ต่อมาด้ามพร้าคดติดตามอาจารย์มหาเถรไปศึกษาที่เมืองลังกา และตักสิลา

หลังจากเรียนจบศาสตรศิลป์แล้วจึงกลับมาเมืองเชียงใหม่

ที่เชียงใหม่มีถนนชื่อ หมื่นด้ามพร้าคด


***

เป็นนายช่างทำการก่อสร้างอาราม

ด้วยประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธที่เคารพนับถือต้นโพธิ์

เพราะเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์เมื่อครั้งตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จึงถือว่าการเคารพกราบไหว้ต้นโพธิ์

เป็นการถวายความเคารพแก่พระพุทธองค์เช่นกัน

พระเจ้าติโลกราชจึงให้ข้าราชบริพารไปตัดเอากิ่งตอนต้นโพธิ์จากวัดป่าแดงหลวง

ซึ่งเป็นต้นโพธิ์จากศรีลังกามาปลูก

ตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัด “โพธารามมหาวิหาร”
*สร้างเจดีย์ 7 ยอดเลียนแบบโลหะปราสาทที่ลังกา *


ชั้นล่างเป็นวิหารหรือห้องโถงประดิษฐานพระประธานหลวงพ่อใหญ่ด้านหลังหรือทิศตะวันตกของมหาวิหารมี

พระพุทธรูปปางมารวิชัยอยู่ในซุ้มหลังคาเป็นยอดเจดีย์ 7 ยอด

องค์เจดีย์องค์ใหญ่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้านในซุ้ม

ทิศตะวันออกของเจดีย์สี่เหลี่ยมยังมีเจดีย์ทรงระฆังอีกสององค์

รวมเป็นเจดีย์เจ็ดองค์ คือเจ็ดยอดเจดีย์สี่เหลี่ยมบริวารทั้งสี่มุมนั้นมีซุ้มที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่องค์

ประติมากรรมปูนปั้นรูปเทวดายืนพนมมือเพื่อพิทักษ์พระมหาโพธิ์เจดีย์

อาภรณ์ต่าง ๆ ที่ประดับจะไม่มีลักษณะซ้ำกัน

เป็นสถาปัตยกรรมสมัยพระเจ้าติโลกราช

และเป็นต้นแบบการให้อิทธิพลแก่สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

ในที่อื่น ๆ ที่สร้างต่อมาด้วย

ลายปูนปั้นรูปดอกไม้ และก้านเปลวเป็นลายเมฆไหล

ประดับฉากหลังของรูปเทวดายืนประนมมือ

แสดงถึงแบบอย่างลวดลายที่ได้รับอิทธิพลศิลปะจีน

ซึ่งแฝงเข้ามาในรูปเครื่องลายครามจีน ในสมัยราชวงศ์หงวน ( ประมาณพ.ศ. 1803-1991 ) และราชวงศ์เหม็ง ( ประมาณ พ.ศ. 1911-2187 )

และล้านนาได้นำมาดับแปลงใหม่จนกลายเป็นแบบอย่างเฉพาะตัว

*มหาวิหาร หมายถึง “วิหารหลวง”*

พระเจ้าติโลกราชเคยใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประชุมปราชญ์แห่งล้านนา

ผู้ที่แตกฉานในพระสูตร พระวินัย และอภิธรรม

ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก


ปัจจุบันเหลือแต่ฐานเสามหาวิหารให้เห็นอยู่จำนวน 42 ต้นวิหารใหม่ปัจจุบันสร้างอยู่ด้านหน้าฐานมหาวิหารเดิม
*หลังจากที่พระเจ้าติโลกราชได้สร้างพระมหาเจดีย์เจ็ดยอดเรียบร้อยแล้ว

ทรงโปรดให้สร้างสัตตมหาสถาน

คือสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ 7 แห่ง ที่พระองค์ได้ประทับ 7 สัปดาห์ หลังตรัสรู้

ไว้ใกล้เคียงกับพระมหาเจดีย์นั้น


คือ


1. โพธิบัลลังก์

ที่โคนต้นศรีมหาโพธิ์ ... ที่ทรงตรัสรู้

พระพุทธรูปปางสมาธิเป็นสัญลักษณ์ ... วันพฤหัสบดีที่จริงอยู่อีกด้านของโพธิ์ต้นนี้

2. อนิมิสเจดีย์

ทรงประทับยืน ณ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโพธิบัลลังก์

เพ่งไปยังต้นศรีมหาโพธิ์

ทรงพิจารณาทศบารมีธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้

มาเพื่อเป็นการสำนึกในกตัญญูธรรม

มีพระพุทธรูปปางถวายเนตร ( พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ข้างหน้าระหว่างพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมอยู่บนพระหัตถซ้าประทับยืนเพ่ง ) เป็นสัญลักษณ์ ... วันอาทิตย์

3. รัตนจงกรมเจดีย์

ทรงเสด็จออกจงกรม เป็นเวลา 7 วัน

หลังจากได้แสดงกตัญญูธรรมโดยการเพ่งต้นศรีมหาโพธิ์

พระพุทธรูปปางเดินจงกรม หรือ ปางลีลา เป็นสัญญลักษณ์ ... วันอังคาร

4. รัตนฆรเจดีย์

เทวดาเนรมิตเรือนแก้วทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโพธิบัลลังก์

ให้พระพุทธเจ้าประทับนั่งเสวยวิมุตติผลสมาบัติสุข

ทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิฎกตลอด 7 วัน

ทรงเห็นว่าเป็นธรรมที่มีความหมายสุขุมละเอียด

ทรงบังเกิดความท้อพระทัยว่าคนที่จะเจ้าใจมีน้อย

พระทัยหนึ่งจึงเกิดความมักน้อยว่าจะไม่แสดงธรรมเพื่อโปรดใครเลย

มีพระพุทธรูปปางรำพึง ( ประทับยืนมือกุมอก ) เป็นสัญลักษณ์ ... วันศุกร์

พระดำรินี้ได้ทราบไปถึงพระพรหมในเทวโลก

พระพรหมจึงพร้อมด้วยเหล่าเทวดา

จึงลงมากราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรม"

ตอนพรหมลงมาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมโปรดชาวโลกนี้

กวีท่านแต่งเป็นภาษาบาลีไว้ว่า


"พรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ
กตฺอญฺชลี อนฺธิวรํ อยาจถ
สนฺตีธ สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา
เทเสตุ ธมฺมํ อนุกมฺปิมํ ปชํ"


แปลว่า


"ท้าวสหัสบดีพรหม ประณมกรกราบอาราธนาพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐว่าสัตว์ในโลกนี้ ที่มีกิเลสบางเบาพอที่จะฟังธรรมเข้าใจนั้นมีอยู่ ขอพระองค์ได้โปรดแสดงธรรมช่วยเหลือชาวโลกเทอญ"


และที่สุด พระองค์ท่านได้พิจารณาว่าคนมีระดับสติปัญญาเหมือนบัว 4 เหล่า

ก็ทรงอธิษฐานว่า

จะแสดงธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์

และตั้งพุทธปณิธานที่จะดำรงพระชนม์อยู่

จนกว่าจะได้อยู่ประกาศพระพุทธศาสนาให้แพร่หลาย

สำเร็จประโยชน์แก่ชนทุกหมู่เหล่า

5. อชปาลนิโครธ

อชปาลคือต้นไม้ที่คนมาเลี้ยงแพะอยู่ คือต้นไทร

อยู่ทางทิศตะวันออกของโพธิบัลลังก์

ทรงนั่งสมาธิเสวยวิมุตติสุขใต้ต้นไม้อชปาลนิโครธเป็นเวลา 7 วัน

ตอนนี้มีผู้ได้แต่งเติมภายหลังว่ามีธิดาพญามารมาล่วงล่อ

คือ นางตัณหา ( ความอยาก ) นางราคะ ( ความใคร่ , กำหนัด ) และนางอรดี ( ความริษยา )

มีพระพุทธรูปปางห้ามมาร ( ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ซ้ายวางหงาย อยู่บนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวายกขึ้นป้องเสมอพระอุระ (อก) แสดงอาการห้าม ) เป็นสัญลักษณ์


เป็นต้นไทรที่อยู่ด้าน หน้าวิหารใหม่

ซ้ายมือของรูปนี้ เวิ้งที่วงไว้

และ


ที่เจดีย์กู่แก้ว

เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตกรมทางหลวง ข้างสระมุจลินทร์

สร้างในสมัยใดและใครเป็นผู้สร้างไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด

สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอชปาลนิโคตธเจดีย์

6 . มุจจลินท์เจดีย์

ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขที่ร่มมุจจลินท์ หรือต้นจิก ริมสระ

ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นศรีมหาโพธิ์เป็นเวลา 7 วัน

เกิดฝนตก จึงมีพญานาคมาขนดและแผ่พังพานปกพระพุืทธเจ้า

มีพระพุทธรูปปางนาคปรก เป็นสัญลักษณ์ ... วันเสาร์


7. ราชายตนเจดีย์

ได้เสด็จมาประทับนั่งสมาธิเสวยใต้ต้นราชายตนพฤกษ์ หรือไม้เกด

อยู่ทางทิศใต้ของต้นศรีมหาโพธิ์ เป็นเวลา 7 วัน

ในเวลาเช้าพระอินทร์ได้นำเอาผลสมอเข้าไปถวายพระองค์ ทรงรับด้วยมือขวา

มีพระพุทธรูปปางเสวยลูกสมอ เป็นสัญลักษณ์

อันนี้เราพลาดเองตอนไปหาไ่ม่เจอ*เมื่อพระเจ้าติโลกราชสวรรคต

ได้ถวายพระเพลิงพระบรมศพที่บริเวณที่ตั้งพระอุโบสถ

และสร้างสถูปบรรจุพระอัฐิไว้

สถูปก่ออิฐถือปูน ทรงมณฑปสี่เหลี่ยมย่อมุมมี

ซุ้มคูหาเป็นจตุรมุข หลังคาทรงบัวกลม

ส่วนเครื่องยอดต่อขึ้นไปก่อเป็นสถูปทรงระฆังกลมพระเจ้าเมืองแก้วพระโอรสของพระเจ้ายอดเชียงราย

( พระเจ้ายอดเชียงรายครองราชย์ต่อพระเจ้าติโลกราช )

ได้ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้ายอดเชียงราย

ขึ้นในบริเวณวัดเจ็ดยอดเช่นเดียวกับพระบรมศพของพระเจ้าติโลกราช

และโปรดให้สร้างพระอุโบสถหลังแรกขึ้นในบริเวณพื้นที่จิตกาธาน พ.ศ. 2045


.
เห็นฐานเดิมของพระอุโบสถ และ อุโบสถที่สร้างใหม่แล้วหดหู่มากหลังพระอุโบสถ

ด้านทิศตะวันออกฝังเข้าไปในตัวมณฑป

มีซุ้มคูหาประดิษฐานพระแก่นจันทร์ ... ว่างเปล่า


ปิดท้ายด้วย

บ่อน้ำโบราณในวัด

ลึกนับจากในรูป ประมาณ 30-40 ชั้นของความหนาของอิฐ
และซุ้มประตูโขง

Create Date : 15 มิถุนายน 2555
Last Update : 9 กรกฎาคม 2555 10:11:31 น.
Counter : 4944 Pageviews.

20 comments
+ ซิลเวอร์เลค & สวิสชิพฟาร์ม พัทยา (เลียบทะเลตะวันออก 03) + wicsir
(17 ต.ค. 2562 08:08:05 น.)
เมืองเพชรบุรี อดีตที่มีชีวิต ชีริว
(12 ต.ค. 2562 11:37:17 น.)
แกรนด์แคนยอนเกาะนางคำ ดินแดนแสนลึกลับที่เพิ่งถูกค้นพบ สมาชิกหมายเลข 5519446
(9 ต.ค. 2562 10:25:28 น.)
ทนายอ้วนชวนเที่ยวเมืองรถม้า - วัดพระธาตุจอมปิง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ทนายอ้วน
(8 ต.ค. 2562 20:16:19 น.)
  
ยังไม่เคยไปเลยค่ะ

ขอบคุณที่นำมาแนะนำ
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 15 มิถุนายน 2555 เวลา:17:54:57 น.
  
ขอบคุณสำหรับภาพและความรู้ค่ะ ชอบบ่อน้ำโบราณมาก ^^
โดย: ริมน้ำ_ขอบฟ้า (rimnam_kobfa ) วันที่: 15 มิถุนายน 2555 เวลา:20:17:14 น.
  
เจดีย์เจ็ดยอดได้รับการดูแลอย่างดี แสดงถึงการอนุรักษ์โบราณสถานของเราก้าวหน้าไปมาก ผสมผสานกับสิ่งก่อสร้างใหม่ๆได้อย่างกลมกลืนครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
โดย: Insignia_Museum วันที่: 15 มิถุนายน 2555 เวลา:20:22:11 น.
  
เข้ามาหาความรู้เพิ่มครับ
โดย: wicsir วันที่: 15 มิถุนายน 2555 เวลา:22:13:31 น.
  
บ่าได้เข้าไปแอ่ววัดเจ็ดยอดมาเมินแล้วเหมือนกั๋นครับปี้ตุ๊ก
ดูจากฮูปถ่าย มีการบูรณะนั๊กเหมือนกั๋นเน้อครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 มิถุนายน 2555 เวลา:23:08:46 น.
  
มาอ่านครับ
โดย: ravio วันที่: 15 มิถุนายน 2555 เวลา:23:15:23 น.
  
หาจนครบเจ็ด เก่งมากเลยครับ
โดย: VET53 วันที่: 15 มิถุนายน 2555 เวลา:23:17:31 น.
  
อยู่ใกล้บ้าน ใกล้ฮ้านขายของ
ได้แต่ผ่านมาผ่านไปตึงวัน
บ่เกยเข้าไปแอ่วเลย
วันนี้ได้ฮู้ได้หัน
ก็ตี้บล๊อกคุณตุ๊กนี่แหละ
ยินดีจ๊าดนักครับ.
โดย: NHEURFARR IP: 180.183.158.212 วันที่: 16 มิถุนายน 2555 เวลา:0:03:57 น.
  
โดย: Kavanich96 วันที่: 16 มิถุนายน 2555 เวลา:9:21:39 น.
  
ขอบคุณสำหรับประวัติวัดเจดีย์เจ็ดยอดค่ะพี่ตุ๊ก พักผ่อนอย่างมีความสุขในวันหยุดนี้นะคะ^^
โดย: Sweet_pills วันที่: 16 มิถุนายน 2555 เวลา:11:52:52 น.
  
เกยหันแต่กู่แก้ว
กาหาเกยหันวัดเจ็ดยอดเนี้ยะ

โดย: mutcha_nu วันที่: 16 มิถุนายน 2555 เวลา:12:41:13 น.
  
สวัสดีค่ะพี่
ภาพชัดข้อมูลเพียบอีกเหมือนเดิมเลยค่ะ
โดย: coji วันที่: 16 มิถุนายน 2555 เวลา:15:12:49 น.
  
ตามไปเที่ยวด้วยจ๊ะ

ช่วงนี้ไม่ได้เข้าวัดเลย ...นานแล้ว

แต่ตักบาตรบ่อยค่ะ ...
โดย: ตาโตสุดสวย วันที่: 16 มิถุนายน 2555 เวลา:16:43:24 น.
  
สวัสดีกัันยามเย็นค่ะ

ตามมาไหว้พระด้วย

โดย: Calla Lily วันที่: 16 มิถุนายน 2555 เวลา:19:08:54 น.
  
ทักทายสวัสดีกับคุณตุ๊ก ครับ

วัดเจ็ดยอด เป็นวัดที่ไปถ่ายภาพน้อยครั้งมากๆ เลยครับ

ไว้ตามรอยไปถ่ายภาพชุดนี้บ้างครับ
โดย: ถปรร วันที่: 16 มิถุนายน 2555 เวลา:20:57:16 น.
  


มาส่งความคิดถึงค่ะ

สำหรับคุณตุ๊ก..ชีวิตคือการเดินทางจริงๆ
และแทบทุกที่ที่คุณตุ๊กไปถึง..ป้ายังไม่เคยไป
ป้าจึงถูกใจที่อย่างน้อยก็มีโอกาสได้มาเดินทางไปกับคุณตุ๊ก

พรุ่งนี้จะกลับมาโหวตค่ะ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 16 มิถุนายน 2555 เวลา:21:19:36 น.
  
สวยนะคะ พี่ตุ๊ก
ตอนนี้อยู่เมืองลาว เห็นแต่ภูเขา
โดย: kwan_3023 วันที่: 17 มิถุนายน 2555 เวลา:8:22:11 น.
  
ได้ความรู้เยอะเลยครับคุณตุ๊ก

ตอนเด็กเคยแวะเข้าไปเที่ยว จริง ๆ ครับ ตอนนั้น
ไม่ได้คิดไปไหว้อะไร ไม่เหมือนตอนนี้ เห็นสิ่งที่
สงบ อยากจะเข้าไปอยู่สักพักยังดี

ดูที่ถ่ายมา กว้างมากนะครับ.

โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 17 มิถุนายน 2555 เวลา:8:40:33 น.
  
สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับคุณตุ๊ก

มาชมวัดเจ็ดยอด รวบรวมข้อมูลได้ละเอียดจริงๆ
และโหวตให้ด้วยครับ

โดย: ทองกาญจนา วันที่: 17 มิถุนายน 2555 เวลา:9:15:33 น.
  
Create Date : 15 มิถุนายน 2555
Last Update : 15 มิถุนายน 2555 20:53:47 น. 19 comments
Counter : 560 Pageviews.


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 9 กรกฎาคม 2555 เวลา:10:10:55 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]

บทความทั้งหมด