วัดจามเทวี ... หละปูนเจ้า


ชาวบ้านเรียกว่า วัดกู่กุด ... วัดกู่กุฏิตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูน หรือ นครหริภุญชัยจาก ตำนานและนิยาย

เล่าว่า พระราชโอรสของพระนางจามเทวี

คือ พระเจ้ามหันตยศ และ พระเจ้าอนันตยศ

โปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อถวายพระเพลิง

จะเห็นว่าวัดจะอยู่นอกกำแพงเมืองทางทิศตะวันตกแล้วโปรดให้สร้างเจดีย์เหลี่ยมมียอดหุ้มด้วยทอง ชื่อว่า สุวรรณจังโกฏิ

สันนิษฐานถึงการสร้างไว้สองประเด็นคือ


อาจเเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี


หรือ


อาจเป็นเจดีย์มหาพลที่พระเจ้าอาทิตยราชสร้างขึ้น

เมื่อคราวสงครามชนะทัพละโว้ ในพุทธศตวรรษที่ 17


แต่


จากการที่ได้พบศิลาจารึกวัดกู่กุด หรือ ศิลาจารึกลำพูนหลักที่สอง

บริเวณเชิงพระธาตุเจดีย์กู่กุด

ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

กล่าวถึงการปฏิสังขรณ์รัตนเจดีย์กู่กุด

ที่หักพังลงเนื่องจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ได้เกิดขึ้นในสมัยนั้น

ตามลักษณะทางศิลปกรรมของพระเจดีย์ที่วัดกู่กุดนี้

ที่อยู่ในพุทธศตวรรษที่ 17

หลังจากนั้นวัดนี้ก็คงถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง
จากชื่อ

กู่ คือ เจดีย์

กุด คือ ด้วน

หมายถึงเจดีย์ที่ส่วนยอดหักหายไป


หรือ

กู่คือ เจดีย์

กุฏิคือที่อยู่พระ

หมายถึงพระพุทธรูปที่ประทับอยู่ในซุ้มจระนำรอบองค์เจดีย์

(ซุ้มจระนำ ... ซุ้มที่เป็นช่องตัน มักเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป)


เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมก่อด้วยศิลาแลง

ฐานล่างทำเป็นหน้ากระดานสามชั้น

องค์เจดีย์ซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปห้าชั้นแต่ละชั้นจะมีซุ้มจระนำ ด้านละสามซุ้ม

ภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นหุ้มศิลาแลงแบบนูนสูง

ปางประธานอภัย รวมทั้งหมด 60 องค์

ซุ้มจระนำ เป็น ซุ้มโค้งแบบสองหยัก ลักษณะสมัยทราวดีตอนปลาย

กระหนกปั้นเป็นกระหนกผักกูด

ตัวเหงาที่ปลายซุ้มเป็นแบบทราวดี

บริเวณมุมทั้งสี่ของแต่ละชั้น

ยกเว้นชั้นบัวกลุ่มและปล้องไฉนส่วนยอดบนสุดได้หักหายไป

จึงมีการเรียกเจดีย์องค์นี้ว่า เจดีย์กู่กุด


***รัตนเจดีย์ หรือ เจดีย์แปดเหลี่ยมเป็นแผนผังเป็นรูปแปดเหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป

ส่วนฐานประกอบด้วยฐานแปดเหลี่ยมซ้อนกันสองชั้น

ถัดขึ้นไปเป็นชั้นบัวถลารองรับองค์เรือนธาตุ

ส่วนล่างของเรือนธาตุเป็นฐานลดท้องไม้ลงเล็กน้อยจากระดับผนังของเรือนธาตุ

ส่วนเรือนธาตุมีผังเป็นรูปแปดเหลี่ยมทรงสูงประดับซุ้มจระนำภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืน

ซุ้มมีลักษณะเป็นวงโค้งสามวงภายนอกประกอบด้วยทรงฟักเพกา

ส่วนสันมุมทั้งแปดก่อเรียงอิฐยื่นออกมาจากผนังระดับเดียวกับกรอบซุ้ม

เพื่อแบ่งขอบเขตของแต่ละด้านส่วนยอดถัดจากตัวเรือนธาตุขึ้นไป

เป็นบัวถลาลดท้องไม้สองชั้น ขนาดเล็กลดหลั่นกันไปเล็กน้อย

รองรับฐานแปดเหลี่ยมเตี้ย ๆ ลดท้องไม้เช่นกัน

บริเวณท้องไม้แต่ละด้านจะมีซุ้มทรงสามเหลี่ยม

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ

ถัดขึ้นไปเป็นชั้นลวดบัวรองรับองค์ระฆังทรงกลม

ส่วนยอดบนสุดหักหายไปแล้ววิหารวัดจามเทวี


พ.ศ. 2469 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ เสด็จเยี่ยมวัดแห่งนี้

จึงได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจาก วัดกู่กุด เป็น วัดจามเทวีพ.ศ. 2479 เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ผู้ครองนครลำพูน

ได้ไปนิมนต์ท่านครูบาศรีวิชัย ช่วยบูรณะวัดจามเทวีอีกครั้งหนึ่งจิตรกรรมฝาผนังเล่าถึงประวัติพระนางจามเทวี


ตำนานมุขปาฐะพื้นบ้านแห่งหนึ่งกล่าวว่า

พระองค์เป็นธิดาของคหบดีชาวหริภุญชัยซึ่งมีเชื้อสายชาวเมง

อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านหนองดู่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เมื่อพระนางยังมีพระชนม์ได้ 3 เดือนนั้น มีนกยักษ์ตัวหนึ่งโฉบเอาพระนางไป

เมื่อนกนั้นบินผ่านหน้าสุเทวฤๅษี

ซึ่งบำเพ็ญตบะอยู่ ณ เขาอุจฉุตบรรพต

... แปลว่าเขาไร่อ้อย เชื่อว่าคือดอยสุเทพในปัจจุบัน ...

ท่านจึงได้แผ่เมตตาจิตให้นกนั้นปล่อยทารกน้อยลงมา

แล้วรับเอาเด็กนั้นเป็นบุตรบุญธรรม และสอนสรรพวิชาให้

เมื่อเจริญวัยได้ 13 พรรษา

พระฤๅษีจึงต่อแพพร้อมด้วยฝูงวานรเป็นบริวารลอยล่องไปตามลำน้ำ

ถึงยังท่าน้ำวัดชัยมงคลเมืองละโว้ นาวาก็ลอยวนไม่ไปไหนทั้งสิ้น

เมื่อพระเจ้ากรุงละโว้และพระมเหสีพบเห็น จึงตั้งให้เป็นพระราชธิดาสุกกทันตฤๅษี ซึ่งเป็นสหายกับสุเทวฤๅษี

กับนายควิยะผู้เป็นทูตของสุเทวฤๅษี มายังกรุงละโว้

เพื่อทูลขอพระนางจามเทวีไปเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองใหม่

ที่สุกทันตฤๅษีกับสุเทวฤๅษีสร้างขึ้น ซึ่งก็คือเมืองหริภุญไชยพระนางขณะนั้นทรงพระครรภ์ ได้ล่องเรือขึ้นมาจากละโว้

ผ่านสามเงา

ขึ้นมาถึงลำพูนโดยนำ พระแก้วขาว

เชื่อว่าประดิษฐาน ณ วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบัน


และ พระรอดหลวง ซึ่งประดิษฐานที่วัดมหาวัน จังหวัดลำพูน มาด้วยพระนางประสูติพระโอรสแฝด คือ พระมหันตยศหรือพระมหายศ และ พระอนันตยศหรือพระอินทวรทรงปกครองหริภุญไชยให้รุ่งเรืองและเข้มแข็ง

และอภิเษกพระมหันตยศขึ้นเป็นกษัตริย์ครองหริภุญชัยแทนพระนาง

ส่วนพระอนันตยศให้ไปกราบท่านสุพรหมฤๅษี

ที่ดอยเขางามริมแม่น้ำวังกะนที

เพื่อขอให้ช่วยสร้างพระนครแห่งใหม่ เรียกว่าเมืองเขลางค์นคร

สุพรหมฤๅษีก็ถวายการราชาภิเษกพระเจ้าอนันตยศขึ้นเสวยราชสมบัติพระนางจามเทวีเสด็จไปประทับที่เขลางค์นครอีก 6 ปี

แล้วเสด็จกลับมายังหริภุญชัยเมื่อพระนางจามเทวีมีพระชนม์ได้ 60 พรรษา

ได้สละราชสมบัติทุกอย่าง ให้พระโอรสทั้งสอง

พระนางออกบวชชีบำเพ็ญพรตอยู่ที่วัดจามเทวีแห่งนี้

จนพระนางสิ้นพระชนม์ รวมพระชันษาได้ 98 พรรษา

ซึ่งทางพระมหันตยศและพระอนันตยศ

ได้จัดถวายพระเพลิงภายในวัดดังกล่าวอย่างสมพระเกียรติ

และได้สร้างเจดีย์สี่เหลี่ยมบรรจุพระอัฐิของพระนางไว้ ณ ที่นี้
โบสถ์กู่อัฐิครูบาศรีวิชัย


Create Date : 15 พฤษภาคม 2555
Last Update : 1 มิถุนายน 2555 12:52:04 น.
Counter : 4462 Pageviews.

20 comments
ถนนทุกสายมุ่งสู่เลห์ : Manali (อีกครั้ง) กาบริเอล
(9 ต.ค. 2562 11:42:55 น.)
สายน้ำ กับ อาชีพ สองแผ่นดิน
(8 ต.ค. 2562 00:15:14 น.)
โคราช - เชียงใหม่ ... วันเดียว tuk-tuk@korat
(8 ต.ค. 2562 13:55:35 น.)
Central Village >>> ดังนัก แวะหน่อย จันทราน็อคเทิร์น
(4 ต.ค. 2562 23:44:16 น.)
  
โบสถ์สวยค่ะ น่าไปกราบไหว้ น่าไปเที่ยวนะคะ

พี่ตุ๊กไปแทบทุกวัดในประเทศไทยเลยนะเนี่ย

มีบุญจัง
โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ วันที่: 15 พฤษภาคม 2555 เวลา:16:38:29 น.
  
คิดถึงลำพูนจัง
โดย: kwan_3023 วันที่: 15 พฤษภาคม 2555 เวลา:16:59:33 น.
  
เดี๋ยวกลับไปอ่านต่อที่บ้าน
อยากไปมากวัดนี้ เจดีย์ไม่ธรรมดา

ปล. เห็นมีคนรวบรวมหน้าบันวัดในโคราชของคุณตุ๊กไปโพสต์ไว้ในห้อง Historain บน facebook ด้วย
โดย: VET53 วันที่: 15 พฤษภาคม 2555 เวลา:17:08:28 น.
  
มาทำความรู้จักพระนางจามเทวีครับ
โดย: wicsir วันที่: 15 พฤษภาคม 2555 เวลา:17:40:04 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยจ๊ะ

ภาพสวยๆทั้งนั้นเลยคะ

ยังไม่ได้อ่านเลยคะ รีบทำเวลา

กำลังโดนแย่งคอมจากสามีคะ ...
โดย: ตาโตสุดสวย วันที่: 15 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:13:30 น.
  
น่าไปจังเลยค่ะ ยังไม่มีโอกาสไปทางเหนือเลย
โดย: sawkitty วันที่: 15 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:27:39 น.
  
ขึ้นเหนือเมื่อไหร่ น่าแวะชมเป็นบุญตาสักครั้งจริงๆพี่ตุ๊ก
โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 15 พฤษภาคม 2555 เวลา:21:06:41 น.
  
อ่านเพลินเลยละ คนสวย
สนุกแบบได้ความรู้มากมาย
ถูกใจใชเลย

***
โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 15 พฤษภาคม 2555 เวลา:21:37:44 น.
  
ไปเที่ยวด้วยคนค่ะ
ดูรูปเพลินเลยค่ะ สวยๆ ทั้งนั้น
จังหวัดนี้ยังไม่เคยไปเลยค่ะ
โดย: Close To Heaven วันที่: 15 พฤษภาคม 2555 เวลา:21:53:31 น.
  
ใช่เลยนะ ป่าวใชเลย พักนี้เป็นงัยไม่รู้
พิมพ์ผิดแบบฮาได้ฮาดีทุกบ้านเลย
โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 15 พฤษภาคม 2555 เวลา:22:03:39 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๊ก

วัดในหละปูนมีวัดงามๆนั๊กเลยเน้อครับ
ตางลี้ก่งามครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 พฤษภาคม 2555 เวลา:5:48:30 น.
  
เค้าว่า คนที่ฉลาด จะรู้จักปล่อยวา่งอำนาจ
เมื่อยังมีอำนาจอยู่ ...

พระนางจามเทวีคงเป็นหนึ่งในหมู่คนฉลาดนั้น..

เป็นไงไม่รู้ครับชอบศิลปะทางล้านนาเหลือเกินดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลย

โดย: peeradol33189 วันที่: 16 พฤษภาคม 2555 เวลา:7:19:18 น.
  
โดย: Kavanich96 วันที่: 16 พฤษภาคม 2555 เวลา:7:26:18 น.
  


สวัสดียามสาย ๆ ค่ะ..^^

มีความสุขกับการทำงานนะค่ะ..

โดย: Lika ka วันที่: 16 พฤษภาคม 2555 เวลา:8:26:14 น.
  
สวัสดียามสายครับ วันนี้อยากทานเนื้อทอดดดดด

โดย: คุ้นๆว่าเราเคยพบกัน วันที่: 16 พฤษภาคม 2555 เวลา:10:08:04 น.
  
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ
จงทำประโยชน์ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาท

ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ตลอดไป...นะคะปอป้าไปเยี่ยมชมวัดจามเทวีหลายครั้งแล้ว
ชอบเจดีย์เหลี่ยมมากเลย...ค่ะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 16 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:08:07 น.
  
ถ่ายภาพได้สวย มีเกร็ดความรู้ด้วย คนสมัยโบราณ
มีอายุยืนมากนะครับตั้ง 98 ปี

เอ..ที่วัดนี้หรือเปล่าครับ ที่มีเปลือก ข้าวเปลือกโตมากให้ดู เป็นข้าวโบราณขนาดลูกมะม่วง แต่ผุ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 16 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:28:45 น.
  

โบสถ์งามมากค่ะพี่ตุ๊ก

เจดีย์กู่กุด พี่ตุ๊กเล่าให้ฟัง...ความรู้มากมาย ขอบคุณมากค่ะ จำได้ว่า พี่ตุ๊กเคยบอกว่า วิธีเขียนคือ ไปอ่านมา แล้วเอามาเล่าให้ฟัง ไม่ได้ลอกมาทั้งกระบิ....


ปล. บรรยากาศแบบนั้น พี่ตุ๊กบอกว่าน่าไปเดินกับคนรัก


ไปกันค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 16 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:24:17 น.
  
ปี้ตุ๊กชมจนผมเขินเลยครับ อิอิอิ

ขอบคุณครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 พฤษภาคม 2555 เวลา:14:15:33 น.
  
อยากไปบ้างครับ
โดย: แมวหง่าว (chaiwatmsu ) วันที่: 31 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:01:50 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]

บทความทั้งหมด