"หลุดจากความทุกข์ เพราะสติรู้ตัว" (เมื่อได้ฟัง จึงรู้ ) หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
//www.fungdham.com/sound/kumkein.html ร่วมกันเผยแพร่ธรรม
ฟังคำ ท่านคำเขียนค่ะ


แนวทางการเจริญสติ
โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ


“ทางเอกของมนุษย์”

เพียงหนึ่งคำ อันมีค่า คือสันติ
เพียงขณะ ที่คิด นำสุขใส
คือสติ ฉับพลันรู้ ..ความเป็นไป...
ในนาที อันมีค่า คือรู้ทัน..


Treehouseถ้าจะเปรียบการเจริญสติเหมือนเด็กเรียนหนังสือ เมื่อครูเขียน ก. ไก่ ข. ไข่ ใส่กระดานอย่างชัดเจนแล้ว เด็กจะจำและเขียนได้ การเรียนรู้เรื่องกายและใจก็เช่นเดียวกัน ต้องฝึกให้มีสติเห็นกายเห็นใจชัดเจนก่อน แล้วเราจะทำได้ดี
ขณะที่มีความรู้สึกอยู่กับการเคลื่อนไหวของกาย
บางขณะอาจมีหลายเรื่องที่ทำให้เราหลง เช่น
ความคิดที่ลักคิด (หมายถึง เราเข้าไปในความคิดปรุงแต่ง)
ซึ่งมักเกิดขึ้นในขณะที่เราตั้งใจทำความเพียรด้วยการเจริญสติ
เมื่อเกิดขึ้น ให้ถือว่าเป็นบทเรียน เป็นประสบการณ์สอนเรา
ขอให้เรากลับมาตั้งต้นดูกายเคลื่อนไหวเสียใหม่เพราะความหลงจะสอนเราไม่ให้หลง


บางคนมีความสงบเป็นปกติ ก็ง่ายที่จะมีความรู้สึกตัวหรือมีสัมปชัญญะเกิดขึ้น การบำเพ็ญภาวนาจึงให้ความสำคัญกับการมีสติสัมปชัญญะ คือมีความรู้สึกระลึกได้อยู่เสมอๆ

เพราะสติสัมปชัญญะจะสามารถเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี เปลี่ยนผิดให้กลายเป็นถูกได้ ผู้มีสติสัมปชัญญะย่อมทำดี
เพราะสติสัมปชัญญะเป็นที่เกิดของศีล สมาธิและปัญญาการมีสติดูกายดูใจ
จึงเปรียบเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้บันทึกข้อมูลไว้ การใส่ข้อมูลในจิตใจของเราโดยการฝึกดูบ่อยๆ ฝึกเห็นบ่อยๆ ก็จะมีการพัฒนาตนเอง ทำให้เห็นกายเห็นใจตามเป็นจริง เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องกายเรื่องใจของเราจนจบหลักสูตรของมนุษย์


นี้เรียกว่าการเห็นแจ้ง


การเห็นแจ้งเปรียบเหมือนกับการเปิดเราออกจากความมืดเราจึงเห็นจิตใจของตนเอง และไม่เป็นไปกับอาการต่างๆ
(หมายถึง ไม่เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นในจิตใจของเรา)
เห็นรูปธรรม นามธรรม ว่าเป็นอย่างไร ธรรมชาติของรูปว่าเป็นอย่างไร ธรรมชาติของนามว่าเป็นอย่างไร อาการของรูปมีอะไรบ้าง

อาการของนามมีอะไรบ้าง (หมายถึง เห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ เช่น ความร้อน ความหิว ความหนาว ความดีใจ ความเสียใจ เป็นต้น)

ถ้าเราไม่เห็นแจ้ง เราจะยอมสยบต่อรูป ต่อนาม ต่ออาการของรูป ต่ออาการของนาม ทำให้เราตกอยู่ใต้อำนาจของความคิดปรุงแต่ง

ต่อเมื่อมีสติสัมปชัญญะ
เราจึงหลุดพ้นจากอำนาจความคิดปรุงแต่ง คล้ายกับว่าเราสามารถคิดโจทย์เลขได้ถูก ไม่มีอะไรที่ข้องติดเหมือนแต่ก่อน การเรียนรู้เรื่องการเรื่องใจ จึงเปรียบเหมือนเราเรียนจบหลักสูตรชั้นประถมอย่างสมบูรณ์แต่ก่อนเราเข้าไปเป็นกับอาการของรูปหรือกาย เช่น เมื่อรู้สึกร้อนเราก็เป็นผู้ร้อน เมื่อรู้สึกหนาวเราก็เป็นผู้หนาว เมื่อรู้สึกหิวเราก็เป็นผู้หิว เมื่อรู้สึกเจ็บเราก็เป็นผู้เจ็บ เป็นต้น เราเป็น “ผู้เป็น” ไปกับอาการเหล่านั้นทั้งหมด เรียกว่า เราจำนนต่ออาการต่างๆ และปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นเป็นใหญ่ ต่อเมื่อมีสติสัมปชัญญะ สิ่งเหล่านั้นเป็นใหญ่ไม่ได้อีก เพราะเราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงอาการของรูป อาการของนาม เช่น ความโกรธเป็นอาการ มันไม่เที่ยง มันไม่มีตัวตนอะไร การเห็นเช่นนี้จึงเปรียบเหมือนกับเกิดตาวิเศษขึ้นมารับรู้เกี่ยวกับอาการของรูป เกี่ยวกับอาการของนาม

“ตาวิเศษ” คือ การมีสติสัมปชัญญะเห็นรูปธรรมนามธรรมตกอยู่ในสภาพไตรลักษณ์


การเห็นความไม่เที่ยง หรือ เห็นไตรลักษณ์ ถือว่าเป็นบุญ บุญในที่นี้คือ ภาวะที่เห็นอาการของรูป อาการของนาม และสามารถใช้รูปนามในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

บาป คือ การไม่รู้เกี่ยวกับอาการของรูป อาการของนาม จึงเปรียบเหมือนความมืด ถ้าเป็นคนก็ถือว่าเป็นคนเถื่อน กายของเราก็เถื่อน ใจของเราก็เถื่อน เพราะเราปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งมีอำนาจ ทำให้เรายึดความโกรธ ความโลภ ความหลง บางครั้งปล่อยให้ความโกรธอยู่กับเราข้ามในข้ามคืน

ต่อเมื่อเรารู้แจ้งเห็นแจ้งเรื่องกายเรื่องใจเช่นนั้น (เกิดวิปัสสนาญาณ) เราก็เป็นคนไม่เถื่อน เป็นคนมีคุณภาพ

ศาสนาเป็นเรื่องของคนโดยเฉพาะ เพราะเกี่ยวข้องกับกายและใจ ซึ่งมีอยู่ในเราทั้งหมด เรื่องบุญ เรื่องบาป ก็มีอยู่ในการกระทำของเรา

เมื่อปฏิบัติถึงภาวะนี้ รูปกับนาม หรือกายกับใจจะมีความเป็นธรรมต่อกัน แต่ก่อนรูปกับนามเบียดเบียนกันตลอดเวลา เช่น เมื่อรู้สึกว่าร้อนหรือหนาวเกิดขึ้นที่กาย ใจก็เป็นทุกข์ ความโกรธเกิดขึ้นที่ใจ กายก็เป็นทุกข์ ต่างเบียดเบียนกันและกันตลอดเวลา แต่บัดนี้เราเห็นรูปกับนามเกี่ยงข้องอย่างเป็นธรรมต่อกัน เพราะมีสติสัมปชัญญะเข้าไปดู ดังนั้น เมือมีสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวเกิดขึ้นที่ใด ความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นที่นั่น

เมื่อรู้ถึงจุดนี้ เราก็ได้หลักในการปฏิบัติ จึงก้าวหน้าไปเรื่อยๆ เปรียบเหมือนกับเราเรียนหนังสือจบประถมด้วยระดับคะแนนที่ดี จึงมีโอกาสที่จะเรียนต่อชั้นมัธยมได้ การได้หลัก หมายถึง เรามีความคล่องตัวในการดูความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้น จึงทำให้เห็นความคิดปรุงแต่ง เมื่อเกิดภาวะที่เห็น ก็ทำให้เราไม่เป็นไปกับความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้น


“การเห็น” ที่เป็นหลักสำคัญ เพราะสามารถถลุงและย่อยกิเลสออกทั้งหมด เปรียบเหมือนกับเราเรียนหนังสือเก่ง จึงอ่านออกและเข้าใจความหมายได้
การเห็นสมมติ ทำให้สามารถรื้อถอนคาถาออกหมดสิ้น เช่น คาถาพุทธคุณ ๑๐๘ ความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ คาถาอยู่ยงคงกระพัน ซึ่งต้องบริกรรมจนรู้สึกว่าตัวใหญ่ ตัวหนา หนังหนา และมองเห็นมีดปลิวเหมือนใบหญ้า เหล่านี้หลวงพ่อได้รื้อถอนออกหมดสิ้น จึงเกิดความเบากาย ความเบาใจ รู้แจ้งในเรื่องสมมติ ใครทำอะไรก็รู้ ใครทำผิดทำถูกก็รู้

ขณะที่ “ตกแหล่งของความรู้” คือ เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เต็มไปด้วยวัตถุ ปรมัตถ์ อาการต่างๆ เห็นว่าทุกอย่างมีเหตุ มีปัจจัยต่อกัน เช่น เห็นว่าบางทีอารมณ์ ก็บัญญัติว่าดี ว่าไม่ดี ว่าชอบ ว่าไม่ชอบ คนธรรมดาก็บัญญัติว่ารัก ว่าชัง ว่าชอบ ว่าไม่ชอบ ว่าสวย ว่างาม ว่าคนนั้นดี ว่าคนนี้ไม่ดี ทั้งที่เป็นเรื่องปกติธรรมดา ทำให้ไม่เป็นอิสระในการเห็นนี้เรียกว่า รู้สมมติ รู้บัญญัติ รู้ปรมัตถ์ เมื่อมารู้สมมติ รู้บัญญัติ รู้ปรมัตถ์
จิตก็เป็นอิสระ เพราะเกิดภาวะการเห็นแจ้ง


การตกแหล่งของความรู้เช่นนี้


จะรู้ในทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหว กล่าวคือ เดินก็รู้ นั่งก็รู้ เห็นก็รู้ ได้ยินก็รู้ เรียกว่าเกิดปัญญาญาณ นำเราให้หลุดออกจากปัญหาต่างๆ การเห็นแจ้งจึงสนับสนุนให้เราเลื่อนระดับไปเรื่อยๆ ไปรู้เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา ได้สัมผัสกับบุญจริงๆ ไม่ใช่คิดเอาเองเหมือนเมื่อก่อน

ใจที่สัมผัสกับบุญจริงๆ
แล้วรับรองว่าไม่ตกนรก ไม่เป็นเปรต ไม่เป็นอสุรกาย เพราะรู้จักถูก รู้ผิด การสัมผัสกับบุญจึงเป็นประโยชน์
การสัมผัสกับบาปก็ทำให้เรารู้จักละบาป
เปรียบเหมือนกับเราเคยเหยียบหนาม แต่เมื่อเราเห็นหนาม
เราจึงไม่เหยียบหนามเช่นแต่ก่อน


ดังนั้น การสัมผัสกับบุญจริงๆ
จึงเป็นไปเพื่อความดับทุกข์
เป็นไปเพื่อความสงบ เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น

อ่านต่อที่

//www.agalico.com/board/showthread.php?t=16665เช่นเดิม ร่วมกันเผยแพร่ธรรม
ไว้ขัดเกลาจิตใจตัว(อีกเยอะ)
หากไม่เหมาะสมประการใด ขออภัยด้วยค่ะปล. เสาร์อาทิตย์
พักผ่อนมากๆก๊าบบบบ


Create Date : 30 พฤษภาคม 2552
Last Update : 29 มิถุนายน 2552 16:40:02 น.
Counter : 2874 Pageviews.

26 comments
*~สวัสดี วันครู~* *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~*
(17 ม.ค. 2563 10:25:56 น.)
~*~ ปาริชาติ ~*~ วลีลักษณา
(16 ม.ค. 2563 18:20:42 น.)
Dolente Immagine di Fille Mia from 3 Ariette by Vincenzo Bellini ปรศุราม
(15 ม.ค. 2563 13:35:39 น.)
ความรักอัน..บริสุทธิ์ สมาชิกหมายเลข 5499033
(13 ม.ค. 2563 10:09:38 น.)
  
MyEm0.Com
Cool Comment at MyEm0.com


สวัสดีเช้าวันจันทร์
วันแรกของเดือนมิถุนายนค่ะคุณทรี
อะ อะ ตาวิเศษเห็นนะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 1 มิถุนายน 2552 เวลา:6:29:39 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


อรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคารค่ะคุณทรี
ต้นเดือนงานคงจะหนักนิ
รักษาสุขภาพและพักผ่อนด้วยนะค่ะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 2 มิถุนายน 2552 เวลา:7:50:48 น.
  

Comment Hi5 Glitterเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้เข้าบล็อก
เมื่อวานก็วุ่นวายกับงานจนไม่มีเวลาเข้าบล็อกเลยจ้า
ขอบคุณมากมายที่แวะไปทักทายกันนะจ๊ะComment Hi5 Glitterวันนี้มาเยี่ยมเยียนกันแล้วนะจ๊ะ พร้อมสายฝนชุ่มฉ่ำทั่วไทยจ้าคุณทรี
สวัสดีเช้าวันจันทร์และวันอังคารสองวันเลยค่ะ

โดย: หอมกร วันที่: 2 มิถุนายน 2552 เวลา:9:33:00 น.
  
อรุ่ณสวัสดิ์จ้า
เอากาแฟมาเสิร์ฟจ้า


ดื่มกาแฟเสร็จแล้วก็ต่อเลยนะจ่ะ


อาหารเช้าจ้า


อิ่มยังเอ่ย
ยังมีของว่างด้วยนะจ่ะ

เสิร์ฟเสร็จแล้ว
ขอไปนอนก่อนนะจ่ะ

ราตรีสวัสดิ์จ้า
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 3 มิถุนายน 2552 เวลา:5:23:31 น.
  
เอาค่าส่งอาหารมาฝาก
เป็นอะไรดีหนอ....
จุ๊บๆๆๆๆ ยามเช้าแล้วกัน
อิอุ อิอุ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 3 มิถุนายน 2552 เวลา:8:38:19 น.
  

Comment Hi5 Glitter


แวะมาทักทายกันในวันทำงานกลางสัปดาห์จ้าคุณทรี
วันอาทิตย์ต้นเดือนนี้วันพระขึ้น 15 ค่ำจ้า

โดย: หอมกร วันที่: 3 มิถุนายน 2552 เวลา:11:36:00 น.
  
มาทักทายวันพุธจ้าทรี คิดถึงนะคะ
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: sawkitty วันที่: 3 มิถุนายน 2552 เวลา:17:19:31 น.
  
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]


สวัสดีเช้าวันใหม่
ทักทายกันด้วยใจที่สดชื่นตลอดวันค่ะคุณทรี
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 4 มิถุนายน 2552 เวลา:6:52:34 น.
  

Comment Hi5 Glitter


แวะมาทักทายกันในวันสบายๆ จ้าคุณทรี
ตามหลังนู๋คลุกฝุ่นมาค่ะ

โดย: หอมกร วันที่: 4 มิถุนายน 2552 เวลา:9:16:54 น.
  


วันหยุดว่างไหมค่ะ
ถ้าว่างจองตัวนะคะ
จะชวนไปเที่ยวด้วยกันจ่ะ
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 5 มิถุนายน 2552 เวลา:2:37:22 น.
  


เช้าวันศุกร์สดใส
ทักทายกันด้วยวันดี ๆ ค่ะคุณทรี
วันศุกร์แล้ว พรุ่งนี้ได้พักยาวค่ะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 5 มิถุนายน 2552 เวลา:7:07:41 น.
  

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ขอให้สุขสำราญในวันหยุดสุดสัปดาห์จ้าคุณทรี
พูดอย่างนู๋คลุกฝุ่นแปลว่าพรุ่งนี้ไม่มาเยี่ยมกันสองวันค่ะ
วันอาทิตย์วันพระใหญ่อย่าลืมรักษาใจให้ผ่องใสนะคะ
เอ เหมือนเคยเห็นคลิป Susan Boyle ที่บล็อกคุณทรีนะคะ

โดย: หอมกร วันที่: 5 มิถุนายน 2552 เวลา:12:10:45 น.
  


หวัดดีจ้า

ชอบถ่ายรูปเฆม รูปท้องฟ้ามากๆ

ดูสบายใจดี

มีความสุขมากๆ กับวันทำงานวันแรกนะจ่ะ
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 8 มิถุนายน 2552 เวลา:3:18:17 น.
  
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]


สวัสดีเช้าวันจันทร์วันใหม่
วันสบาย ๆ ที่สดใสค่ะคุณทรี
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 8 มิถุนายน 2552 เวลา:6:54:26 น.
  

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักทายกันวันจันทร์จ้า ขอบคุณที่ไปตรวจราชการนะคะคุณทรี
พักกลางวันเลยมาเยี่ยมกันค่ะ

โดย: หอมกร วันที่: 8 มิถุนายน 2552 เวลา:12:37:27 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันอังคาร
กับความสุขที่มีทุกวันนะค่ะคุณทรี
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 9 มิถุนายน 2552 เวลา:7:00:11 น.
  

Comment Hi5 Glitterแวะมาทักทายกันในวันอังคารแสนสุขใจนะคะ
วันนี้มาทักทายกันตอนบ่ายแก่ๆ ค่ะคุณทรี

โดย: หอมกร วันที่: 9 มิถุนายน 2552 เวลา:15:01:55 น.
  
ขอบคุณสำหรับกลอนเพราะๆคะทรี ดูรูปของทรีทำให้รู้สึกสดชื่นจัง มีความสุขมากๆนะจ๊ะ
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: sawkitty วันที่: 9 มิถุนายน 2552 เวลา:15:19:20 น.
  
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]


เช้าวันพุธกลางสัปดาห์
ทักทายกันด้วยวันฟ้าใสค่ะคุณทรี
ว่าแต่คนส่งชาบ้านนี้ตื่นหรือยังหนอ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:6:49:43 น.
  
วันพุธทีไร คิดถึงทรีทุกที มีความสุขมากๆในวันสดชื่นนะจ๊ะ
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: sawkitty วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:7:01:39 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันสีส้มพฤหัสบดี
พร้อมความสุข และรอยยิ้มสดใสค่ะคุณทรี
นอกจากจะชงชาได้ชื่นใจแล้ว
ยังเขียนกลอนในจับใจอีก
คนอารายน่ารักซะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 11 มิถุนายน 2552 เวลา:6:47:07 น.
  


แวะมารับน้ำชาจ๋า

ทำงานอีกวันก็ได้หยุดแล้ว แย้ๆๆ
จะไปเที่ยวไหน
อย่าลืมไปชวนด้วยนะจ่ะ
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 12 มิถุนายน 2552 เวลา:0:59:51 น.
  


ชีวิตมิอาจเลือกได้ทั้งหมด
แต่เลือกได้แค่สิ่งที่เหมาะสมกับเราเท่านั้น
เช้าวันศุกร์สวัสดีค่ะคุณทรี
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 12 มิถุนายน 2552 เวลา:6:47:43 น.
  
สวัสดีค่ะ ยังจำกันได้ไหมหนอ....
โดย: เดหลีสีแดง วันที่: 17 สิงหาคม 2556 เวลา:15:47:29 น.
  
เดหลีเปลี่ยนชื่อไปนิดเดียว บล็อกเปลี่ยนไปเลยค่ะ 5555 เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เลยกลัวเพื่อนๆหาบล็อกไม่เจอ

ขอฝากเนื้อฝากตัวอีกทีนะคะ
โดย: เดหลีสีแดง วันที่: 19 สิงหาคม 2556 เวลา:11:19:40 น.
  
โดย: เดหลีสีแดง วันที่: 23 สิงหาคม 2556 เวลา:16:10:24 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Treehousedream.BlogGang.com

treehouse
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด