Blog ที่ 63/2552..ไปเที่ยวงาน"มหกรรมเล่านิทาน(อ่านและเล่นกับลูก) 29-1 พค.2552


สมเด็จพระบรมฯเสด็จเปิดงาน"เล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก"29เม.ย.
20:00 น.


นายอิสสระ สมชัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรม
เล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552
ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ที่ทรงเจริญพระชันษา 4 ปี ในวันที่ 29 เมษายน 2552
และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ครอบครัวไทยตระหนัก
ถึงความสำคัญของการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยการ"เล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก "สมเด็จพระบรมฯเสด็จเปิดงาน"เล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก"29เม.ย.
20:00 น.


นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรม “เล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่ทรงเจริญพระชันษา 4 ปี ในวันที่ 29 เมษายน 2552 และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ครอบครัวไทยตระหนักถึงความสำคัญของการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก

ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ 7 โซน เช่น การแสดงนิทรรศการพระราชจริยวัตรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ การอบรม สาธิต แนะนำเทคนิคการเล่านิทาน การอ่านหนังสือ การละเล่นต่างๆ การจำหน่ายสินค้าและของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่สำคัญประชาชนที่ร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการสายใยรัก และพระสุรเสียงของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่ทรงเล่านิทาน และพระฉายาลักษณ์หาดูได้ยากอีกด้วย

นายอิสสระ กล่าวด้วยว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว ด้วยทรงตระหนักว่า ความรักความผูกพันในครอบครัว คือ การสร้างพื้นฐานที่มั่นคงทางจิตใจให้กับลูก และทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กนับแต่แรกเกิด ทรงจุดประกายให้แม่ทั้งประเทศหันมาเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจากอกแม่

นอกจากนี้ ทรงมีพระราชดำริขยายการดำเนินงานไปสู่เด็กปฐมวัย ด้วยโครงการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก เนื่องจากทรงเห็นคุณประโยชน์ในการอ่านหนังสือประทานแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ตั้งแต่เป็นพระโอรสน้อย โดยทรงใช้นิทานเปิดโลกจินตนาการและเป็นสื่อการสอน ส่งผลให้พระเจ้าหลานเธอ ทรงมีจิตใจอ่อนโยน มีพัฒนาการทางภาษา และพระปรีชาญาณที่ก้าวหน้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน และยังใส่พระทัยในเรื่องการเล่น เน้นความอบอุ่นใกล้ชิด การสัมผัสโอบกอดมากกว่าการให้วัตถุสิ่งของเป็นของเล่น จึงทรงเป็นต้นแบบของ “แม่” ที่ใช้กระบวนการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก ในการเสริมพัฒนาการพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มาเป็นลำดับ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ก็ทรงเป็นต้นแบบของเด็กที่มีพัฒนาการที่สมบูรณ์
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ 7 โซน เช่น

1.การแสดงนิทรรศการพระราชจริยวัตรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

2. การอบรม สาธิต แนะนำเทคนิคการเล่านิทาน การอ่านหนังสือ การละเล่นต่างๆ (อจ.ภัทราวดี มีชูธน.เปิด Boot ร่วมงาน)

3.การจำหน่ายสินค้าและของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

4. ที่สำคัญประชาชนที่ร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการสายใยรัก

5.และพระสุรเสียงของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่ทรงเล่านิทาน และพระฉายาลักษณ์หาดูได้ยากอีกด้วย

6.โซนเครื่องเล่นเด็กๆ

7.โซนตักไข่ไดโนเสาร์..รับของรางวัลใหญ่เล็ก(ฟรี)

นายอิสสระ กล่าวด้วยว่า
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
ทรงให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว
ด้วยทรงตระหนักว่า ความรักความผูกพันในครอบครัว
คือ การสร้างพื้นฐานที่มั่นคงทางจิตใจให้กับลูก
และทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กนับแต่แรกเกิด
ทรงจุดประกายให้แม่ทั้งประเทศหันมาเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจากอกแม่

นอกจากนี้ ทรงมีพระราชดำริขยายการดำเนินงานไปสู่เด็กปฐมวัย
ด้วยโครงการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก
เนื่องจากทรงเห็นคุณประโยชน์ในการอ่านหนังสือประทาน
แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ตั้งแต่เป็นพระโอรสน้อย
โดยทรงใช้นิทานเปิดโลกจินตนาการและเป็นสื่อการสอน
ส่งผลให้พระเจ้าหลานเธอ ทรงมีจิตใจอ่อนโยน มีพัฒนาการทางภาษา
และพระปรีชาญาณที่ก้าวหน้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน
และยังใส่พระทัยในเรื่องการเล่น เน้นความอบอุ่นใกล้ชิด
การสัมผัสโอบกอดมากกว่าการให้วัตถุสิ่งของเป็นของเล่น
จึงทรงเป็นต้นแบบของ “แม่” ที่ใช้กระบวนการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก
ในการเสริมพัฒนาการพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มาเป็นลำดับ
และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ก็ทรงเป็นต้นแบบของเด็กที่มีพัฒนาการที่สมบูรณ์เมื่อเช้า(29 เมย.2552)ไปร่วมชมพระบารมีและช่วยงานด้วย
โดยการไปประจำซุ้มสุดท้ายประตูทางออก.."เกมส์ตักไข่ไดโนเสาร์"
มีเจ้า T-Rex และไดโนเสาร์คอยาว(กินพืช)มีท้องให้เด็กล้วงไข่
กับนกยักษ์ รวม 3 ตัว ....เชิญขวนเพื่อนๆพาลูกจูงหลานไปเที่ยว
และแวะเล่นเกมส์ตักไข่ ไดโนเสาร์ นะคะ ของรางวัล บ่มีอั้น

30 เมย. ขึ้นทำงานบน Office ..
แต่เจอกันแน่นอนวัน May Day..ทั้งวันค่ะ

แล้วไปทักทายกันนะคะ..
ถามน้องๆที่ประจำ Boot ก็ได้ค่ะ
Create Date : 29 เมษายน 2552
Last Update : 29 เมษายน 2552 22:00:47 น.
Counter : 1412 Pageviews.

3 comments
Anyone Who Had A Heart (Oldies) - Dionne Warwick ... ความหมาย tuk-tuk@korat
(10 มี.ค. 2562 10:31:45 น.)
ทีวีอนิเม หน่วยผจญคนไฟลุก ประกาศผู้ที่มารับบทเป็น Joker iamZEON
(12 ก.พ. 2562 16:25:58 น.)
บันทึกน้องหนาม ... รีบูเทีย (Rebutia) ดอกขาว ฟ้าใสวันใหม่
(18 มี.ค. 2562 09:43:26 น.)
นุ่งซิ่นชวนแว้นคลายร้อน ตะลีกีปัส
(11 มี.ค. 2562 12:44:10 น.)
  

ไม่มีภาพเหรอ
ข้อมูลตัวหนังสือเยอะมากจนตาลาย
และง่วงนอนก่อนอ่านจบจ๊ะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 29 เมษายน 2552 เวลา:22:52:32 น.
  จะซื้ออะไรใส่ถังสังฆทานดี

เพราะช่วงกลางวันมักไม่ค่อยว่าง จึงแวะมาดึกเช่นเคย
ช่วงนี้เข้ายากสุดๆ กดเดี้ยง กดเดี้ยง เป็นนานสองนาน (หลายยยยย…..นานเลยแหละ)

ส่งคุณอ้อเข้านอนเลยละกัน
หลับสบาย….ฝันดีค่ะ

คมคำ : หลงใหลในสิ่งที่ตนได้ มัวเมาในสิ่งที่ตนมี
คือการสร้างกรงขังตัวเอง


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 29 เมษายน 2552 เวลา:23:38:20 น.
  
เสียดายจังเลยอ่ะค่ะ ถ้าอยู่เมืองกรุงงเบื่อๆ
กับอากาศร้อนๆ ก้อาจจะแว๊บไปเก็บภาพบรรยากาศ
งานเค้าได้บ้าง แต่นี่อยู่ไกล อดด้วยประการทั้งปวง

ยังไงรอดูภาพจากบล็อกนี้ต่อเลยนะค่ะพี่
โดย: JewNid วันที่: 30 เมษายน 2552 เวลา:0:12:38 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Rudee.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15เริงฤดีนะ
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 36 คน [?]

บทความทั้งหมด