### คำราชาศัพท์ที่เราใช้ในการโพสต์,ถวายพระพร ###คำราชาศัพท์ที่เรามักใช้ในการโพสต์,ถวายพระพร
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท
 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เรามักใช้ผิด....

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬1."ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"

เป็นคำลงท้ายที่ใช้แก่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เท่านั้น
ขอให้พึงสังเกตทุกครั้งที่เขียนคำนี้ หลัง "ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม"
จะต้องวรรค ทุกครั้ง แล้วจึงตามด้วย "ขอเดชะ"
เพราะเป็นคำสองคำมาใช้รวมกัน เห็นมีสื่อและหน่วยงานต่างๆ
รวมถึงหลายท่านเขียนติดกัน ซึ่ง ผิด
กล่าวคือ ต้องพูดหรือเขียนว่า...ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ...

ซึ่งแปลเข้าใจง่ายๆ ว่า "ขอเดชะ" แปลว่า ขอบุญญาบารมีจากเจ้านาย

"ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม" แปลว่า คุ้มหัวเรา...
รวมความได้ว่า ขอบุญญาบารมีจากเจ้านาย
(เจ้านาย-เป็นคำโบราณเมื่ออ้างถึงพระบรมวงศานุวงศ์)
คุ้มหัวเราให้มีความสุขความเจริญการใช้คำ "ขอเดชะ" ที่เรามักใช้ผิดกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ
การใช้เป็นคำลงท้าย "บูรพกษัตริย์ที่ทรงสิ้นพระชนม์" ไปแล้ว
ซึ่งผมและเพื่อนๆจะใช้คำว่า
 "ข้าพระพุทธเจ้า น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม"
จะเห็นได้ว่าไม่มีคำ ขอเดชะ ต่อท้าย
แล้วก็ใช้คำว่า น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเท่านั้น
จะไม่มีถ้อยคำถวายพระพรหรือทรงพระเจริญ
เนื่องจากพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ไปแล้วนั่นเอง...

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬2."ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา"
เห็นหน่วยงานใหญ่บางแห่ง ขึ้นคัตเอาท์ขนาดใหญ่เขียน
 "ฑีฆา" (ใช้ ฑ-นางมณโฑ) เขียนผิด
ที่ถูกต้องเป็น ท-ทหาร (ทีฆ ทีฆา = ยาว)
 และต้องเขียนโดยเคาะเป็น 3 วรรค แบบนี้...

"ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา"

จึงจะถูกตามราชบัณฑิตยสถานกำหนด
และหากจะใช้คำว่า "ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา" แล้ว
ก็ไม่ต้องใช้่ "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"
เพราะสองคำนี้่ ความหมายเหมือนกัน
แปลว่า ขอให้มีอายุยืนยาวนาน (ข้อนี้ผมใช้ซ้ำกันประจำ...)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬3.คำว่า "อายุ" สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องใช้
"พระชนมพรรษา" ไม่ใช่ "พระชนมายุ"

คำว่า พระชนมพรรษา (พฺระ-ชน-มะ- พัน-สา) แปลว่า
ขวบปีที่เกิด อายุ. เป็นคำราชาศัพท์
สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ.
ใช้ว่า มีพระชนมพรรษา หรือ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
เช่น ในปีพุทธศักราช 2555
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษารวมไปถึงคำถวายพระพรชัยมงคล
สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องใช้คำว่า
"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน"
ไม่ใช่ "มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน"

(คำว่า "พระชนมายุ" ณ ปัจจุบัน ใช้แทนคำว่า "อายุ"
 แก่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

และพึงจำว่า หลังพรรษา ไม่ต้องมีคำว่า "ครบ"
เช่น มีพระขนมพรรษาครบ....พรรษา"
เพราะคำว่า "ครบ" จะใช้ต่อเมื่อครบรอบนักษัตรเท่านั้น
 เช่น "ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ"
 หรือ "ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา"

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬4.ต้องใช้ "เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา..
" ไม่ใช่ "เนื่องในวโรกาส..."

มีคนจำนวนมากกล่าวถึงการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาว่า
 "เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา" ซึ่งใช้ผิด
เพราะคำว่า "วโรกาส" มีธรรมเนียมการใช้เฉพาะเมื่อ "ขอโอกาส"
จากพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์
กล่าวคือ หากจะขอโอกาสพระมหากษัตริย์ ใช้ราชาศัพท์ว่า
ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเมื่อขอโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ,
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร,
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ใช้ราชาศัพท์ว่า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส

และเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้โอกาส
ใช้ราชาศัพท์ว่า พระราชทานพระบรมราชวโรกาส

เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงให้โอกาส ใช้ราชาศัพท์ว่า พระราชทานพระราชวโรกาส

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ให้โอกาส ใช้คำว่า ประทานพระวโรกาส

ดังนั้น ในกรณีอื่นๆ นอกจากการ "ขอโอกาส"
 และการ "ให้โอกาส" แล้ว จะไม่ใช้คำว่า "วโรกาส"
แต่ให้ใช้ว่า "โอกาส"

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬5.ควรใช้ "ถวายพระพร" หรือ "ถวายชัยมงคล"
หรือ "ถวายพระพรชัยมงคล"

มีผู้รู้บอกว่า "ถวายพระพร" เป็นคำที่พระสงฆ์ใช้
กับพระบรมวงศานุวงศ์ ฉะนั้น สำหรับเราทั้งหลาย
ซึ่งเป็นสามัญชนโดยทั่วไป
ท่านจึงแนะนำให้ใช้ว่า "ถวายชัยมงคล"
แต่คนทั่วไปก็ชอบที่จะพูดและเขียนว่า "ถวายพระพร" ซึ่งผิด
ปัจจุบัน อนุโลมให้ใช้เพื่อกล่าวโดยรวม
หากว่าการนั้น มีผู้แสดงความจงรักภักดีและร่วมลงนาม
มีทั้งพระและสามัญชน จึงให้ใช้คำว่า "ถวายพระพรชัยมงคล"

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬6.ระหว่าง "ราชัน" กับ "ราชันย์" ต้องใช้คำไหน

สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องเขียนว่า "ราชัน"
"องค์ราชัน" "เทิดไท้องค์ราชัน"
ทั้งนี้ ควรทราบว่า "ราชัน" แปลว่า พระราชา
หรือ พระมหากษัตริย์

ส่วน ราชันย์ หากเติม ย์ จะแปลว่า
"เ ชื้ อ ส า ย พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์" จึงควรระวังในการเขียน
เพราะหากเราใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ว่า ราชันย์ นอกจากจะใช้ผิดแล้ว ก็เท่ากับว่า
เราไปลด พระราชอิสริยยศของพระองค์ท่าน
ซึ่งปัจจุบันเห็นมีใช้ผิดกันมากเช่นกัน

และคำว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การเขียน ณ ปัจจุบัน
 ไม่ต้องมี ฯ (ไปยาลน้อย) ต่อท้าย
เพราะหากมี นั่นแสดงว่าเรากำลังจะหมายถึง
เขียนพระราชนามโดยย่อ เพื่อระบุเจาะจงว่า
 เป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ไหน
แต่สำนักพระราชวังได้ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน
ในเมื่อทราบกันดีว่า เรามีพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว
และมีพระราชนามใด ตลอดจนหมายถึงพระองค์ใด
 ฉะนั้น จึงเขียนเพียง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เท่านั้น
ไม่ต้องมี ฯ ตามหลังเครดิต หงส์แดง พิทักษ์จักรีวงศ์ เทิดทูนองค์ภูมินทร์

ขอขอบคุณ fb ราชบัลลังค์และจักรีวงศ์ ที่นำมาเผยแพร่
Create Date : 02 ธันวาคม 2556
Last Update : 3 สิงหาคม 2557 16:05:29 น.
Counter : 1458 Pageviews.

0 comments
สุสานความคิด อาจารย์สุวิมล
(13 ก.ย. 2562 22:34:01 น.)
Museum Siam : นิทรรศการสักสี สักศรี ก่อนรอยแห่งเกียรติจะลบเลือน ผู้ชายในสายลมหนาว
(12 ก.ย. 2562 16:19:27 น.)
แสตมป์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สายหมอกและก้อนเมฆ
(4 ก.ย. 2562 15:56:03 น.)
26 สิงหาคม 2019 วันนี้เขียนเรื่องฟุตบอลดีกว่า somsu4
(27 ส.ค. 2562 00:07:23 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Poungchompoo.BlogGang.com

tangkay
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 54 คน [?]

บทความทั้งหมด