ส่งความสุขปีใหม่ 2560 - Happy Newy Year 2017


ส่งความสุขปีใหม่ค่ะ
Happy Newy Year  2017

พรปีใหม่...พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม

ในโอกาสที่จะขึ้นปีใหม่ 2560 
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว ได้รับโชคดี มีความสุข สำเร็จ สมหวัง ตลอดปีและตลอดไป

ขอให้บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง พระรัตนตรัยปกป้อง จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความร่มเย็น และมีความสุข ให้ร่ำรวยเงินทองและทรัพย์สิน ให้สูงส่งด้วยบารมี

"พรใดประเสริฐ ขอจงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัว" ตลอดปีใหม่ 2560 และตลอดไปขอปวงเทพเทวาที่อารักษ์ พระบารมีที่พิทักษ์อยู่คงที่
ช่วยคุ้มครองป้องปัดสวัสดี ให้โชคดีมีชัยทุกคนเทอญเอกอัครราชทูตสหรัฐฯบรรเลงเพลงพรปีใหม่ อวยพรชาวไทยยิ้มรับปี 2560
Funny C


พรปีใหม่ 2560 รพ.น่าน
The Bourne Fgdsfgsd


พรปีใหม่...พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม

“พระพุทธเจ้าตรัสว่า มนุษย์สามารถหาความสุขที่ประณีตกว่าการบำเรอตา หู จมูก ลิ้น กาย ความสุขแบบนั้น ท่านเรียกว่า เป็นความสุขที่ประณีตขึ้น ซึ่งมีลักษณะสำคัญ คือเป็นอิสระ มนุษย์มีความสุขได้ โดยลำพังตัวเองในใจ และไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุภายนอก ซึ่งหมายความว่า แม้วัตถุภายนอกนั้นไม่มีอยู่ เราก็มีความสุขได้ ข้อสำคัญก็คือ มันเป็นความสุขพื้นฐาน ที่จะทำให้การแสวงหา หรือการเสพความสุขภายนอก เป็นไปอย่างพอดี อยู่ในขอบเขตที่สมดุล ทำให้มีความสุขแท้จริง และไม่เบียดเบียนกันในทางสังคม
ถ้าคนมีความสุขประเภทนี้ เป็นรากฐานอยู่ภายในตนเองแล้ว การหาความสุขทางวัตถุ มาบำเรอ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็จะมีขอบเขต ท่านเรียกว่า รู้จักประมาณ ถ้าเรามีความสุขข้างในแล้ว ความสุขที่ได้ข้างนอก ก็เป็นความสุขที่เติมเข้ามา เป็นของแถม หรือกำไรพิเศษ และอิ่มอยู่เสมอ แต่ถ้าเราไม่มีความสุขในจิตใจ มีใจเร่าร้อน กระวนกระวาย หรือมีความเบื่อ มีความเครียด มีปัญหาอยู่ภายในใจของตนเองแล้ว พอหาวัตถุมาบำเรอตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็จะต้องมีปัญหาต่อไปอีก คือ
๑.ไม่สามารถมีความสุขได้เต็มที่
๒.เมื่อทำโดยมีปมปัญหาในใจ ก็ทำอย่างไม่พอดี

ทั้งทำให้เกิดปัญหาวุ่นวาย และตัวเองก็ไม่ได้ความสุขจากภายนอกเต็มที่ด้วย และประการสำคัญก็คือ พอทำอะไรออกมา เพื่อหาความสุขเหล่านั้น ก็ทำให้เกิดการปะทะ กระทบซึ่งกันและกัน ก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมขยายบานปลายออกไป
ถ้าความสุขนั้น ยังต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น มันก็ผันแปรได้ และตัวเราก็ไม่เป็นอิสระ เพราะสิ่ง นั้นตกอยู่ใต้กฎธรรมชาติ เป็นไปตามอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันสามารถกลับย้อน มาทำพิษแก่เราได้ สิ่งภายนอกที่เราอาศัยนั้น มันไม่ได้อยู่กับตัวข้างในเรา ไม่เป็นของเราแท้จริง เมื่อเราฝากความสุขไว้กับมัน ถ้ามันมีอันเป็นอะไรไป เราก็ทุกข์
ความดีก็เหมือนกัน เมื่อเรามีความสุข เพราะอาศัยมัน ถ้าความดีนั้น เราทำไปแล้ว คนอื่นไม่เห็น หรือไม่ชื่นชม บางทีใจเราก็หม่นหมองไปด้วย จึงเรียกว่า เป็นความสุขที่ยังอิงอาศัยอยู่ เพราะฉะนั้น เราจึงต้องก้าวต่อไปสู่การมีปัญญา รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลาย รู้ว่าธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย ก็เป็นอย่างนี้ ไม่ว่าอะไรที่เป็นสังขาร จะเป็นรูปธรรม หรือนามธรรม เป็นความชั่ว หรือความดี เป็นวัตถุ หรือเป็นเรื่องของจิตใจ มันก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งนั้น
เมื่อรู้ความจริงแล้ว ก็จะเข้าถึงกระแสของธรรมชาติ เรียกว่ากระแสแห่งเหตุปัจจัย ปัญญา ของเราก็เข้าไปรู้ทันกระแสแห่งเหตุปัจจัยนี้ พอปัญญารู้เท่าทันมันแล้ว เราก็วางใจได้ รู้สึกเบา สบาย เราก็รู้แต่เพียงความเป็นจริงว่า เวลานี้ สิ่งนี้เป็นอย่างนี้ มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน เมื่อรู้ทันแล้ว สิ่งนั้นก็ไม่ย้อนมาทำพิษแก่จิตใจของเรา จิตใจของเราก็เป็นอิสระ
สิ่งทั้งหลายที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปต่างๆ มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดา เพราะมันอยู่ในกฎธรรมชาติอย่างนั้น ไม่มีใครไปแก้ไขได้ แต่ที่มันเป็นปัญหาก็เพราะว่าในเวลาที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาตินั้น มันพลอยมาเบียดเบียนจิตใจของเราด้วย เพราะอะไร?
ก็เพราะเรายื่นแหย่ใจของเราเข้าไปใต้อิทธิพลความผันผวนปรวนแปรของธรรมชาตินั้นด้วย
ดังนั้น เมื่อสิ่งเหล่านั้นปรวนแปรไปอย่างไร ใจของเราก็พลอยปรวนแปรไปอย่างนั้นด้วย เมื่อมันมีอันเป็นไป ใจของเราก็ถูกบีบคั้น ไม่สบาย แต่พอเรารู้เท่าทัน ถึงหลักธรรมชาติแล้ว กฎธรรมชาติ ก็เป็นกฎธรรมชาติ สิ่งทั้งหลายที่เป็นธรรมชาติ ก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติ ทำไมเราจะต้องเอาใจของเราไปให้กฎธรรมชาติบีบคั้นด้วย เราก็วางใจของเราได้
ความทุกข์ที่มีในธรรมชาติ ก็เป็นของธรรมชาติไป ใจของเราไม่ต้องเป็นทุกข์ไปด้วย ตอนนี้แหละที่ท่านเรียกว่ามีจิตใจเป็นอิสระ จนกระทั่งว่าแม้แต่ทุกข์ที่มีในกฎของธรรมชาติ ก็ไม่สามารถมาเบียดเบียนบีบคั้นใจเราได้ เป็นอิสรภาพแท้จริง ที่ท่านเรียกว่า วิมุตติ ความสุขจากความเป็นอิสระ ถึงวิมุตติ ที่มีปัญญารู้เท่าทันพร้อมอยู่นี้ เป็นความสุขที่สำคัญพอถึงสุขขั้นนี้แล้ว เราก็ไม่ต้องไปพึ่งอาศัยสิ่งอื่นอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรม หรือนามธรรม มันจะกลายเป็นความสุขที่เต็มอยู่ในใจของเราเลย และเป็นสุขที่มีประจำอยู่ตลอดเวลา เป็นปัจจุบัน

และในโอกาสที่จะขึ้นปีใหม่ 2560
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว ได้รับโชคดี มีความสุข สำเร็จ สมหวัง ตลอดปีและตลอดไป

ขอให้บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง พระรัตนตรัยปกป้อง จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความร่มเย็น และมีความสุข ให้ร่ำรวยเงินทองและทรัพย์สิน ให้สูงส่งด้วยบารมี

"พรใดประเสริฐ ขอจงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัว" ตลอดปีใหม่ 2560 และตลอดไป

ขออนุญาตกล่าวขออโหสิกรรมก่อนวันสิ้นปี 2559 และในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 ที่จะถึงนี้ ต่อเพื่อนร่วมโลกทุกท่าน

สิ่งใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน เคยกระทำต่อทุกท่าน ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนา ที่นึกได้หรือนึกไม่ได้ ทั้งในอดีตทุกภพชาติ ปัจจุบันชาติ ขอทุกท่านโปรดจงอโหสิกรรมต่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
หากกรรมใดๆที่ทุกท่านเคยกระทำไม่ดี กับข้าพเจ้าในอดีตชาติ และปัจจุบันชาติ ข้าพเจ้า ขอยกโทษ อโหสิกรรมเป็นอภัยทาน แด่ทุกๆท่านเช่นเดียวกัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่ต้องจองเวรจองกรรม ข้ามภพข้ามชาติอีกต่อไป

ขอทุกท่านจงโชคดีในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 ด้วยกันทุกๆท่านเทอญขอขอบคุณ ภาพ ข้อมูลและยูทูปจากอินเตอร์เนต

//www.tlcthai.com/newyear/กลอนปีใหม่-ต้อนรับปีใหม/newyorknurse

Create Date : 01 มกราคม 2560
Last Update : 3 มกราคม 2560 18:27:55 น.
Counter : 1885 Pageviews.

14 comments
... ถนนสายนี้..มีตะพาบ..241 .. (ไม่สายเกินไปที่จะมีความสุข) ALDI
(27 พ.ย. 2562 23:53:56 น.)
เที่ยวโตเกียว # 3...พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียว (Tokyo National Museum) Sweet_pills
(2 พ.ย. 2562 00:27:38 น.)
◐◑↔นักแปลงโฉมต้นไม้หนอนผีเสื้อ สมาชิกหมายเลข 4149951
(24 ต.ค. 2562 17:57:39 น.)
วันนี้ที่ทำงานแผนกเรามีเลี้ยงกันเล็กๆ โอพีย์
(17 ต.ค. 2562 04:59:50 น.)
  
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ ค่ะ ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนา ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ

โดย: Maeboon วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:1:15:16 น.
  
สวัสดีปีใหม่นะครับ
โดย: Duke of Irish 1993 (เตยจ๋า ) วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:3:16:05 น.
  
สวัสดีปีใหม่ 2560 นะคะคุณพี่น้อย

ขอให้พี่น้อยและครอบครัวมีความสุขมากๆ

สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:6:03:08 น.
  


สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้อย


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:6:26:24 น.
  
สวัสดีปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลก
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข และสมหวังในสิ่งปราถนาทุกประการ

โดย: moresaw วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:6:36:09 น.
  ปีใหม่นี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
ช่วยดลบันดาลให้พี่น้อยและครอบครัวมีความสุขมาก ๆ ไม่เจ็บไม่จน
สิ่งร้าย ๆ ก็ขอให้ผ่านไปกับปีเก่า มีเรื่องดี ๆ เข้ามาในชีวิต
คิดอะไรก็ให้ได้อย่างที่หวังและโชคดีตลอดทั้งปี สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ
โดย: haiku วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:10:51:22 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะน้าน้อย


มีความสุขมากๆนะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:11:06:20 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:13:14:15 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะ พี่น้อย ^^
โดย: ปรัซซี่ วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:19:21:40 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
สวัสดีปีใหม่ สุขภาพแข็งแรงนะคะ
โดย: หอมกร วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:21:29:26 น.
  


สวัสดีปีใหม่ 2017 ค่ะพี่น้อย

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้พี่น้อยและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข สดชื่น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
และสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ตั้งใจไว้ตลอดปีนี้นะคะ

.......................................

เมื่อคืนมาส่งกำลังใจให้พี่น้อยค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โดย: Sweet_pills วันที่: 1 มกราคม 2560 เวลา:22:03:07 น.
  


อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้อย


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 มกราคม 2560 เวลา:5:58:03 น.
  
อรุณสวัสดิ์จากเมืองไทยค่ะ
และสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่น้อย
ขอให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 2 มกราคม 2560 เวลา:8:29:15 น.
  
สุขสันต์ปีใหม่ครับ
.
ขออำนาจเทพไท้........ทุกทิศา
คุณแห่งพระพุทธา......หลากล้วน
ดลทุกจิตเจตนา..........สมดั่ง ใจเฮย
สุขมากนับมิถ้วน.........ชั่วฟ้าดินสลาย
โดย: พันคม วันที่: 2 มกราคม 2560 เวลา:15:32:27 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Newyorknurse.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ...   United States

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 146 คน [?]

บทความทั้งหมด