21 กค 57 Fairy Rose

                    เพลงไพเราะที่ไม่ได้ฟังมานาน   เย็นนี้เสียงเพลงลอยลมพร้อมการเลือกซื้อผลไม้  นำมาลงบันทึกเพลงรักไพเราะ  ในวันดีๆ ฤดูกาลดีๆผลไม้อร่อยราคาไม่แพง  ที่ไหนจะสุขไปกว่าประเทศไทย  ไม่เคยขาดแคลน อาหารของหวานของคาวที่มีให้บริโภคเหลือจะพอ   

                  หวนนึกถึงข่าวเช้านี้จากสถานีวิทยุระหว่างขับรถเรื่องความอดอยากในโซมาเลีย     ขอบคุณประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์  ไม่มีภัยธรรมชาติร้ายแรง 
                  ข่าวคราวยิวและปาเลสไตน์  ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์  ข่าวคราวประเทศยูเครนที่เผชิญวิกฤตมาพร้อมกันแต่สถานการณ์ยังต่อเนื่องรุนแรงเกิดภาวะแทรกซ้อนแบ่งแยกประเทศ                   

                  ขอบคุณคณะ คสช.ทำให้ประเทศชาติสงบเรียบร้อยราบรื่น  ปลอดภัย ประชาชนมีความสุข ไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเหมือนยูเครน   ขอบคุณพุทธศาสนาและทุกศาสนาที่สอนดีชั่วถูกผิดและปรองดองกันได้ในที่สุด  สัลเลขธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสั่งสอน  และมีอยู่ในคนส่วนใหญ่ของชาติ


"จุนทะ ! สัลเลขธรรม เป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทำ ในธรรมทั้งหลายเหล่านี้ กล่าวคือ :-
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียน เราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียน.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นกระทำปานาติบาต เราจักเว้นขาดจากปานาติบาต.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นกระทำอทินนาทาน เราจักเป็นผู้เว้นขาดจากอทินนาทาน.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นไม่ประพฤติพรหมจรรย์ เราจักเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นพูดเท็จ เราจักเว้นขาดจากการพูดเท็จ.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นพูดส่อเสียด เราจักเว้นขาดจากการพูดส่อเสียด.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นพูดคำหยาบ เราจักเว้นขาดจากการพูดคำหยาบ.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นพูดเพ้อเจ้อ เราจักเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นมากด้วยอภิชฌา เราจักเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌา.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นมีจิตพยาบาท เราจักเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาท.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาทิฏฐิ เราจักเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสังกัปปะ เราจักเป็นผู้มีสัมมาสังกัปปะ.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวาจา เราจักเป็นผู้มีสัมมาวาจา.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นมีมิจฉากัมมันตะ เราจักเป็นผู้มีสัมมากัมมันตะ.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาอาชีวะ เราจักเป็นผู้มีสัมมาอาชีวะ.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวายามะ เราจักเป็นผู้มีสัมมาวายามะ.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสติ เราจักเป็นผู้มีสัมมาสติ.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสมาธิ เราจักเป็นผู้มีสัมมาสมาธิ.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาญาณะ เราจักเป็นผู้มีสัมมาญาณะ.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวิมุตติ เราจักเป็นผู้มีสัมมาวิมุตติ.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นมีถีนะมิทธะกลุ้มรุม เราจักเป็นผู้ปราศจากถีนะมิทธะ.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ฟุ้งซ่าน เราจักเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นมีวิจิกิจฉา เราจักเป็นผู้ข้ามพ้นวิจิกิจฉา.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มักโกรธ เราจักเป็นผู้ไม่มักโกรธ.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ผูกโกรธ เราจักเป็นผู้ไม่ผูกโกรธ.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลบหลู่คุณ เราจักเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณ.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้แข่งดี เราจักเป็นผู้ไม่แข่งดี.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ริษยา เราจักเป็นผู้ไม่ริษยา.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ตระหนี่ เราจักเป็นผู้ไม่ตระหนี่.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้โอ้อวด เราจักเป็นผู้ไม่โอ้อวด.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมารยา เราจักเป็นผู้ไม่มีมารยา.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้กระด้าง เราจักเป็นผู้ไม่กระด้าง.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ดูหมิ่นท่าน เราจักเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นท่าน.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ว่ายาก เราจักเป็นผู้ว่าง่าย.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมิตรชั่ว เราจักเป็นผู้มีมิตรดี.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ประมาท เราจักเป็นผู้ไม่ประมาท.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีศรัทธา เราจักเป็นผู้มีศรัทธา.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีหิริ เราจักเป็นผู้มีหิริ.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ เราจักเป็นผู้มีโอตตัปปะ.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสุตตะน้อย เราจักเป็นผู้มีสุตตะมาก.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ขี้เกียจ เราจักเป็นผู้ปรารภความเพียร.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสติอันลืมหลง เราจักเป็นผู้มีสติตั้งมั่น.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีปัญญาทราม เราจักเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา.
ทำสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลูบคลำด้วยทิฏฐิของตน เป็นผู้ยึดถืออย่างเหนียวแน่น และเป็นผู้ยากที่จะสละคืนซึ่งอุปาทาน เราจักเป็นผู้ ไม่ลูบคลำด้วยทิฏฐิของตน เป็นผู้ไม่ยึดถืออย่างเหนียวแน่น และเป็นผู้ง่ายที่จะสลัดคืนซึ่งอุปาทาน."

                 ภาพดอกไม้เล็กๆน้อยในสนาม ไม่ค่อยได้เก็บภาพกุหลาบหนู "Fairy" สีชมพูสวยหวาน เป็นกุหลาบอีกชนิดที่ สวยถึกทน

อมตะคู่บ้านนานหลายปี แม้ไม่มียาฆ่าแมลง

ย่างเข้าฤดูฝน เริ่มมีสีชมพูให้เห็นบ้าง ไม่ซีดจืดเหมือนเมื่อร้อนจัด
เทียนฝรั่งชนิดไม่ซ้อนเริ่มฟื้นตัวเมื่อหมดอากาศร้อน

สีชมพูนี้ทนสุดๆฟื้นตัวก่อนใครCreate Date : 21 กรกฎาคม 2557
Last Update : 22 กรกฎาคม 2557 15:01:01 น.
Counter : 2855 Pageviews.

0 comments
ดูไบ มิราเคิล การ์เด้น สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คนเคยผ่านมหาสมุทร
(21 พ.ย. 2564 10:12:37 น.)
ข้างบ้าน ปลายฝน 2 สองแผ่นดิน
(21 พ.ย. 2564 23:35:08 น.)
ผ้าหุ้มโซฟา ยี่ห้อ Granada Emmy Journey พากิน พาเที่ยว
(19 พ.ย. 2564 13:44:32 น.)
บันทึกน้องหนาม ยิมโน LB กับผองเพื่อนแก๊งสีชมพู (13.9.2564 - 16.9.2564) ฟ้าใสวันใหม่
(12 พ.ย. 2564 08:37:03 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Mcayenne94.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#17mcayenne94
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 35 คน [?]

บทความทั้งหมด