สร้างกำลังใจ...แด่เพื่อนร่วมงาน
ในทุกๆ องค์กร ย่อมต้องการให้พนักงานของตนรักองค์กร และมีความุม่งมั่นตั้งใจทำงาน

คำถาม ก็คือว่า แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า พนักงานของเรารักองค์กรมากน้อยแค่ไหน จะวัดกันอย่างไรล่ะ


ถ้าเราดูตามองค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต ซึ่งมีอยู่ 7 ปัจจัยประกอบด้วย QCDSMEE

ในที่นี้ ผมจะขอพูดถึงเฉพาะตัว M ซึ่งก็คือ Morale ขวัญและกำลังใจของพนักงานนะครับ


องค์กรที่พนักงานมีขวัญกำลังใจดี ย่อมเป็นองค์กรที่พนักงานรักองค์กร และยินดีที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่อย่างแน่นอน

ขวัญกำลังใจของพนักงานสามารถที่จะวัดออกมาได้ด้วยเตรื่องมือ ที่เรียกว่า Morale Survey

หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า Productivity Climate Survey คือ ใช้ในการสำรวจบรรยากาศการเพิ่มผลผลิตในองค์กร

หรือพูดง่าย ๆ คือ เอาไว้วัดขวัญกำลังใจของพนักงานนั่นแหละครับ
ก่อนที่เราจะไปถึงตัวแบบสำรวจ เรามาลองดูปัจจัย ที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานกันก่อน ซึ่งมีปัจจัยทั้งสิ้น 9 ปัจจัยด้วยกันดังนี้ครับ1.เป้าหมายที่ชัดเจน (Clarity of Goals)

พนักงานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับทราบถึงเป้าหมาย นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กร

พนักงานที่สามารถเข้าใจได้ว่างานที่ตนรับผิดชอบมีส่วนสำคัญอย่างไร ในการทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

ก็จะทำงานอย่างเต็มที่ และรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร

หน้าที่ขององค์กร คือ การแปลเป้าหมายขององค์กรออกมาเป็นงานที่แต่ละคนรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน
2.ความน่าสนใจและความท้าทายของงาน (Job interest and Challenge)

ปัจจัยนี้ คือ ดูความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน

สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ จากอัตราการเข้าออกของพนักงาน และความท้าทายของเนื้องานก็เป็นส่วนสำคัญ

องค์กรที่งานมีความท้าทาย พนักงานจะมีความสามารถในการแก้ปํญหา

และใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรต่อไป
3.การให้ผลตอบแทน (Reward and Recognition)

อันนี้คงจะพูดกันยากนะครับ เพราะใคร ๆ ก็อยากได้ผลตอบแทนเยอะ ๆ ทั้งนั้น

สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

เทียบดูว่า ผลตอบแทนของเราในตำแหน่งลักษณะเดียวกัน ตลาดแรงงานมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด

และอีกประเด็นสำคัญคือ องค์กรมีแนวทางในการตอบแทนผู้ที่ทำผลงานได้ดีอย่างไรบ้าง

อาจจะไม่อยู่ในรูปแบบของตัวเงินนะครับ อาจจะทำป้ายประกาศ ยกย่องเป็น พนักงานดีเด่นประจำเดือน

หรือ อาจจะมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณก็ได้นะครับ
4.การพัฒนาบุคลากร (Personal Development)

องค์กรมีการเสริมสร้างศักยภาพให้พนักงานมากน้อยแค่ไหน

มีแผนการฝึกอบรมให้แก่พนักงานหรือไม่

พนักงานมีส่วนร่วมตัดสินใจในการวางแผนการฝึกอบรมของตัวเองหรือไม่

และถ้ามีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานแล้วควรต้องมีการวัดผลด้วยว่า การฝึกอบรมช่วยพัฒนาพนักงานอย่างแท้จริงหรือไม่ อย่างไร
5.ความสัมพันธ์ในการทำงาน (Working Relation)

ความไว้เนื้อเชื่อใจ รวมถึงการให้ความร่วมมือ บรรยากาศในการทำงาน มีผลโดยตรงต่อขวัญกำลังใจในการทำงาน

ความสัมพันธ์ในการทำงานพิจาณาได้ใน 2 ระดับหลัก คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร

และความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ความสัมพันธ์นี้มีผลโดยตรงต่อการทำงานแน่นอนครับ
6.ความก้าวหน้าของงานที่ทำอยู่ (Job Advancement)

โอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่ง หรืออนาคตในการทำงานที่ดีกว่า

ย่อมสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานที่จะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร

ซึ่งความก้าวหน้านี้ต้องเป็นความก้าวหน้าที่วัดมาจากผลการทำงานนะครับ

หากองค์กรใดที่พนักงานได้เลื่อนขั้นโดยที่ไม่มีผลงาน หรือ เพียงแค่รู้วิธีที่จะนำเสนอแก่นาย

ขวัญกำลังใจของคนที่ทำงานจริง ๆ มันย่อมต้องตกลงอย่างแน่นอน
7. ความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร (Management Credibility)

ปัจจัยนี้ ดูที่ความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร ดูจากความโปร่งใส ความยุติธรรมในการบริหารงาน

รวมถึงการผลักดันให้เกิดการกระทำในนโยบายที่ผู้บริหารได้แถลงไปแล้ว

หากนโยบาย หรือสิ่งใดที่ผู้บริหารได้ประกาศออกไปแล้ว และไม่มีการทำงานรองรับ หรือไม่มีการดำเนินการต่อ

ความน่าเชื่อถือของผู้บริหารจะลดลง และส่งผลให้พนักงานไม่มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
8.การสื่อสารในองค์กร (Feedback and Communication)

องค์กรที่เกิดการสื่อสารแบบสองทาง ย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจกันมากกว่า องค์กรประเภทนายสั่งให้ลูกน้องทำ อย่างแน่นอน

ประเด็นนี้ ควรจะพิจารณาคู่ของการสื่อสารออกเป็นหลาย ๆ ด้าน

ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง, การสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน,

รวมไปถึง ถ้ามีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือ ไอเดียใด ๆ จากพนักงานที่จะนำไปปรับปรุงงานได้

ความคิดเห็นเหล่านั้นมีช่องทางที่จะส่งผ่านไปถึงผู้บริหารหรือไม่ อย่างไร
9.ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty and Commitment)

ปัจจัยนี้ อาจจะวัดกันยากสักหน่อยนะครับ แต่เราจะสังเกตได้จากอัตราการเข้าออกของพนักงาน

อัตราการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งที่เป็นกิจกรรมสวัสดิการ เช่น งานกีฬาสี, งานปีใหม่ขององค์กร

และกิจกรรมประเภทที่ใช้ปรับปรุงงาน เช่น กิจกรรม 5ส, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ เป็นต้น

องค์กรที่พนักงานใส่ใจ และให้ความสำคัญกับการทำงาน เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

พนักงานย่อมต้องมีระดับขวัญและกำลังใจที่ดี จึงจะสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีตามไปด้วย
ผ่านครบไปแล้วทั้ง 9 ปัจจัย ที่จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจของพนักงาน

ทั้ง 9 ปัจจัยนี้เราสามารถนำมาทำเป็นแบบสอบถาม หรือ เรียกว่า Morale Survey

โดยเนื้อหา ของแบบสอบถาม ก็คือการเอาประเด็นทั้ง 9 มาตั้งเป็นข้อคำถามให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร

ที่มา จาก ; จดหมายข่าวรายเดือน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 95 กุมภาพันธ์ 2551

จดหมายข่าวรายเดือน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 96 มีนาคม 2551เช่นเคยครับ เข้ามาแล้ว อย่าลืมแวะทักทายกันบ้างนะครับ

Create Date : 25 กุมภาพันธ์ 2552
Last Update : 25 กุมภาพันธ์ 2552 17:19:15 น.
Counter : 1414 Pageviews.

0 comments

Ko7vasan.BlogGang.com

ko7vasan
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 19 คน [?]

บทความทั้งหมด