"เก่งคน"เป็นอย่างไร???..อยากให้ลดอคติในใจบ้าง..???อย่างน้อยเพื่อตัวคุณเอง...
เมื่อวานผมพูดถึงคนเก่งที่"เก่งงาน"ไปแล้ว....
วันนี้ขอต่อเรื่องคนเก่งอีกคนคือ.."เก่งคน"...
ในความคิดผม...ผมคิดว่าคนที่"เก่งงาน" นั้นอาจจะเก่ง..แต่่ก็เก่งแค่เฉพาะตัว..
คนที่เก่งที่น่าศึกษานั้น ..คือคนที่ "เก่งคน" เพราะเป็นคนที่สามารถให้คนอื่นทำงานแทนตัวเองได้..
คนที่สามารถสร้างอาณาจักรตนเองด้วยการสร้าง"คน"ทำงานให้กับตน...
คนที่จะก้าวไปถึงระดับเก่งคนนั้น..นอกจากจะเก่งงานแล้ว....
ที่สำคัญคือต้องรู้หลักจิตวิทยาบริหารบุคคลด้วย..?????
รู้ว่าจะสร้างระบบอย่างไร? ทำตัวอย่างไร?? ที่สามารถให้คนอยากอยู่ด้วย อยากทำงานด้วย..
เพราะเงินเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถดึงใจคนได้..เหมือนวลีที่ว่า.."คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก.."

เมื่อก่อน..หลายครั้งมีพรรคพวกถามผมว่า.."ทำอย่างไรจึงมีกิจการเยอะแยะ..???"
ผมก็จะตอบแบบขำๆว่า..
ข้อแรกก็ต้อง..ทำใจเป็น..???
ข้อสอง..มีมือซ้ายมือขวาที่ไว้ใจได้..??
และข้อสุดท้าย..มีระบบงานที่ดี..??

เริ่มจากข้อแรก..คำพูดที่ว่า "ทำใจเป็น"นั้นเป็นอย่างไร??
การให้คนอื่นทำงานนั้นเราต้องรู้จักการปล่อยวางบ้าง..
รู้ว่าการที่คนอื่นจะทำงานได้อย่างใจเราทั้งหมดนั้น..เป็นไปได้ยาก..
รู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้จะต้องมีความผิดพลาดได้..
รู้ที่จะให้ความผิดพลาดล้มเหลวเกิดขึ้นได้เสมอ..
ถ้าเราหวังที่จะได้ทุกอย่าง 100% ทุกอย่างไม่ผิดพลาดเลย.งเราก็จะเป็น"คนบ้า"อยู่คนเดียว..
เราต้องรู้จักปล่อยวาง ในผลบ้าง..เหมือนเราปลูกต้นไม้ ที่ผมเคยกล่าวไปแล้ว..
หากเรามุ่งมั่นที่จะได้งานที่ให้ผลอย่างใจเราทุกอย่าง เราก็ต้องทำเองทุกอย่าง..
เพราะเราไม่ไว้ใจคนอื่น..เพราะเราคิดว่า คนอื่นทำได้ไม่ดีเหมือนเรา...
และที่สำคัญถ้าเราทำใจไม่เป็น...เราก็จะเครียดทุกครั้งที่เราเห็นความผิดพลาด..หรือสิ่งที่ไม่ถูกใจเรา..
ดังนั้นข้อแรกที่สำคัญของคนที่จะ"เก่งคน" คือ.."ทำใจเป็น"...

ข้อสอง..มี"มือซ้ายมือขวา" ที่ไว้ใจได้...
แน่นอนการจะสร้างธุรกิจที่ใหญ่โตได้ เราย่อมไม่สามารถทำเพียงลำพัง..
เราต้องมีทีมงาน..มีคณะทำงาน..มีคนทำงาน..มีคน"เก่งงาน"ทำงานให้เรา..
สำหรับผมแล้ว..องค์กร..เป็นสิ่งสำคัญ..
หากไม่มี องค์กร ที่ดี..โอกาศที่กิจการจะเดินหน้า จะก้าวหน้านั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้...
ผมจึงสร้างสูตรสำเร็จในองค์กรว่า...จะต้องทำให้ทุกคน..เกิดความรู้สึกเดียวกันคือ..
"ภูมิใจ..ตั้งใจ..เข้าใจ..และร่วมใจ..."
"ภูมิใจ" เราต้องสร้างให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมงานกับเราเกิดความภูมิใจเป็นเบื้องต้น..
เกิดความภูมิใจในตนเองที่มีงานดีๆทำ..เกิดความภูมิใจที่ได้อยู่ในองค์กรที่ดีที่มีชื่อเสียง..
เพราะเมื่อมีความภูมิใจก็จะมีความมุ่งมั่น..ไปสู่ความ"ตั้งใจ"..
"ตั้งใจ"ที่จะทำงานตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองให้เกิดความรู้ในงาน..นั่นคือ"เข้าใจ"..
และเมื่อ"เข้าใจ"ก็จะย่ิงทำให้"ตั้งใจ"..เมื่อย่ิง"ตั้งใจ"ก็จะย่ิง"เข้าใจ"...
ซ่ึงจะทำให้องค์กรเรานั้นสามารถสร้างคนที่"เก่งงาน"ขึ้นมา..
และสุดท้ายคือทำให้คน"เก่งงาน"เหล่านั้น มาร่วมใจกันทำงานเพื่อองค์กร...
นี่คือตรรกะการสร้างองค์กรของผม...

สิ่งสำคัญอีกสิ่งที่ผมพยายามให้ทีมงานทุกคนเรียนรู้ให้ได้คือ..
รู้ว่า..งานที่ทำอยู่นั้นแบ่งเป็น 4 อย่างคือ ด่วน ไม่ด่วน สำคัญ ไม่สำคัญ..
ทำอย่างไรเราจึงจะรู้ว่า..งานไหนที่ด่วนและสำคัญ..งานไหนที่ด่วนแต่ไม่สำคัญ...
งานไหนที่ไม่ด่วนแต่สำคัญ..งานไหนที่ไม่ด่วนและไม่สำคัญ...
การรู้จักแยกแยะงานออกเช่นนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง..
บ่อยครั้งที่มีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะคนทำงานไม่รู้จักแยกแยะว่า...
อะไรด่วนไม่ด่วน..???อะไรสำคัญไม่สำคัญ..???อะไรสำคัญและด่วน??? ฯลฯ

"คน"เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร..
หากเราต้องการสร้างธุรกิจให้ใหญ่โตยิ่งใหญ่นั้น..เราต้องสร้าง"คน"ให้"เก่งงาน"ไม่พอ..
แต่เราต้องสร้างให้คนเหล่านั้นรักองค์กร รักงานด้วย...
เพราะฉะนั้นส่ิงสำคัญที่สุดขององค์กรนั้นคือ"ผู้นำองค์กร"ที่จะต้องมีความเข้าใจ"คน"..
"ซุ่นหวู"ได้สรุปคุณลักษณะของผู้นำสั้นๆดังนี้..
ผู้นำที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอย่างน้อยต้องมีคุณธรรม 5 ประการคือ...

"ปัญญา สัจจะ เมตตา กล้าหาญ เข้มงวด.."

หากขาดข้อใดข้อหนึ่งแล้วจะเป็นผู้นำที่ประสพความสำเร็จนั้นยากนัก...

ข้อสุดท้าย..คือ ระบบที่ดี..
สุภาษิตจีนได้กล่าวถึงระบบดังนี้.."สังคมดีสร้างผีเป็นคน..สังคมเลวสร้างคนเป็นผี.."
หากองค์กรเราไม่มีระบบควบคุมที่ดี..
นอกจากจะทำให้คนเลวกำเริบเสิบสานแล้ว ยังมีโอกาศเสียคนดีๆไปด้วย...
ดังนั้นหากองค์กรนั้นไม่มีการควบคุมที่ดี..การจะให้องค์กรเจริญนั้นยากนัก..
ทั้งนี้ระบบที่ดีกับผู้นำที่ดีจึงเป็นสิ่งควบคู่กัน..ต้องไปด้วยกัน..
ผู้นำดี..ระบบไม่ดี..ก็ย่อมสามารถแก้ระบบให้ดีได้..
ผู้นำไม่ดี..ระบบดี..องค์กรก็พังได้เพราะมีการเลือกใช้เฉพาะกลุ่ม..
เพราะฉะนั้นถ้าองค์กรนั้น มีผู้นำที่ดี สร้างระบบที่ดี องค์กรนั้นก็เจริญเติบโต.ก้าวหน้า..

ครับ..ผมพูดถึงคนเก่ง 2 คนโดยเฉพาะคนเก่งวันนี้ใช้สมองไปเยอะไม่น้อย..
สิ่งที่พูดออกมาวันนี้เพราะพื้นที่และเวลาจำกัด..
จึงพูดอย่างรวบรัดอธิบายน้อย..บางบรรทัดอาจต้องตีความเป็นหลายบรรทัด...
ทำให้บางท่านอาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งนัก..ก็ต้องขออภัย...

โดยเฉพาะหลานนิด..อยากให้เอาไปสร้างองค์กร อิอิอิ จะได้มีเวลาไปเที่ยวอุบล...

.............................................................................................................

เมื่อวานเข้าไปอ่านกระทู้ใน รดน...
เรื่องของผมก็ยังเป็นเรื่องราว.เพราะการที่เพื่อนๆหลายคนเรียกร้องให้ลดโทษแบนผม..
ทำให้มีการว่า..ไม่ยอมรับกฏ จากอีกฝ่าย..ที่มองทุกอย่างของฝั่งเสื้อแดงเป็นเรื่องผิด..
จริงๆแล้วผมอาจจะรู้สึกเสียดายที่ถูกแบนจนไม่สามารถไปโพสต์ได้..
แต่ผมก็คิดว่าผมก็มาโพสต์ในบล๊อคให้เพื่อนๆที่สนใจ ตามมาอ่านในบล๊อค..ก็แค่นั้น..
แต่ที่ผมรู้สึกระอายใจคือ การเอาธรรมะที่ผมเอามาโพสต์ไปเปรียบเทียบกับอีกคน..
เพราะในความคิดผมนั้นแม้เราจะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว..
แต่ชาวพุทธก็แตกออกเป็นหลายกลุ่มหลายนิกาย..หลายความเชื่อ..
การเอาสิ่งที่ผมคิดผมเชื่อไปเทียบกับคนอื่น แล้วบอกว่าคนอื่นดีกว่านั้น..
ทำให้ผมรู้สึกละอายใจ..เพราะแสดงว่าการสื่อของผมผิดพลาด..
เพราะธรรมะที่ยกมานั้น ไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดเอง นอกจากจะเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้ว..
ที่สำคัญผมถูกสั่งสอนจากครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลายๆครั้งเป็นธรรมะของ "หลวงพ่อชา"
ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของคนค่อนโลก...
หากคุณๆอ่านแล้วรู้สึกว่า ไม่ถูกต้องไม่มีคุณสมบัติในการนำมากล่าวอ้าง..
ทำให้ผมรู้สึกละอายใจต่อครูบาอาจารย์อย่างยิ่ง..
นอกจากว่า..สิ่งที่ผมยกมานั้นถูกต้องท้ัง อรรถะ และพยัญชนะ..
แต่คุณไม่สามารถสัมผัสได้..ถ้าเช่นนั้นผมก็ต้องขออภัย...
เพราะที่ความสามารถผมยังไม่ถึงขั้นบอกให้คุณเข้าใจได้...

อีกกระทู้หนึ่ง.ที่บอกว่า ถ้าไม่ใช่ผู้นำองค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้น..อย่ามาสอนนายก..
ผมไม่รู้ว่า คุณมัสแตง จะเอาระดับไหน..?? คุณแน่ใจอย่างไรว่าไม่มีระดับนั้นในห้อง รดน.
ผม(อาจจะไม่)ถึงระดับที่คุณว่า..แต่ผมเชื่อว่าในห้องนี้ที่มีคนระดับนั้น..หรือกว่าที่คุณคิดนัก...
แต่ที่สำคัญผมสงสัยว่า..อะไรบังตาคุณบังสติปัญญาคุณจนกล้าดูหมื่นดูแคลนคนอื่น..ที่ไม่รู้จัก..??
หรือคิดจะกล่าวอย่างไร??ก็กล่าวไป..??โดยไม่คิดละอายใจบ้างเลย...?????

....................................................................................................................

ผมอยู่อุบล..เป็นเพียงคนแก่คนหนึ่ง..ไม่มีอำนาจบารมีพอที่จะเอามากล่าวอ้าง..
แต่ผมก็ม่ันใจในสติปัญญาที่ได้มาจากประสพการณ์และมาจากครูบาอาจารย์..
ที่พอจะแยกแยะ ถูกผิด ดีชั่ว ..
ผมอยากให้ทุกท่านถอดเสื้อ ถอดความคิดอคติที่คิดว่า ผมเสื้อแดงออกทุกครั้งที่อ่านกระทู้ผม..
ผมคิดว่าลึกๆในใจคุณก็เชื่อว่า ส่ิงที่ผมพูดนั้นมันจริง..
อย่าให้อคติบังตาเลยครับ..เลือกเอาสิ่งดีๆไปบ้าง..
อย่างน้อยผมเชื่อว่า..ถึงมันจะไม่ได้ช่วยให้สังคม(ไทย)เราดีขึ้น..
แต่มันจะช่วยสังคมเล็กๆของคุณ ถ้าคุณรู้จักนำไปใช้...
ผมคิดว่าถ้าอ่านดีๆกระทู้วันนี้..มีทั้งการบ้าน การเมือง และธรรมะ..อยู่ครบถ้วนแล้ว..
จึงขอจบเพียงแค่นี้..
สวัสดีครับ..

...........................................................................................................

ปล.ขอขอบคุณทุกกำลังใจครับ โดยเฉพาะ คุณธรรมดาสามัญที่ให้เกียรติเอากระทู้ไปแปะ..
จนเกือบลืมไปว่า ถูกแบน...ขอบคุณครับ...

.....................................................................................................................


Create Date : 24 ตุลาคม 2553
Last Update : 24 ตุลาคม 2553 17:13:46 น.
Counter : 1282 Pageviews.

4 comments
Don't Worry Be Happy - Bobby McFerrin ... ความหมาย tuk-tuk@korat
(24 ก.พ. 2562 16:10:07 น.)
วิธีรับมือกับ...มรสุมฝุ่น Princezz Matcha Latte
(31 ม.ค. 2562 17:07:35 น.)
:: ฉันเห็น :: กะว่าก๋า
(15 มี.ค. 2562 07:14:59 น.)
+ ตุง หรือ ธุงอีสาน + wicsir
(4 มี.ค. 2562 11:02:11 น.)
  
ลุงจ๋า นู๋นิดมาแล้วจ้า เรื่อง "เก่งคน" ที่ลุงพูดถึงในวันนี้นั้น "มันใช่เลย" จ้าลุง

นู๋นิดเคยทำงานกับผู้บริหารสองคน คนหนึ่ง เก่งคน มากกว่าเก่งงาน แต่อีกคน เก่งงานมากกว่าเก่งคน บทสรุปที่นู๋นิดเห็น คน เก่งคน รู้สึกจะไปได้ไกลกว่า คนเก่งงาน นะจ๊ะ

ลุงจ๋า นู๋นิดจะนำสิ่งที่ลุงบอก ลุงสอน ไปประยุกต์ใช้กับงานที่นู๋นิดทำนะจ๊ะ นิดเชื่อว่า นิดต้องประสบความสำเร็จในเร็ววันนี้ นิดมั่นใจ ... อิอิ (อย่าเชื่อ...มันโม้!)

ลุงอย่าไปกังวลใจกับคนบางคน ที่ปิดหู ปิดตา และ ที่สำคัญ "ปิดใจ" ในห้อง รดน. เลยนะจ๊ะ จะทำให้เราท้อซะเปล่า?

คนเราเกิดมาบุญทำกรรมแต่งไม่เหมือนกัน คนบางคนไม่ใช่แค่จัดอยู่ในประเภท "บัวใต้ตม" เพียงอย่างเดียว แต่คือ "บัวใต้ตมที่ถูกขอนไม้ทับไว้" อีกทีเลยล่ะจ้า ... ป่วยการ

แต่ที่นู๋นิดโต้ตอบไปนั้น ก็แค่ไม่อยากให้ "เหลิง" คิดว่าตัวเองคิดถูกแล้วต่างหากล่ะ... ถามว่า ให้ความสำคัญไหม? เปล่าเลยค่ะ ไม่มีความสำคัญอะไรทั้งนั้นนอกเสียจากว่า "ขำ ขำ" ค่ะ

นิดไม่ได้จะไปดูถูกความคิดเห็นใคร แต่เขาประจาน ตัวเขาเอง...
โดย: เพชรน้ำนิล วันที่: 24 ตุลาคม 2553 เวลา:9:24:15 น.
  
ความรู้คู่คุณธรรม

หากขาดก็คงจะประสบความสำเร็จได้ยาก

เห็นด้วยกับข้อความด้านบน
โดย: jejeeppe วันที่: 24 ตุลาคม 2553 เวลา:9:47:55 น.
  
ลุงจ๋า ตอนนี้นู๋นิดกำลังฝึกให้ "เก่งงาน" ให้ได้เสียก่อน แต่ขณะเดียวกัน นู๋นิดก็กำลังมองหา "มือซ้ายมือขวา" อยู่อะจ้า แต่ก็ยอมรับว่า ยังมะค่อยวางใจเท่าใดนัก คงต้องรอดูผลงานสักพัก ...

และขอยอมรับอีกอย่างว่า การจัด priority ของนู๋นิดยังมะดีพอ มันดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างจะ "สำคัญและด่วน" ไปเสียหมด... แหะๆ

แต่คิดว่าคงไม่นานอะจ้า นู๋นิดตั้งใจว่า ก่อนปีใหม่ นู๋นิดอาจจะหาเวลาไปเยี่ยมคุณลุง นั่งจิบโอวัลติน ร้อนๆ อร่อยๆ ริมโขงกันดูสักตั้ง


ฝากรูปนี้ให้กับลุงจ่ะ ตื่นเช้ามาต้องรีบหากระทู้ของลุงอ่านก่อนทำอย่างอื่น ... มะไหร่ ลุงจะพ้นโทษแบนซักทีล่ะจ๊ะ

โดย: เพชรน้ำนิล วันที่: 24 ตุลาคม 2553 เวลา:12:17:20 น.
  


หวัดดีค่ะ
นั่นสิคะ คนเราเนี่ย ถ้าทำใจเป็น และทำใจได้ เนี่ย
จะไม่มีคำว่า ทุกข์ เลยค่ะ มินว่า
ปล. สดชื่น กับวันแรกของสัปดาห์ นะคะ
โดย: มินทิวา วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:7:42:46 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Khon-ubon.BlogGang.com

คนอุบล
Location :
อุบลราชธานี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]

บทความทั้งหมด