เทพทันใจ


บ้านโหรรามอินทรา ไพ่ยิปซีรามอินทรา

ดูดวง ไพ่ยิปซี  เลขเจ็ดตัว

• นัตคือใคร
• นัตของพม่า หมายถึงเทพต่างๆของคนไทยที่คอยอำนวยพร ให้โชค รักษาคุ้มครองกับผู้ที่มาขอพร แต่ตำนานของนัตพม่าจะมีเรื่องราวที่แตกต่างกัน
• ก่อนพม่าจะได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทอย่างเคร่งครัดที่สุดในโลกนั้น ลัทธินับถือภูตผีที่ชาวพม่า เรียกว่า “นัต”มีอิทธิพลสูงมาก ตราบจนวันนี้ แม้ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่ชาวพม่าก็ยังคงกราบไหว้ นัตควบคู่กันไปด้วย จนกล่าวได้ว่า ไม่มีใครแยกนัตออกจากวิถีชีวิตของชาวพม่าได้
• นัต คือ วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของผู้ตายร้าย อย่างที่ชาวบ้านเรียกว่าตายโหง ซึ่งต่อมากลายเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจของชาวบ้านนัตจึงมีสถานะกึ่งผีกิ่งเทวดา คือ มีระดับสูงกว่าผีทั่วไป แต่ไม่สูงกว่าเทวดา จึงมีข้อสันนิษฐานว่า นัต ในภาษาพม่าน่าจะมาจากคำว่า นาถ ในภาษาบาลี ที่แปลว่า ที่พึ่ง
• นัตที่ชาวพม่านับถือแต่ดั้งเดิมมี 36 ตน มีหัวหน้าชื่อ มีงมหาคีรีนัต เป็นนัตสองพี่น้องซึ่งภูกษัตริย์พระทัยโหดร้ายจับมัดกับต้นจำปาแล้วเผาทั้ง เป็นจนตายจึงเชื่อกันว่าวิญญาณของ มีงมหาคีรีนัต สิงสถิตทีไม้จำปา ตนพี่คือเจ้ามหาคีรี ตนน้องคือเจ้าแม่หน้าทอง เป็นหัวหน้านัตที่ภูเขาโปปา ใกล้เมืองพุกาม ซึ่งถือเป็นนิวาสสถานของเหล่านัต
• ราวปี พ.ศ. 1600 เมื่อพระเจ้าอโนรธาสถาปนาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นครั้งแรกในแผ่นดินพม่า ได้ทำลายลัทธิบูชานัต ทำลายศาลนัตทีมีอยู่ในทุกบ้าน จับคนทรงผีนัตมาประหาร ยกเลิกประเพณีไหว้ผีนัตที่ภูเขาโปปา ลดบทบาทของนัตจากการดูแลทุกข์สุขของชาวบ้าน ให้มาทำหน้าที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาแทนเพื่อให้อาณาราษฎรไนมายึดมั่นในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
• นอกจากนั้นพระเจ้าอนอรธายังทรงลดบทบาท มีงมหาคีรีนัต ให้เป็นเพียงรองหัวนัต แล้วตั้ง “ตะจังมีง” หรือท้าวสักกะ หรือพระอินทร์ เป็นหัวหน้าเหล่านัตทั้งหลาย พร้อมทั้งย้ายรูปปั้นนัตทั้งหมดมารวมไว้ที่ หอนัต ภายในบริเวณมหาเจดีย์ชเวสิกอง เป็นสัญลักษณ์ว่าต่อไปนี้ไป นัตมีหน้าที่ดูแลปกป้องพระพุทธศาสนา คุ้มครองเมืองแทนการดูแลชาวบ้าน
• นัตที่เกี่ยวพันกับพุทธศาสนา
• โบโบยีนัต (เทพทันใจ) ที่คอยพิทักษ์ปกป้องมหาเจดีย์ชเวดากอง ชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นเทพทันใจ อธิษฐานอะไรมังสัมฤทธิ์ผล
• สุเลนัต นัตคุ้มครองเขาสิงกุตตระที่ตั้งมหาเจดีย์ชเวดากอง
• โลกานัต นัตผู้สร้างสันติสุข ฯลฯ
• นอกจากนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่า พระเจ้าตะเบงชเวตี้ กษัตริย์ราชวงศ์ตองอู ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ ก็เป็นหนึ่งในนัต 36 ตนด้วย ซึ่งน่าจะเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นภายหลังเพราะพระราชวงศ์ตองอูเกิดขึ้นหลัง พุกามกว่า 100 ปี
• ปัจจุบันชาวพม่ายังนับถือนัตเคียงคู่ไปกับศาสนาพุทธอย่างแนบแน่น ประเพณีเช่นสรวงบูชาผีนัตยังปรากฎให้เห็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพม่าก็ยังต้องขึ้นต้นด้วยการรำถวายผีนัต กล่าวได้ว่าคติความเชื่อเรื่องนัตของชาวพม่าใกล้เคียงกับชาวฮินดูบนเกาะบาหลี ที่กราบไหว้บูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดู และเซ่นสรวงบูชาภูตผีไปพร้อมๆกัน เป็นการสร้างโลกดุลยภาพระหว่างผีกับเทวดา

• นัต หรือเทพผู้คุ้มครองรักษาบันดาลโชค
• นัต หรือเทพเทวาอารักษ์ผู้คุ้มครอง ที่คนพม่าเคารพนับถืออันสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งแต่ก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามา โดยเทพที่จะถูกจัดว่าเป็น “นัต” นั้น มักจะเป็นคนที่เคยสร้างความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจและมาตาที่เรียกว่า ตายโหง ทำให้วิญญาณยังมีความห่วงใยในภาระหน้าที่บ้านเมืองและผู้คนเบื้องหลัง ทำให้ไม่อาจไปเกิดได้ จึงเป็นนัตที่จะคอยคุ้มครองรักษาบ้านเมือง หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
• ในสมัยพระเจ้าอนิรุธมหาราช (พระเจ้าอโนรธา) แห่งอาณาจักรพุกาม พระองค์รับพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์เข้ามาในดินแดนนี้ และปฏิรูปศาสนาความเชื่อเรื่องนัตของไพร่ฟ้าประชาชนเสียใหม่ และให้ความสำคัญกับพุทธศาสนามากขึ้น พระเจ้าอนิรุธจึงทรงรวบรวม นัต ที่มีผู้คนนับถือมาก รวม ๓๖ องค์ จัดให้เป็นมหาคีรีนัต เทพประจำอาณาจักร โดยให้มีนัตตัจจาเมงนัตหรือพระอินทร์เป็นราชาแห่งนัตทั้งหมดและเป็นนัตผู้ คุ้มครองพระพุทธศาสนาอีกด้วย
• นัตในเมืองพม่า สำหรับคนไทยจะรู้จักกันดีคือ นัตโบโบจี (เทพทันใจ) แห่งวัดโบดาทาวน์ ด้วยเหตุที่ท่านสามารถดลบันดาลให้แก่ผู้ทุกข์ร้อน ที่เข้าไปอธิษฐานขอพรจากท่านได้ผลรวดเร็วทันใจ
• คำว่า โบโบจี นั้นไม่ใช่ชื่อเฉพาะของนัตองค์ใด แต่เป็นคำกลางเรียก นัตผู้ชายที่เป็นที่เคารพนับถือ คล้ายกับคำว่า เจ้าพ่อ หรือเจ้าปู่ ที่คนไทยใช้เรียกอารักษ์แบบไทยๆ นั่นเอง

• เทพทันใจ (นัตโบโบจี) เทพผู้ปกปักรักษาและบันดาลโชค
• วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบจี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะเทพทันใจจะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนำให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แล้วเอาไปใส่มือของเทพทันใจสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของเทพทันใจ แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว้ครับ

สนใจบูชาเทพทันใจ นำเข้าจากพม่า ติดต่อบูชาได้ที่ 0800658254 จิรัฏฐ์ มีนะนันทน์

บ้านโหรรามอินทรา ไพ่ยิปซี รามอินทรา ดูดวงไพ่ยิปซี  ดวงเลขเจ็ดตัวระบบโหร  ดูดวงปี 2561
Create Date : 05 กุมภาพันธ์ 2561
Last Update : 5 กุมภาพันธ์ 2561 11:51:00 น.
Counter : 267 Pageviews.

0 comments
🎀 ยังขำได้ 🎀 โอน่าจอมซ่าส์
(16 ก.ค. 2564 22:31:14 น.)
什么也看不见 Shénme yě kàn bùjiàn มองอะไรไม่เห็นเลย Kavanich96
(8 ก.ค. 2564 16:44:26 น.)
ความรู้สึกนึกคิดประจำวัน (29 มิ.ย. 64) comicclubs
(29 มิ.ย. 2564 17:06:43 น.)
😷ยุคโควิดยิ้มแห้งๆ😷 โอน่าจอมซ่าส์
(26 มิ.ย. 2564 21:19:49 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Jirus.BlogGang.com

ไกรศรี
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด