เรียนฟรีที่เยอรมัน ตอนเรียนสิ่งทอฟรีที่เยอรมนี
เรียมเคยเขียนเรื่องเรียนต่อเยอรมันที่เดรสเดนไว้ในเวปไซต์ของที่ทำงานก็เลย
จะเอามาลงที่ตรงนี้อีกครั้ง เผื่อใครสนใจจะได้ไปเรียนกันค่ะ 

พอดี Professor เมล์มา ว่าให้ช่วยโปรโมทให้หน่อย จริงๆแล้วเขียนลงทั้งนิตยสาร
เขียนทั้งเวปไซต์ ลงเฟสบุคที่ทำงานแล้วล่ะ แต่เนื่องจากหลักสูตรเป็นภาษาเยอรมัน
ทำให้หลายคนเบี่ยงเบนไปเรียนประเทศที่สอนเป็นภาษาอังกฤษซะหมดเลย 
แต่ถ้าใครไหวก็น่าจะลองดูสักตั้งนะคะ

เอามาทั้งหมดเลยค่ะ ถ้าใครไปอ่านเจอที่ไหน เหมือนกับอันนี้ก็เรียมเนี่ยแหละคะ
เป็นคนเขียนเอง หุหุ

*****************-*********************-*********************

เรียนสิ่งทอฟรีที่เยอรมนี (Study in Germany)

1.บทนำ

วันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์การขอทุนและการเรียนต่อปริญญาโทด้านสิ่งทอที่เยอรมัน 
และที่สำคัญคือเรียนฟรี มีทุนการศึกษาให้ด้วยค่ะ ที่เล่าให้ฟังเพราะอยากให้มีคนไปขอทุน
กันเยอะๆ ได้เรียนแล้วเอาความรู้กลับมาใช้พัฒนาบ้านเมืองของเราค่ะ  มหาวิทยาลัย
ด้านสิ่งทอในเยอรมนีมีอยู่หลายมหาวิทยาลัยเหมือนกันค่ะแต่วันนี้จะเล่าให้ฟังเกี่ยว
กับมหาวิทยาลัยเดรสเดน หรือ Techinische Universitaet Dresden ที่เรียนจบมาค่ะ 

Map Source: //www.vidiani.com

มหาวิทยาลัยเดรสเดนหรือ Techinische Universitaet Dresden หรือเรียกย่อๆว่า
TU Dresden (เทอูเดรสเดรน) ตั้งอยู่ที่เมืองเดรสเดน(Dresden) เมืองหลวงของ
แคว้นแซกโซนี่ (Saxony) โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นแซกโซนี่  
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี คศ. 1828 อยู่ทางตะวันออกของประเทศเยอรมนี 


Photo Source : //en.wikipedia.org/wiki/Dresden

ภายในมหาวิทยาลัยประกอบด้วย สถาบัน วิทยาลัย สำนักวิชา สถาบันวิจัย ศูนย์
รวมถึงคณะ และภาควิชามากมาย โดยมีจำนวนทั้งหมด 14 คณะ นิสิตระดับ
ปริญญาตรีปริญญาโท และปริญญาเอก ประมาณ  35,000 คน จำนวน 
โปรเฟสเซอร์ประมาณ 400 คน และบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยประมาณ 4,000 คน


Picture Source :  //tu-dresden.de/die_tu_dresden

2.Institute of Textile Machinery andHigh Performance Material 

Technology


ภาควิชาที่ทำการสอนเกี่ยวกับสิ่งทอ มีชื่อเรียกว่า  “ Institute of Textile Machinery 
andHigh Performance Material Technology “อยู่ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล 
(Faculty of Mechanical Engineering)

ปัจจุบัน  Prof.Dr.-Ing. habil. Dipl.-Wirt. Ing. Chokri Cherif เป็น Director 
ตั้งแต่ วันที่1 ตุลาคม 2005 โดยทำการสอนในระดับปริญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก
Picture Source: //tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itm


“ Institute of Textile Machinery and High Performance Material Technology “

จะแบ่งออกได้เป็น 2สาขาวิชาคือ เทคโนโลยีสิ่งทอ และเทคโนโลยีเสื้อผ้าซึ่งจะ

ประกอบไปด้วยการพัฒนาเครื่องจักร การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

และส่วนงานกลาง เป็นต้น


Picture source: //tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itm/

institut/institutsstruktur/index_html


สำหรับนักศึกษาต่างชาตินั้นส่วนใหญ่จะมาศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก โดย

ปริญญาโทจะเปิดหลักสูตร Textile and Clothing technology และเมื่อจบการศึกษา

จะได้รับวุฒิMaster of Science (M.Sc.) โดยหลักสูตรจะครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน

ด้านคณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรด้านสิ่งทอจะมุ่งเน้น

ไปที่ด้านเคมีเส้นใย เส้นด้าย ผ้า การตกแต่งสำเร็จ เสื้อผ้า การทดสอบ การจัดการด้าน

คุณภาพและสิ่งทอเทคนิคซึ่งปัจจุบันถือเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่สำคัญใน

อุตสาหกรรมสิ่งทอในวงกว้างหลักสูตรจะเรียนเป็นภาษาเยอรมันเป็นหลักแต่อาจจะมี

เป็นภาษาอังกฤษบ้างในกรณีที่มีการเชิญอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาบรรยาย

เป็นพิเศษ


เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนจะครอบคลุมในหลักสูตรทั้งหมดดังนี้ค่ะ
· Textile Machines
· Textile Finishing Machines
· Auxiliary Machines
· Machines for the Textile Assembly of Complex Composite Performs
· CAE- Technology
· Textile-physical Testing Instruments

หากต้องการดูรูปเครื่องมือเครื่องจักรเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ linkนี้ค่ะ

//tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_

maschinenwesen/itm/institut/tech_aus/index_html

3.เอกสารการสมัครเรียนปริญญาโท

สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาปริญญาโทต่อที่ มหาวิทยาลัยเดรสเดน หรือ Techinische 
Universities Dresden นี้สามารถส่งเอกสารไปสมัครเรียนได้โดยมีรายละเอียดของเอกสาร
การสมัครดังนี้

1.เอกสารการสมัครทุน DAAD (DAAD-application form) แบบฟอร์มนี้จะเป็นแบบฟอร์ม
ของ DAAD กรอกเป็นภาษาอังกฤษหรือเยอรมันก็ได้ค่ะดาวน์โหลดได้ที่
https://www.daad.de/imperia/md/content/en/deutschland/formulare/forschungsstipendium_en.pdf
(สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครทุนDAAD อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 5)

2.ประวัติส่วนตัว เขียนด้วยลายมือตัวเอง
3.แรงจูงใจในการเรียน หรือ แผนการเรียน เขียนด้วยลายมือตัวเอง
4.จดหมายอ้างอิงจากมหาวิทยาลัย ไม่ต้องปิดผนึก
5.จดหมายอ้างอิงจากที่ทำงาน ไม่ต้องปิดผนึก

6.ใบรับรองการทำงาน
7.ใบประกาศนียบัตรด้านภาษาเยอรมันจากเกอเธ่หรือสถาบันอื่นๆที่น่าเชื่อถือ
8.ประกาศนียบัตรการจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในสาขาที่กำหนดที่มีเกรดเป็นภาษาอังกฤษ
ในกรณีที่ส่งฉบับสำเนาต้องมีตราประทับรับรองจากทางมหาวิทยาลัยหรือทางสถานฑูตเยอรมัน
รับรอง

9.หลักฐานการติดต่อด้านวิชาการกับ TU Dresden (ถ้ามี)
10.รูปถ่ายปัจจุบัน แนบในใบสมัคร (แนะนำว่าให้ติดในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ด้วยค่ะ)
11. เอกสารการสัมนาอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร (เป็นภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี)
12. หลักฐานการตีพิมพ์งานวิจัย (ถ้ามี)

4. ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารสมัครเรียน

Technische Universitaet Dresden
Institute of Textile Machinery and HighPerformance Material Technology (ITM)
Dr.-Ing. Joachim Arnold      
01062 Dresden
Germany

5.ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครทุนDAAD

สำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศที่กำลังพัฒนา(ประเทศไทยก็ยังอยู่ในขอบเขตของคำนี้
อยู่นะคะ ^__^)  จะสามารถขอทุน DAAD ซึ่งเป็นคำย่อของทุน Deutscher Akademischer
AustauschDienst ที่เป็นภาษาเยอรมัน หรือเราจะเรียกในภาษาอังกฤษว่า German 
Academic Exchange Service

โดยทุนสำหรับปริญญาโทที่ทางDAAD ให้จะเรียกว่าทุน Development-Related Postgraduate
Courses (Postgraduate Courses for Professionals with Relevance to Developing Countries) 
เป็นทุนให้เปล่าผู้ที่สมัครทุนจะต้องกำลังทำงานในสายงานที่มาจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชนก็ได้ค่ะ และต้องมีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี หลักสูตรจะเป็นภาษาเยอรมันเป็นหลัก

5.1 ระยะในการให้ทุน

6 เดือนสำหรับเรียนภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมัน
- 24 เดือน สำหรับเรียนปริญญาโท

5.2 ทุนที่จะได้

ทุนที่จะให้ต่อเดือน 750 ยูโรซึ่งรวมถึงค่าประกันสุขภาพด้วย
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวที่ตามไปอยู่ด้วย (เฉพาะคู่ครองที่มีการจดทะเบียนตามกฏหมาย)
- อื่นๆ เช่น สัมนา อบรม ซึ่งเป็น กรณีๆไป

5.3 คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครจะต้องอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา(รวมประเทศไทยด้วยค่ะ) สำเร็จปริญญาตรี 
ในสายงานของวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมสิ่งทอ, เคมีสิ่งทอ , วิศวกรรมเสื้อผ้า,
เทคโนโลยีสิ่งทอ

- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีในสายงานที่สมัคร โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

- ความสามารถทางภาษาเยอรมัน ระดับประกาศนียบัตร DSH 1 หรือสอบผ่าน Test DaF3
หรือผ่านการเรียนภาษาเยอรมันในระดับ B1

(คำแนะนำส่วนตัว : ท่านใดสนใจจะไปเรียนต่อที่นี่ให้ไปลงเรียนภาษาเยอรมันที่สถาบัน
สอนภาษาเยอรมันเกอเธ่ รายละเอียดที่นี่ค่ะ  www.goethe.de/bangkok)

- อายุไม่เกิน 36 ปี

6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เยอรมนี

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Dipl.-Wirt. Ing. Ch. Cherif หรือ
Dr.-Ing. Joachim Arnold

Phone: +49-(0)351 - 463 393 00

Fax: +49-(0)351 - 463 393 01

joachim.arnold@tu-dresden.de

//tu-dresden.de/mw/itm-studium

General Enquiryfor all countries, specially Asia:
M.Sc. Mir Mohammad Badrul Hasan
E-mail:
hasan@itb.mw.tu-dresden.de


ประ้้เทศไทย:

ติดต่อที่ีพี่เรียมได้เลยค่ะ  จะช่วยให้คำแนะนำค่ะ

Smiley

ข้อมูลอ้างอิงจาก

//tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itm

//tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itm/institut/institutsstruktur/index_html

//tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itm/studium/stipendien/bewerbung

//tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itm/studium/stipendien/dokumente

//en.wikipedia.org/wiki/Dresden

บทความนี้เคยลงในนิตยสารและเวปไซต์แล้วที่  //www.thaitextile.org/tdc/

******************************************************* *-*

ใครสนใจก็ติดต่อโดยตรงที่เยอรมันได้เลยนะคะ  แต่ปีนี้เลยรับสมัครแล้วค่ะ จะได้อีกทีก็ปีหน้า

พฤษภาคม - 15 ตุลาคม ของทุกปีค่ะ

Create Date : 31 ตุลาคม 2556
Last Update : 3 พฤษภาคม 2557 20:29:27 น.
Counter : 4293 Pageviews.

0 comments
ตามรอย อ.ศิลป์ พีระศรี ที่ ม.ศิลปากร ชีริว
(28 พ.ย. 2564 14:25:04 น.)
งานแสดงเกิจกรรมกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ - Senor Fair 2021 newyorknurse
(28 พ.ย. 2564 06:30:19 น.)
ปรับเวลา Daylight Saving Time ปีนี้อาจเป็นครั้งสุดท้าย! (จริงหรือ?) newyorknurse
(5 พ.ย. 2564 21:09:48 น.)
นิทรรศการตู้ลายทอง เหรียญที่ระลึกในรัชสมัย รัชกาลที่ 5 และเครื่องโต๊ะ ผู้ชายในสายลมหนาว
(4 พ.ย. 2564 12:15:20 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Functionaltextiles.BlogGang.com

เรียมเจ้าขา
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 143 คน [?]

บทความทั้งหมด