ขอเชิญครูทั่วประเทศสมัครสมาชิกเครือข่ายครู Teachers Network สมัครฟรี มีแต่ได้กับได้..อ่านรายละเอียด
สมาชิกเครือข่ายครู Teachers Network สมัครฟรี มีแต่ได้กับได้

จะดีแค่ไหน ถ้าครูทั่วประเทศไทยร่วมมือเป็นเครือข่ายเดียวกัน เพื่อแบ่งปันความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความทุกข์ ความสุขและฯลฯ
เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาด้วย “พลัง มันสมองและสองมือของครู” เครือข่ายครู Teachers Network มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตครูในด้านวิชาชีพ และด้านอื่นๆ เราพร้อมเป็น “ เพื่อนร่วมทางของครูไทย ”

ร่วมขยายเครือข่ายการแบ่งปันจากครูถึงเพื่อนครูอย่างมีคุณภาพด้วยการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายครู Teachers Network

1.เริ่มต้นจากการสมัครเป็น “สมาชิกทั่วไป” สมัครทางเวบไซต์ หรือเอกสารใบสมัคร
2.คุณสามารถเลือกสมัครเป็นสมาชิกประเภทใดประเภทหนึ่งใน 4 ประเภทดังนี้ (ตามความชอบและความถนัดของคุณ)

- สมาชิกทั่วไป
- สมาชิกเครือข่าย
- สมาชิกคุณภาพ
- สมาชิกต้นแบบ

3.สมาชิกแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติ วิธีการสมัคร สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ รวมทั้งร่วม กิจกรรมต่างๆตามที่กำหนดไว้
4.หากผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ คุณจะได้เป็นสมาชิกประเภทนั้น และได้รับสิทธิ์ประโยชน์ตามประเภทของสมาชิก
5.ร่วมพัฒนาโทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน และ พัฒนาการศึกษาไทยไปสู่มาตรฐานสากล

คุณสมบัติของสมาชิกเครือข่าย

1.สมัครเป็นสมาชิกทั่วไปเรียบร้อยแล้ว
2.เป็นครูหรือผู้สนใจทั่วไป
3.เป็นผู้ที่ได้ชมรายการของโทรทัศน์ครู และได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโทรทัศน์ครูต่อไป

การปรับเลื่อนเป็น "สมาชิกเครือข่าย"
เขียนแสดงความคิดเห็นจากการที่คุณ "ได้ดูโทรทัศน์ครู" ด้วยการ
เลือกตอนที่คุณสนใจ ชมจนจบ (15 นาทีเท่านั้น) เขียนแสดงความคิดเห็นจำนวน 400 ตัวอักษรขึ้นไป (รวมพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ประมาณ 2-3 บรรทัด)
หากเป็นความคิดเห็นที่มีประโยชน์ คุณจะได้เป็นสมาชิกเครือข่าย โดยโทรทัศน์ครูจะแจ้งคุณทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( email) และ/หรือข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ (sms)


สิทธิประโยชน์

1.ได้รับดีวีดีสำหรับสมาชิกทั่วไป ทุก 2 เดือน
2.ได้รับของที่ระลึกจากโทรทัศน์ครู ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงของที่ระลึกทุกเดือน
ผู้ที่ได้เป็นสมาชิกเครือข่าย จะได้รับ "ถุงผ้าโทรทัศน์ครู"
3.หากคุณแสดงความคิดเห็นจำนวน 5 ตอน และ 10 ตอนขึ้นไป โทรทัศน์ครูจะจัดส่งของที่ระลึกให้คุณตามความเหมาะสม
(ระบบจะบันทึกข้อมูลจำนวนครั้งของการแสดงความคิดเห็นของคุณทุกครั้ง)

หมายเหตุ

1.หากคุณเป็นสมาชิกทั่วไป คุณสามารถเลื่อนเป็นสมาชิกเครือข่ายได้ด้วยวิธีการดังกล่าว
2.เมื่อคุณเป็นสมาชิกเครือข่าย คุณสามารถเลือกเป็นสมาชิกคุณภาพหรือต้นแบบได้
เมื่อทำตามวิธีการที่ระบุไว้ คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีการสมัครเป็นสมาชิกคุณภาพ และ คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีการสมัครเป็นสมาชิกต้นแบบ
3.ของที่ระลึกสำหรับสมาชิกเครือข่าย สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติของสมาชิกคุณภาพ

1.เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
2.เป็นผู้ที่นำเนื้อหาจากโทรทัศน์ครูไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ แล้วเกิดผลที่ชัดเจน เช่น นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สนใจเรียน ตั้งใจเรียน ผลการเรียนดีขึ้น เป็นต้น
3.ต้องสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปก่อนจึงจะเป็นสมาชิกคุณภาพ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกเครือข่ายหรือสมาชิกต้นแบบก่อน คุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกคุณภาพได้และหากคุณได้เป็นสมาชิกคุณภาพแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นสมาชิกต้นแบบได้หากเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกต้นแบบ

การปรับเลื่อนเป็น "สมาชิกคุณภาพ"
แสดงให้เห็นว่าคุณ "ได้นำโทรทัศน์ครูไปสร้างห้องเรียนคุณภาพ" ด้วยวิธีต่อไปนี้

•ส่งบทความ หัวข้อ "เมื่อโทรทัศน์ครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ"

โดยต้องระบุตอนที่เป็นแรงบันดาลใจในการนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ จำนวนอย่างน้อย 1 ตอน (กี่ตอนก็ได้) และต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีการนำไปใช้ในการสอนในห้องเรียนของคุณแล้ว อาจแสดงด้วยภาพประกอบหรือเอกสารต่างๆ
บทความความยาว 1 หน้ากระดาษโดยใช้ตัวอักษรขนาด 16

•ส่งผ่านเว็บไซต์ //www.thaiteachers.tv ในส่วนของสมาชิกคุณภาพ ซึ่งจะมีแบบฟอร์มที่ต้องกรอกครบถ้วน
•ส่งทางโทรสาร หมายเลข 0-2748-7910
•ส่งทางไปรษณีย์มาที่โทรทัศน์ครู เลขที่ 10 ซ.ลาซาล 56 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
* การส่งทางโทรสารและไปรษณีย์ กรุณาแจ้งข้อมูลเหมือนในเว็บไซต์

สมาชิกสามารถส่งได้มากกว่า 1 ส่งบทความ ทุกบทความมีสิทธิประกวด “ผลงานดีเด่น” เพื่อรับรางวัลจากโทรทัศน์ครู การตัดสินมีทุกเดือน โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

หากบทความของคุณผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ คุณจะได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ (sms) เพื่อเรียนเชิญเป็น “สมาชิกคุณภาพ” ซึ่งได้จะรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ


สิทธิประโยชน์

1.ได้รับดีวีดีสำหรับสมาชิกทั่วไป ทุก 2 เดือน
2.ได้รับดีวีดีเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นที่ท่านต้องการ เมื่อมีการผลิตดีวีดีชุดนั้นๆ
3.ได้รับของที่ระลึกจากโทรทัศน์ครู ซึ่งผู้ที่ได้เป็นสมาชิกคุณภาพ จะได้รับ "เสื้อโปโลโทรทัศน์ครู"
4.ได้รับ "เกียรติบัตร ในฐานะสมาชิกคุณภาพ"
5.สิทธิ์ในการประกวด "บทความดีเด่น" ประจำเดือน เพื่อรับรางวัลจากโทรทัศน์ครู ซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะประกาศผลสองสัปดาห์หลังสิ้นเดือนที่ประกวด มีรางวัลรวมจำนวน 10 รางวัล สำหรับรางวัลประจำเดือนนี้ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ NOKIA C5
6.สิทธิ์ในการทำงานคัดเลือกรายการสากล และวิเคราะห์รายการไทยและสากล ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนตามความเหมาะสม
7.หากคุณส่งบทความจำนวน 5 ตอนขึ้นไป โทรทัศน์ครูจะจัดส่งของที่ระลึกให้คุณตามความเหมาะสม (ระบบจะบันทึกข้อมูลจำนวนครั้งของการส่งบทความของคุณทุกครั้ง)

คุณสมบัติของสมาชิกต้นแบบ

1.เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
2.เป็นครูดีครูเก่ง มีแบบปฏิบัติการสอนที่ดีที่เป็นแบบอย่างให้เพื่อนครูคนอื่นๆได้ หรือ เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการนำโทรทัศน์ครูไปเผยแพร่ในวงกว้างให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3.ต้องสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปก่อนจึงจะเป็นสมาชิกต้นแบบ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกเครือข่ายหรือสมาชิกคุณภาพก่อน คุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกต้นแบบได้และหากได้เป็นสมาชิกต้นแบบแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้อีก


การปรับเลื่อนเป็น "สมาชิกต้นแบบ"

แสดงให้เห็นว่าคุณ "เป็นครูผู้พร้อมจะแบ่งปัน" ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

1. ส่งคลิปแบบปฏิบัติการสอนที่ดี (Good practice) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู หรือเป็นแบบปฏิบัติการสอนที่ดี ที่ครูริเริ่มขึ้นด้วยตนเองก็ได้ เพื่อแบ่งปันกับเพื่อนครู เป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนรู้

2. ส่งรายงานการเผยแพร่โทรทัศน์ครูสู่เพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกัน หรือต่างโรงเรียนก็ได้ เพื่อสร้างห้องเรียนคุณภาพ โดยแสดงให้เห็นว่าคุณได้นำรายการต่างๆ ในโทรทัศน์ครูไปสู่การสร้างและพัฒนาห้องเรียนคุณภาพให้กับครูคนอื่นๆ

* สมาชิกสามารถส่งได้มากกว่า 1 คลิป และส่งรายงานการเผยแพร่โทรทัศน์ครูในเวลาเดียวกันได้
* ทุกคลิปแบบปฏิบัติการสอนมีสิทธิประกวด “แบบปฏิบัติการสอนดีเด่น” เพื่อรับรางวัลจากโทรทัศน์ครู การตัดสินมีทุกเดือนตั้งแต่มิ.ย.-ก.ย.2554 โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

หากคลิปแบบปฏิบัติการสอนที่ดีของคุณ หรือ/และ รายงานการเผยแพร่โทรทัศน์ครูสู่เพื่อนครู ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ คุณจะได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ (sms) เพื่อเรียนเชิญเป็น "สมาชิกต้นแบบ" ซึ่งได้จะรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ


สิทธิประโยชน์

1.ได้รับดีวีดีสำหรับสมาชิกทั่วไป ทุก 2 เดือน
2.ได้รับดีวีดีเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นที่ท่านต้องการ เมื่อมีการผลิตดีวีดีชุดนั้นๆ และมีสิทธิ์ได้รับตามจำนวนที่ต้องการหากนำไปใช้ประโยชน์
3.ได้รับดีวีดีหัวข้อตอนตามที่คุณต้องการ
4.ได้รับของที่ระลึกจากโทรทัศน์ครู ซึ่งผู้ที่ได้เป็นสมาชิกต้นแบบ จะได้รับ “เสื้อแจ็กเก็ตโทรทัศน์ครู”
5.ได้รับ "เกียรติบัตร ในฐานะสมาชิกต้นแบบ"
6.สิทธิ์ในการประกวด “ แบบปฏิบัติการสอนดีเด่น” ประจำเดือน เพื่อรับรางวัลจากโทรทัศน์ครู ซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ประกาศผลสองสัปดาห์หลังสิ้นเดือนที่ประกวด มีรางวัลรวมจำนวน 5 รางวัล
- สิทธิ์ในการประกวด "รายงานการเผยแพร่โทรทัศน์ครูสู่เพื่อนในโรงเรียนหรือต่างโรงเรียน" ประจำเดือน เพื่อรับรางวัล คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Toshiba Satellite C640-1033 UT ซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ประกาศผลหนึ่งสัปดาห์หลังหลังสิ้นเดือนที่ประกวดเช่นกัน โดยโทรทัศน์ครูแจกรางวัลนี้ให้กับโรงเรียนในสังกัดของครูที่ส่งเข้ามา โดยใช้เกณฑ์ตามขนาดโรงเรียน

* รางวัลพิเศษ สำหรับคนที่ถ่ายคลิปหรือคนที่เสนอ คลิปแบบปฎิบัติการสอนที่ดีที่ผ่านการพิจารณา รับรางวัลเพิ่มเติมเป็นของที่ระลึกจากโครงการ

7.สิทธิ์ในการทำงานคัดเลือกรายการสากล และวิเคราะห์รายการไทยและสากล ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนตามความเหมาะสม
8.แบบปฏิบัติการสอนของคุณจะได้รับการผลิตเป็นรายการคุณภาพสูง เพื่อเผยแพร่ต่อไป
9.หากคุณส่งแบบปฏิบัติการสอนที่ดีและผ่านการพิจารณา 3 ตอนขึ้นไป โทรทัศน์ครูจะจัดส่งของที่ระลึกให้คุณตามความเหมาะสม
10.สิทธิ์ในการเป็น “วิทยากร” ประจำของโทรทัศน์ครู ในการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประชาสัมพันธ์
11.สิทธิ์ในการเดินทางไปดูงานด้านการศึกษาที่ต่างประเทศ

//www.thaiteachers.tv/register.php
ระบุรหัสสมาชิกผู้แนะนำ 001719 ด้วยจะขอบคุณมากๆ ครับ



Create Date : 21 พฤศจิกายน 2554
Last Update : 21 พฤศจิกายน 2554 13:18:41 น.
Counter : 1567 Pageviews.

3 comments
💫🤡 ข้าวตังหน้าตั้ง 🤡💫 โอน่าจอมซ่าส์
(13 พ.ค. 2562 02:01:57 น.)
อาคารศาลจังหวัดชลบุรีหลังเก่า 4/62 ดาวริมทะเล
(12 พ.ค. 2562 22:01:38 น.)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสองรัชกาล haiku
(11 พ.ค. 2562 23:13:38 น.)
👧🏻🐕 เพื่อนๆของฉัน 👦🏼🐕 โอน่าจอมซ่าส์
(8 พ.ค. 2562 00:25:32 น.)
  
ขอบคุณ
โดย: ส้ม IP: 10.10.8.37, 61.19.153.117 วันที่: 6 ธันวาคม 2554 เวลา:10:32:04 น.
  
เป็นความคิดที่ดี
โดย: สุนทรีย์ ทองอินทร์ IP: 223.206.242.126 วันที่: 16 มีนาคม 2555 เวลา:10:11:18 น.
  
It??s truly a nice and useful piece of information. I??m happy that you simply shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.
Louis Vuitton Outlet Bags //www.ledpoollight.com/
โดย: Louis Vuitton Outlet Bags IP: 94.23.252.21 วันที่: 3 สิงหาคม 2557 เวลา:23:30:14 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Free4u.BlogGang.com

scimovie
Location :
อุตรดิตถ์  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 108 คน [?]

บทความทั้งหมด