ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส
พอดีเข้าไปเข้าไปเจอWEBวัดนี้โดยบังเอิญ เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี และได้ช่วยเหลือคน จึงขออนุญาตินำข้อมูลบางส่วนมาประชาสัมพันธ์เพื่อบอกบุญแก่เพื่อนๆ ในการรับบริจาคสิ่งของตามรายการด้านล่างนี้ค่ะ..
ขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่ร่วมบุญค่ะ ที่มาจาก//pooboon.igetweb.com/index.php?mo=3&art=153954

โครงการสร้างทรัพยากรมนุษย์ผู้ด้อยโอกาส
โดย หลวงปู่บุญ โสภโณ ( พระครูโสภณพัฒนาภิรม )
วัดทุ่งเหียง ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรีเมื่อปี พุทธศักราช 2529 หลวงปู่บุญ โสภโณ (พระครูโสภณพัฒนาภิรม) วัดทุ่งเหียง ได้เดินธุดงค์ไปในเขตอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเขตอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น ม้ง, กระเหรี่ยง, มูเซอ ฯลฯ

สภาพภูมิประเทศเป็นป่าเขา ชุมชนชาวเขาเผ่าต่าง ๆ มีอาชีพเกษตรกรรม โดยวิธีการทำไร่เลื่อนลอย ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่แน่นอน กระจัดกระจายอยู่ตามภูเขา มีรายได้จากการปลูกฝิ่น หาของป่า ชีวิตความเป็นอยู่แร้นแค้น ขาดความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัย อาหารที่ใช้บริโภคเป็นยอดไม้ ยอดผัก เผือก และมัน ที่หาได้จากป่า

เมื่อมีโอกาสจะนำสินค้ามาขายยังพื้นราบ นอกจากเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่จำเป็นแล้ว เขาเหล่านั้นจะซื้อหา เกลือซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารที่ทุกครัวเรือนต้องมี การคมนาคม เดินทางด้วยเท้า หรือม้า ชาวเขาเหล่านั้น นับถือผีเป็นพระเจ้า พิธีกรรมต่าง ๆ นั้นขึ้นอยู่กับผีตามความเชื่อ แม้แต่การรักษาการเจ็บป่วยต้องใช้วิธีบนบาน บอกกล่าวผี
ภาษาที่ใช้เป็นภาษาท้องถิ่นของเผ่านั้น ๆ บางครั้งต่างเผ่ากัน ยังสื่อสารโต้ตอบไม่เข้าใจกันเลย
ครั้นความเจริญจากพื้นราบรุกคืบสู่ดอยสูง เด็กสาวจากเผ่าต่าง ๆ คนแล้วคนเล่าจำต้องทิ้งถิ่นฐานเดินทางเข้าสู่เมือง เพื่อแลกกับความสะดวกสบาย ที่ครอบครัวของตนเองจะได้รับ เด็กสาวจำนวนมากเสียชีวิต ไม่มีโอกาสที่จะกลับบ้านเกิด ตั้งแต่วันที่ลงจากดอย
“อาตมาภาพเห็นแล้วรู้สึกสลดใจเป็นอย่างยิ่ง” หลวงปู่บุญกล่าวปัญหาของชาวเขาเหล่านี้ เกิดจากการไม่รู้หนังสือ อ่าน เขียน และพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่อง ทั้ง ๆ ที่เกิดในเมืองไทย มีทะเบียนบ้านมีใบเกิด “ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ อาจเป็นปัญหาแก่บ้านเมืองได้ อาตมายังคงครุ่นคิด หาหนทางแก้ปัญหานี้มาตลอด “พ.ศ. 2530 อาตมาจึงสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นที่บ้านปางอุ๋ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชาวบ้านที่นี่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เริ่มแรกมีพระไปจำพรรษาจำนวน 3 รูป นอกจากจะปลูกฝังหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว พระสงฆ์เหล่านั้นยังต้องฝึกสอนภาษาไทย ให้ชาวม้งอ่านออกและเขียนได้ “แม้ช่วงเวลาจำพรรษาจะสั้นนัก แต่ก็ต้องเริ่มทำ”
ด้วยความยากลำบากนี้เอง ครั้นพอออกพรรษา คงเหลือพระสงฆ์เพียงรูปเดียว ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่คิดไว้ได้ แต่ก็ได้นำภารกิจนี้มาสานงานต่อ“โครงการสร้างทรัพยากรมนุษย์ผู้ด้อยโอกาส” จึงเกิดขึ้นที่วัดทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เบื้องต้น

“อาตมภาพประสงค์จะนำนักเรียนไม่เกิน 20 คนมาศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่อยู่ใกล้ ๆ วัด ครั้นเรียนจบแล้วให้กลับไปสอนเด็กชาวเขาที่หมู่บ้านของตนเอง สิ่งที่ทำให้อาตมามีกำลังใจที่จะทำโครงการนี้ต่อไป เกิดขึ้นเมื่อวันที่นำรถจากวัดทุ่งเหียง เดินทางไปรับเด็กชาวเขาที่จะมาเรียน ปรากฏว่ามีเด็กมารอที่จะเดินทาง 45 คน ซึ่งเกินจำนวนที่เราคัดเลือกไว้ “จากวันนั้น มีชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ทยอยส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในวัดทุ่งเหียงตามแนวทางที่วางไว้ กล่าวคือ เด็กผู้หญิงให้ศึกษาตามความสมัครใจจนจบชั้นสูงสุด เท่าที่เด็กจะเรียนได้ เด็กผู้ชายเมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะต้องบวชเป็นสามเณร และศึกษาต่อในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับชั้น ม.1 ถึง ม. 6 ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัด จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสามารถเรียนต่อจนจบชั้นสูงสุด ได้ตามความต้องการ เพื่อให้เกิดภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป โดยทั้งสองกรณี จะอยู่ในความอุปการะของวัดทุ่งเหียง


เยาวชนชาย-หญิงที่เข้ามาศึกษาอยู่ในวัดทุ่งเหียงมาจากหลายจังหวัด เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน เป็นต้น กิจกรรมของโครงการยังคงดำเนินต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน


เยาวชนเหล่านี้อยู่ในความดูแลของทางวัดในทุกๆด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย-อาหาร-เสื้อผ้า-ยารักษาโรค-อุปกรณ์การเรียน ฯลฯในแต่ละปีทางวัดต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นภาระที่หนักพอควร ทั้งนี้ เพราะทางวัดไม่มีมูลนิธิมารองรับและทางภาครัฐก็ไม่ได้ให้การช่วยเหลือแต่ประการใด ทางวัดต้องอาศัยกำลังศรัทธาจาก พุทธศาสนิกชนทั่วไป ที่มาบริจาค ข้าวสารอาหารแห้งตลอดทั้งอุปกรณ์การเรียน แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่เพียงพอที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว ทางวัดจึงจำเป็นต้องบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา เพื่อจะได้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆต่อไป หรือถ้าหากท่านมีเวลาพอที่จะเดินทางมาเป็นเยี่ยมหรือร่วมทำบุญกับทางวัดโดยตรงก็ขอเรียนเชิญมาได้ โดยจะมาเป็นคณะ หรือเฉพาะครอบครัวก็สุดแล้วแต่สะดวก ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้สิ่งของจำเป็นที่ทางวัดต้องการ
1. ข้าวสารอาหารแห้งทุกชนิด
2. อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด-ปากกา เป็นต้น
3. เสื้อผ้าเก่าและใหม่ทั้งของผู้หญิงและชาย
4. ของใช้ที่จำเป็น เช่น สบู่-ยาสีฟัน-แปรงสีฟัน-ผงซักฟอก ฯลฯ
5. หนังสือเรียนของพระภิกษุสามเณร บาลี-นักธรรม ตรี-โท-เอก
6. อัฏฐบริขารของพระภิกษุและสามเณร


บริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขา พนัสนิคม
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี พระครูโสภณพัฒนาภิรม
หมายเลขบัญชี 421-2-02762-9


หรือบริจาคโดยตรงที่
หลวงปู่บุญ โสภโณ ( พระครูโสภณพัฒนาภิรม )
วัดทุ่งเหียง
ตำบลหมอนนาง
อำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี 20140


โทรศัพท์ 0-3829-3558 085-2815918 (หลวงปู่บุญ)
โทรสาร. 0-3846-6155
Create Date : 21 กุมภาพันธ์ 2552
Last Update : 21 กุมภาพันธ์ 2552 16:45:45 น.
Counter : 893 Pageviews.

44 comments
การไม่ล่วงเกินไม่เบียดเบียน ปัญญา Dh
(28 ธ.ค. 2564 10:29:43 น.)
อย่าปรปักษ์ความชั่ว ควรเคารพให้เกียรติความชั่ว พรหมสิทธิ์
(25 ธ.ค. 2564 20:40:04 น.)
: พบพุทธะ : กะว่าก๋า
(23 ธ.ค. 2564 05:47:16 น.)
โลกธรรม (จบ) สมาชิกหมายเลข 6393385
(23 ธ.ค. 2564 09:02:52 น.)
  
ขอบคุณที่มาบอกบุญกันค่ะ


หายไปนาน... คิดถึงจัง
..ยิ้ม ยิ้ม..


glitter-graphics.com
โดย: ปลิวตามลม วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:22:09:06 น.
  ท้อได้แต่อย่าถอย พักได้แต่อย่าหยุด
อาทิตย์อุทัยรออยู่ในวันพรุ่งค่ะอนุโมทนาบุญค่ะ
มีความสุขมากๆนะคะ

ลงมือเสียแต่วันนี้ เพราะเมื่อวานก็สายไปแล้ว
และพรุ่งนี้ก็อาจมาไม่ถึง


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:0:54:16 น.
  
ชี้ช่องทางใช้เน็ตออนไลน์หาตังค์ที่บ้านหรือที่ไหนๆๆได้ตลอด24ชม(อาชีพเสริมรายได้ดีมากๆๆ
สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิก และท่านที่สนใจใน Ultratheone ธุรกิจที่ได้รับการตอบรับ แรงมากๆ
ทีมงานเราจะมีการประชุมผ่าน camfrog กัน
ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ และ เสาร์ เวลา 20.00 น. สำหรับผู้สนใจ
สำหรับวันอังคาร และพฤหัส เป็นการประชุมสอนงานคนใหม่และคนเก่า
คืนนี้ 2 ทุ่ม ผมเรียนเชิญ คุณ นะครับ ลองเข้ามาดูนะครับ
ผมกัปตันณัฐธนภัทร์ ตังคสกุล(Capt.Nuttanapat Tangkasakul)
ครับ ใช้ User ใน Camfrog : captsoth นะครับ
ทุกท่านเข้า camfrog แล้ว สามารถ แอ็ดเข้าห้องประชุมมาที่
ห้อง ultratheone รหัส : alwaysrich
* สำหรับท่านที่ยังใช้โปรแกรมไม่เป็นและยังไม่มีโปรแกรม สามารถศึกษาได้จากคำแนะนำ ด้านล่าง
เริ่มจาก download โปรแกรมครับ ได้ที่เว็ปไซต์ //download.camfrog.com คลิ้กตามลิ้งค์นี้เลย
กด save ครับ
กด save ไว้ที่ desktop หน้าจอ ก็ได้คับจะได้สะดวก ในการหา
ดับเบิ้ลคลิ้กที่ camfrog.exe เลยคับ
กด next
กด next
ติ้กถูกแล้วกด next
กด next
ไม่ต้อง ติ้กในช่องนะครับ แล้วกด next
รอโหลด
กด finish
เสร็จแล้วก็จะมีหน้าจอมาให้เรา สมัคร user ให้เรากรอกข้อมูลของเราลงไปตามช่องที่กำหนด (ในภาพเป็นการกรอกเพื่อยกตัวอย่าง)
กรอกเสร็จกด ตกลง
แล้วเรา ก็ กรอก username ที่เราสมัครเมื่อกี้ลงไป แล้วก็กด เข้าสู่ระบบ
แล้วก็กด เข้าสู่ระบบ
พอเข้ามาแล้วจะเป็นหน้าจอ ขั้นตอนนี้เราก็จะเข้าไปในห้องประชุม ให้สังเกตุคำว่าเข้าร่วม ตรงเมนูด้านล่าง กดคลิ้กเข้าไป
จะมีช่องให้เรากรอกชื่อห้องเข้าไป ชื่อห้องประชุมของเราชื่อ ultratheone กรอกชื่อนี้ลงไปแล้วกด ตกลง
พอกดตกลงแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าห้องประชุม (ในภาพด้านล่าง) จะมีคำว่า ใช่ กับ ไม่ใช่ ให้เรากดคำว่า ใช่
เนื่อง จาก ห้องของเราได้ทำการล็อคไว้ เราจึงต้องใส่ Password เสียก่อน Password ของเราคือคำว่า alwaysrich พิมคำว่า alwaysrich ลงไปในช่องด้านล่าง (ตามภาพ) แล้วกด enter

เมื่อเข้ามาด้านในห้องประชุมแล้ว อย่าลืมเปิดเสียงลำโพงด้วยนะครับ ( เนื่องจากโปรแกรม camfrog เป็น โปรแกรมที่ผู้ที่จะพูดสามารถพูดได้ทีละคนเท่านั้น จึงเหมาะที่จะเป็นผู้ฟังมากว่า)
* ถ้าท่านจะสื่อสารหรือพูดคุยกับทางผู้พูด ก็สามารถใช้การพิมพ์คุยได้ครับ
* ถ้าท่านต้องการที่จะเป็นผู้พูด ( ท่านจะต้องมี ไมล์โครโฟนด้วยครับ ) และพิมคำว่า ขอไมล์ ผู้พูดจะปล่อยไมล์ให้ท่านพูด ถ้าท่านจะเป็นผู้พูด ท่านต้องคลิ้กตรงคำว่า Hands Free
ท่านก็จะสามารถพูดได้ และพอท่านพูดเสร็จให้ท่านไปคลิ้กที่ Hands Free อีกทีเพื่อเป็นการปล่อยไมล์ให้ผู้อื่นได้พูดบ้าง

* ถ้าท่านหลุดออกจากห้องให้ กดเข้ามาใหม่ตามขั้นตอน
* ถ้าท่านต้องการจะดูภาพของผู้เข้าร่วมประชุม ( ถ้าท่านใดมีกล้องและเปิดกล้องอยู่ ) ท่านสามารถ กดคลิ้กที่ชื่อ ของผู้เข้าร่วมประชุม ได้จาก list รายชื่อด้าน ขวามือ
* ถ้าท่านมีกล้อง แล้วไม่อยากเปิดกล้อง ให้ไปคลิ้กที่จอที่กำลังถ่ายหน้าท่านอยู่ แล้ว คลิ้กที่รูปกล้อง จะมีคำว่าพักกล้อง
แล้วคืนนี้เจอกันนะครับ
"แค่คุณเปลี่ยนความคิด ชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอน"
ขอบคุณครับ..
สนใจสมัครเป็นสมาชิก.ติดต่อโดยตรง
กัปตันณัฐธนภัทร์ ตังคสกุล(ชื่อเล่นแป๊ะ กทม)โทร089-777-1830(ดีเทค)081-905-7783(Ais)
email : ultraone.service@gmail.com
MSN: capt_soth@hotmail.com (user name:captsoth)
Web://captsoth.hi5.com
ดูหน้าเวปได้และทำการสมัครจริงโดยตรงกับทางเวปสำนักงานใหญ่อเมริกาโดยคลิกที่ JOIN NOW ได้ที่เวป
//www.ultraselects.com/ultratheone.service
หรือเข้าหน้าเวปที่มีภาษาไทยโดยการป้อนชื่อ อีเมล์ เบอร์โทรติดต่อมาทางทีมงานเราตามลิงค์นี้ครับ
//www.hi5ultra.com/ultratheone.service
//www.ultratheone.net/ultratheone.service
หรือทดลองสมัครทำธุรกิจฟรี 7 วัน คลิก!! ((กรอกเป็นภาษาอังกฤษครับ))
//www.ultraselects.com/redirect.asp?id=84006&page=join-2-free.asp?
**กรณี กดลิงค์แล้วอ่านไม่ได้ให้ไปที่มุมมอง(View),กดEncoding,เลือกเป็น Unicode(UTF-8)จะทำให้อ่านเป็นภาษาไทยได้ครับไม่ยาก ลองทำดู!!!!**
โดย: captsoth T089-777-1830,081-905-7783 IP: 124.120.146.129 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:10:48:34 น.
  
สาธุ ช่วย ๆ กันแบบนี้ดีจัง
โดย: โบ (bowkavi ) วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:12:37:55 น.
  เริ่มต้นก้าวแรกให้ได้ แล้วก้าวที่2 ที่3 จะตามมา


แวะมาเยี่ยมค่ะ
หากว่าง เชิญไปพบ ในตอนจบวัน ที่บ้าน…ร่มไม้เย็นนะคะ
มีความสุขมากๆค่ะ

หลังพายุผ่านไป ฟ้าย่อมสดใสเสมอ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:20:56:46 น.
  
สวัสดีจ้าบี บีแวะมาเยี่ยมบีจ้า อิอิ

ขออนุโมทนาบุญด้วนะคะ

เมื่อวานนี้ไปทำสังฆทานมา เอาบุญมาฝากกันด้วยจ้า
โดย: นู๋ Beee เองค่ะ (Beee_bu ) วันที่: 3 มีนาคม 2552 เวลา:13:37:09 น.
  
สวัสดีตอนเช้าค่ะ สบายดีมั๊ยเอ่ยยย
โดย: จันทร์ไพลิน วันที่: 4 มีนาคม 2552 เวลา:5:38:54 น.
  


ร่ำ รวย อย่าง ไร จึง ไม่ ทุกข์
เชิญพบคำตอบที่……..ร่มไม้เย็นค่ะ

แวะมาเยี่ยมตอนเย็นซึ่งคงจะกลับเข้าบ้านแล้ว
รักษาสุขภาพและมีความสุขกับทุกทุกวันนะคะ

คมคำ : ท้อแท้ทำให้เหงาหงอย……ท้อถอยทำให้พ่ายแพ้


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 5 มีนาคม 2552 เวลา:18:19:06 น.
  
สวัสดีตอนดึก ๆ จ้า VICT ซำบายดีรึเปล่าเอ่ย
โดย: Beee (Beee_bu ) วันที่: 7 มีนาคม 2552 เวลา:23:45:37 น.
  
โดย: คนมีแผลพ่อแม่ไม่รัก วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:0:08:09 น.
  
โดย: veerar วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:0:20:44 น.
  


::::::: H A P P Y :: B I R T H D A Y :::::::


ขอให้มีความสุขมากๆและมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

โดย: หนีแม่มาอาร์ซีเอ วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:0:21:55 น.
  


::::::: สุ ข สั น ต์ วั น เ กิ ด ค่ ะ :::::::วันนี้วันดี สุโขสุขี สวัสดีมีชัย
ให้ร่ำให้รวย ให้สวยผ่องใส ทุกข์โศกโรคภัย อย่าได้กล้ำกราย
นะคะ คุณVICT


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:0:32:45 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: Nu_rainny วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:0:54:13 น.
  
HBD มีความสุขมาก ๆ สุขภาพแข็งแรงค่ะ
โดย: ความเจ็บปวด วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:3:16:19 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:5:30:38 น.
  
หายไปนาน สบายดีมั๊ยคะ
โดย: จันทร์ไพลิน วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:6:48:02 น.
  
สุขสันต์วันครบรอบวันเกิดค่ะ เจนนี่ขอให้คุณเจ้าของวันเกิดวันนี้ มีความสุขมากๆน่ะคะ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังใจปรารถนา เจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานน่ะคะ เป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง สุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปค่ะ เพี้ยง เพี้ยง เพี้ยง

ป.ล. ยินดีที่ได้รู้จักเจ้าของบล็อคค่ะ ว่างๆก็แวะมาทักทายเจนนี่ได้เสมอน่ะคะ ยินดีต้อนรับค่ะโดย: สาวอิตาลี วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:8:28:13 น.
  
สุขสันต์วันเกิดค่ะ
ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ ^^
โดย: Charlotte Russe วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:8:55:54 น.
  

สุขสันต์วันเกิดนะคะ ขอให้มีความสุขมาก ๆ ค่ะ
โดย: watase วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:9:26:23 น.
  


โดย: plely วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:9:34:11 น.
  
โดย: โสมรัศมี วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:9:38:54 น.
  
โดย: นู๋ดีค่ะ (kun_isara ) วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:10:30:54 น.
  
โดย: Takaw วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:12:07:01 น.
  
สุขสันต์วันเกิดนะคะ

ร่ำรวยเงินทอง
ร่ำรวยความรัก
ร่ำรวยความสุข
ร่ำรวยคนรัก

ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ
โดย: เหงาจับใจ วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:12:16:15 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: ลูกสมอเรือ วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:12:32:57 น.
  


พรอันใดเป็นเลิศ..ประเสริฐในหล้า
ขอพรนั้นจงมา...คุ้มครองท่าน
ให้พบโชคสิริ...ทุกเชื่อวัน
สุขสันต์วันเกิด ค่ะ

โดย: I_sabai วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:14:20:53 น.
  

Happy Birthday To you na ka
ขอคุณพระ ไตรรัตน์ ประสาทผล
อวยพรชัย สรรพสิ่ง มิ่งมงคล
ให้เจ้าของวันเกิด พ้นทุกข์ภัย
ให้มีบุญ อุดหนุนอยู่ คู่ธรรมะ
มีพละ กำลังดี ที่สดใส
ประโยชน์สร้าง ทางสวรรค์
นิพพานใจ โปรดเวไนย
ให้สุขสันต์ ตราบนานเทอญฯ
wa@yoja

โดย: yoja วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:17:43:41 น.
  


ป้าเชิญนางฟ้า..มาอวยพรวันเกิดค่ะ
ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ คนที่ดีมีจิตใจดี
และเหตุการณ์ดีๆรวมทั้ง...
ความรักที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะ
หวังว่าคงจะไม่ช้าไปนะคะ
*********
*******
*****
***
*


โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:20:28:51 น.
  


Happy Birthday ครับ
มีเค้กวันเกิดมาฝากครับ
แต่เหลือแค่นี้นะ
โดย: มิสเตอร์ฮอง วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:22:07:47 น.
  
สุขสันต์วันเกิด ขอให้มีความสุข

สมหวัง คอรบครัวสุขสันต์ทุกวันคืนนะคะ
โดย: ~ เจ๊ล่ะเบื่อ!!!! ~ วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:22:15:30 น.
  
สวัสดีจ้า แวะมาทักทาย

และสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะจ๊ะ แหม ชื่อเหมือนกัน เกิดเดือนเดียว ปีเดียวกันเลยนะนี่ แต่เราเกิดวันที่ 18 นี้จ้า ^_^
โดย: นู๋ Beee เองค่ะ (Beee_bu ) วันที่: 13 มีนาคม 2552 เวลา:15:24:05 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: Jolisa วันที่: 31 มีนาคม 2552 เวลา:17:32:22 น.
  


โมทนาสาธุค่ะ
หม่ำให้อร่อยนะคะ ทำมาฝากจ้าา
โดย: จันทร์ไพลิน วันที่: 2 เมษายน 2552 เวลา:10:36:20 น.
  

สวัสดีวันปีใหม่ไทยค่ะ
โดย: จันทร์ไพลิน วันที่: 11 เมษายน 2552 เวลา:8:35:17 น.
  


เอาถังน้ำมาเผื่อจ้า
โดย: Em-emiley วันที่: 12 เมษายน 2552 เวลา:6:54:09 น.
  
บอกบุญ- สร้างกุลศล โดย ชมรม มดคันไฟ
เนื่องจากสังคมสมัยนี้ยังมีคนที่ต้องการความช่วยเหลืออีกมากมาย ( คนที่ด้อยโอกาส) เช่น ยารักษาโรค
ของเล่นเด็ก เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ผมร่วมกับเพื่อนๆ จึงจัดตั้งชมรม ชื่อ มดคันไฟ เพื่อช่วยเหลือ
คนที่ด้อยโอกาสกว่า ตามกำลังที่ช่วยหรือได้ เช่น ซ่อมหลังคาบ้าน มอบยารักษาโรค หาเสื้อผ้าให้เด็ก
ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้สังคมน่าอยู่ขึ้น และในโอกาสนี้ ผมร่วมกับเพื่อนๆ จึงอยากชวน เพื่อนและ ท่านที่อยากช่วยสังคมใบนี้ให้น่าอยู่ และเป็นการสร้างบุญ- สร้างกุลศล ในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด (ดีกว่าท่านไปจัดงานเสี้ยงสิ้นเปลื้องโดยใช่เหตุ) และวันสำดัญต่างๆ หากท่านช่วยผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้
โดยการโอนเงิน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ระยอง เลขที่บัญชี 0523-276425-0
การทำบุญกับวัดมีคนทำมากแล้วแต่สังคมผู้ด้อยโอกาสยังไม่ใครช่วย หรือเข้าไม่ถึง
เงินเพียงเล็กน้อยของท่านอาจสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสมากมาย และมีค่าสำหรับผู้ด้อยโอกาส
เงินทุกบาทจะมีการส่งมอบให้กับผู้ด้อยโอกาส ขอให้ท่านสบายใจได้
หากท่านต้องการขอรายละเอียด / สถานที่ส่งมอบ กรุณาติดต่อ chol.ka@hotmail.com
ขอให้ได้รับบุญกุลศลนี้ ส่งผลให้ท่านก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีครอบครับที่อบอุ่น
***หากท่านไม่แน่ใจว่าท่านโดนหลอกหรือไม่ ขอให้ท่านอย่าโอนเงินมา
กรุณาส่งต่อผู้ใจบุญให้รับทราบด้วยครับแล้วท่านจะได้บุญด้วย ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
โดย: ชล IP: 222.123.186.59 วันที่: 19 สิงหาคม 2552 เวลา:12:40:25 น.
  
ขอความช้วยเหลือหน่อยค่ะคนไทยด้วยกันคือว่ามีเด็กพ่อแม่ทอดทิ้งให้อยู่กับย่า ต้อนนี้ต้องการนมผง เด็กอายุ 3 เดือน 2วัน และขวดนมและที่ล้างขวดนมและขอรับบริจากเสือผ้าเด็กครับเพราะไม่มีเสือผ้าไส่ ตอนนี้ลำบากมากค่ะเงินหนูไม่ต้องการเท่าไหร่ค่ะเพราะตอนนี้มีเด็กกำพร้าพ่อแม่ทิ้งอยู่กับหนู หนูต้องเอาน้ำข้าวให้เด็กกินค่ะใครสงสานติดต่อมาได้ค่ะขอกราบขอบพระคุนเป็นอย่างมากที่กรุณาช้วยเหลือตติดต่อมานะค่ะเพราะเป็นเด็กหน้าสงสารมากนมไม่มีกินหนูอยากช้วยเค้าขอวอนมานะที่นี้80 หมู2 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชนบุรี 20190

0878345628 น.ส มะลิ แจ้งไพร

ใครใด้อ่านกระทู้นะโปรดส่งต่อรอคนใจบุญจากทุกท่านช้วยเหลือเด็กกำพร้าอายุ2เดือน

ปล.ต้องการแค่นมกับเสื้อผ้าของเด็กใครช้วยบริจากจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
4
โดย: sawa1256 IP: 58.8.177.102 วันที่: 27 ธันวาคม 2552 เวลา:16:43:43 น.
  
ขอความช้วยเหลือหน่อยค่ะคนไทยด้วยกันคือว่ามีเด็กพ่อแม่ทอดทิ้งให้อยู่กับย่า ต้อนนี้ต้องการนมผง เด็กอายุ 3 เดือน 2วัน และขวดนมและที่ล้างขวดนมและขอรับบริจากเสือผ้าเด็กค่ะเพราะไม่มีเสือผ้าไส่ ตอนนี้ลำบากมากค่ะเงินหนูไม่ต้องการเท่าไหร่ค่ะเพราะตอนนี้มีเด็กกำพร้าพ่อแม่ทิ้งอยู่กับหนู หนูต้องเอาน้ำข้าวให้เด็กกินค่ะใครสงสานติดต่อมาได้ค่ะขอกราบขอบพระคุนเป็นอย่างมากที่กรุณาช้วยเหลือตติดต่อมานะค่ะเพราะเป็นเด็กหน้าสงสารมากนมไม่มีกินหนูอยากช้วยเค้าขอวอนมานะที่นี้80 หมู2 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชนบุรี 20190

0878345628 น.ส มะลิ แจ้งไพร

ใครใด้อ่านกระทู้นะโปรดส่งต่อรอคนใจบุญจากทุกท่านช้วยเหลือเด็กกำพร้าอายุ2เดือน

ปล.ต้องการแค่นมกับเสื้อผ้าของเด็กใครช้วยบริจากจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
4
โดย: หฟไ12 IP: 58.8.177.102 วันที่: 27 ธันวาคม 2552 เวลา:16:45:00 น.
  
ขอความช้วยเหลือหน่อยค่ะคนไทยด้วยกันคือว่ามีเด็กพ่อแม่ทอดทิ้งให้อยู่กับย่า ต้อนนี้ต้องการนมผง เด็กอายุ 3 เดือน 2วัน และขวดนมและที่ล้างขวดนมและขอรับบริจากเสือผ้าเด็กค่ะเพราะไม่มีเสือผ้าไส่ ตอนนี้ลำบากมากค่ะเงินหนูไม่ต้องการเท่าไหร่ค่ะเพราะตอนนี้มีเด็กกำพร้าพ่อแม่ทิ้งอยู่กับหนู หนูต้องเอาน้ำข้าวให้เด็กกินค่ะใครสงสานติดต่อมาได้ค่ะขอกราบขอบพระคุนเป็นอย่างมากที่กรุณาช้วยเหลือตติดต่อมานะค่ะเพราะเป็นเด็กหน้าสงสารมากนมไม่มีกินหนูอยากช้วยเค้าขอวอนมานะที่นี้80 หมู2 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชนบุรี 20190

0878345628 น.ส มะลิ แจ้งไพร

ใครใด้อ่านกระทู้นะโปรดส่งต่อรอคนใจบุญจากทุกท่านช้วยเหลือเด็กกำพร้าอายุ2เดือน

ปล.ต้องการแค่นมกับเสื้อผ้าของเด็กใครช้วยบริจากจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
4
โดย: ไพรำระระ IP: 58.8.177.102 วันที่: 27 ธันวาคม 2552 เวลา:16:45:37 น.
  
ขอความช้วยเหลือหน่อยค่ะคนไทยด้วยกันคือว่ามีเด็กพ่อแม่ทอดทิ้งให้อยู่กับย่า ต้อนนี้ต้องการนมผง เด็กอายุ 3 เดือน 2วัน และขวดนมและที่ล้างขวดนมและขอรับบริจากเสือผ้าเด็กค่ะเพราะไม่มีเสือผ้าไส่ ตอนนี้ลำบากมากค่ะเงินหนูไม่ต้องการเท่าไหร่ค่ะเพราะตอนนี้มีเด็กกำพร้าพ่อแม่ทิ้งอยู่กับหนู หนูต้องเอาน้ำข้าวให้เด็กกินค่ะใครสงสานติดต่อมาได้ค่ะขอกราบขอบพระคุนเป็นอย่างมากที่กรุณาช้วยเหลือตติดต่อมานะค่ะเพราะเป็นเด็กหน้าสงสารมากนมไม่มีกินหนูอยากช้วยเค้าขอวอนมานะที่นี้80 หมู2 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชนบุรี 20190

0878345628 น.ส มะลิ แจ้งไพร

ใครใด้อ่านกระทู้นะโปรดส่งต่อรอคนใจบุญจากทุกท่านช้วยเหลือเด็กกำพร้าอายุ2เดือน

ปล.ต้องการแค่นมกับเสื้อผ้าของเด็กใครช้วยบริจากจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
4
โดย: นำพัยั IP: 58.8.177.102 วันที่: 27 ธันวาคม 2552 เวลา:16:45:55 น.
  
ขอความช้วยเหลือหน่อยค่ะคนไทยด้วยกันคือว่ามีเด็กพ่อแม่ทอดทิ้งให้อยู่กับย่า ต้อนนี้ต้องการนมผง เด็กอายุ 3 เดือน 2วัน และขวดนมและที่ล้างขวดนมและขอรับบริจากเสือผ้าเด็กค่ะเพราะไม่มีเสือผ้าไส่ ตอนนี้ลำบากมากค่ะเงินหนูไม่ต้องการเท่าไหร่ค่ะเพราะตอนนี้มีเด็กกำพร้าพ่อแม่ทิ้งอยู่กับหนู หนูต้องเอาน้ำข้าวให้เด็กกินค่ะใครสงสานติดต่อมาได้ค่ะขอกราบขอบพระคุนเป็นอย่างมากที่กรุณาช้วยเหลือตติดต่อมานะค่ะเพราะเป็นเด็กหน้าสงสารมากนมไม่มีกินหนูอยากช้วยเค้าขอวอนมานะที่นี้80 หมู2 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชนบุรี 20190

0878345628 น.ส มะลิ แจ้งไพร

ใครใด้อ่านกระทู้นะโปรดส่งต่อรอคนใจบุญจากทุกท่านช้วยเหลือเด็กกำพร้าอายุ3เดือน

ปล.ต้องการแค่นมกับเสื้อผ้าของเด็กใครช้วยบริจากจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
4
โดย: รนกะหะพี IP: 58.8.177.102 วันที่: 27 ธันวาคม 2552 เวลา:16:46:48 น.
  
ขอความช้วยเหลือหน่อยค่ะคนไทยด้วยกันคือว่ามีเด็กพ่อแม่ทอดทิ้งให้อยู่กับย่า ต้อนนี้ต้องการนมผง เด็กอายุ 3 เดือน 2วัน และขวดนมและที่ล้างขวดนมและขอรับบริจากเสือผ้าเด็กเพราะไม่มีเสือผ้าไส่ ตอนนี้ลำบากมากค่ะเงินหนูไม่ต้องการเท่าไหร่ค่ะเพราะตอนนี้มีเด็กกำพร้าพ่อแม่ทิ้งอยู่กับหนู หนูต้องเอาน้ำข้าวให้เด็กกินค่ะใครสงสานติดต่อมาได้ค่ะขอกราบขอบพระคุนเป็นอย่างมากที่กรุณาช้วยเหลือตติดต่อมานะค่ะเพราะเป็นเด็กหน้าสงสารมากนมไม่มีกินหนูอยากช้วยเค้าขอวอนมานะที่นี้80 หมู2 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชนบุรี 20190

โทร.0878345628 น.ส มะลิ แจ้งไพร

ใครใด้อ่านกระทู้นะโปรดส่งต่อรอคนใจบุญจากทุกท่านช้วยเหลือเด็กกำพร้าอายุ2เดือน

ปล.ต้องการแค่นมกับเสื้อผ้าของเด็กใครช้วยบริจากจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง-*/-- --
โดย: 33 IP: 192.168.1.105, 58.8.43.224 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:16:56 น.
  
ขอความช้วยเหลือหน่อยค่ะคนไทยด้วยกันคือว่ามีเด็กพ่อแม่ทอดทิ้งให้อยู่กับย่า ต้อนนี้ต้องการนมผง เด็กอายุ 3 เดือน 2วัน และขวดนมและที่ล้างขวดนมและขอรับบริจากเสือผ้าเด็กเพราะไม่มีเสือผ้าไส่ ตอนนี้ลำบากมากค่ะเงินหนูไม่ต้องการเท่าไหร่ค่ะเพราะตอนนี้มีเด็กกำพร้าพ่อแม่ทิ้งอยู่กับหนู หนูต้องเอาน้ำข้าวให้เด็กกินค่ะใครสงสานติดต่อมาได้ค่ะขอกราบขอบพระคุนเป็นอย่างมากที่กรุณาช้วยเหลือตติดต่อมานะค่ะเพราะเป็นเด็กหน้าสงสารมากนมไม่มีกินหนูอยากช้วยเค้าขอวอนมานะที่นี้80 หมู2 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชนบุรี 20190

โทร.0878345628 น.ส มะลิ แจ้งไพร

ใครใด้อ่านกระทู้นะโปรดส่งต่อรอคนใจบุญจากทุกท่านช้วยเหลือเด็กกำพร้าอายุ2เดือน

ปล.ต้องการแค่นมกับเสื้อผ้าของเด็กใครช้วยบริจากจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง-*/-- -- d
โดย: sawa1256 IP: 192.168.1.213, 58.8.178.90 วันที่: 2 ธันวาคม 2553 เวลา:13:19:12 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Dhamma-poem.BlogGang.com

VICT
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด