ม.ราชภัฏนครราชสีมา และสมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพฯ จัด ไขรหัสการสร้างปราสาทขอมบนผืนดินบ้านปรางค์นคร


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 มีนาคม 2564
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ร่วมกับ สมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพ และธุรกิจนำเที่ยว จัดบรรยายพิเศษเรื่อง
"ไขรหัสการสร้างปราสาทขอม บนผืนดินบ้านปรางค์นคร "แดนสมดุลจักรวาล"
ย้อนรอยอดีตกาลอารยธรรมขอม วันวสันตวิษุวัต Vernal Equinox วันราตรีเสมอภาค
สู่การท่องเที่ยวชุมชนวิถี New Normal
ณ หอประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (จากภาพคนขวามือ)
กล่าวว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปรางค์นคร อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
โดยร่วมมือกับหน่วนยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในการฟื้นฟูและส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่สามารถนำรากเหง้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ให้มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จนได้รับการยอมรับเป็นโฮมสเตย์ดีเด่นยอดเยี่ยมระดับประเทศ
จากการประกวดโครงการ GSB Smart Homestay ของธนาคารออมสิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดอัตตลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่พึ่งของท้องถิ่น
ด้วยเพราะภารกิจของมหาวิทยาลัยนอกจากผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ แล้ว
ยังมีการพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น
ดังนั้นการบรรยายพิเศษในวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เพื่อต่อยอดและบูรณาการให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยชุมชน
ทั้งทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน
โดยมีวิทยากร คือ
นายสรรค์สนธิ บุญโยทยาน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / นักพิภพวิทยา
นางเพชรดา ศรชัยไพศาล นายกสมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนำเที่ยว / Coach ชุมชนนายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / นักพิภพวิทยา
เปิดเผยว่า
ในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเราจะเน้นลงภาคสนามที่ 2 แห่ง
โดยในช่วงเช้าผมจะบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลทางดาราศาสตร์ ซึ่งเชื่อมโยงถึงเมืองโคราชทั้งเมือง
เนื่องจากโคราชในสมัยเป็นพันปีที่แล้วเป็นเมืองหนึ่งที่สำคัญของอาณาจักรขอมในยุคนั้น
ทีนี้การออกแบบเมืองของขอมโดยทั่วไปเขาจะออกแบบเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยม
เพราะฉะนั้นถ้าได้เข้าไปดูภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี พ.ศ.2489 ของเมืองโคราช
จะเห็นว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเขายังหันหน้าเมืองให้ตรงกับทิศตะวันออกแท้กับทิศตะวันตกแท้
ก็คือแท้ทั้งสี่ทิศ
ทั้งนี้เนื่องจากว่าขอมเขาใช้ปฏิทินมหาศักราชซึ่งปฏิทินฉบับนี้วันปีใหม่ตรงกับวันที่ 21 มีนาคมของปฏิทินปัจจุบัน
แต่ถ้าเป็นปฏิทินของเขาจะตรงกับวันที่ 1 เดือนไจตระ
ซึ่งในช่วงเช้านี้ผมจะอธิบายในเรื่องทฤษฎีเรื่องดาราศาสตร์เชื่อมโยงกับอาณาจักรขอม
แล้วช่วงบ่ายจะลงพื้นที่ที่ประตูชุมพล
เพราะประตูชุมพลเป็นประตูเดียวที่คงอยู่ทั้งหมดมี 4 ประตู
แต่ว่าถูกรื้อทิ้งไปเป็นอาคารบ้านเรือนเป็นถนนไปหมด
ประตูชุมพลที่ยังคงอยู่เนื่องจากว่า (อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผม)
เนื่องจากในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พระองค์ท่านได้มาปรับปรุงซ่อมแซมก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถาน
กรมศิลปากรเลยต้องอนุรักษ์เอาไว้
และที่ประตูชุมพลแห่งนี้ผมจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่า
วันที่ฉลองชัยชนะของคุณย่าโมดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงที่กับศูนย์กลางของประตูนี้
และ ณ ประตูชุมพลในอดีตนั้น
ถ้าหากทหารจะไปปฏิบัติภารกิจในสงครามทหารจะต้องมาเดินลอดประตูนี้เพื่อเป็นสิริมงคล
เพราะฉะนั้นเมืองโคราชจึงมีสัญญลักษณ์ที่สำคัญก็คือ เป็นเมืองที่สะท้อนเชื่อมโยงกับหลักดาราศาสตร์
แล้วในวันต่อไปเขาจะไปลงพื้นที่ที่บ้านปรางค์นครจะมีปราสาทขอมบ้านปรางค์
เชื่อว่าสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
และมีบารายขนาดใหญ่ ตรงนั้นผมได้ทำการสำรวจไว้แล้วว่า
ปราสาทขอมหลังนี้หันหน้าเข้าหาทิศตะวันออกแท้ แล้วทำมุมกับทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันตกแท้ทั้งหมดครับ
ฉะนั้นในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ถ้าท้องฟ้าเปิดไม่มีพายุฝนจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรงกับประตูทางด้านทิศตะวันออก
แล้วก็ปราสาทขอมจำนวนไม่น้อยจะมีเพียงประตูเดียวคือประตูทางทิศตะวันออก
นอกนั้นจะเป็นประตูหลอกคือไม่ให้แสงอาทิตย์เข้าไม่ให้อะไรเข้า
แสงพระอาทิตย์จะถูกเบียดให้เข้าทางประตูทางทิศตะวันออกทิศเดียว
ซึ่งปราสาทบ้านปรางค์ก็เป็นไปในลักษณะแบบนั้น
แล้วก็ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมีบารายขนาดใหญ่
บารายอันนี้สามารถที่จะมองเห็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ซึ่งเป็นดวงจันทร์เต็มดวงขึ้นในระนาบเดียวกัน
ซึ่งผมตั้งชื่อว่า "บารายสวรรค์สุริยันจันทรา"
เพราะฉะนั้นทุกวันขึ้น 14 ค่ำของทุกเดือน มายืนบนสะพาน (ซึ่งเป็นบารายแห่งเดียวที่มีสะพาน)
ท่านมองไปทางทิศตะวันออกท่านจะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงขึ้นแล้วถ้ามองไปทางทิศตะวันตก
ท่านจะเห็นดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าไปอยู่ระนาบเดียวกัน
แต่ว่าเนื่องจาก "บาราย" เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่
ทำให้สะท้อนเห็นภาพดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เสมือนว่าเราจะมีดวงจันทร์ 2 ดวง ดวงอาทิตย์ 2 ดวง
เพราะฉะนั้นกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับดาราศาสตร์
เชื่อมโยงกับวิถีของเกษตรกร เชื่อมโยงกับวิถีชุมชน
เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวครั้งนี้จึงไม่ใช่การท่องเที่ยวทั่วๆ ไป
เรามีทั้งข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ ข้อมูลทางด้านวิถีชีวิตของวัฒนธรรมของประชาชนในท้องที่นั้น
ท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ท่านจะได้รับข้อมูลเต็มที่
แล้วกลางคืนเรายังมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์จะพาดูดาว
ซึ่งผมให้ข้อมูลล่วงหน้าเลยครับว่าเวลา 19.00 น.
ท้องฟ้าจะมืดแล้วถ้าไปยืนที่ทิศเหนือขององค์ปราสาทแล้วเงยหน้าขึ้นไปประมาณ 15 องศา
จะเห็นดาวเห็นอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นคืนวันที่ 20 มีนาคม 2564
จะมีอาจารย์ชวลิต รัศมีนิล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์จะไปแนะนำท่าน
ก็ขอเชิญชวนกิจกรรมในครั้งนี้จัดในคืนวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 สองวันครับ

ปราสาทขอมทุกแห่งเขามีที่มาของการสร้าง
คือเรานึกย้อนกลับไปเมื่อ 1 พันปีที่แล้ว บ้านเมืองในสมัยนั้นปกครองระบอบกษัตริย์
คราวนี้จะไปทำอะไรก็แล้วแต่การสร้างปราสาทถือว่าเป็น 1 ในกิจกรรมที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากส่วนกลาง
กล่าวคือ ปราสาทเขาถือว่าเป็นที่อยู่ของเทพเจ้า มนุษย์ไม่มีสิทธิ์เข้าไปอยู่
มนุษย์มีหน้าที่เพียงแต่เข้าไปทำพิธีกรรมแล้วก็ออกมา
ฉะนั้นการสร้างปราสาทจะต้องคำนึงว่าชุมชนนั้นต้องมีความสำคัญ
ไม่ว่าชุมชนนั้นจะเล็กหรือใหญ่แค่จุดๆ นั้นต้องมีความสำคัญเพราะไม่งั้นเขามาสร้างปราสาทไว้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปราสาทที่มีองค์ประกอบครบถ้วนเหมือนปราสาทบ้านปรางค์
จริงๆ แล้วถ้าดูแสดงว่ายังสร้างไม่เสร็จเพราะว่ามีเพียงปรางค์ตรงกลางแล้วก็ยังไม่ได้สลักลวดลายอะไรเลย
แต่ถ้าเกิดเขาสร้างปราสาทบ้านปรางค์เสร็จคงจะเป็นปรางค์ที่สวยงาม
ฉะนั้นโดยภาพถ้าเรามองย้อนกลับมาแสดงว่าตรงนี้จะต้องเป็นชุมชนขนาดใหญ่
เพราะว่าการใช้แรงงานคนระดับหลายพันคน แล้วก็จะต้องส่งคนออกไปหาวัตถุดิบการก่อสร้าง
คิดดูสิครับว่าคนไปหาวัตถุดิบก่อสร้าง คนมาออกแบบ แล้วที่สำคัญก็คือเขาจะต้องมีคนมาตรวจงาน
เพราะฉะนั้นการสร้างปราสาทขอมไม่ใช่ว่านึกจะสร้างก็สร้างตามใจนะครับ
แบบต้องมีแบบมาตรฐานที่ส่วนกลางเขาอนุมัติด้วย
ฉะนั้นผมกล้ายืนยันครับว่า สถานที่ก่อสร้างปราสาทขอมแต่ละแห่งจะต้องมีนัยสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง
อาจจะเป็นที่ที่กษัตริย์เคยเสด็จหรือเจ้านายใหญ่โตเคยมาที่นี่แล้วก็มาทำพิธีกรรมอะไรบางอย่าง
จึงต้องทำปราสาทไว้ซึ่งทั่วโลกเหมือนกันหมดครับ
ฉะนั้นโดยภาพรวมปราสาททุกแห่งที่เกิดขึ้นที่เห็นในประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศลาวตอนใต้
จะต้องมีความสำคัญของสถานที่นั้นๆ เพราะถ้าไม่สำคัญจะไม่เกิดปราสาทขึ้นครับ

นักศึกษาลงทะเบียนเข้าฟังอย่างคับคั่งอาจารย์สรรค์สนธิ บุณโยทยาน ได้ให้ความรู้อย่างน่าสนใจมาก
"บาราย" เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ใดมีปราสาท ที่นั่นก็จะมี "บาราย" เพราะบารายจะมีปราสาทอยู่ตรงกลาง
เพราะจะเป็นสระน้ำบึงน้ำคอยหล่อเลี้ยงให้ปราสาทมั่นคงถาวร
"บาราย แปลว่า กล่อง" มาจากรากศัพท์ "บารายณะ"
แล้วมีคำถามว่า น้ำที่อยู่ในบารายเข้ามาได้อย่างไร
ด้วยภูมิปัญญาของคนในสมัยนั้น เกิดจากหน้าฝนเมื่อฝนตกน้ำก็จะไหลเข้าสู่บารายพอน้ำเต็ม
ก็จะเอาก้อนหินปิดปากทางน้ำเข้าอุ้มชอบประโยคหนึ่งที่อาจารย์สรรค์สนธิ บุณโยทยาน บรรยายไว้ว่า
"เพราะฉะนั้นปราสาทขอมจึงเป็นจุดนัดพบระหว่างวิทยาศาสตร์กับประวัติศาสตร์"

อาจารย์สรรค์สนธิ บุณโยทยาน ได้ให้ข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจว่า
"ปราสาทพิมายมีประตู 79 ช่อง และดวงอาทิตย์จะทำมุมขึ้นตรงกับราศีสิงห์
ดังนั้นพิเศษสำหรับชาวราศีสิงห์ ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ให้ไปที่ปราสาทหินพิมาย
ดวงอาทิตย์จะส่องแสงไปที่นางอัปสร ซึ่งน่าสนใจน่าไปพิสูจน์เป็นอย่างยิ่งนะคะ
ถ้าโควิด-19 ซา อุ้มสี(ถึงแม้จะเป็นราศีกรกฎ) คิดว่าน่าไปพิสูจน์เป็นอย่างยิ่งนางเพชรดา ศรชัยไพศาล
นายกสมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนำเที่ยว / Coach ชุมชน
เปิดเผยว่า
สำหรับกิจกรรมพิเศษในวันนี้ที่โคราชของเราโคราชพลาดไม่ได้อยู่แล้ว
กิจกรรมพิเศษของเราในวันนี้คือ สร้างความรักเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ของความเป็นคนโคราช
มีอะไรอีกหลายมิติในเรื่องของการท่องเที่ยวเท่าที่เราบรรยายมา
จะเห็นว่า ผู้ฟังหรือนักศึกษาเกิดความรู้เกิดความรักอย่างชัดเจน
กิจกรรมนี้หลายคนอยากจะให้เกิดขึ้นอีกในเรื่องของความรัก ความเป็นตัวตนของตัวเอง
อัตตลักษณ์เอกลักษณ์เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และมองหามองเห็นในมิติต่างๆ ที่บรรพชนได้ให้กับเราไว้
เพียงแต่ว่าเรามาเรียนรู้ สร้างความรัก การรับรู้การเข้าใจ ถึงมีกิจกรรมในวันนี้
โคราชของเราสำหรับเรื่องของวันสมดุลจักรวาล ก็ที่นี่ล่ะค่ะสำหรับทริปนี้

ข้อดีของปรางค์นครนั้นชัดเจนอยู่แล้ว
ที่นี่มีบรรพชนได้สร้างสิ่งดีๆให้เราลูกหลานไว้ อยู่ในดินแดนที่ทรงคุณค่า มิติแห่งกาลเวลาร่วมกับจักรวาลก็ว่าได้
ร่วมกับพื้นที่ทุกๆ พื้นที่ในปรางค์นคร
เพราะฉะนั้นในสิ่งที่บรรพชนโบราณได้ฝากเอาไว้ไม่ว่าจะเป็น "บารายสวรรค์"
ซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าชุมชนจะยังไม่รู้ว่าคืออะไรในทั้งหมด
ขอให้ค่อยสร้างการรับรู้ไปเรื่อยๆ ซึ่งชุมชนได้อยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
ฉะนั้นจึงถือว่าเป็นข้อดี ตรงนี้ปรางค์นครมีครบไม่ทิ้งมรดกบรรพชนโบราณ
ตั้งแต่สมัยทวารวดี อยุธยา มาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์
เพราะฉะนั้นข้อดีที่สุดคือเขาได้รักบรรพชน เขาได้รักตัวตน แล้วก็อนุรักษ์
แล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายที่เขาวางเอาไว้นั่นก็คือ
การท่องเที่ยวของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน เพื่อคนปรางค์นคร และคนอีสาน คนไทย ในประเทศไทย

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เป็นวันสมดุลจักรวาล 1 ปีมี 2 วัน คือวันที่ 21 มีนาคม 2564
และวันที่ 23 กันยายน 2564
เรียกว่าพระอาทิตย์หันเข้าในมุม 90 องศารับแสงสุริยัน คือ "อุทัยสุริยัน"
แล้วก็ทางทิศตะวันตกนั้นไม่มีแสงลอดไปทางประตูเพราะเป็นประตูหลอก
วันที่ 21 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ควรที่จะไปรับพลังสุริยัน
และขอเชิญชวนไปเที่ยวชุมชนมีตลาดไืทยโคราชอยู่ที่ปรางค์นคร
เป็นตลาดที่คุ้มค่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตมีบ้านเรือนโบราณมากกว่า 80 หลัง
ที่เป็นบ้านโบราณเป็นเวิ้งไทยโบราณ ที่บรรพชนได้เลย์เอ้าท์พื้นที่ได้ดีมาก
มี "บาราย" อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีปราสาทโบราณ มีวัดปัจจุบันแล้วชุมชนก็ยังคงอยู่ที่เดิม
เป็นชุมชนที่เป็นเวิ้งไทยโคราช แล้วก็มีตลาดไทยโคราชจะเปิดตลาดในวันที่ 21 มีนาคม 2564
ขอเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาท่องเที่ยวที่ปรางค์นคร อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมากันค่ะชอบประโยคหนึ่งของอาจารย์เพชรดา บรรยายไว้ว่า
"ระหว่างทางจากเขาถึงเรามีอะไรบ้าง" คม ชัด ลึก เลยค่ะ


ดร.ธีรพงศ์ คณาศักดิ์
รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
เปิดเผยว่า
กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดี สำหรับตัวผมดูแลในส่วนฝ่ายต่างประเทศ
กิจกรรมในวันนี้จะเป็นการช่วยดึงการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รู้ว่า
บ้านปรางค์นครโคราชบ้านเรามีประวัติศาสตร์อย่างไร มีการเชื่อมโยงต่ออาณาจักรขอมโบราณอย่างไร
และเส้นทางมรรคาที่มีการเดินทางต่างๆ ในอาณาจักรแห่งนี้
สมัยก่อนโบราณมีความเป็นมาอย่างไรและสร้างคุณค่าอย่างไรให้กับชุมชน
ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา
ก็อยากจะสร้างอัตตลักษณ์และตัวตนและ information ของท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าใจ
โดยส่วนตัวผมดูแลฝ่ายต่างประเทศผมพอที่จะรู้จักธุรกิจภายนอกและนักท่องเที่ยวกลุ่มภายนอก
ถ้าเราสามารถประชาสัมพันธ์ออกไปว่า
เส้นทางใน ปราสาทบ้านปรางค์แห่งนี้ ชุมชนปรางค์นครแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไร
และผนวกกับความรู้หรือว่าการ support หอการค้า
ผมมองว่าทางชุมชนปรางค์นครเองทั้งหมดก็น่าจะได้ประโยชน์
และเป็นภารกิจหลักของทางหอการค้าด้วยในการที่จะ support กับผู้ประกอบการ
ในท้องถิ่นให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในยุคโควิด-19 นี้ได้ครับนายชิษณุพงศ์ ธนพิบูลพงศ์
รองคณบดี ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา / อาจารย์การโรงแรม คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เปิดเผยว่า
เห็นโครงการที่มีการอบรมในวันนี้เกี่ยวกับปรางค์นคร อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
เป็นประโยชน์กับทางจังหวัดนครราชสีมาและการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
ผมเห็นว่าโครงการนี้จะทำให้โคราชเราได้มีโอกาสที่จะได้พูดเรื่องราวของปราสาทหิน
ในเชิงของการท่องเที่ยวมากขึ้น
สิ่งที่มองเห็นในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นอารยธรรมขอมโบราณ
การที่เราหยิบยกเรื่องนึ้ขึ้นมา
ทุนเดิมปราสาทหินพิมายเป็นปราสาทหินที่อยู่คู่กับโคราชมานาน
พอเราหยิบเรื่องของปราสาทปรางค์นครขึ้นมาคุยในเรื่องนี้
ประกอบกับจังหวัดนครราชสีมามีปราสาทหินเป็นจำนวนมาก
การที่เราหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเข้าสู่การท่องเที่ยว ผมเชื่อว่าจะส่งผลดีกับชุมชน
ส่งผลดีกับการเพิ่มรายได้
เป็นการเพิ่มการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาในระยะยาวและในอนาคตอันใกล้นี้ครับนายชวลิต รัศมีนิล
ผู้ประสานงานโครงการ ARTSS Amateur RADIO on the International Space Station
เปิดเผยว่า
ผมเป็นผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์และเรื่องของอวกาศ
แต่จุดที่มุ่งเน้นสำคัญจริงๆ ก็คือเป็นเรื่องของดาวเทียมและสถานีอวกาศ
โดยปกติดวงดาว เรื่องอวกาศ เรื่องดาราศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแล้ว
ไม่ว่าเราใช้ในการกำหนดฤกษ์ยาม ใช้ในการกำหนดเวลากำหนดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
จนมาถึงในยุคปัจจุบันเรื่องของความเชื่อ ความศรัทธา มาผูกพันกับเรื่องของเวลาเรื่องของดาราศาสตร์ด้วย
ในยุคคนรุ่นใหม่ยุคใหม่ที่ขาดความเชื่อในเรื่องของความเชื่อเก่าแก่ความเชื่อโบราณ
เราก็สามารถประยุกต์เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ อย่างเช่น
เราสามารถพูดถึงการชมตัวดาวเทียม การชมสถานีอวกาศ
การชมปรากฎการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นฝนดาวตก
หรือการมองการผ่านของตัวสถานีอวกาศนานาชาติหรืออะไรต่างๆ เหล่านี้
ซึ่งเป็นปรากฎการณ์สำหรับเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเขาขาดความเชื่อที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาสนใจ
เราก็สามารถนำพาให้คนสองกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ด้วยกันอยุ่ในกลุ่มเดียวกันได้นะครับ

สำหรับที่ปรางค์นครเราสามารถที่จะผูกพันเรื่องเหล่านี้เข้ามาอยู่ในเขตท้องที่นี้ได้
เพราะว่าเราสามารถที่จะแนะนำว่าในช่วงของแต่ละเดือนมีปรากฎกาณณ์อะไรที่สำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคืนจันทร์เพ็ญที่เป็นเรื่องปกติที่เราเห็นเป็นประจำ
หรือปรากฎการณ์ของดวงอาทิตย์ส่องผ่านทะลุกลางของปราสาทบ้านปรางค์ของที่นี่
เราอาจจะผนวกเข้ากับปรากฎการณ์กับเหตุการณ์สำคัญกับดาราศาสตร์ในช่วงนั้นๆ
อาจจะมีฝนดาวตกประยุกต์ว่ามาชมฝนดาวตกบริเวณเหนือตำแหน่ง "ปราสาทบ้านปรางค์"
มาชม "บาราย" พร้อมชมสุริยันจันทราในคืนเดียวกัน
ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นในแต่ละสถานที่ จะมีจุดเด่น มีเอกลักษณ์
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศ อากาศ และโอากาสที่เราจะได้มาพบ
ผมเชื่อว่าชุมชนปรางค์นครจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับดวงดาวกลุ่มดาวบนท้องฟ้าว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
เล่าเรื่องประวัติท้องถิ่นผ่านดวงดาวแล้วเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ไปเกี่ยวพันกับดวงดาว
ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะเรียกแตกต่างกัน
ที่นี่เราจะได้เห็นอารยธรรมโบราณที่ซ้อนทับกันของชุมชนสมัยใหม่อยู่บนพื้นที่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็มีความน่าสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์
ผมมองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเคารพ
เป็นพื้นฐานของคนไทยในเรื่องของความเชื่อ ความศรัทธา
แล้วเราก็มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวยึดมั่นเพื่อให้เราดำเนินชีวิตต่อไป
สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่เขาอาจจะมองว่าความเชื่อค่อนข้างจะเก่าแล้วก็นานแล้วมองไม่เห็น
แต่เราอย่าลืมว่าความเชื่อความศรัทธาอะไรเหล่านี้
สามารถที่จะสร้างมูลค่า สร้างรายได้ ทำในเรื่องของเศรษฐกิจ
ถ้าคนเขามองว่าตรงนี้สร้างรายได้ได้
ผมก็มองว่าคนรุ่นใหม่ใหม่ก็จะรู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ควรจะอนุรักษ์ รักษาไว้
ซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่จะผูกพันคนสองรุ่นเข้าอยู่ด้วยกันได้อย่างกลมกลืนความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของชุมชน
และทราบข่าวว่าที่นี่ได้รับรางวัลชนะเลิศในเรื่องของโฮมสเตย์ด้วยครับนายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์
ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
เปิดเผยว่า
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จากการมาร่วมรับฟังการสัมมนาในวันนี้นับเป็นเรื่องที่ดี
ในการขายศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะปรางค์นคร
ผมเชื่อว่าถ้าในเรื่องของพืชสวนโลกที่จะจัดให้มีขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า
ผมเชื่อว่าปรางค์นครจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่ง
ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในโคราชและทั่วประเทศ
เผลอๆ อาจจะเป็นระดับโลกเลยก็ได้นะครับ

คือในเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นมีความหลากหลาย
ในอำเภอวังน้ำเขียวมีอารยธรรมการท่องเที่ยวแบบนี้มีน้อยมาก
เพราะฉะนั้นในเชิงท่องเที่ยววังน้ำเขียวเราจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ซึ่งจะมีการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากศิลปวัฒนธรรม
เป็น "เมืองที่เที่ยวได้ทั้งปีเนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร"
ผมกำลังผลักดันเรื่อง "วังน้ำเขียวเมืองผลไม้"
ซึ่งพื้นที่ของเราปลูกผลไม้ได้ทุกอย่างได้รสชาติที่ดีและปลูกได้แทบทุกชนิด
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะส่งเสริมเพื่อสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในอนาคตอันใกล้นี้

จุดเด่นของเราเด่นในเรื่องภูมิศาสตร์พื้นที่วังน้ำเขียว
ตั้งระหว่างตรงกลางอุทยานแห่งชาติทับลาน-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แล้วเราไม่มีพื้นที่ปศุสัตว์-โรงงานอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นแน่นอนอากาศเราดี
แล้วอย่าลืมว่าประตูสู่อีสานเราเนี่ยก็คือฝั่งวังน้ำเขียวอีกฝั่งหนึ่ง
ที่จะรอรับนักท่องเที่ยวจากพัทยาจากภาคตะวันออกทั้งหลายมาเที่ยววังน้ำเขียว
ผมเชื่อยุทธศาสตร์ตรงนี้ถ้าผมทำท่องเที่ยวชุมชนก้คือชุมชนของเราปลูกผลไม้เป็นหลัก
แล้วส่งเสริมโดยการนำพันธ์ผลไม้ที่ดีดีมาปลูก ทั้งขายผลไม้ทั้งขายกิ่งพันธ์
ผมเชื่อว่าจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนตลอดปี
หลังจากที่ผมนำคณะเกษตรกรไปดูพื้นที่หลายครั้งแล้ว
ตอนนี้เริ่มมีการทำตามที่ผมต้องการแล้วเรื่องของ"เชื่อ-ชอบ-ใช่"
ถ้าปลูกตามที่เชื่อตามที่ชอบมันเป็นธุรกิจที่ใช่ทำเงินให้คุณแน่นอน
โดยมีการรับประกัน มีการทำการตลาดตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำให้เกษตรกรทุกคนมั่นใจ
นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของภูมิปัญญา
เกษตรกรทุกคนเราจะฝึกอบรมในเรื่องของ "ปราชญ์ชาวบ้าน" 1 โรงเรียน 1 สวนผลไม้
เรื่องของความรู้ที่ตัวเองปลูกแล้วนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจะได้รับเรื่องของความรู้
และยังมาซื้อผลไม้และขายกิ่งพันธ์ุ
"วังน้ำเขียวเมืองผลไม้" นี่คือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริงเลยครับนายศิริวัฒน์ วราธนาวิชญ์
ผู้ใหญ่บ้านปรางค์นคร หมู่ที่ 14 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
ผู้ใหญ่ชัยเล่าให้อุ้มฟังว่า
สิ่งที่ได้จากการมาฟังการอบรมในวันนี้คือการได้รับรู้ถึงการตั้งปราสาทขอมโบราณ
แล้วประวัติความเป็นมาในเรื่องโบราณสถานต่างๆ
ท่านอาจารย์สรรค์สนธิบรรยายได้ชัดเจนมากได้รู้ถึงความเป็นมาของรากเหง้าของเราเอง
ที่เป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยว
ที่สามารถจะบรรยายให้รู้ตัวตนของตนเองตัวตนของเรา
จะเป็นหลักฐานที่จะนำไปเล่าให้นักท่องเที่ยวฟังต่อได้ว่า
เราเป็นมาอย่างไรแบบไหน วัฒนธรรมเรามีอะไร สามารถดึงสิ่งดีดีสิ่งที่เป็นรากเหง้า
หรือปราสาทขอมโบราณมาบรรยายให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวได้มาได้ชมได้ฟัง
ได้เป็นข้อดีที่ได้มาฟังในวันนี้ครับ
ท่านอาจารย์สรรค์สนธิเป็นนักดาราศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์
แล้วก็ไขรหัสด้วยตัวของท่านเองได้โดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์
ทำให้ประจักษณ์ในเรื่องของดวงดาวเรื่องความเชื่อ
ที่สามารถสื่อถึงได้เพราะว่าเป็นเรื่องของพลังสุริยันแล้วก็พลังจากจันทราหรือพลังจากดวงจันทร์ครับนายธนดล แสนทวีสุข (เสื้อสีเทา)
มัคคุเทศก์ตกงาน เล่าให้อุ้มฟังว่า
จากการที่ได้เข้ามาฟังการเสวนา ไขรหัสการสร้างปราสาทขอมบนผืนดินโคราช
สู่การท่องเที่ยวในเส้นทางราชมรรคา ดูดาวรับพลังสุริยันจันทราในวิถี New Normal
ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผมได้เห็นถึงข้อดีของความร่วมมือของภาคส่วนเอกชนและภาคส่วนราชการ
แล้วก็ผู้นำท้องถิ่นอย่างผู้ใหญ่บ้านหรือว่านายกเทศมนตรีให้ความสนใจในการนำพาหมู่บ้านเล็กๆ
ให้เป็นจุดสนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีหากได้เดินคู่ไปด้วยกันในการทำงาน
ก็จะประสบผลสำเร็จได้เร็วขึ้นและชุมชนก็จะเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพ และธุรกิจนำเที่ยว
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
ของแต่ง BLOG : ป้ามด-ดอกหญ้าเมืองเลย-ชมพร-ญามี่-เนยสีฟ้า
Create Date : 18 เมษายน 2564
Last Update : 1 มิถุนายน 2564 12:29:28 น.
Counter : 828 Pageviews.

28 comments
(โหวต blog นี้) 
เรื่องย่อซีรีส์ Maiden Holmes - ซูฉือ ใต้เท้าสาวยอดนักสืบ blue_medsai
(24 ก.ค. 2564 09:47:05 น.)
*~ถ้ากลัวเกินไป ประสาทกินได้คะ~* *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~*
(23 ก.ค. 2564 15:10:48 น.)
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ เยือนจีน Insignia_Museum
(22 ก.ค. 2564 15:03:51 น.)
ทักษิณลั่นกลับไทยแน่ เข้าประตูหน้าสุวรรณภูมิด้วย เผยยินดีช่วยเพราะ “ตู่เขาเป็นรุ่นน้องผม” สมาชิกหมายเลข 6534871
(15 ก.ค. 2564 04:22:43 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณทุเรียนกวน ป่วนรัก, คุณสองแผ่นดิน, คุณเริงฤดีนะ, คุณSweet_pills, คุณhaiku, คุณวลีลักษณา, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณNoppamas Bee, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณnewyorknurse, คุณmultiple, คุณกะว่าก๋า, คุณKavanich96, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณตะลีกีปัส, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณTui Laksi, คุณtoor36, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณThe Kop Civil, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณเนินน้ำ

  
โหยยยย อยากไปฟังด้วยจังครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 18 เมษายน 2564 เวลา:7:00:36 น.
  
สวัสดีค่ะ..

ยังงี้ เค้าเรียกว่า เพลงเรือ..หรือเปล่าคะ..?

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 18 เมษายน 2564 เวลา:9:10:59 น.
  
ชอบพ่อทองสุกคนพายเรือครับ
เสียดายน่าจะยังร้องไม่จบ ตัดจบ(เอง)ซะก่อน 55

โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 18 เมษายน 2564 เวลา:10:03:13 น.
  
กิจกรรมน่าสนใจมากค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 18 เมษายน 2564 เวลา:16:05:54 น.
  
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 18 เมษายน 2564 เวลา:21:07:59 น.
  
ขอบคุณที่นำมาให้ชมครับ
โดย: wicsir วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:8:24:14 น.
  
อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่อุ้ม

ไม่รู้ัจกที่นี่มาก่อนแฮะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:9:03:01 น.
  
เพิ่งรู้จักปรางค์นคร
เพิ่งรู้ว่ามีอำเภอคง
อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
เพิ่งทราบจากบล๊อนี้เลย
ขอบคุณที่แนะ
โดย: จากเพื่อนถึงเพื่อน วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:13:30:53 น.
  
นักพิภกวิทยา
เพิ่งเคยได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรกจากบล็อกพี่อุ้มเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:22:27:33 น.
  
กิจกรรมน่าสนใจค่ะ

"นักพิภกวิทยา" น่าเป็น นักพิภพวิทยา หรือเปล่าคะ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:22:35:52 น.
  
สวัสดี จ้ะ น้องอุ้มสี
ให้รายละเอียดของงาน
ได้เยี่ยมจริง ๆ ใครจ้างไปประชาสัมพันธ์เรื่องเที่ยวไม่
ิผิดหวัง คุ้มค่ามาก ๆ จ้ะ
โหวดหมวด ข่าวเด่น ฯ
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:22:53:58 น.
  

กิจกรรมดีจังค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 20 เมษายน 2564 เวลา:3:26:38 น.
  
สถาปัตยกรรมในอดีต มักจะผูกพัน กับ ศาสตร์หลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องดาราศาสตร์

แล้วก็มีหลายๆเรื่องที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้
อย่างเทคโนโลยีการขนหิน การคำนวณการรับน้ำหนักของโครงสร้าง การกำหนดทิศทางช่องรับแสง ที่สัมพันธ์กับระบบสุริยะ

พอมาอ่านเรื่องราวปรางนครวันนี้ อ.เต๊ะ ย้อนนึกไปถึงหนังเรื่อง ตามล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า อินเดียน่าโจนส์ ขึ้นมาเลยนะครับนี่ 555

แล้วก็การให้ความรู้ในเรื่องความเป็นมาของสถานที่สำคัญในพื้นที่ กับชาวบ้าน+ประชาชนนี่เป็นเรื่องที่ดีในเรื่องสำนึกรักบ้านเกิดเลยนะครับ เป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุนมาก

ว่าแต่ว่าไปโคราช ได้แวะซื้อหม่ำซื้อไส้กรอกขากลับติดมือมาบ้างมั้ยละครับ
พูดแล้วก็หิวเลย 555

โดย: multiple วันที่: 20 เมษายน 2564 เวลา:4:43:42 น.
  

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 เมษายน 2564 เวลา:6:35:45 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 20 เมษายน 2564 เวลา:7:53:23 น.
  
สวัสดีครับพี่อุ้ม
ขอบคุณครับที่พาผมมาดูกิจกรรมดีๆ ในช่วงโควิดนี้ครับพี่
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 20 เมษายน 2564 เวลา:11:19:13 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

มีที่แห่งใหม่ได้เที่ยวกันหลังโควิดอีกแล้วค่ะ
ดีจัง
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 20 เมษายน 2564 เวลา:13:26:03 น.
  
เชียงใหม่ไร้ฝนแล้วครับพี่อุ้ม
แดดเปรี้ยงๆ
ร้อนจัดเลยครับ

ดีหน่อยตรงไม่มีควันหนาตาเหมือนช่วงก่อนแล้ว

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 เมษายน 2564 เวลา:15:24:38 น.
  
สวัสดีค่ะ..

ตามมาเที่ยวโคราชด้วยคน

ราศรีกรกฎเหมือนกัน..อิอิแต่ก็เคยดู
โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 20 เมษายน 2564 เวลา:15:31:54 น.
  
ว้าว ๆ ตามติดชมงานที่น่าสนใจมากๆค่ะ
คุณอุ้มถ่ายภาพรีวิวได้สวยมากๆ
รายละเอียดงาน สุดยอดสมเป็นBest Blogger ค่ะ
โดย: Tui Laksi วันที่: 20 เมษายน 2564 เวลา:19:10:36 น.
  
สวัสดีตอนมืดๆอีกครั้งครับ


ขอขอบคุณกำลังใจที่บล็อก - Khao Yai Shiba Cafe' ด้วยนะครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 20 เมษายน 2564 เวลา:20:04:53 น.
  
มาอ่านแล้วแปะโป้งไว้ก่อนนะ
วันนี้หมดตัวค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 20 เมษายน 2564 เวลา:20:44:42 น.
  
แต่ก่อนดินแดนแถบนี้ยังไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนที่ชัดเจน (แบบตะวันตก) ดินแดนยังเป็นอาณาจักรกันอยู่เลย แถมวัฒนธรรมยังเคลื่อนที่ไปมาไหลไปมาอยู่

นักพิภพวิทยา พึ่งเคยได้ยินเลยครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 21 เมษายน 2564 เวลา:0:05:05 น.
  

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 เมษายน 2564 เวลา:7:25:32 น.
  
อยากไปฟังด้วยเลยครับ กิจกรรมน่าสนใจมากครับพี่
โดย: The Kop Civil วันที่: 21 เมษายน 2564 เวลา:12:53:39 น.
  
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 เมษายน 2564 เวลา:13:27:28 น.
  
เห็นด้วยกับ อ.สรรค์สนธิ ครับที่ว่า "สถานที่ก่อสร้างปราสาทขอมแต่ละแห่งจะต้องมีนัยสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง"

เมื่อก่อนไม่ค่อยสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ แต่ตอนนี้สนุกกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งปราสาทขอมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับ
โดย: JohnV วันที่: 21 เมษายน 2564 เวลา:16:17:30 น.
  
ที่ไปพูดคุยที่บล็อก
ตรรกะวิบัติ สามารถเซิร์จหาข้อมูลได้ไม่ยาก ถ้าต้องการแบบที่เป็นรูปเล่ม ผมพอที่จะแนะนำให้ได้หากสนใจ

บล็อกแกงค์ในปัจจุบันเข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ พิสูจน์ได้จากยูสเซอร์ที่แอคทีฟในปัจจุบัน จึงต้องเขียนดักไว้ก่อน

ผมไม่ได้รังเกียจคนไม่เห็นด้วย ตรงกันข้ามชอบเสียด้วยซ้ำหากได้มาแลกเปลี่ยนมุมมอง เพราะช่วงอายุที่แตกต่างกันย่อมเห็นมุมมองที่แตกต่างกัน ถ้าเข้ามาแล้วไม่ได้พูดในเชิงสร้างสรรค์ ยกตัวอย่างมาหักล้าง แต่กลับใช้ความมีอายุหรือคำเหน็บแนมเข้าข่ม แบบนั้นมันไม่ถูกต้องหรอก

เรื่องสายสะพาย ผมกำลังพิจารณาให้ทีมงานให้ปลดสายสะพายของผมออก คนที่พี่อุ้มพูดถึงจะเป็นใครก็ช่าง มันอาจเป็นผมก็ได้

พี่อุ้มคิดเห็นอย่างไรกับการศึกษาไทย ในบล็อกเป็นแค่กรณีตัวอย่างซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นที่ไทย ก็มีแนวโน้มอย่างที่ว่าไว้ ระบบไทยๆ ตอนนี้ไม่ให้ตีแล้ว คนที่เป็นผู้ใหญ่รู้กฎกลับละเมิดกฎเสียเอง
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 21 เมษายน 2564 เวลา:16:25:49 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]

บทความทั้งหมด