ตัวอย่างหน้า blog
Bloggang.com : weblog for you and your gang

ห้องสมุด Xiengyod
ว่าด้วยเรื่องธงต่างๆ ในเมืองไทยและนานาสาระ
 

Your name

Location :


 
Group Blog

 

 
Latest Blog

 

 
All Blog

 

 
Friends' blogs
 
Links
 

หมวดธงประจำตำแหน่ง (ตอนที่ 2)

(คัดลอกจาก ฉวีงาม มาเจริญ. ธงไทย. กรุงเทพมหานคร : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2520.)


ธงผู้บัญชาการกองเรือรบ


รูปที่ ๘๓ ธงผู้บัญชาการกองเรือรบ


มีลักษณะและสัณฐานอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการทหารเรือ คือ มีพื้นสีขาบ กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน ตรงกลางมีรูปสมอไขว้กับจักรภายใต้พระมหามงกุฎ ผิดกันที่ธงผู้บัญชาการกองเรือรบนี้ปลายตัดเป็นแฉกอย่างรูปหางนกแซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ของส่วนยาว ธงนี้สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๗๙ และใช้ตลอดมา แม้ใน พ.ศ. ๒๔๔๓ จะมี พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓ แก้ไขเพิ่มเติมความใน พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙ มาตรา ๙ แต่ลักษณะธงผู้บังคับการกองเรือรบก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง (รูปที่ ๘๓)ธงผู้บังคับการเรือ


รูปที่ ๘๔ ธงผู้บังคับการเรือ


บัญญัติขึ้นใช้เป็นครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๔๔๓ ตามความในมาตรา ๙ แห่ง พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นธงที่มีลักษณะและสัณฐานอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการทหารเรือ คือ เป็นธงสี่เหลี่ยม กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน พื้นสีขาบ ตรงกลางมีรูปสมอไขว้กับจักรภายใต้พระมหามงกุฎ รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง แต่ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปอย่างหางนกแซงแซวลึก ๑ ใน ๓ ของความยาวนั้นเป็นสีขาว (รูปที่ ๘๔)ธงผู้บังคับหมวดเรือ


รูปที่ ๘๕ ธงผู้บังคับหมวดเรือ


สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๗๙ ตามความใน พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙ มาตรา ๙ ลักษณะเป็นธงสามเหลี่ยมเรียวปลายแหลม ขนาดกว้าง ๒ ส่วน ยาว ๕ ส่วน พื้นสีขาบ ตรงกลางมีรูปสมอสีเหลือง ๑ ตัว ถึง พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้ยกเลิกมาตรา ๙ ในพระราชบัญญัติฉบับเดิม แล้วแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยพระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓ แต่ลักษณะของธงผู้บังคับหมวดเรือยังคงเดิม (รูปที่ ๘๕)ธงผู้บังคับหมู่เรือ


รูปที่ ๘๖ ธงผู้บังคับหมู่เรือ


มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียวปลายแหลม ขนาดกว้าง ๒ ส่วน ยาว ๕ ส่วน ตอนต้น ๒ ใน ๕ ของส่วนยาวเป็นสีขาบ และมีรูปสมอเรือสีเหลือง ๑ ตัว ตอนปลายที่เหลือ ๓ ใน ๕ ของส่วนยาวนั้นเป็นสีขาว บัญญัติขึ้นใช้ใน พ.ศ. ๒๔๗๙ ตาม พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้มี พระราชบัญญัติธง ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ออกบังคับใช้เป็นฉบับที่ ๓ ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๙ แห่ง พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙ ด้วย แต่ธงผู้บังคับหมู่เรือไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงลักษณะแต่อย่างไร (รูปที่ ๘๖)ธงหัวหน้าชั่วคราว


รูปที่ ๘๗ ธงหัวหน้าชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๙รูปที่ ๘๘ ธงหัวหน้าชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๘๒


เป็นธงสามเหลี่ยมเรียวปลายแหลม พื้นสีขาว ขนาดกว้าง ๒ ส่วน ยาว ๕ ส่วน กลางธงเป็นรูปสมอสีขาบ ๑ ตัว บัญญัติขึ้นใช้เป็นครั้งแรกตามมาตรา ๙ ในพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙ (รูปที่ ๘๗)

ภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะบางประการ ตาม พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ธงสามเหลี่ยมเรียวปลายแหลม กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๕ ส่วน ตอนต้น ๒ ใน ๕ ของส่วนยาวเป็นพื้นสีขาว และมีรูปสมอสีขาบ ๑ ตัวอยู่กลางตอนปลายที่เหลือ ๓ ใน ๕ ของส่วนยาวเป็นสีขาบ (รูปที่ ๘๘)ธงผู้บังคับการเรือ


รูปที่ ๘๙ ธงผู้บังคับการเรือ


เดิมเรียกว่า “ธงหางจระเข้” “ ธงนายเรือ” แล้วบัญญัติใหม่เรียกว่า “ธงผู้บังคับการเรือ” ตามความในมาตรา ๙ แห่ง พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน กำหนดให้มีลักษณะเป็น รูปสามเหลี่ยมเรียวปลายแหลมคล้ายหางจระเข้ ตอนต้นกว้างไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร ยาว ๓๐ เท่าของความกว้างตอนต้น ๑ ใน ๓ ของส่วนยาวเป็นพื้นสีแดง อีก ๒ ใน ๓ ของส่วนยาวที่เหลือเป็นพื้นสีขาบ ธงลักษณะดังกล่าวนี้ได้ใช้ต่อมา แม้จะมี พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ ๓) ตราขึ้นใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ อีกฉบับหนึ่ง ลักษณะธงผู้บังคับการเรือก็ยังมิได้รับการเปลี่ยนแปลง (รูปที่ ๘๙)ธงผู้บังคับการสถานีทหารเรือฝ่ายบก


รูปที่ ๙๐ ธงผู้บังคับสถานีทหารเรือฝ่ายบก


มีลักษณะและสัณฐานอย่างเดียวกับธงผู้บังคับการกองเรือรบ คือเป็นสี่เหลี่ยมรีกว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน กลางธงเป็นรูปจักรและสมอสีเหลืองไขว้กันอยู่ภายใต้พระมหามงกุฎ พื้นธงตอนต้น ๒ ใน ๓ ของความยาวทั้งหมดเป็นสีขาบ ส่วนที่เหลือได้แก่ตอนปลายที่ตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ของส่วนยาวนั้นเป็นสีแดง ถึง พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้มี พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ ๓) ตราขึ้นใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ออกประกาศใช้ แต่ส่วนที่ว่าด้วยลักษณะธงผู้บังคับการสถานี้ทหารเรือฝ่ายบกนั้นยังคงเดิม (รูปที่ ๙๐)


 

Last Update : 2 กรกฎาคม 2551
14:51:56 น.

Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.