* * * * วันสิ่งแวดล้อมโลก * * * * บล็อกที่ 1036

วันสิ่งแวดล้อมโลก
2

3

4

5

6

7

8

9

10


วันนี้ - วันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เป็นวันที่ต้องการให้ประชากรโลกตระหนักถึง ป่าหาย โลกร้อน ควันพิษเต็มเมือง ขยะเต็มคลอง ดินแล้ง น้ำท่วม ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เพราะหากสิ่งแวดล้อมไม่ดี อากาศจะสกปรก น้ำท่าจะไม่บริบูรณ์ เชื้อโรคจะเยี่ยมกราย และความตายจะมาเยือน
จุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมโลก เนื่องจากเกิดความตื่นตัวในวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก องค์การสหประชาชาติจึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่มีรัฐบาลสวีเดนเป็นเจ้าภาพ เรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" (UN Conference on the Human Environment) มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ และมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆ กำลังเผชิญอยู่ ผลจากการประชุมได้มีข้อตกลงร่วมกัน เช่น การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations Environment Programme) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา, รัฐบาลประเทศต่างๆ จัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน, ต่อมาองค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
สำหรับประเทศไทย จากการประชุม ต่อมารัฐบาลไทยก็ได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 ขึ้น และได้ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ 1. กรมควบคุมมลพิษ 2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3. สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
และในส่วนของสถาบันการศึกษา ก็ได้มีการจัดสอนหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น ในหลาย ๆ มหาวิทยาลัย นับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญของการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเอกชนและสื่อมวลชนก็ได้ส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทยมากขึ้นด้วย

11

12

13

14

15


ในแต่ละปีของวันสิ่งแวดล้อมโลก จะมีหัวข้อรณรงค์ที่ไม่เหมือนกัน

พ.ศ. 2528 .. เยาวชน ประชากร และสิ่งแวดล้อม (Youth, Population and Environment)
พ.ศ. 2529 .. ต้นไม้เพื่อสันติภาพ (A Tree for Peace)
พ.ศ. 2530 .. (Public Participation,Environment Protection and Sustainable Development)
พ.ศ. 2531 .. การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (When people put the environment first,development will last)
พ.ศ. 2532 .. ภาวะโลกร้อน (Global Warming,Global Warming)
พ.ศ. 2533 .. เด็ก และสิ่งแวดล้อม (Children and the Environment)
พ.ศ. 2534 .. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change : Need for Global Partnership)
พ.ศ. 2535 .. (Only One Earth : Care and Share)
พ.ศ. 2536 .. (Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle)
พ.ศ. 2537 .. โลกใบเดียว ครอบครัวเดียวกัน (One Earth, One Family)
พ.ศ. 2538 .. ประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก (We The Peoples,United for the Global Environment)
พ.ศ. 2539 .. รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา (Our Earth, Our Habitat,Our Home)
พ.ศ. 2540 .. เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก (For Life one Earth)
พ.ศ. 2541 .. เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน (For Life on Earth "Save our Seas")
พ.ศ. 2542 .. รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม ("Our Earth,Our Future...Just Save It")
พ.ศ. 2543 .. ปี 2000 สหัสวรรษแห่งชีวิตสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา (2000 The Environment Millennium :Time to Act)
พ.ศ. 2544 .. เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต (CONNECT with the World Wide Web of Life)
พ.ศ. 2545 .. ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต (Give Earth a Chance)
พ.ศ. 2546 .. รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤตจะมาเยือน (Water - Two Billion People are Dying for it!)
พ.ศ. 2547 .. ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย (Wanted! Sea and Oceans - Dead or Live?)
พ.ศ. 2548 .. เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก (GREEN CITIES PLAN FOR THE PLANET!)
พ.ศ. 2549 .. เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ (DON T DESERT DRYLANDS!)
พ.ศ. 2550 .. ลดโลกร้อน ด้วยชีวิตพอเพียง (MELTING ICE-A HOT TOPIC)
พ.ศ. 2551 .. ลดวิกฤติโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Co2 Kick the Habit ! Towards a Low Carbon Economy)
พ.ศ. 2552 .. คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน (Your Planet Needs You - Unite to Combat Climate Change)
พ.ศ. 2553 .. ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก (Many Species One Planet One Future)
พ.ศ. 2554 .. ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา (Forests:Nature at your Service)
พ.ศ. 2555 .. คุณคือพลัง สร้างสรรค์เศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Economy: Does it include you?)
พ.ศ. 2556 .. คิด กิน อยู่ (Think.Eat.Save)

ในทุกนาที ทุกชั่วโมง ทุกวัน และทุกเดือน ประชากรของโลกควรจะรับรู้และร่วมกันประหยัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เช่น การประหยัดการใช้ไฟ การประหยัดการใช้น้ำ การร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมของโลก เช่น ช่วยกันลดโลกร้อน ไม่ตัดไม้ ไม่เผาป่า ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ รวมทั้งการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยนำกลับมาใช้ใหม่

ตัวอย่างโครงการที่มีการรณรงค์อยู่ในหลายประเทศ

1. กระดาษรีไซเคิล (กระดาษพิมพ์ กระดาษเขียน และกระดาษอนามัย )
2. ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ทำจากพลาสติกที่ใช้แล้ว แปรรูปกลับมาใช้ใหม่
3. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ประหยัดพลังงาน
4. สีอิมัลชันไม่ผสมสารตะกั่วและสารปรอท
5. ตู้เย็นประหยัดพลังงานไฟฟ้า
6. เครื่องสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ
7. เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานไฟฟ้า
8. ถ่านไฟฉาย สูตรไม่ผสมปรอท
9. สเปรย์ไม่มีสารซีเอฟซี
10. สารซักฟอก ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น.

16

17

18

19

20ขอเชิญชม สภาพแวดล้อมของโลก ความยาว 10.05 นาทีคลิปนี้ ถ่ายภาพ ตัดต่อ สวยตื่นตา ดนตรี สุดไพเราะ

คลิปสุดท้าย เตาเผาขยะผลิตไฟฟ้าเทศบาลนครภูเก็ต ความยาว 9.04 นาที

21

22

23

24

25
ขอขอบคุณที่ติดตามจาก สิน yyswimบล็อกนี้อยู่ในสาขา Topical Blog หากจะกรุณาโหวตให้ ขอขอบคุณครับ

 

Create Date : 05 มิถุนายน 2556
8 comments
Last Update : 5 มิถุนายน 2556 9:12:03 น.
Counter : 2662 Pageviews.

 

ดูคลิปแล้วอดทึ่ง ตะลึงไปกับความยิ่งใหญ่ของโลก ของธรรมชาติไม่ได้่ค่ะ มนุษย์เราตัวนิดเดียว เศษเสี้ยวเล็กๆ ของโลก....เพลงเพราะ เพลินหูมากค่ะ \\^ ^/
ขออนุญาตแชร์ไปเพจค่ะ

 

โดย: ณ ปลายฉัตร IP: 58.9.166.96 5 มิถุนายน 2556 10:44:10 น.  

 

ขอบคุณมากๆ เลยค่ะคุณสิน ที่อัพบล็อกนี้ เพื่อทำให้เราได้
รับรู้ว่า ธรรมชาติ รังสรรค์ สิ่งดี สิ่งไม่ดี มียังไงบ้าง ...

รักเค้า รักษาเค้า เค้าก้ดูแลเรา
แตว่า ณ ตอนนี้ ดูเหมือนว่าธรรมชาติเค้า
จะเอาคืนเรา แบบค่อยเป้นค่อยไปนะค่ะ ฟังดูน่ากลัว
แต่ว่า มันเป็นกฏของธรรมชาติเค้าเหมือนกัน

คลิปดูแล้ว ประทับใจจังค่ะ ... ตัดต่อนี่
ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมกระเทียมไหเลยล่ะค่ะ

( ตอนนี้กำลังศึกษาการถ่ายวีดีโอ ทำคลิป
เหมือนกันนะค่ะ แต่ว่ายากจัง ต้องลองค่ะ )

 

โดย: JewNid 5 มิถุนายน 2556 11:02:16 น.  

 

คลิปสิ่งแวดล้อมโลก ผมอยากให้ทุกคนมีเวลาเปิดคลิป

จนถึงตอนท้ายๆ ของคลิป เพราะตอนนกบิน วัวเดิน ดูสวยมากๆ

เป็นอันซีนโดยแท้

 

โดย: yyswim 5 มิถุนายน 2556 12:08:48 น.  

 

อยากให้ทุกวันเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก แต่รู้สึกว่าปีนี้เงียบจริงๆ ครับ

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 5 มิถุนายน 2556 16:02:45 น.  

 

งงกับบล็อกจริง ๆ เลยค่ะ ล็อกอินอยู่ทำไมไม่อนุญาตให้เม้นท์หนอ.. ต้องใส่ชื่อใส่รหัส เป็นเฉพาะบล้อกพี่สินคนเดียวเลยค่ะ

คิดเหมือนคุณต่อค่ะอยากให้ทุกวันเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ช่วยกันรักษาไว้นะคะ

 

โดย: เนินน้ำ IP: 125.25.52.199 5 มิถุนายน 2556 19:38:06 น.  

 

อุ๊บ งง ด้วยคนครับคุณโอ

บล็อกผมยังปกตินะครับ ผมเปิดใช้งานตามปกติ วันหนึ่งๆราว 12 ช.ม.ได้มั๊ง?

ผมไม่เคยปิดบล็อก อนุญาตให้ทุกคนเข้ามาเยี่ยม เข้ามาคอมเมนต์ได้ครับ

ขออภัยและขอขอบคุณคุณโอ ที่กรุณาต่อบล็อกผม

 

โดย: yyswim 5 มิถุนายน 2556 21:22:59 น.  

 

คิดว่าคงเป็นที่ระบบของบล็อกมากกว่าค่ะพี่สิน
เพราะมารอบนี้ปรกติค่ะ

 

โดย: เนินน้ำ 5 มิถุนายน 2556 21:37:18 น.  

 

ภาพสวยมากๆเลยค่ะ คุณสิน ^^

มีทั้งความงดงาม อลังการ และน่ากลัวมากกก

เพนกวินน้อยตัวนั้นจะทำยังไงล่ะคะเนี่ย โดดเดี่ยวอยู่ตัวเดียวเลย T T

 

โดย: lovereason 5 มิถุนายน 2556 21:41:24 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


yyswim
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บล็อกสรรสาระนี้ จขบ.ไม่ได้เขียน-ไม่ได้ถ่ายภาพ-ไม่ได้อัพโหลดคลิปเอง หากแต่ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการบล็อก เสาะหาเรื่องดีๆ รูปสวยๆ คลิปแปลกๆ มาไว้ในบล็อก


ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม ขอเชิญชมหรืออ่านตามสบาย ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ จขบ.ชอบการเข้ามาเยี่ยม แบบกันเอง ง่ายๆ สบายๆ
เริ่มเขียนBlog เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2550 เวลา 23.30 น.


เริ่มนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Latest Blogs

New Comments
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2556
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
5 มิถุนายน 2556
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add yyswim's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.