เขียนไปเรื่อย...
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2556
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
22 พฤษภาคม 2556
 
All Blogs
 
ประวัติอาเซียน ภาษาอังกฤษ ไทย สเปน เวียดนาม ลาว ญี่ปุ่น เยอรมัน

ประวัติอาเซียน ภาษาอังกฤษ ไทย จีน สเปน เวียดนาม ลาว ญี่ปุ่น เยอรมัน  เพื่อให้ต่างชาติได้เข้าใจความหมายของ อาเซียน ได้มากขึ้น จขบ เลยทำการรวบรมประวัติ อาเซียน ในเวอร์ชั่นภาษาต่างๆ ที่ใช้กันมากทั่วโลกมาให้อ่านครับ ถ้ามีเพื่อนอยู่ประเทศอะไร ก็สามารถส่งบทแปลให้อ่านได้ครับ
ประวัติอาเซียน
ประวัติอาเซียน ภาษอังกฤษ
At its Ninth Summit in October 2003 the Association of South East Asian Nations (ASEAN) announced its intention to create an ASEAN Community based upon three pillars: ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community and an ASEAN Socio-Cultural Community. A year later ASEAN established the Vientiane Action Programme to realise this goal.

The process of ASEAN community building is a result of the considerable change in the association’s mission in the recent two decades. The end of the Cold War, the advance of globalisation, the rise of China and India in economic size and political influence as well as the Asian financial crisis have forced ASEAN to shift from its original preventive diplomacy of maintaining peace and harmony among its members and in the region to the constructive diplomacy of community building to cope with increasing political and economic competition in a globalised world.

In more details, one of the most notable threats to ASEAN members is China, whose robust economy is in direct competition with those of its Southeast Asian neighbours, especially in trade and foreign direct investment. Meanwhile, in recent years, the sleeping dragon has also tried to enhance its economic and political influence and presence in the region, particularly in Myanmar, Laos, Vietnam and Cambodia. This important change has increasingly drawn ASEAN states, which share the common fear of intrusive outside powers, into the long-term strategic competition between the United States and China in Asia Pacific. In order to cope with China and avoid external intervention, Southeast Asian countries feel the need to act collectively and to lean on each other, so that they can have combined strengths as well as better bargaining power in both economic and political issues. The same will work when dealing with an amalgamated or regional community such as the United States and the European Union, or with international organisations such as the United Nations and the World Trade Organisation.

Besides, in the time of economic globalisation and after it was hit hard by the Asian financial crisis, forming an economic community will help Southeast Asia boost its economic competitiveness and attractiveness to investors inside and outside the region (Almonte, 2006). In a 2003 study done for the ASEAN economic ministers by McKinsey & Company warned that “The region is falling behind its rivals. Turning it into a true single market would... help restore its economic luster”.

In terms of political and security issues, internal ethnic and religious tensions (most dangerously in Myanmar, Southern Thailand, Eastern Indonesia and Southern Philippines) have led to cross-border instability, terrorism, illegal migration and drug-trafficking. These and other problems such as air pollution, avian flu, AIDS all require regional concerted and coordinated actions.

Against this backdrop, the future of the region and of ASEAN will be, to a considerable extent, contingent on the degree of success of community building.

The ASEAN Community is based on three intertwined and mutually reinforcing pillars: ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Economic Community (AEC) and ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). The ASC is expected to maintain and strengthen peace, security and stability and enhance ASEAN’s capacity for self-management of regional security. It includes maritime cooperation and fight against terrorism, but no plan for a regional military bloc or defence pact. Besides, member countries are free to pursue their own foreign policies and defence arrangements. Meanwhile, the mission of the AEC is to develop a single market and production base that is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, services investment, skilled labours, and freer flow of capital. But it will not adopt a common currency like the European Union. And last but not least, the ASCC is for a Southeast Asia bonded together in partnership as “a community of caring and sharing societies”. The ASCC Plan of Action contains four core elements: Building a community of caring societies, Managing the social impact of economic integration, Enhancing environmental sustainability, and Strengthening the foundations of regional social cohesion towards an ASEAN Community. In 2005, member countries agreed to establish an ASEAN Charter, which would serve as the legal and institutional framework for the regional organisation and the ASEAN Community. Although it will not take on any supranational functions, with its ambitious goals, the ASEAN Community is believed to have far-reaching and important impacts on the lives of the people in Southeast Asia.ประวัติอาเซียน ภาษาสเปน

En su Novena Cumbre en octubre de 2003 la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) ha anunciado su intención de crear una Comunidad de la ASEAN sobre la base de tres pilares: la seguridad de la comunidad ASEAN, ASEAN Comunidad Económica y la Comunidad Sociocultural de la ASEAN. Un año más tarde, la ASEAN estableció el Programa de Acción de Vientiane para alcanzar este objetivo.

El proceso de construcción de la comunidad ASEAN es el resultado del considerable cambio en la misión de la asociación en los últimos dos decenios. El fin de la Guerra Fría, el avance de la globalización, el crecimiento de China e India en el tamaño económico y su influencia política, así como la crisis financiera de Asia han obligado a la ASEAN para pasar de la diplomacia preventiva inicial de mantener la paz y la armonía entre sus miembros y en la región de la diplomacia constructiva de la comunidad de la construcción para hacer frente a la creciente competencia política y económica en un mundo globalizado.

En más detalles, una de las amenazas más notables miembros de la ASEAN es China, cuya economía robusta está en competencia directa con las de sus vecinos del sudeste asiático, especialmente en el comercio y la inversión extranjera directa. Mientras tanto, en los últimos años, el dragón dormido también ha tratado de aumentar su influencia y presencia económica y política en la región, especialmente en Myanmar, Laos, Vietnam y Camboya. Este importante cambio ha atraído cada vez más países de la ASEAN, que comparten el temor común de las potencias extranjeras intrusas, a la competencia estratégica a largo plazo entre Estados Unidos y China en Asia Pacífico. Con el fin de hacer frente a China y evitar la intervención externa, los países del sudeste asiático sienten la necesidad de actuar colectivamente y para apoyarse unos a otros, para que puedan se han combinado fuerzas, así como una mejor capacidad de negociación, tanto en cuestiones económicas y políticas. El mismo funcionará cuando se trata de una comunidad amalgamado o regionales, como los Estados Unidos y la Unión Europea, o con organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio.

Además, en la época de la globalización económica y después de haber sido duramente golpeada por la crisis financiera asiática, la formación de una comunidad económica ayudará sudeste asiático aumentar su competitividad económica y el atractivo para los inversores dentro y fuera de la región (Almonte, 2006). En un estudio de 2003 hecho por los ministros de Economía de la ASEAN por McKinsey & Company advirtió que "La región se está quedando detrás de sus rivales. Convirtiéndolo en un verdadero mercado único podría ... ayudar a restaurar su brillo económica ".

En cuanto a las cuestiones políticas y de seguridad, las tensiones étnicas y religiosas internas (lo más peligroso en Myanmar, sur de Tailandia, Indonesia del este y el sur de Filipinas) han llevado a la inestabilidad transfronteriza, el terrorismo, la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Estos y otros problemas como la contaminación atmosférica, la gripe aviar, SIDA, requieren acciones concertadas y coordinadas regionales.

En este contexto, el futuro de la región y de la ASEAN será, en gran medida, depende del grado de éxito de la construcción de la comunidad.

La Comunidad de la ASEAN se basa en tres entrelazados y se refuerzan mutuamente pilares: la Comunidad de Seguridad de la ASEAN (ASC), la Comunidad Económica de la ASEAN (AEC) y la ASEAN Comunidad Socio-Cultural (ASCC). Se espera que la ASC para mantener y fortalecer la paz, la seguridad y la estabilidad y aumentar la capacidad de la ASEAN para la autogestión de la seguridad regional. Incluye la cooperación marítima y la lucha contra el terrorismo, pero hay un plan para un bloque militar regional o pacto de defensa. Además, los países miembros tienen libertad para perseguir sus propias políticas exteriores y los acuerdos de defensa. Mientras tanto, la misión de la AEC es el desarrollo de un mercado único y base de producción estable, próspera, altamente competitiva y económicamente integrada con la facilitación efectiva del comercio y la inversión en el que existe la libre circulación de bienes, servicios de inversión, trabajos calificados y libre flujo de capital. Pero no va a adoptar una moneda común, como la Unión Europea. Y por último pero no menos importante, la ASCC es de Asia Sudeste unidos juntos en sociedad como "una comunidad de cuidar y compartir las sociedades". El Plan de Acción ASCC contiene cuatro elementos principales: La construcción de una comunidad de sociedades que cuidan, gestionar el impacto social de la integración económica, la mejora de la sostenibilidad ambiental, y fortalecimiento de los fundamentos de la cohesión social en la región hacia una Comunidad de la ASEAN. En 2005, los países miembros acordaron establecer una Carta de la ASEAN, que serviría como marco jurídico e institucional de la organización regional y la Comunidad de la ASEAN. Aunque no asumirá ninguna función supranacionales, con sus ambiciosos objetivos, se cree que la Comunidad ASEAN tener repercusiones de gran alcance e importante en la vida de las personas en el sudeste de Asia.

ประวัติอาเซียน ภาษาญี่ปุ่น
ASEAN安全保障共同体、ASEAN経済共同体とASEAN社会文化コミュニティ:2003年10月にその第九サミットでは東南アジア諸国連合(ASEAN)は、次の3つの柱に基づいて、ASEANコミュニティを作成する意向を発表しました。年後にASEANは、この目標を実現するためにビエンチャン行動計画を制定しました。

ASEAN共同体構​​築のプロセスは、最近の二十年に協会の使命にかなりの変化の結果である。冷戦の終結は、グローバル化の進展、経済規模や政治的影響だけでなく、アジア金融危機で中国とインドの台頭は、ASEANは、そのメンバー間で平和と調和を維持するための本来の予防外交からのシフトとを余儀なくされました地域のグローバル化した世界における増加政治的、経済的な競争に対処するために構築する社会の建設的な外交へ。

より詳細に、ASEAN諸国への最も顕著な脅威の一つは、その堅牢な経済、特に貿易と外国直接投資で、その東南アジアの近隣諸国のものと直接競合している中国で、ある。一方、近年では、眠っているドラゴンは、特にミャンマー、ラオス、ベトナム、カンボジアで、地域での経済的、政治的影響力と存在感を強化しようとしている。この重要な変化は、ますますアジア太平洋地域における米国と中国の間に長期的な戦略の競争に、押し付けがましい外の力の共通の恐怖を共有してASEAN諸国を集めている。中国に対処し、外部の介入を避けるために、東南アジア諸国は、彼らが強みと同様、経済的、政治的な問題の両方で優れた交渉力を組み合わせていることができるように、集合的に行動するとお互いに傾くために必要性を感じています。米国や欧州連合(EU)などの合併や地域社会との、またはそのような国連や世界貿易機関(WTO)などの国際機関を扱う場合にも同じことが動作します。

しかも、それはアジア金融危機によって大きな打撃を受けた後、経済のグローバル化の時代に及び、経済共同体を形成する東南アジア地域の投資家の内側と外側(アルモンテ、2006)への経済競争力と魅力を高めるのに役立ちます。マッキンゼー·アンド·カンパニーによってASEAN経済閣僚のために行われ2003年の調査では、地域はライバルの背後に落ちている "と警告した。真の単一市場にそれを回すでしょう... "経済的な光沢を復元するのに役立ちます。

政治·安全保障の問題、内部の民族や宗教間の緊張(最も危険なミャンマー、タイ南部、東部インドネシア、フィリピン南部)の面では、国境を越えた不安定、テロ、不法移民や麻薬密売につながっている。このような大気汚染、鳥インフルエンザなどのこれらおよび他の問題は、エイズはすべての地域の協調と協調行動を必要とする。

こうした中、地域の及びASEANの将来は、かなりの程度まで、まちづくりの成功の程度に偶発なります。

ASEAN安全保障共同体(ASC)、ASEAN経済共同体(AEC)及びASEAN社会文化共同体(ASCC)ASEAN共同体は、次の3つ絡み合っと相互に補強の柱に基づいています。 ASCは維持·強化平和、安全と安定をと地域の安全保障の自己管理のためのASEANの能力を高めることが期待される。これは、海上協力と戦い対テロが、地域の軍事ブロックや防衛協定はありません計画が含まれています。また、加盟国は独自の外交政策と防衛協定を追求するために自由です。一方、AECの使命は、安定した豊かな、競争力の高い、経済的に商品の自由な流れがある、貿易と投資のための効果的なファシリテーションと統合され、単一の市場と生産拠点を開発することで、サービスへの投資、熟練労働者、および資本のより自由な流れ。しかし、それは、欧州連合(EU)のような共通通貨を採用しません。そして最後にではなく、少なくとも、ASCCは、 "社会を思いやりと共有のコミュニティ"とのパートナーシップで一緒に結合東南アジアです。 、思いやりのある社会のコミュニティを構築する経済統合の社会的影響を管理する、環境の持続可能性の強化、及びASEAN共同体に向けて地域の社会的結束の基盤を強化:アクションのASCC計画では4つのコア要素が含まれています。 2005年には、加盟国は、地域組織とASEAN共同体のための法的·制度的枠組みとして役立つであろうASEAN憲章を確立することに合意した。それは、その野心的な目標に、任意の超国家的な機能になりませんが、ASEAN共同体は、東南アジアの人々の生活に遠大かつ重要な影響を及ぼすと考えられている。


ประวัติอาเซียน ภาษาอื่นๆ คลิก >>> //www.aseantalk.com/index.php?topic=50.0Create Date : 22 พฤษภาคม 2556
Last Update : 22 พฤษภาคม 2556 8:58:50 น. 0 comments
Counter : 30456 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ksblog
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 47 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add ksblog's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.