Group Blog
 
<<
มีนาคม 2551
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
2 มีนาคม 2551
 
All Blogs
 
วันทรงสละพระราชสมบัติ
วันทรงสละพระราชสมบัติ

วันนี้ในอดีต

2 มีนาคม: วันเอกราชในประเทศโมร็อกโก (พ.ศ. 2499)
พ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1935) - พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองราชย์ขณะมีพระชนมายุ 9 พรรษา
พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) - โฮจิมินห์ ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเวียดนามเหนือ
พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) - เครื่องบินคองคอร์ด เครื่องบินโดยสารที่มีความเร็วเหนือเสียง ขึ้นบินทดสอบครั้งแรก ที่เมืองตูลุส ฝรั่งเศส
พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) - เกิดเหตุคลังสารเคมีระเบิดที่ท่าเรือคลองเตย เขตคลองเตย ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) - สงครามอิรัก: รายงานฉบับหนึ่ง จากทีมตรวจสอบอาวุธของสหประชาชาติ ยืนยันว่าไม่พบอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสูง ขณะที่เชื่อกันทั่วไปว่าอิรักมีอาวุธดังกล่าว ก่อนการรุกรานของสหรัฐฯ

[วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/มีนาคม//th.wikipedia.org/wiki/]

...ถ้าไม่เปิดวิกิมีเดียดู ก็ไม่รู้ว่าวันที่๒มีนาคม มีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้น เฉพาะ๒เหตุการณ์คือพระบาสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าหัวหัว(ร.๗) ทรงสละราชสมบัติ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองราชย์ และอีกหนึ่งเหตุการณ์คือ โฮจิมินท์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี วันที่๒มีนาคม จึงไม่ใช่วันธรรมดาๆ ที่คนส่วนใหญ่มักจะมองผ่านไป ไม่เห็นความสำคัญ

...ดังที่ทราบกันดีแล้วว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ในวันที่26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 “ สมเด็จเจ้าฟ้าชายประชาธิปกศักดิเดชน์ ธเนศรมหาราชาธิราชจุฬาลงกรณ์นาถวโรรส อุดมยศอุกฤษฐศักดิ์ อุภัยปักษนาวิล อสัมภินชาติพิสุทธิ์ มหามงกุฎราชพงศบริพัตรบรมขัตติยมหารัชฎาภิษิยจนพรรโษทัย มงคลสมัยสมากร สถาวรรัจฉริยคุณ อดุลยราชกุมาร” พระนามทั่วไปเรียกว่า “ทูล กระหม่อมเอียดน้อย" พระองค์ก็ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ทรงพระนามเต็มๆว่า...

"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก มหันตเดชนดิลกรามาธิบดี เทพยปรียามหาราชรวิวงศ์ อสัมภินพงศพีระกษัตรบุรุษรัตนราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสังสุทธเคราะหณี จักรีบรมนาถจุฬาลงกรณราชวรางกูร มหมกุฏวงศวีรสูรชิษฐ ราชธรรมทศพิธ อุต์กฤษฎานิบุณย์อดุลยฤษฎาภินิหาร บูรพาธิการสุสาธิต ธันยลักษณ์วิจิตรเสาวภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคมานท สนธิมตสมันตสมาคม บรมราชสมภาร ทิพยเทพวตารไพศาลเกียรติคุณ อดุลยศักดิเดช สรรพเทเวศปริยานุรักษ์ มงคลลคนเนมาหวัยสุโขทัยธรรมราชา อภิเนาวศิลปศึกษาเดชาวุธ วิชัยยุทธศาสตร์โกศล วิมลนรรยพินิต สุจริตสมาจาร ภัทรภิชญาณประดิภานสุนทร ประวรศาสโนปสุดมภก มูลมุขมาตยวรนายกมหาเสนานี สราชนาวีพยูหโยธโพยมจร บรมเชษฏโสทรสมมต เอกราชยยศสธิคมบรมราชสมบัติ นพปฏลเศวตฉัตราดิฉัตร ศรีรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกาภิศิกต์ สรรพทศทิศวิชิตเดโชไชย สกลมไหศวรยมหาสยามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติอาชาวศรัย พุทธาธิไตรรัตนวิศิษฎศักดิ์อัครนเรศวราธิบดี เมตตากรุณาศีตลหฤทัย อโนปไมยบุณยการ สกลไพศาลมหารัษฎราธิบดินทร์ ปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" [วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/มีนาคม//th.wikipedia.org/wiki/]

...เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมั่นคงอยู่ในทศพิธราชธรรม ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองหลายด้านหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินพระราชหฤทัยครั้งสำคัญ เมื่อครั้งเกิดปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้ทรงยินยอมที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ทั้ง ๆ ที่พระองค์ก็ยังมีกองทัพที่จงรักภักดีพอที่จะต่อสู้กับ คณะราษฎร ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้
...ต่อมาเมื่อรัฐบาลในขณะนั้นได้ใช้การปกครอง ไม่ตรงกับหลักการของพระองค์และทรงเห็นว่าพระราชประสงค์ที่จะให้ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่บรรลุผลสำเร็จ จึงทรงกล้าหาญเด็ดเดี่ยวอย่างยิ่งด้วยการสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 ในขณะที่พระองค์ประทับรักษาพระเนตรอยู่ในประเทศอังกฤษ เพื่อเปิดหนทางให้ผู้ที่เหมาะสมกว่าเข้ามาทำหน้าที่แทนพระองค์สืบไป ดังพระราชหัตถเลขาว่า
[วิกิพีเดีย://th.wikipedia.org/wiki/]

"…ข้าพเจ้าเห็นว่าคณะรัฐบาลและพวกพ้อง ใช้วิธีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคล และหลักความยุติธรรมตามความเข้าใจและยึดถือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใด ใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิม ให้แก่ราษฎรทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร…" ้
(จากหนังสือ พระราชอำนาจ"นายประมวล รุจนเสรี")

พระองค์ทรงประทับอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ และเสด็จสวรรคตด้วยโรคพระหทัยพิการ ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 รวม พระชนมายุ 48 พรรษา

...........................................

...สนใจอยากสืบค้น รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ เหตุการณ์สำคัญๆ ในสมัยรัชกาลที่ ๗ ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อยู่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ หัวถนนราชดำเนิน(ใกล้ป้อมพระกาฬ) (ภาพถ่ายโดย ท่านญาปู่ครูบาธรรม โยคีอริยธาตุ)

Create Date : 02 มีนาคม 2551
Last Update : 3 มีนาคม 2551 20:45:10 น. 1 comments
Counter : 505 Pageviews.

 
ชอบใจชื่อเรื่องจึงแวะเข้ามาอ่าน น่าสนใจมาก..........ใช่แล้วค่ะ วันที่ 2 มีนาคม มีความสำคัญมากทีเดียว คนไทยควรตระหนักและรู้จักความสำคัญของวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวันที่ทรงสละราชสมบัติ เพื่อมหาปวงชนชาวไทยโดยแท้ ท่านทำเพื่อคนไทยทุกคนไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มเดียว ..... ต้องขอบคุณที่ให้ความรู้นะคะ


โดย: ต้นแสงจันทร์ (nathanon ) วันที่: 2 มีนาคม 2551 เวลา:11:14:20 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
yogitai
Location :
มหาสารคาม Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
คณะศิษย์ ท่านญาปู่ครูบาธรรม โยคีอริยธาตุ
มูลนิธิมหาญาณโพธิสัจ เมือง มหาสารคาม
Friends' blogs
[Add yogitai's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.