แสวงหาความยุติธรรม
Seeking Justice, The Linguist 54.4

แปลโดย ปัทมา ชูวงศ์

ลิบบี แมคเวย์ กับงานที่กำลังทำเพื่อช่วยเหลือทนายความในการบังคับใช้สิทธิในการรับบริการล่ามในกระบวนการพิจารณาคดีอาญา

กระบวนการพิจารณาคดีอาญานั้นเป็นสิ่งที่น่าหวาดหวั่นสำหรับผู้ต้องสงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหาทุกคนและบ่อยครั้งที่เราได้เห็นถึงความไม่เท่ากันในด้านอำนาจและข้อมูลที่มีระหว่างฝ่ายผู้ต้องสงสัยกับฝ่ายตำรวจและองค์กรอัยการ แม้ว่าผู้ต้องสงสัยจะพูดภาษาเดียวกับภาษาที่ใช้ในการพิจารณาคดีแต่อย่างทราบกันดีคือผู้ต้องสงสัยไม่ควรที่จะเผชิญกับการสอบสวนของตำรวจ ข้อกล่าวหาและการพิจารณาคดีในศาลโดยลำพังการเข้าถึงทนายความถือเป็น ‘ประตู’ สู่การใช้สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้จะเห็นได้ชัดว่าผู้ต้องสงสัยที่ไม่ได้พูดภาษาเดียวกับภาษาที่ใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีนั้นเสียเปรียบและการได้รับบริการจากทนายความซึ่งผู้ต้องสงสัยไม่สามารถสื่อสารด้วยได้นั้นบางครั้งอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความสมดุลได้ด้วยเหตุนี้ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Court ofHuman Rights) (ECHR) จึงได้เปรียบเทียบระหว่างบทบาทของล่าม/นักแปล และบทบาทของทนายความ ในฐานะผู้คุ้มครองที่มีความสำคัญยิ่งในการรักษาสิทธิของผู้ต้องสงสัยในกระบวนการพิจารณาคดีอาญา

การอพยพย้ายถิ่นฐานมายังสหภาพยุโรปที่เพิ่มขึ้นและการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีระหว่างชายแดนประเทศนั้นหมายความว่ามีประชากรจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่เผชิญกับกับข้อกล่าวหาทางอาญาภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งเป็นประเทศที่ผู้อพยพไม่ได้ใช้ภาษาของประเทศนั้นดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ความท้าทายในการทำให้แน่ใจว่าผู้ต้องสงสัยและจำเลยที่ไม่ใช่คนสัญชาติของประเทศนั้นสามารถเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการพิจารณาคดีจึงเพิ่มขึ้นด้วย

ในเดือนตุลาคม 2553สถาบันต่างๆ ของยุโรปได้ใช้ขั้นตอนที่สำคัญในการแก้ไขความกังวลเหล่านี้โดยการนำคำสั่งDirective/2553/64/EU ว่าด้วยสิทธิในการรับบริการล่ามและการแปลในกระบวนการพิจารณาคดีอาญามาใช้(ต่อไปนี้เรียกว่า คำสั่งฯ) คำสั่งฯ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่20 ตุลาคม 2556 และผูกพันประเทศสมาชิกทั้ง28 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า หากประเทศใดไม่ปฏิบัติตาม ประเทศนั้นอาจถูกดำเนินการในคดีละเมิดคำสั่งฯโดยศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปในลักเซมเบิร์ก

ในด้านการจัดการตามหลักกฎหมายที่ถือเอาคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐานที่มีอยู่แต่นำไปใช้จริงได้ยากของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปแล้วคำสั่งฯ นี้ไม่เพียงกำหนดให้ผู้ต้องสงสัยทุกคนที่ไม่พูดภาษาหรือไม่เข้าใจภาษาที่ใช้ในคดีได้รับการจัดหาล่ามและบริการแปลเท่านั้นแต่บริการดังกล่าวจะต้องมีคุณภาพเพียงพอที่จะปกป้องความยุติธรรมในกระบวนการพิจารณาคดีและมีการนำคำสั่งฉบับต่อมา (คำสั่งที่ 2555/13/EU)ว่าด้วยสิทธิในการได้รับข้อมูลในกระบวนการพิจารณาคดีอาญา ซึ่งทำให้แน่ใจว่าผู้ต้องสงสัยได้รับการแจ้งทันทีถึงสิทธิในการได้รับบริการล่ามและแปลของตน(เช่นเดียวกับสิทธิอื่นๆ) มาใช้ในเดือนพฤษภาคม 2555

คำสั่งฯ กำหนดให้ทุกประเทศในสหภาพยุโรปต้องมีระบบในการพิจารณาว่าผู้ต้องสงสัยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านภาษาหรือไม่ และให้ความช่วยเหลือโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในกระบวนการทั้งต่อหน้าผู้มีอำนาจสอบสวนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการในระหว่างการซักถามของตำรวจ และในการพิจารณาคดีในศาลทุกนัด เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีการประชุมสำคัญระหว่างผู้ต้องสงสัยและทนายความเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ต้องสงสัยสามารถได้รับประโยชน์จากผู้แทนทางกฎหมายและจะต้องจัดเตรียมคำแปลที่เป็นลายลักษณ์อักษรของเอกสารต่างๆ ซึ่งจำเป็นในการช่วยให้ผู้ต้องสงสัยสามารถใช้สิทธิในการสู้คดีได้โดยต้องจัดให้ในเวลาที่ไม่นานเกินควรและต้องไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนการแปลด้วยวาจาจะยอมรับได้ในกรณีพิเศษเท่านั้น

เนื่องจากทนายความทั่วสหภาพยุโรปหยิบยกความกังวลในเรื่องดังกล่าวอยู่เสมอในด้านคุณภาพของภาษาที่ให้บริการในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาข้อบัญญัติในคำสั่งฯ เกี่ยวกับคุณภาพของบริการจึงอาจเป็นไปสิ่งที่ช่วยสนับสนุนที่สำคัญที่สุดโดยคำสั่งฯ กำหนดให้ประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรปทุกประเทศใช้ ‘มาตรการที่เป็นรูปธรรม’ เพื่อให้มั่นใจว่าบริการนั้นมีคุณภาพเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าผู้ต้องสงสัยมีความรู้ความเข้าใจในคดีที่ฟ้องร้องตนและสามารถใช้สิทธิในการสู้คดีได้ มาตรการดังกล่าวควรรวมถึง ‘ความพยายาม’ ในการจัดทำทะเบียนนักแปลและล่ามอิสระและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมผู้ต้องสงสัยมีสิทธิที่จะคัดค้านคุณภาพของความช่วยเหลือทางภาษาที่จัดไว้ให้ หรือคัดค้านคำตัดสินในการไม่จัดหาล่ามหรือนักแปลให้กับตน

การนำการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติ

คำสั่งฯนี้เป็นสัญญาถึงแผนการเพื่อการคุ้มครองสิทธิที่ดีขึ้นในการล่ามและการแปลทั่วสหภาพยุโรปและเป็นเสมือนเครื่องมือสำหรับผู้ต้องสงสัยและทนายความของตนเพื่อนำไปใช้เมื่อสิทธิของพวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างไรก็ดีการประกาศใช้คำสั่งฯ ก็เป็นเช่นเดียวกับการตราข้อกฎหมายใหม่คือเป็นแค่บทเริ่มต้นของการดำเนินการซึ่งบ่อยครั้งที่กฎหมายไม่ได้เป็นอะไรที่มากไปกว่าคำพูดบนกระดาษ หากไม่มีความพยายามที่มากพอที่จะทำให้แน่ใจว่ามีการนำไปใช้ให้เป็นผล

รัฐบาลของชาติต่างๆ ต้องดำเนินการในการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แต่ทนายความก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้รัฐบาลเข้ามามีบทบาทในศาลต่างๆ ของประเทศทว่าน่าผิดหวังที่ 18 เดือนหลังจากสิ้นสุดกำหนดเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งฯหลายประเทศยังคงขาดการปฏิบัติตามข้อบัญญัติในคำสั่งฯ คณะกรรมาธิการได้ออกหนังสือเตือนการละเมิดอย่างเป็นทางการส่งให้ประเทศสมาชิก 13 ประเทศ และยังคงพบว่ามีความกังวลด้านคุณภาพของบริการด้านภาษาอยู่ทั่วสหภาพยุโรปแม้แต่ในประเทศอังกฤษ

มีหลายปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ล้มเหลวในการนำคำสั่งฯไปปฏิบัติให้เป็นผล แม้ว่าจะไม่ควรประเมิน ปัจจัยความท้าทายทางเศรษฐกิจต่ำเกินไป แต่เนื้อหาของคำสั่งฯก็แสดงให้เห็นว่ามีความท้าทายเนื่องจากให้อิสระแก่รัฐบาลมากเกินไปในการตีความข้อบัญญัติและในการเลือกวิธีการของตัวเองเพื่อนำคำสั่งฯไปปฏิบัติเช่น วิธีการประเมินความจำเป็นในการจัดหาล่าม และวิธีการในการแก้ไขกรณีล่ามไม่มีประสิทธิภาพ

ในส่วนของปัญหาเหล่านี้ หน่วยงาน FairTrials ซึ่งเป็นองค์กรความยุติธรรมทางอาญาและสิทธิมนุษยชนในลอนดอนและบรัสเซลล์กำลังทำงานร่วมกับคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (Legal ExpertsAdvisory Panel) (LEAP) ซึ่งเป็น เครือข่ายขบวนการรวมกลุ่มยุโรป(รวมประเทศอังกฤษ) (pan-EU) ที่รวมผู้เชี่ยวชาญความยุติธรรมทางอาญาและด้านสิทธิมนุษยชนมากกว่า140 คนซึ่งเป็นผู้แทนจากประเทศสหภาพยุโรปทั้งหมด 28 ประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐบาลแต่ละประเทศต้องรับผิดชอบในการนำคำสั่งฯ และกฎหมายอื่นๆในสหภาพยุโรปที่ป็นกฎหมายใหม่ว่าด้วยสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมไปปฏิบัติ

ในกลยุทธ์การนำคำสั่งฯ ไปปฏิบัติซึ่งจัดพิมพ์ในเดือนมีนาคมในหัวข้อ‘Towardsan EU Defence Rights Movement’ นั้น LEAP รับรู้บทบาทสำคัญของทนายความในกระบวนการในแง่ของการสนับสนุนในการหารือระดับชาติเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งฯโดยต้องมีการเฝ้าระวังว่าสิทธิของผู้ต้องสงสัยได้รับการสนับสนุนในระดับใด มีการดำเนินคดีในศาลระดับประเทศทั้งที่ไม่จำเป็นหรือไม่และการช่วยเหลือในการแจ้งผู้ร่วมงานเกี่ยวกับมาตรฐานทางกฏหมายใหม่ๆ

การให้แนวทาง

หน่วยงาน Fair Trial และ LEAP ได้สร้างความคืบหน้าอย่างมากโดยไม่เพียงแต่แจ้งทนายความให้ทราบถึงเนื้อหาของคำสั่งฯแต่ยังให้แนวทางว่าจะใช้คำสั่งฯ ให้ได้ผลได้อย่างไร ซึ่งบรรลุผลสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งโดยการอบรมแบบส่วนตัวกับทนายความทั่วสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามความคิดริเริ่มต้นเพื่อเข้าถึงทนายความให้ได้มากที่สุดคือการเผยแพร่เนื้อหาที่ใช้ในการอบรมทางออนไลน์ซึ่งมีการใช้แจกจ่ายไปทั่วทั้งสหภาพยุโรป

ชุดเครื่องมือเกี่ยวกับคำสั่งฯ ส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรปว่าด้วยสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งสืบค้นข้อมูลได้ฟรีจากเว็บไซต์ www.fairtrials.org พร้อมวีดีโอการฝึกอบรมแต่ละชุด ให้ภาพรวมของข้อบัญญัติ และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับทนายความเกี่ยวกับวิธีใช้คำสั่งฯชุดเครื่องมือนี้ประกอบด้วยหลักกฎหมายที่ถือเอาคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐานของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปและหลักการของกฎหมายสหภาพยุโรปรวมทั้งเนื้อหาของคำสั่งฯ และ

-   ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่ทนายความจะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเกี่ยวกับความจำเป็นในการใช้ล่ามของลูกความแต่ละคนและจะคัดค้านการตัดสินใจไม่จัดหาล่ามได้อย่างไร

ให้แนวทางแก่ทนายความที่ไม่ได้พูดภาษาเดียวกับลูกความในการพิจารณาว่าบริการล่ามที่จัดหาให้นั้นมีคุณภาพเพียงพอหรือไม่และจะคัดค้านได้อย่างไรเมื่อจำเป็น

เน้นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ต้องสงสัยได้รับความช่วยเหลือเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่เช่น ความเข้าใจผิดซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นธรรมในการพิจารณาคดี และให้แนวทางในการคัดค้านปัญหาอย่างนี้

ให้คำแนะนำเชิงกลวิธีว่าจะหาคำแปลหลักฐานที่ลูกความอาจต้องใช้ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างไรและวิธีที่จะทำให้แน่ใจว่าต้องมีการจัดทำคำแปลเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นแทนที่จะมีการแปลด้วยวาจาและไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการพิจารณาคดีนั้นต้องยืนยันว่าเป็นไปอย่างยุติธรรม

ชุดเครื่องมือนี้แจกจ่างทางออนไลน์อย่างกว้างขวางเพื่อให้แน่ใจว่าจะไปถึงทนายความจำนวนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนติบัณฑิตยสภาทางด้านอาญาแห่งยุโรป (The European Criminal Bar Association andLexology) และเว็บไซต์ Lexology ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการข่าวสารด้านกฎหมายผ่านทางออนไลน์ได้ให้ความช่วยเหลือในกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลพร้อมให้เครือข่ายล่ามและนักแปล และรายชื่อสมาชิกสถาบันภาษาศาสตร์(Chartered Institute of Linguists) เราหวังว่าในปีต่อๆ ไป ชุดเครื่องมือจะได้รับการพัฒนาโดยมีการเพิ่มบทนำที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละประเทศเพื่อให้ทราบทั่วถึงในวัฒนธรรมทางด้านกฎหมายที่ต่างกัน

ในขณะที่คณะกรรมาธิยุโรปการยังคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบสูงสุดเพื่อกำกับดูแลการดำเนินการตามกฎหมายของสหภาพยุโรปแต่ก็มีความหวังว่าข้อบัญญัติเรื่องการฝึกอบรมที่มีประสิทธิผลและเข้าถึงได้นั้นจะส่งเสริมให้ทนายความสร้างอิทธิพลในการทำให้มั่นใจว่าผู้ต้องสงสัยทุกคนที่ต้องการบริการล่ามหรือแปลได้รับสิทธิที่สำคัญนี้ซึ่งหากปราศจากการฝึกอบรมที่มีประสิทธิผลและเข้าถึงได้ ผู้ต้องหาก็จะมีโอกาสที่น้อยลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการได้รับพิจารณาคดีที่เป็นธรรม
Create Date : 30 กันยายน 2558
Last Update : 30 กันยายน 2558 15:17:15 น.
Counter : 996 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Natchaon
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 298 คน [?]Sawaddee ka. My name is Nat. I am a certified translator. I have been in the translation industry since 2004.

I graduated a master degree in English-Thai translation from Chulalongkorn University, Thailand.

I have the following accreditation:
- NAATI Accreditation for EN < > TH translation (Australia)
- Court Expert Registration for EN < > TH translation (Thailand)
- Member (MCIL), Chartered Institute of Linguists (U.K.)

See details about my services here https://www.nctranslation.net
https://www.expertthai.net

For a quick quote, email your document to natchaon@yahoo.com.

รับแปลเอกสารวีซ่าออสเตรเลียพร้อมประทับตรา NAATI ปรึกษาฟรีที่ natchaon@yahoo.com หรือ Line: Natchaon.NAATI

See below my locations:
- Melbourne: 18 Feb - 30 June 2018
(Last update: 15 Feb 2018)

NAATI ออสเตรเลีย, NAATI เมลเบิร์น, NAATI ประเทศไทย, NAATI กรุงเทพ, แปลเอกสารพร้อมประทับตรา NAATI, แปลเอกสารโดยนักแปล NAATI, NAATI Australia, NAATI Melbourne, NAATI Thailand, NAATI Bangkok, NAATI translation, NAATI accredited translation, Australia Visa, Partner Visa, Fiance Visa, Prospective Visa, Skilled Migrant, Student Visa, Work Visa, Work and Travel Visa, Online Visa, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าแต่งงาน, วีซ่าคู่หมั้น, วีซ่าทำงาน, วีซ่านักเรียน, วีซ่าทำงานและท่องเที่ยว, วีซ่าออนไลน์
Thai – English translation, English – Thai Translation, แปลอังกฤษเป็นไทย, แปลไทยเป็นอังกฤษ

*บทความทั้งหมดในบล็อกนี้ สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ*
กันยายน 2558

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
29
 
 
All Blog