คุณลักษณะของ "พยาบาล" ที่ผู้รับบริการคาดหวังและพึงพอใจ
คุณลักษณะของ "พยาบาล"
ที่ผู้รับบริการคาดหวังและพึงพอใจ
วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj) // Jung

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ การคอมเม้นท์ เฉพาะผู้ที่มี Login เท่านั้น เพื่อไม่ให้ บุคคลที่ไม่แสดงตัวตน  แสดงอาการและความคิดเห็น ที่ทำให้ภาพลักษณ์ของ คนประกอบวิชาชีพพยาบาล เสื่อมเสียหรือดูไม่ดีจากความคิดเห็นที่แสดงลงมาครับ

คุณลักษณะของพยาบาลที่ผู้รับบริการคาดหวัง สามารถวิเคราะห์ในเชิงวิชาหาร ได้เป็น 3 ประเด็น หลักๆ คือ
1. ด้านความรู้ ความสามารถ
2. ด้านจริยธรรม
3. ด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในปัจจุบันและอนาคตของพยาบาล
ควรมีลักษณะดังนี้

ด้านความรู้ความสามารถ

 1. ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี
 2. เข้าใจและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถจัดการและใช้สารสนเทศในด้านต่าง ๆ ได้

 3. มีความสามารถในการคิด ใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจในการแก้ปัญหาสุขภาพ

  • มีความคิดริเริ่มปรับปรุงงานให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยี

  • มีความคิด ความสามารถเป็นสากล หรือในเชิงนานาชาติ

  • สามารถคัดกรอง แปล วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูล

  • มีความสามารถในการคิดรวบยอด วิเคราะห์ วิจารณ์

  • ความสามารถในการสืบค้นด้วยตนเอง คิดอย่างมีวิจารณญาณ

  • รู้จักคิดและตัดสินใจ สามารถเลือกว่าสิ่งใดควร หรือไม่ควร ถูก หรือ ผิด

 4. มีทักษะ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดชีวิต
 5. มีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบริการสุขภาพ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ความรู้ด้านประชากรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การตลาด ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ เป็นต้นฯลฯ

 6. ความสามารถด้านภาวะผู้นำ

  • มีภาวะผู้นำ

  • สามารถทำงานเป็นทีมได้

  • สามารถ Present ตัวเอง

  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  • เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

 7. ความสามารถด้านการบริหาร

  • มีความสามารถในการเป็นผู้บริหารและการจัดการที่ดี

  • มีวิสัยทัศน์ในการปรับปรุงงานของตนเอง

  • มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถจัดการปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้าได้อย่างดี

  • สามารถวางแผนแก้ปัญหาทั้งระยะยาว และ ระยะสั้นได้

  • ความรู้ ความสามารถ ทำงานอิสระ หรือ มีแรงกระตุ้นในการทำงาน ด้วยตัวของตนเองได้

  • มีความสามารถในการประกันการดูแลคุณภาพของการบริการ

  • สร้างองค์กรให้เป็นแหล่งบริการวิชาการที่เกื้อกูล ประโยชน์ต่อสาธารณสุขและสังคม

 8. ความสามารถด้านทักษะเกี่ยวกับมนุษย์และมวลชน

  • ทักษะส่วนตัว คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ

   1. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมด้านการแต่งกาย อารมณ์และจิตใจ

   2. มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพดี

    • ยิ้มแย้มแจ่มใส

    • มองโลกในแง่ดี

    • มีอารมณ์ขัน

    • มีความสุข

    ไม่แสดงอารมณ์หงุดหงิดในการติดต่อกับผู้รับบริการ
   3. มีศิลปและการกีฬา

   4. มีลักษณะความรู้สึก ค่านิยมที่ไม่ยึดติดกับวัฒนธรรมหรือประเพณีท้องถิ่น(Culture free) เช่น ไม่ยึดติดว่าจะต้องทำงานในเมืองไทยรักคนไทย มีครอบครัวเป็นคนไทย

  • ทักษะทางสังคม

   • สามารถทำงานร่วมกับทีมสุขภาพและบุคคลอื่นได้

   • มีการปรับตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เปิดกว้าง รับรู้สิ่งใหม่ ๆ

   • มีศักยภาพด้านมนุษยสัมพันธ์

  • ทักษะในการพูด และการสื่อสาร

   1. การถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น

   2. มีความสามารถในการประสานงานและติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

   3. สามารถใช้ภาษาท้องถิ่น ภาษาเพื่อนบ้าน และ ภาษาต่างประเทศ ที่เป็นภาษาสากลได้

 9. ความรู้ทางสังคมที่แตกต่างและหลากหลายด้านลักษณะธรรมชาติ

  • สิ่งแวดล้อม

  • คุณลักษณะนิสัย

  • ภาวะความเจ็บป่วยและโรคต่าง ๆ ทั้งของนานาชาติและประเทศไทย

 10. ความรู้และทักษะของความเป็นมนุษย์

  • เข้าใจเพื่อนมนุษย์ (Empathy)

  • การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์

  • มีมนุษยสัมพันธ์ Counseling Skill

 11. ทักษะความเชี่ยวชาญที่ไม่เน้นด้านเทคโนโลยีแต่ต้องอาศัยความรู้ด้าน

  • จิตวิทยา Psychology

  • การสื่อสารCommunity

  • สังคม Social โดยมีค่านิยมร่วมทางสังคม

 12. ความสามารถในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง

  • สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมืองที่มีผลต่อการปฏิบัติการพยาบาลและสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงได้

  • สนับสนุนหลักการประชาธิปไตย

  • ดำรงตนเป็นพลเมืองดีของสังคม

 13. ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ

  • ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและสื่อสารกับคนทั่วโลกได้

  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่ใช้เทคนิคสูง

  • เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • ทักษะในเรื่อง Office Automation

  • ความรู้สารสนเทศทางการพยาบาล ความรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถอ่านและเข้าใจ Patient Profile รู้ Associate ระหว่าง Social profile กับ Illness profile

 14. มีความรู้ความสามารถทางการตลาด และ การประชาสัมพันธ์

  • สามารถใช้สื่อต่างๆได้อย่างเหมาะสม

  • สามารถทำให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเข้ามารับการบริการได้

คุณสมบัติด้านคุณธรรม และจริยธรรม


 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น เมตตา กรุณาซื่อสัตย์ เสียสละ ขยัน รับผิดชอบ อดทน มีน้ำใจ ดูแลช่วยเหลือ ให้บริการ ฯลฯ

 2. มีความรัก เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีใจรักให้บริการ

 3. มีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงจริยธรรม (Analytic Competency) ของผู้ประกอบวิชาชีพ และค้นหาแนวทางปฏิบัติได้ด้วย ตนเองรักตนเองและผู้อื่น

 4. มีสมรรถนะให้คำปรึกษาด้านจริยธรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ กายและใจ

 5. มีความปรารถนา และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ประชาชน

 6. มีค่านิยมร่วมในขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของสังคม

 7. มีคุณธรรม จริยธรรมในด้านส่วนตัว และหน้าที่การงาน

 8. มีความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน และองค์การ

 9. ตระหนักและคำนึงถึงคุณค่าของวิชาชีพและสิทธิมนุษยชนของผู้รับบริการ

 10. ใฝ่ดี ธำรงรักษาเอกลักษณ์ไทยที่พึงประสงค์

ความสามารถด้านการปฏิบัติการพยาบาล

 1. มีทักษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลเป็นอย่างดี เน้นการป้องกัน และ ส่งเสริม สุขภาพ การดูแลสุขภาพชุมชน

 2. มีความสามารถในการให้บริการพยาบาลโดยใช้แนวคิด ทฤษฎีการพยาบาล กระบวนการพยาบาล และศาสตร์สาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง

 3. ความสามารถในการพยาบาลเฉพาะสาขา/เฉพาะทาง มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งขณะเดียวกันมีความรู้ ความสามารถเชิงกว้างความรู้เบ็ดเสร็จรอบรู้ทุกด้านเข้ามาเสริมทำให้ยืดหยุ่นทำงานแทนกันได้มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ทางมากขึ้นการพยาบาลฉุกเฉินและอุบัติเหตุ การพยาบาลแม่และเด็ก การพยาบาลครอบครัว

 4. ความสามารถที่เน้น Promotion , Prevention และ Rehabilitationความรู้ความสามารถด้านชุมชนมากขึ้นมีทักษะการดูแลชุมชน และการคืนพลังให้ประชาชน ดูแลตนเอง สามารถช่วยเหลือบุคคลครอบครัว ชุมชนได้ทั้งในลักษณะปกติหรือความเบี่ยงเบน ทางสุขภาพตั้งแต่เกิดจนถึงตาย

 5. ความสามารถด้านการวิจัย แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มีความรู้ ความสามารถทำการวิจัยเบื้องต้น การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาศาสตร์ทางวิชาชีพสามารถร่วมทำวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้

 6. รู้เรื่องโรคมากขึ้น สามารถตรวจรักษาเบื้องต้นและส่งต่อได้

 7. สามารถดูแลผู้ป่วยแบบ Holistic มีลักษณะกรดูแลที่ครบวงจรและต่อเนื่อง เน้น Bio-Microsocial

 8. มีคุณสมบัติด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข

 9. มีแนวความคิดที่จะประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 10. ให้ความรู้ รณรงค์ ป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 11. มีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบบริการและศาสตร์อื่น ๆ

 12. ความรู้ด้านกฎหมาย รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติวิชาชีพ

 13. ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

 14. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเน้นวิชาใหม่ ๆ เช่น Cognitive Science, Behavioral Science , Psychological Science

 15. จิตวิทยา เช่น จิตวิทยามวลชน จิตวิทยาปัจเจก สังคม จิตวิทยา

 16. มีความรอบรู้ทางด้าน โภชนาการ

 17. ความรอบรู้ ทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพ

 18. การเรียนรู้วิชาชีพตลอดชีวิต แสวงหาความรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ ทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

แค่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพียงบางส่วน ก็สามารถเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน แต่บางครั้ง คนเราก็ไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ดีและปฏิบัติตนตามสิ่งแวดล้อมของตน การอบรมพยาบาลให้ได้พฤติกรรมที่เหมาะสมต่อความต้องการ กับสภาพความเป็นจริงและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ปัญหาของวืทยาลัยพยาบาลที่จะสร้างพยาบาลที่มีคุณค่าของสังคม จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดอย่างมากว่า จะสร้างขึ้นมาได้อย่างไร... และ พยาบาลที่มีอยู่ จะปรับปรุงตนเองหรือไม่ อย่างไร ...


วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj) // Jung
DIP Consultant Award 2013
ที่ปรึกษาธุรกิจ วิทยากรกระบวนการเชิงกิจกรรม โค้ชผู้บริหารการจัดการ นักวิจัยการตลาด
Business Consult, Facilitator Trainer, Executive Management Coach, Marketing SurveyCreate Date : 15 ธันวาคม 2550
Last Update : 4 มกราคม 2559 12:11:39 น.
Counter : 43146 Pageviews.

38 comments
  

อืม...พยาบาล...
ไม่ค่อยถูกกับอาชีพนี้น่ะค่ะ เพราะเจอมาแต่แบบแย่ๆ
ประมาณขอยืมไปเฝ้าบ้านหน่อยได้ไหมคะ
แต่คงไม่ใช่ทุกคนหรอก คนดีๆก็ยังมีอยู่
โดย: DaLaTTa วันที่: 15 ธันวาคม 2550 เวลา:17:08:39 น.
  
นาน ๆ จะเจอพยาบาลที่ทุ่มเท

ระยะนี้ เจอนางพยาบาลบ่อยมาก

เพราะพ่อป่วย ต้องเข้า รพ. บ่อย ๆ

โดนเธอ ๆ อารมณ์เสียใส่บ่อย จนเริ่มชิน

แต่ก็ต้องอดทน เพื่อพ่อ
โดย: โสดในซอย วันที่: 15 ธันวาคม 2550 เวลา:17:22:26 น.
  
เจอที่แย่ๆก้อเยอะ
แต่ที่ดีๆก้อแยะเหมือนกัน
คงเหมือนกับวงการอื่นๆน่ะแหละ
มีทั้งดีกับไม่ดีปะปนกันไป
โดย: มะเดี่ยว IP: 202.5.90.203 วันที่: 15 ธันวาคม 2550 เวลา:20:47:16 น.
  
หนี่ฯ คิดว่านะคะ ..
หลากหลาย มีปะปนกันคะ
ที่ดีก็เคยเห็น ที่แย่ ๆ ก็เคยเห็นเหมือนกันคะ


หนี่ฯ ขอบคุณมากนะคะ
ที่โหวดให้เพื่อนเก่า หนี่ฯ คิดว่า ลืมกันแล้วซ๊ะอีก
แว๊บ ๆ แล้วคะโดย: หนี่หนีหนี้ (แพรวขวัญ ) วันที่: 15 ธันวาคม 2550 เวลา:23:01:21 น.
  
เพิ่งไปเฝ้าไข้คุณแม่ที่โรงพยาบาลเมื่อไม่นานมานี้เอง
เจอหลากหลายประเภท ทั้งน่ารักพูดจาดี หน้าแก่แต่เอาใจใส่ หน้าสวยแต่อาการลาๆ ส่วนประเภททำๆไปตามหน้าที่ก็หลายอยู่

เซ็งๆ เห็นหน้าพยาบาลบางท่านแล้ว...คนไม่ป่วยก็ชักจะป่วยค่ะ
โดย: D*U*A*N (thisisduan ) วันที่: 15 ธันวาคม 2550 เวลา:23:45:15 น.
  
พยาบาลอยู่กับคนเจ็บป่วยที่มีแต่ความทุกข์ทั้งกายและใจมีแต่ความต้องการอยากได้ทุกๆคน
เป็นงานบริการที่ทุกๆคนคาดหวังไว้สูง
เป็นงานบริการที่ต้องใช้แรงกายในการทำงานเกือบทั้งวันเทียบจากปริมาณงานและจำนวนผู้ป่วยแล้วเหนื่อยนะพยาบาล3-4 คนดูแลทั้งกายและใจของผู้ป่วยและญาติๆ30-50คน/วัน
ทางกายนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ทางใจนี้มากเหลือเกิน
โดย: pongpangus@yahoo.com IP: 61.7.231.174 วันที่: 23 ธันวาคม 2550 เวลา:0:31:49 น.
  
บางทีคนป่วยก็ต้องการ การเอาใจใส่
โดย: วันทนา IP: 125.26.147.214 วันที่: 15 มกราคม 2551 เวลา:12:25:49 น.
  
หากพยาบาลมีคุณสมบัติแบบที่ระบุไว้ก็จะดีมากๆ ทำให้คนไข้หายป่วยได้เร็วขึ้น แต่มนุษย์มีความแตกต่างกันอยู่แล้ว ลูกไปป่วยที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ดิฉันพบทั้งพยาบาลที่มีความรู้ดี เข้าใจ ให้การพยาบาลดียอดเยี่ยม ตัดสินใจ และมีความเป็นผู้นำ และพยาบาลที่พูดจาดีมากแต่ไม่ค่อยตัดสินใจ จะต้องรอให้หมอมาบอกเรา ทั้งๆที่ต้องทำให้เราต้องรอด้วยความกังวลใจ และพบพยาบาลที่ทำหน้าที่เหมือนพนักงานแจกยา แจกอาหาร หลากหลายมาก เราก็เลือกมองและขอความช่วยเหลือจากคนดีๆ มีความรู้ และทำเฉยๆกับคนที่ไม่เก่ง แต่ใจจริงคือ อยากให้พยาบาลทุกๆคน เก่งเหมือนพยาบาลบางคนที่ดิฉันพบ คือมีลักษณะเหมือนที่ตำราเขียนไว้ข้างบนไม่มีผิด เพราะพยาบาลอยู่กับคนไข้มากกว่าหมอ และจะช่วยทำให้คนไข้หายจากการเจ็บป่วยได้ค่ะ

จากแม่คนไข้
โดย: แม่คนไข้ IP: 58.9.127.120 วันที่: 25 มกราคม 2551 เวลา:18:25:48 น.
  
พยา แปลว่า ใหญ่
บาล แปลว่า บาน
พยาบาล จึงแปลว่า ทั้งใหญ่ ทั้งบาน
อิอิอิ
พูดเล่นนะครับ.....ยิ้ม
โดย: only_love_is_real@hotmail.com IP: 117.47.230.141 วันที่: 10 มีนาคม 2551 เวลา:1:40:41 น.
  
โดยทั่วไปแล้วอยากให้ทุกคนคิดว่าพยาบาลคือคนคนหนึ่งเหมือนคุณ negative thinkingที่คนไทยมีต่อพยาบาลอยู่ระดับสูงอยู่แล้วไม่ว่าพยาบาลคนนั้นจะพูดเพราะ,คิดดีหรือไม่ก็ตาม อยากให้เปิดใจให้กว้างเอากระจกมาสะท้อนความคิด คำพูดที่คุณและพยาบาล contactกันด้วย
โดย: kaan IP: 125.25.61.203 วันที่: 12 พฤษภาคม 2551 เวลา:20:27:20 น.
  
ดิฉันเป็นนักศึกษาพยาบาล
ขอบอกว่าดิฉันเป็นคนนึ่งที่รักในอาชีพนี้ และคิดว่างานในหน้าที่คือการดูแลผู้รับบริการแบบองค์รวมนั้นไม่ได้ง่ายเลย
แต่ดิฉันจะพยายามทำให้สุดความสามารถ บางคนมักคิดว่าพยาบาลทำงานเพียงเพื่อหารายได้และรอรายได้ที่สูง แต่ยังมีอีกหลายคนที่ทำด้วยใจรักจริงๆ เพราะอยากให้คนทุกคนหายจากการเจ็บป่วย แต่คนทุกคนย่อมมีข้อจำหัดกันทั้งนั้น ฉะนั้นเราทั้งพยาบาลและผู้ป่วยก็ต้องให้ความร่วมมือกันทั้ง 2 ฝ่าย จึงจะประสบผลสำเร้จ

ขอบคุณค่ะ
โดย: Novince Nurse IP: 203.148.207.122 วันที่: 13 มิถุนายน 2551 เวลา:10:56:36 น.
  
พยาบาล...ต้องรับความต้องการของทุกคนที่มาcontact ทั้งแพทย์ เจ้าหน้าที่อื่นๆในโรงพยาบาล ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย เพื่อนพ้องผู้ป่วย ฝ่ายบุคคลของผู้ป่วย กฏหมาย กฏระเบียบ ความต้องการที่มากขึ้น ภาระงานที่หนักอึ้ง ภาระงานที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อื่นๆไม่ยอมปฏิบัติ(แต่ถ้าพยาบาลไม่ทำ ก็จะไม่มีใครทำให้ผู้ป่วย ) ความไม่เข้าใจในงานพยาบาลของคนอื่นๆ
-ทำไมพยาบาลต้องลาออกเป็นจำนวนมากๆ ต่อปี
-ลองถามพยาบาลที่ท่านรู้จักสิคะว่าเขาเหล่านั้นทำอะไรบ้างถ้าถามจากพยาบาลภาครัฐจะดีมาก หรือ
-ท่านจะลองมาเป็นพยาบาลดูไหมคะ..สนุกและมันส์..... แล้วคุณจะรู้..............
โดย: Nurseหน้าแก่ แต่ใจดี IP: 203.172.37.149 วันที่: 28 มิถุนายน 2551 เวลา:12:25:52 น.
  
ขอเป็นกำลังใจให้พยาบาลและอนาคตที่จะเป็นพยาบาลทุกคนที่มีความตั้งใจจริงในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ให้พ้นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจ อยากบอกว่าถ้าเราให้บริการแก่ทุกคนโดยคิดว่าบุคคลเหล่านั้นคือคนที่เรารัก
เราจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนค่ะ และขอบคุณทุก
ความคิดเห็นที่สะท้อนภาพของพยาบาลบางส่วนที่ต้องพัฒนาตนเอง มนุษย์ทุกคนมีทั้งส่วนดีและส่วนที่ต้องพัฒนา ขอเป็นกำลังให้ทุกคนนะคะ
โดย: Nurse IP: 202.28.21.4 วันที่: 5 กันยายน 2551 เวลา:8:46:05 น.
  
ทำงานมา23ปีค่ะ นอกจากทำงานวิชาชีพตัวเองแล้ว ทุกครั้งต้องทำหน้าที่แพทย์ด้วย งานบัตร งานทะเบียน การเงิน สิทธิบัตร จ่ายยา ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ คนงานเปล คนทำความสะอาด และอื่นๆที่ทำได้ เป็นเรื่องจริงค่ะ
แค่นั้นยังไม่พอนะคะ เดี๋ยวนี้มีคอม ต้องลงคอม เขียนรายงานด้วยเพราะคอมไม่พอ บอกตัวเองว่าบาปกรรมมีจริงติดจรวจด้วย ใครทำอะไรไว้ก็จะได้รับอย่างงั้นแหล่ะคะ
โดย: บริกรพยาบาล IP: 222.123.205.38 วันที่: 21 กันยายน 2551 เวลา:20:03:56 น.
  
มีครบทุกข้อแล้วค่ะ

(อย่างละนิดละหน่อย) อิ.. อิ..
โดย: MaMiaW_999 IP: 115.67.178.119 วันที่: 14 ตุลาคม 2551 เวลา:3:28:31 น.
  
อยากจะฝากคนที่อยากเห็นพยาบาลที่มีคุณสมบัติครบอย่างที่บอก..ต้องแก้กฏหมายในการดูแลผู้ป่วย..การตัดสินใจบางอย่างต้องให้แพทย์เป็นผู้บอกไม่งั้น..ก็โดน..เชื่อเถอะ..พยาบาลทุกคนเมื่อเริ่มแรกก็ดี..ทำงานนาน ๆ ถ้าไม่รู้จักวิธีชาร์ตแบต..ตัวเองอย่างสม่ำเสอ..ก็จะไม่เป็นอย่างที่เขียนข้างต้น..เพราะตัวเองเป็นจนเกษียณอายุราชการก็อยู่อย่างมีความสุข..น้องก็รัก เจ้านายก็รัก ผู้ป่วยและญาติมีของฝากและความคิดถึงทุกครั้งที่พบกัน..ให้กำลังใจน้อง ๆ พยาบาลทุกคนนะคะ. ฝึกจิตให้สงบวันละนิด จะต่ออายุความคิดให้สวยใสคะ
โดย: อดีตพยาบาล IP: 114.128.103.62 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:22:41:19 น.
  
ทำงานในวิชาชีพพยาบาลมา30ปี มีบ้างบางวันที่เบื่อ
แต่พอเห็นหน้าผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็...สงสาร
อยากช่วยเหลือ..ซึ่งการดูแลต้องดูแลด้านจิตใจควบคู่ไปกลับการดูแลทางกาย.....
เพราะว่าจากประสบการณ์ตนเองป่วย..และได้รับการดูแลจากครอบครัวอย่างดี จนปัจจุบัน 16+ปีก็ยังอยู่สุขดี...
จึงขอให้กำลังใจทั้ง 2 ฝ่าย คือผู้ให้และผู้รับ...
อย่าตัดท้อต่อว่ากันเลยต่างเป็นกำลังให้แก่กันเถิด...
โดย: นางฟ้าชาลี IP: 203.156.49.2 วันที่: 17 ธันวาคม 2551 เวลา:13:21:54 น.
  
ทำงานเป็นพยาบาลมานาน มีทั้งน้ำอดน้ำทน อยู่ได้ด้วยใจที่รักจริงๆ ทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก็เป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่ง อยากถามลูกๆหลาน ญาติของคนไข้ คุณมีน้ำอดน้ำทนกับผู้ป่วยเรื้อรัง ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช็ดอุจจาระปัสสาวะเองไม่ได้ ป้อนข้าวป้อนน้ำ พูดไม่รู้เรื่อง ได้แค่ไหน คุณป่วยมา 3 วัน แต่คุณมารพได้ 10 นาที คุณต้องการให้ตัวคุณ ให้ญาติคุณ หายป่วยภายใน 10 นาทีที่เจอหมอหรือพยาบาล ไม่ได้ดั่งใจคุณก็โวยวาย ทั้งวันมีคนไข้เป็น 10 เป็น100 อยากจะพูดอธิบาย ให้คุณเข้าใจ ก็ไม่สามารถทำได้ มี 2 มือ 2 เท้า 1 ปาก ทำไม่ทันจริงๆ ค่ะ
โดย: พยาบาล ปีที่ 18 IP: 61.19.23.50 วันที่: 9 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:16:18 น.
  
อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่หนูฝัน แต่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูมีความสามารถพอที่จะเป็นได้หรือไม่ บางครั้งก็ท้อค่ะ แต่หนูจะสู้ต่อไป เพราะ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
โดย: มินิ IP: 125.26.98.163 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:14:09:14 น.
  
หนูเข้าใจความรู้สึกของพี่พยาบาล ที่ 18 นะ แต่หนูก็ยังอยากเป็นพยาบาล เรื่องแบบนี้ไม่ทำให้หนูทอดใจเลยค่ะ หนูจะสู้ เพราะ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
โดย: มินิ IP: 125.26.98.163 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:14:12:58 น.
  
สู้.....สู้.... ค่ะ พี่พยาบาล เป็นกำลังใจให้ O.K.
โดย: ,bob IP: 125.26.98.163 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:14:14:39 น.
  
สอนลูกศิษย์แทบทุกครั้งที่เข้าสอน บอกกล่าวเรื่องความคาดหวังของผู้คนต่อวิชาชีพ และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าคนมีความแตกต่าง บางคนดีมาแต่ต้น บางคนมาดีเอาตอนกลาง บางคนแก้ไขได้ยากหรือไม่ได้เลย
คงต้องช่วยกันค่ะ เพราะทุกอาชีพก็ใช่ว่าจะดีทั้งหมดและก็น่าเห็นใจ เพราะการหลับการนอนที่ผิดเวลา คนเค๊าหลับตัวเองต้องตื่น คนเค๊าตื่นตัวเองต้องพยายามหลับ ทั้งๆที่ไม่อยากนอน ให้มองแบบเมตตาซึ่งกันและกันนะคะ สังคมจะน่าอยู่ขึ้น
โดย: ครูพยาบาล IP: 117.47.131.154 วันที่: 5 พฤษภาคม 2553 เวลา:7:51:44 น.
  
เห็นใจพยาบาลเป็นอย่างมากพี่เองก็ทำงานมาหลายปีช่วงนี้เกษียณแล้ว อยากจะบอกน้องๆว่าวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ์และเป็นวิชาชีพที่ได้ทำบุญทุกวันเราอย่าท้อนะคะ สิ่งที่ผู้ใช้บริการเขาว่ามาให้ถือว่าเป็นกระจกที่ส่องให้เราเห็นแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาวิชาชีพของเรา พี่เองอยากเห็นพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในสาขาพยาบาล มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพเป็นที่น่าเชื่อถือและเป้นที่ยกย่องของผู้ร่วมงานสิ่งที่จะทำให้วิชาชีพพยาบาลเป็นไปได้นั้นย่อมเกิดจากตัวของพยาบาลรุ่นน้องๆนี่แหละ ที่จะต้องช่วยกัน สู้ๆนะคะ
โดย: พี่ที่รักวิชาชีพพยาบาล IP: 118.173.149.222 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:13:53:55 น.
  
ดิฉันเป็นพยาบาลคนหนึ่งค่ะที่รู้และเข้าทั้งผู้ให้และผู้รับบริการว่าสถานการณ์ที่เมื่อมีบุคคลเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เขารักย่อมมีความคาดหวังในบริการที่ดีเสมอ ซึ่งจากใจแล้วคงไม่มีพยาบาลคนไหนหรอกค่ะที่จะไม่เต็มใจดูแล แต่จะทำตามมาตรฐานที่ถูกต้องตามกระบวนการพยาบาลและกฏระเบียบของโรงพยาบาลนั้นๆมากกว่า ที่จะให้ผู้รับบริการให้หายจากความเจ็บป่วยให้เป็นไปตามขั้นตอน เราที่เป็นพยาบาลทุกคนถูกฝึกมาให้มีความอดทนและเข้าใจ เอื้ออาทรต่อทุกคนค่ะ แต่ที่ท่านเจอมานั้นดิฉันเห็นว่ามันเป็นความแตกต่างของปัจเจกบุคคลมากกว่า เช่น การแจ้งผลการตรวจรักษาหรือขั้นตอนบางอย่างต้องเป็นความรับผิดชอบของแพทย์ค่ะ หรือการที่จะได้รับยาหรือการตรวจพิเศษต่างๆ ก็ต้องได้รับการตัดสินใจจากแพทย์ก่อนนะคะ หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจ

จากพยาบาลที่รักวิชาชีพนี้ยิ่งชีพค่ะ
โดย: ลูกน้ำกว๊าน วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:56:12 น.
  
อยากเป็นพยาบาลจัง ไม่รู้จะได้เป็นหรือป่าว พยาบาลก็ต้องมีดีและไม่ดี
โดย: nongkhuan IP: 180.183.21.219 วันที่: 3 ธันวาคม 2554 เวลา:13:24:20 น.
  
การพยาบาล มีลักษณะเฉพาะ อย่างไร และ แตกต่างจาก การแพทย์อย่างไร
โดย: Kung IP: 192.168.0.40, 58.11.193.191 วันที่: 17 มิถุนายน 2555 เวลา:18:26:12 น.
  
การพยาบาล มีลักษณะเฉพาะ อย่างไร และ แตกต่างจาก การแพทย์อย่างไร
ใครก็ได้ช่วยตอบหนูด้วยค่ะ...
ถ้าตอบ จะเป็นพระคุณอย่างมากเลยค่ะ
โดย: Kung IP: 192.168.0.40, 58.11.193.191 วันที่: 17 มิถุนายน 2555 เวลา:18:29:34 น.
  
ดิฉันขอสน้ับสนุน ข้อความ ที่ 24 มากๆค่ะ
ในฐานะที่ดิฉัน เป็นนักศึกษาพยาบาล คนหนึ่ง ค่ะ
โดย: Kung IP: 192.168.0.40, 58.11.193.191 วันที่: 17 มิถุนายน 2555 เวลา:18:37:10 น.
  
ทำงานพยาบาลมา 30 ปีแล้ว ก็ยังรักวิชาชีพนี้มาก เห็นคนไข้แล้ว เกิดความรู้สึกสงสารอยากให้หายเร็วๆ อยากพูดคุยด้วยนานๆๆ แต่ด้วยภาระหน้าที่ที่จำกัด โดยเเฉพาะปัจจุบัน งานเอกสาร งานประชุม มากเหลือเกิน ทำให้มีเวลาอยู่กับผู้ป่วยน้อยลง แต่ก็อยากให้พยาบาลทุกคน สู้ สู้ ต่อไปนะค่ะ และดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษยือย่างแท้จริง
โดย: ดาราน้อย IP: 113.53.137.235 วันที่: 22 มิถุนายน 2555 เวลา:4:44:25 น.
  
ถ้ามีคนคากหวังกับอาชีพพยาบาลมากๆค่าตอบแทนจากรัฐมีน้อยนิด อนาคตอาจจะไม่มีคนอยากเป็นพยาบาลแล้ว
โดย: พยาบาลที่เหนื่อยเหลือเกิน IP: 110.76.153.69 วันที่: 30 ตุลาคม 2555 เวลา:14:55:22 น.
  
พยาบาลคือมนุษย์ธรรมดาคนนึงที่มีความรู้สึกเท่าๆกับมนุษย์ทั่วๆไปค่ะ มีเหน็ดเหนื่อย อ่อนล้า ท้อแท้ ความคาดหวังคือสิ่งที่คุณคิดว่าจะได้ๆๆๆจากคนอื่น ทำไมทุกคนหวังที่จะให้ผู้อื่นให้ตัวเอง แตทำไมไม่หยิบยื่นการให้แม้แต่น้ำใจกับเขาเช่นกัน หากคุณเข้าใจและรักตัวเอง แต่ยังขาดความเข้าใจและรักผู้อื่นไม่ว่าจะอาชีพใด คุณก็จะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนเช่นกัน
โดย: พยาบาลคนหนึ่ง IP: 182.52.59.238 วันที่: 29 พฤษภาคม 2556 เวลา:15:24:45 น.
  
อยากเป็นพยาบาลเพราะอยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ที่ดีที่แข็งแรง และอยากช่วยแบ่งเบาจิตรใจของคนไข้ที่กำลังหมดหวังท้อแท้ ที่คือสิ่งที่หนูอยากจะทำให้พี่น้องคนไทย
โดย: กิตติมา IP: 223.207.48.112 วันที่: 13 กรกฎาคม 2556 เวลา:17:42:45 น.
  
เป็นนักศึกษาพยาบาลปี 3 ตั้งใจว่าจบไป ก็จะทำเหมือนตอนเป็นนักศึกษา เพราะคิดว่าทุกวันนี้ ได้ทำดีที่สุดแล้วค่ะ เห็นใจทั้งพี่พยาบาลและผู้ป่วยนะคะ แค่หนูฝึก ก็เหนื่อยสุดๆแล้วค่ะ ท้อ TT
โดย: Pungpond Panmai IP: 61.19.31.6 วันที่: 26 สิงหาคม 2556 เวลา:18:46:09 น.
  
ดิฉันก้อคาดหวังว่าบุคคลในวิชาชีพพยาบาล เป็นเหมือนในทฤษฎีที่เขียนมาแต่ พยาบาลเป็นมนุษย์ ซึ่งบุคคลก็มีข้อจำกัดทั้งด้านกายภาพ สติปัญญา แบบแผนการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว ทำให้ศักยภาพของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน จิตใจแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่การเรียนการสอนก็ปลูกฝังสิ่งที่ดีและถูกต้อง แต่มีสัจจธรรม ลูกพ่อแม่เดียวกัน เลี้ยงดูมาเหมือนกันแต่ทำไมนิสัยไม่เหมือนกัน แต่อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ได้บุญ ที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ แต่ดิฉันไม่เคยสนับสนุนให้ ลูกหลานมาอยู่ในอาชีพนี้ค่ะ เพราะเหนื่อยมากๆๆ โดยเฉพาะ รพ ของรัฐ ดูแลให้คนอื่นสุขภาพต้องดี แต่แทบไม่มีเวลาดูแลตัวเอง รู้ไหมว่าเรา ต้องนอน 6-8 ชม/วัน แต่ทำไม่ได้ ป่วยแพทย์บอกต้องพักผ่อนงั้นไม่หาย แต่ด้วยภาระหน้าที่ ก็ต้องมาอดนอนทำงานต่ออาการป่วยก้อเรื้อรัง เสียทั้งสุขภาพกายและจิต ขอชื่นชมคนทำดีค่ะ
โดย: ข้าของแผ่นดิน IP: 27.55.219.161 วันที่: 18 พฤษภาคม 2557 เวลา:10:55:27 น.
  
น่าสงสารพยาบาล รับทุกบท ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า กับสมรรถนะช่างสวนทางกันเหลือเกิน ไม่อยากให้คาดหวังเกินจริง เดินสายกลางถูกต้องที่สุดค่ะ พยาบาลต้องการขวัญกำลังใจ บ้างจากบุคคลรอบข้าง ซึ่งก็จะเป็นเหมือนนำทิพน์ที่หยดลงใจให้เป็นดั่งที่ท่านคาดหวังได้
โดย: ศรินญา เครื่องฉาย IP: 1.47.193.225 วันที่: 6 ธันวาคม 2558 เวลา:15:05:19 น.
  
คุณสมบัติขนาดนี้ คงต้องเป็นพระอรหันต์ หรือ พระพุทธเจ้า
โดย: ชี IP: 1.47.43.31 วันที่: 9 ธันวาคม 2558 เวลา:8:34:09 น.
  
สมัยก่อนเคยคิดว่าทำไมพยาบาลดุจัง พอมาเป็นเองถึงรู้ บางครั้ง การวิจารณ์คนอื่นเสียๆ หายๆ สนุกปากและสะใจคุณ เพราะคุณไม่ได้ยืนบนจุดที่เค้าเป็นอยู่ บอกได้คำเดียว อยากให้พวกคุณลองมาทำงานเป็นพยาบาล แล้วจะรู้ ทำดีเสมอตัวค่ะ ทำไม่ถูกใจ ด่าว่าเสียๆ หายๆ ขัดตา เคืองใจ ไปหมด
โดย: บุญญาภา IP: 110.78.178.19 วันที่: 9 ธันวาคม 2558 เวลา:13:26:05 น.
  
ทำงานกับสิ่งมีชีวิตเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเวลาแค่เสี้ยววินาทีก็สำคัญต่อชีวิตทั้งกลางคืนก็ทำต่อเนื่องกลางวันอีกทั้งต้องทนต่อความหิวความง่วงสารพัดยืนอยู่บนความเสี่ยงหลายๆอย่าง ชีวิตครอบครัวตัวเองไม่ต้องพูดถึง
โดย: Ae IP: 49.229.12.171 วันที่: 9 ธันวาคม 2558 เวลา:13:50:12 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
ธันวาคม 2550

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends