Group Blog
 
 
พฤศจิกายน 2551
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
2 พฤศจิกายน 2551
 
All Blogs
 

ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พศ.๒๕๖๐(ที่เหลือ) และ ๒๕๖๑
ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘-๗๗๒-๑๓๒ , ๐๓๘-๗๗๒-๙๔๔ ,๐๓๘-๓๑๒-๖๐๘
ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
คุณบุญเลิศ เปรมจิต , คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ ดำเนินงานและประสานงาน


คำค้นในอินเตอร์เนต "ปฏิทินปฏิบัติธรรม""เขาพุทธโคดม"
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=watkhaobhuddakodom
ปฏิทินฯอาจมีเปลี่ยนแปลงได้โปรดตรวจสอบอีกครั้ง


***ขอเชิญผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบุญเป็นเจ้าภาพค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติธรรม ติดต่อที่ 08-3585-8148


วันที่-วิทยากร


๒๔-๒๘ มีนาคม(๕ วัน) พญ.ผกา วราชิต วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔
เจ้าภาพ ครอบครัวสันตโยดม + ครอบครัวบุษราคัมตระกูล


๑๓-๑๕ เมษายน(๓ วัน) วันสงกรานต์ อ.สุรชัย แซ่อิง, อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์
เจ้าภาพใหญ่-บจก.สวีทเจ. อินดัสทรี

๒๐-๒๒ เมษายน(๓ วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา, อ.แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
เจ้าภาพ --- ครอบครัวพุทธเจริญ สมุทรปราการ


๔-๖ พฤษภาคม(๓ วัน) อาจารย์วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
เจ้าภาพ ---

๑๑-๑๓ พฤษภาคม(๓ วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา, อ.แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
เจ้าภาพ ---

๒๓พค.-๑มิย. (๑๐วัน)พระครูภาวนาสมณวัตร(พระอาจารย์ประจาก สิริวณฺโณ), พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร, พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
“รับเข้าอบรมเฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ได้ตลอด ๑๐วันของการอบรมเท่านั้น”(ดูรายละเอียดด้านล่าง)
เจ้าภาพ ---


๘-๑๐ มิถุนายน(๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.สุทธิวัสส์ คำภา กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
เจ้าภาพ ---


๑๓-๑๕ กรกฎาคม(๓ วัน) อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา , อ.แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
เจ้าภาพ บจก.สมุนไพรคณฑี(เพียงฟ้า)

๒๗-๒๙ กรกฎาคม(๓ วัน) อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ , ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ วิปัสสนาอริยสัจจ์
เจ้าภาพ ---๑๐-๑๒ สิงหาคม(๓ วัน) วันแม่แห่งชาติ อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์
เจ้าภาพใหญ่-บจก. สวีทเจ. อินดัสทรี

๒๔-๒๖ สิงหาคม(๓ วัน) คณะศิษย์ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติเพื่อพัฒนาตน
เจ้าภาพ คุณชินภูมิ โชติกิจนุสรณ์


๗-๙ กันยายน(๓ วัน) อาจารย์วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะการอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
เจ้าภาพ ครอบครัวพุทธเจริญ สมุทรปราการ

๑๔-๑๖ กันยายน(๓ วัน) อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา , อ.แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
เจ้าภาพ พระภัทรศักดิ์ และครอบครัวจตุพร ลพบุรี๕-๗ ตุลาคม(๓ วัน) อาจารย์ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ , และคณะการอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
เจ้าภาพ ---

๑๓-๑๕ ตุลาคม(๓วัน) อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ , ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ วิปัสสนาอริยสัจจ์
เจ้าภาพ ---

๒๖-๓๐ ตุลาคม(๕ วัน) พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร การเจริญอริยมรรค
เจ้าภาพ คุณเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญกุล , คุณวันดี ครอบครัวเย็นมี


๓-๗ พฤศจิกายน(๕ วัน) พญ.ผกา วราชิต วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔
เจ้าภาพ ครอบครัวหัสดินวิชัยและญาติมิตร

๙-๑๑ พฤศจิกายน(๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.สุทธิวัสส์ คำภา กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
เจ้าภาพ ---

๑๖-๒๐ พฤศจิกายน(๕ วัน) พระมหาประธาน จนฺทสาโร +พระอ.รุ่งอรุณ ถิรจิตฺโต วิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน๔
เจ้าภาพ บจก.ส.เกียรติเจริญค้าของเก่า + บจก.ผาแดง ตรอ.

๓๐พย.-๒ธค.(๓วัน)อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.สุทธิวัสส์ คำภา กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
เจ้าภาพ ---๘-๑๐ ธันวาคม(๓วัน) อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ , ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ วิปัสสนาอริยสัจจ์
เจ้าภาพ คณะแม่ครัวศาลาธรรมสันติ


๓๐ธ.ค.-๑ม.ค.๖๒ (๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.สุทธิวัสส์ คำภา กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
เจ้าภาพ ---


คำแนะนำการสมัครเข้ารับการอบรมในคอร์สต่างๆ

วิปัสสนาโดยอริยะสัจจ์ โดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนปัญโญ)และคณะ

วัตถุประสงค์ เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ทราบวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วิธีการ เน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สวดมนต์และฟังธรรมเทศนา

การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดยพระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ และคณะ

ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ได้ตลอด ๑๐ วันโดยวันแรกต้องมาให้ทันตั้งแต่การปฐมนิเทศเวลา ๑๑.๔๕ น.

ในการเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานนั้นถ้าท่านไม่ได้เข้าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายท่านเองจะเสียผลประโยชน์ที่ไม่ได้ฟังธรรมบรรยายและไม่ได้ส่งอารมณ์โดยครบถ้วนทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งจำเป็นยิ่งต่อการปฏิบัติรวมทั้งช่วงเวลาที่น้อยการเจริญสติจึงไม่ต่อเนื่องนานพอที่จะทำให้เกิดสมาธิและปัญญาญาณได้ นอกจากนี้การที่มีคนจำนวนมากเข้าๆออกๆระหว่างการอบรมเป็นการรบกวนบรรยากาศความสงบเงียบซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติของคนส่วนใหญ่

ดังนั้น จึงใคร่ขอร้องว่าในการอบรมกับพระอาจารย์ประจากและคณะนั้นขอให้ท่านอยู่ปฏิบัติให้ครบตลอด ๑๐ วัน

สำหรับท่านที่มีเวลาน้อยหรือคนใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าปฏิบัติกับพระอาจารย์มาก่อนขอแนะนำให้ท่านลองเข้ากรรมฐาน ๕ วัน ซึ่งจัดตารางการปฏิบัติธรรมแบบเดียวกันพญ.ผกาเป็นวิทยากรจะได้ทราบแนวทางวิธีการปฏิบัติและประเมินตนเองได้ว่าท่านพร้อมที่จะมาเข้าอบรมแบบ๑๐ วันหรือไม่

--- ระยะเวลาการเข้าอบรมแต่ละคอร์ส ---

- พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ และคณะฯ วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๓๐น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐น.

- วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔ พญ.ผกา วราชิต วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๖.๐๐ น.

- กรรมฐานประยุกต์ธรรมชาติบำบัดโรค อ.สุทธิวัสส์ คำภา วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๕.๐๐ น.

- วิปัสสนาโดยปรมัตถ์และอริยสัจจ์ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ วันแรกเริ่มเวลา๐๙.๐๐ น วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.

- พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ วันแรกเริ่มเวลา๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.

- พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.

- อ.ทิพยรัตน์ เผ่าวิจารณ์ และคณะ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ฺน.

- วันสงกรานต์,วันแม่แห่งชาติ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๑..๐๐ น.

- พระมหาประธาน จนฺทสาโร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา๑๒.๐๐ น.

- อ.แม่ชีนราศรี จตุพร และคณะ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๕.๐๐ น.

- พระครูภาวนาปัญญาสาร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา๑๒.๐๐น.

- การเจริญสติสัมปชัญญะตามแนว รศ.จำเนียร ช่วงโชติ วันแรกเริ่มเวลา ๙.๓๐น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๓.๐๐น.

คำเตือนสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ณ ศาลาธรรมสันติ

- ลูกโยคีที่มาปฏิบัติ ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดมหากท่านหวังบุญกุศลหวังสติปัญญา หวังพื้นฐานดี หวังหลุดพ้นในโอกาสต่อๆไปท่านไม่ควรออกนอกสถานที่ปฏิบัติฯในยามวิกาล

- ขอให้ทำตามปฏิญญาในใบสมัครอย่างเคร่งครัดด้วย เช่นไม่พูดคุยมากถ้าทำได้จะได้ผลดีเกิดขึ้นเกินคุ้มเกินค่า

- ของมีค่า ขอท่านอย่าเอาติดตัวไปเลย ให้นำมาแค่เงินปัจจัยหลัก ค่ารถ,ค่าเดินทางทำบุญตามศรัทธา

- ระวังภัยคนอื่นจะมายืมของท่านไปใช้คืนชาติหน้าจะมาเป็นมหิงสาไถนาใช้คืนทุกชาติจะยากจนโทรศัพท์มือถือห้ามใช้, หนังสือห้ามอ่าน, โทรศัพท์หากเอาไปขอให้ฝากเจ้าหน้าที่ไว้ ไม่แน่ว่าจะมีใครรับฝากไหม

- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ใครบอกบุญไม่ต้องทำ หากจะทำบุญขอให้ไปทำด้วยศรัทธาตนเองที่กุฏิธุรการตอนที่เงินยังไม่หาย

- การบำบัด การจำหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ใดๆ ทางวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของท่าน

ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้,ปิดไฟเมื่อเสร็จงาน

คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ

กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดย อ. สุทธิวัสส์ คำภา ~ เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ ๓ วัน

การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ ~ รับจำกัดเพียง ๖๐ท่าน ,ควรสมัครล่วงหน้า , อายุ๑๗ปีขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ ๔ วัน , วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐ น. , ผู้หญิงให้สวมกางเกง , หากมาสาย อยู่ไม่ครบ ๔ วันต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

การอบรม วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน ๔ โดย พญ. ผกา วราชิต ~ สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ ๑๐ วัน ๙ คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะมีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรมนั่งสมาธิบัลลังก์ละ ๑ ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอนโดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม , งดพูดตลอดการอบรม

ควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไรวัดมีชุดขาวซักสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้

ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง

มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน ๙.๐๐ น.ของวันเริ่มปฏิบัติ

ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว

วัดเขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่ ๑๑๙+๑๐๐ ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้ายขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ ๒ กิโลเมตร ,เลยโรบินสันศรีราชาไฟแดงที่สามพอดีหรือ เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ ๕๐๐ เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มปตท.(JETเก่า)ประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลางมีสัญญาณไฟหน้าวัด

เลี้ยวซ้าย เข้าวัด ตรงมาประมาณ ๑๐๐ เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ๓๐๐ เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป(ดูแผนผังประกอบ)

รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น๑ (ป.๑) มีทั้งจากหมอชิต เอกมัย และสายใต้ ค่ารถประมาณ๑๐๐ บาท ไม่แนะนำให้นั่ง ป.๒ เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมนบางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ ๕๐-๖๐ บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดม ”””ด้านบนเขา””” อย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อยล่ะ

หากนั่งรถตู้มาจากกรุงเทพ ต้นทางออกจากขนส่งเอกมัย,หมอชิตใหม่ขาเข้า ต้องนั่งรถตู้ปลายทางศรีราชา , แหลมฉบัง , พัทยา หรือสัตหีบ บอกลง “วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา” รถตู้จะส่งถึงหน้าวัดเลย

หน้าวัดมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดเรียกมาให้ไปส่งบนเขาที่ศาลาธรรมสันติสถานที่ปฏิบัติธรรมได้

เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล ๘ ไม่ได้ให้บอก รับศีล ๕ แทนจะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้

ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น, ห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก

สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย

ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*


แผนที่


เห็นป้ายนี้ เตรียมตัวเลี้ยวซ้าย ถัดจากปั๊ม ESSO

ไปที่ศาลาธรรมสันติ ตามแผนผังหรือ ไปตามรูป

เข้าวัด ๑๐๐(หนึ่งร้อย)เมตร จะเจอแยกนี้ ให้เลี้ยวขวาขึ้นไปเลย ไม่ต้องจอด


ทางขึ้นเขา ๓๐๐เมตร รถขึ้นได้สบาย


เห็นพระพุทธรูปองค์นี้ ให้จอดรถ โดยอาจจอดที่ลานองค์พระ หรือเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็ได้ มีที่จอดรถได้ทั้งหมดประมาณ๖๐-๘๐คัน


แล้วไปที่กุฏิธุรการ

ทางขึ้นกุฏิธุรการ บันไดแดง ไม่กี่ขั้น เลี้ยวซ้ายศาลาที่ปฏิบัติธรรม ชื่อศาลาธรรมสันติ

แทบทุกสิ่งในการปฏิบัติ รวมอยู่ที่นี่ ยกเว้นที่พักชายแต่ก็ไม่ไกลจากอาคารนี้

 

Create Date : 02 พฤศจิกายน 2551
0 comments
Last Update : 27 มีนาคม 2561 9:06:25 น.
Counter : 36568 Pageviews.


เขาพุทธโคดม
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
Friends' blogs
[Add เขาพุทธโคดม's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.