You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful it's true I saw your face in a crowded place, And I don't know what to do, You're beautiful, You're beautiful. But it's time to face the truth I will never be with you
Group Blog
 
 
มีนาคม 2550
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
21 มีนาคม 2550
 
All Blogs
 

มงคลที่ ๒๗ : มีความอดทนหญ้า แ ม้ เ ป็ น พื ช ต้ น เ ล็ ก ๆ แต่ เ พ ร า ะ มี ค ว า ม ท น ท ร ห ดจึ ง ส า ม า ร ถ แ พ ร่ พั น ธุ์ ไ ป ไ ด้ ทั่ว โ ล ก ฉั น ใ ดค น เ ร า แ ม้ ก ำ ลั ง ท รั พ ย์ ก ำ ลัง ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ จ ะ ยั ง น้ อ ย
แต ่ถ้ า มี ค ว า ม อ ด ท น แ ล้ ว ย่ อ ม ส า ม า ร ถ ฝึ ก ฝ น ต น เ อ งให้ ป ร ะ ส บ ค ว า ม สุ ข ค ว า ม ส ำ เ ร็ จ ใ น ชี วิ ต ไ ด้ ฉั น นั้ นก ษ ณ ะ ค ว า ม อ ด ท น ที่ ถู ก ต้ อ ง

มีความอดกลั้น คือเมื่อถูกคนพาลด่า ก็ทำราวกับว่าไม่ได้ยิน ทำหูเหมือนหูกระทะ เมื่อเห็นอาการยั่วยุก็ทำราวกับว่าไม่ได้เห็น ทำตาเหมือนตาไม้ไผ่ ไม่สนใจใยดี ไม่ปล่อยใจให้เศร้าหมองไปด้วย ใส่ใจสนใจแต่ในเรื่อง ที่จะทำความเจริญให้แก่ตนเอง เช่น เจริญศีล สมาธิ ปัญญา ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

เป็นผู้ไม่ดุร้าย คือสามารถข่มความโกรธไว้ได้ ไม่โกรธ ไม่ทำร้าย ทำอันตราย ด้วยอำนาจแห่งความโกรธนั้น ผู้ที่โกรธง่ายแสดงว่ายังขาดความอดทน มีคำตรัสของท้าวสักกะ เป็นข้อเตือนใจอยู่ว่า

“ผู้ใดโกรธตอบผู้ที่โกรธก่อนแล้ว ผู้นั้นกลับเป็นคนเลวกว่าผู้ที่โกรธก่อน ผู้ที่ไม่โกรธต่อบุคคลผู้กำลังโกรธอยู่ ย่อมชื่อว่า เป็นผู้ชนะสงครามอันชนะได้ยากยิ่ง” สํ. ส. ๑๕/๘๓๕/๓๒๕

ไม่ปลูกน้ำตาให้แก่ใครๆ คือไม่ก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่น ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเจ็บแค้นใจจนน้ำตาไหล ด้วยอำนาจความเกรี้ยวกราดของเรา

มีใจเบิกบานแจ่มใสอยู่เป็นนิตย์ คือมีปีติอิ่มเอิบใจเสมอๆ ไม่พยาบาท ไม่โทษฟ้า โทษฝน โทษเทวดา โทษโชคชะตา หรือโทษใครๆ ทั้งนั้น พยายามอดทนทำการงานทุกอย่างด้วยใจเบิกบาน

ลักษณะความอดทนนั้น โบราณท่านสอนลูกหลานไว้ย่อๆ ว่า

“ปิดหูซ้ายขวา ปิดตาสองข้าง ปิดปากเสียบ้าง นอนนั่งสบาย”

คนบางคนขี้เกียจทำงาน บางคนขี้เกียจเรียนหนังสือ บางคนเกะกะเกเร พอมีผู้ว่ากล่าวตักเตือนก็เฉยเสีย แล้วบอกว่าตนเองกำลังบำเพ็ญขันติบารมี อย่างนี้เป็นการเข้าใจผิด ตีความหมายของขันติผิดไป ขันติไม่ได้หมายถึงการตกอยู่ในสภาพใดก็ทนอยู่อย่างนั้น

พวกที่จนก็ทนจนต่อไป ไม่ขวนขวายทำมาหากิน จัดเป็นพวกตายด้าน

พวกที่โง่ก็ทนโง่ไป ใครสอนให้ก็ไม่เอา จัดเป็นพวกดื้อด้าน

พวกที่ชั่วแล้วก็ชั่วอีก ใครห้ามก็ไม่ฟัง จัดเป็นพวกดื้อดึง

ลักษณะที่สำคัญยิ่งของขันติ คือตลอดเวลาที่อดทนอยู่นั้น จะต้อง มีใจผ่องใส ไม่เศร้าหมอง


เราสรุปลักษณะของขันติโดยย่อได้ดังนี้

อดทนถอนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความชั่วให้ได้

อดทนทำความดีต่อไป

อดทนรักษาใจไว้ให้ผ่องใส ไม่เศร้าหมอง


ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ค ว า ม อ ด ท น

ความอดทนแบ่งตามเหตุที่มากระทบได้เป็น ๔ ประเภท คือ

อดทนต่อความลำบากตรากตรำ เป็นการอดทนต่อสภาพธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ ความหนาว ความร้อน ฝนตก แดดออก ฯลฯ ก็อดทนทำงานเรื่อยไป ไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดิน หรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำงาน

อดทนต่อทุกขเวทนา เป็นการอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วย ความไม่สบายกายของเราเอง ความปวด ความเมื่อย ผู้ที่ขาดความอดทนประเภทนี้ เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญคราง พร่ำเพ้อรำพัน หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย ผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจ ก็โกรธง่าย พวกนี้จึงต้องป่วยเป็น ๒ เท่า คือนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้ว ยังต้องป่วยใจแถมเข้าไปด้วย ทำตัวเป็นที่เบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลาย

อดทนต่อความเจ็บใจ เป็นการอดทนต่อความโกรธ ความไม่พอใจ ความขัดใจ อันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจ กิริยามารยาทที่ไม่งาม การบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและลูกน้อง ความอยุติธรรมต่างๆ ในสังคม ระบบงานต่างๆ ที่ไม่คล่องตัว ฯลฯ

คนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากโดยอัธยาศัยใจคอ โอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นอย่าพึงคิด เพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป ให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจ

อดทนต่ออำนาจกิเลส เป็นการอดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจ อดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำ เช่น อดทนไม่เที่ยวเตร่ ไม่เล่นการพนัน ไม่เสพสิ่งเสพย์ติด ไม่รับสินบน ไม่คอร์รัปชั่น ไม่ผิดลูกเมียเขา ไม่เห่อยศ ไม่บ้าอำนาจ ไม่ขี้โอ่ ไม่ขี้อวด เป็นต้น

การอดทนข้อนี้ทำได้ยากที่สุด โบราณเปรียบไว้ว่า

“เขาด่าแล้วไม่โกรธ ว่ายากแล้ว เขาชมแล้วไม่ยิ้ม ยากยิ่งกว่า”


CREDIT: //www.DHAMMA.NET
 

Create Date : 21 มีนาคม 2550
8 comments
Last Update : 21 มีนาคม 2550 9:09:10 น.
Counter : 1333 Pageviews.

 

เป็นคนไม่ค่อยจะอดทนเท่าไหร่เลย
ขันติ ก็เลยกลายเป็นขันแตกอยู่เรื่อยจ้ะ

 

โดย: vistapa 21 มีนาคม 2550 21:59:24 น.  

 

.aek .พัทยาใต้....

 

โดย: วิรุฬห์ IP: 61.7.183.214 14 กรกฎาคม 2550 23:22:16 น.  

 

การที่เราทำอะไรก็ไม่สามารถหยุดมันไว้ได้ ฉะนั้นเราจะทำอะไรเราก็ต้องคิดให้รอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรัก เรารักเราไม่ควรจะเอาตัวแลก ผู้หญิงมีศักดิ์ศรีดีพอ แค่ผู้ชายคนเดียวเราไม่ตายก็หาใหม่ได้.....

 

โดย: ฟ้า IP: 203.113.17.165 3 สิงหาคม 2550 14:25:32 น.  

 

ผมจะรักแค่แฟนผมคนเดียวตลอดไป..............

 

โดย: ซ่า ขอนแก่น IP: 203.113.17.165 3 สิงหาคม 2550 14:30:24 น.  

 

น่ารัก จัง

 

โดย: ปาล์ม IP: 124.120.216.160 14 พฤศจิกายน 2550 16:57:07 น.  

 

อยากเป็นคนที่อดทนกับสิ่งต่างๆได้ดี
อยากเลิกขี้งอนเอาแต่ใจแต่ก็ทำไม่ได้
จนแฟนน้เริ่มเหนื่อยกับการง้อแล้วค่ะ

 

โดย: พราง IP: 203.170.213.130 18 ตุลาคม 2551 14:38:17 น.  

 

สวัสดีค่ะรุ่นน้อง ศ.อ.

ดีใจเหมือนได้พบญาติ
ที่เจอรุ่นน้องที่บล็อคแก็งค์นี้

อารมณ์เรื่องนุ่งผ้าแดงเหมือนกันเลยค่ะ

นอกจากเรื่องลูกคนเล็กพี่ดรียนที่เดียวกันแล้ว
ลูกชายคนโตอยู่มัธยมสังคีต ได้เรียนนาฎศิลป์กับอ.อัญญาวี
ซึ่งย้ายไปที่นั่น..และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
อ.ณัฐทิฐา (เขียนถูกหรือป่าวหนอ) แล้วยินดีที่ได้รู้จักนะคะ
และขอขอบคุณข้อความธรรมะเรื่องความอดทน อดกลั้นนะคะ

 

โดย: Jiji&Kaka 15 สิงหาคม 2552 20:48:42 น.  

 

ความอดทนเป็นสิ่งที่ดีมากๆถึงที่สุดแต่คนเราความอดทนก็มีขีดสุดเหมือนกัน

 

โดย: 789 IP: 125.26.109.167 1 มีนาคม 2553 19:24:56 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Valentine's Month


 
อบอุ่นเมื่อมีเธอในหัวใจ
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

Notice Board

ยินดีต้อนรับสู้บ้านที่มีแต่ความอบอุ่นในหัวใจ

Google
Friends' blogs
[Add อบอุ่นเมื่อมีเธอในหัวใจ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.