"ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ" มีหลายหัวข้อเรื่องให้คุณอ่าน .. ขอบคุณที่มาเยี่ยมบล็อกค่ะ .. ขอจงมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดไปนะคะ
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2552
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
1 พฤศจิกายน 2552
 
All Blogs
 
ศิลาจารึกวัดศรีชุม (2 )อาทิตยวารสวัสดิ์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ค่ะ


อักษรปัจจุบัน : ด้านหนึ่ง(ต่อ)

สรีสรธาราชจูลามูณีจิงญสองมีบงงคํพบใหโมงดูแทใสงายเส……. …..เปนเจามิสรธาโอยทานตนทีนนนไวตน.ทีนนนก…ท…….. .มิ…รอยทำญอดทีนนนพระเปนเจาปราดีหารไดสามเดิอนเปนอสสจรรย …ทงงหลายสกลใน….ส…….เขาทีนนน………….. ..(ร)ดดนธา(ดุ)..คีวาธาดุพระท……พระทนตธาดุพระธาดุ………… กลางหาวชาวสีหลเหนแกตามีสรธาลง……..มาห.รูบ…….. จูลามูณีไวเหนิอจอมเขาส….กทำบูนชาวพระ…บูชา……….น…… อนนนิง.ฉลกกดวย….แหงเทนูรา.สาง……ภิ..ส……บาท..ค… คาไปก่..พระเจ(ดี)ใ(น)….ะคีนมาฉ(บบ)พ(นนร)งงสี……ขิน………… .งช………เมิอ………………………………………………… .กกสา….งพระสรี(ราช)จูลามูณี……………………………… …สู….ด………………………………………………………. ……ทีตย…………………………………………………….. ชำรุด ชำรุด

(พระ)
…………………อู…………………………………………

อักษรปัจจุบัน : ด้านสอง

………..มนีรดดนปด..ราคไพ…การปรพาสพ….แ… ………นแต่งแง่ลูกสาวสองฅ่นใสทองปลายแขนแหวน.ย….. ………..หนกกหนาโอยทานใหแกทานผูมาข่ดวยมหาสรร….. ………..แตงแง่เลงดูมีรูบงามแก่ตาโอยทานใหแก่ทานผู๋มาข่แลออก… ……ปรารถนา(เปน)พระพุทธน..อุ..จิงพิเนสกร่มออกจากรดดนภูมีสพายบา(ตร) ……ทงงหลาย..ดงจงเตรหาพระสรีรดดนมหาธาดุปราถนาเพียจกกกทำกุสล.. …………แก่สรรเพญูเดญาณอิงใตตนพระสรีมหาโพธิจิงแสวงหาเพีอปลุก.. …….นครสุโขไทบางฉลงงสรีสชนาไลยใครใจจกกใหเปนธรรมบูราลางแหงก ……พระสรีรดดนมหาธาดุปลูกเนาวรดดนพระสรีมหาโพธิสางพิหารอาวาสอนน. ….พระพุทธรูบอนนงามพีจีตรตองจารีตไวในทีนี กทำกูดีอาสรํมบทอนนอดดิพิเ.. ……ลางแหง….แลมากทำมหาสพานปลูกดอกไม๋ต๋นใหญ่หล่ายพรรณแ. ….พระสรีมหาโพธิไว(คน) แต่งเฝารกกสาหลายครววมีทงงสวนหมากสวนพลูไวนากร.. …พทุกพรรณทงงหลายเดีอนดบบเดีอนเพญวนนอุโปสดถปวารณาแต่งใหอุบดด.. ก….ลางตีนพระมหาเถรานูเถรานูเถรภิกสุสงฆทงงหล่ายลางแห่งปลูกมหาตำนกกสาลามหาตร.. ก่ทงงมหาเจดีปลูกพระสรีมหาโพธิ กทำมหาพุทธรูบลางแห่งเทตลาดซีสดตววทงงหลายโป (รส)อนนเปนต๋น(วา)คนอิกแพะแลหมูหมาเปดไก่ทงงห่านนกห่กปลาเนิอฝูงสดตววทงงหลาย ……ตววดีมีรูปโฉมงามแลวฉลกกสนนทอนนงามฉลกกพระพุทธรูบในต๋นไม๋อินทรมา.. ..ทีดงใน…ในเขานางตายเอาช๋างไปบูชาพระเปนเจ๋าโปรสทีนนนลางแหงที่ชุ ํนุ ํพระมหาธา ดุเปนเจ๋าอนน….ทงงหลายดรธานเปนป่าเปนดงสำเดจพระมหาเถรสรีสรรธาราชจูลามูณีเป นเจ๋าทีตนเขาไป เลอกใหกทำพระมหาธาดุหลวงฅีนพระมหาธาดุ ดว๋ยสูงเก๋าสิบหาวาไม่ …เหนิอพระธาดุหลวงไสสองอ๋อมสามอ๋อมพระสรีราชจูลามูณีเปนเจ๋าพยายามให…. ..(แ)ลวจิงก่..ขินเจดวาสทายปูนแล๋วบรีบวรณพระธาดุหลวงก่ใหม่เก่าดว๋ยสูงไดรอยสอ งวาขอมรยกพระธํนน๋นแล๋ สถีดเคริงกลางนครพระกริส เมิอจกกสทายปูนในกลางป่า ….อนนหา ปูนยากหนกกหนาหาปูนมีไดพระสรีราชจูลามูณีเปนเจ๋าจิงอธิสสถานว่าดงงนี ….(กู) แล๋ญงงจกกไดตรสสแกสรรเพณุเดญาณเปนพระพุทธจริงวาใสจุงใหพบปูนด… .น.(อธิ) สสถานบดดแมง แหงหนนดายกลายพบสงงปูนอนิงทายาทหนกกหนาเอามาสทา ยพระธาดุก่ใหม่เก่าแลวเอามาต่พระพุทธรูปหีนอนนหกกอนนพงงบรีบวรณแล๋วปูนก่ ญ(งง)เหลิอเลย พระมหาธาดุหลวงนน๋น(ก) ทำปราดีหารอสสจรรยหน่กกหนาแล๋มีพระธา (ดุ)อนนใหญลอมหลายแกกํ (ฉ)ลองมหาพีหารใหญ่ดวยอิดเสรจบริบวรณแล๋วจิงไป สา..หาเอาพระพุทธรูปหีนเก่าแตกมาบูชาดวย.กลชววสองสามฅีนเอามาปรดิสสถาไว ในมหาพีหารลางแห่งไดฅไดตนลางแหงได ผํไดแฃนไดอกลางแห่งไดหววตกไกล แลสีคนหาบเอามาจิงได ลางแห่งได๋แฅ่งไดขาลางแห่งไดมีไดตีนญอ่มพระหีนอนนใหญ่ ชกกมาดวยล่ดว๋ยกวยนเขนเฃ๋าในมหาพีหารเอามาต่ตีดปรกิดดว๋ยปูนมีรูปโฉมพรรณอนน งามพีจีตรดงงอินทรนีรมีดเอามาปรกิดชิดชนเปนตนพระพุทธรูบอนนใหญ่อนนถ่าว อนน …งามหนกกหนาเอามาไวเตมในมหาพีหารรยหลายถ่อง ช่องงามหนกกหนาแกกํ …ในมฌิมเทสในบาดลีบุดตนครใกลฝงงน๋ำอโนมานทีพระสรีรดดนมหาธาดุเปนเจ๋าชีสรีธาญก ดกา พระกรีสพระ(เจ๋าห)ากปรดิสถา พระกรีสน๋นคีตนพระมหาสามีสรีสรธาราชจูลามูณีสรีรดดนลง กาทีบเปนเจ๋าคิตนพระรามพระนารายเทพจยุดหากทยวในสงสาราภพอนนโทลเกอดไปมาแล เมดไต โย..โคตโมคาลานีมีแห่งมหานิทานแล พระเจดีสูงใหญ่รอบนนนฉลกกหีนหารอยชาดิติรเทสงา (ม)พิจิ(ตร)หนกก(หนา)แกกํ ตรุกมล๋างเอาทอ.ดรธาน สำเดจพระมหาสามีจากแตสีหลมาเอาฝูง คหบติ…แบกอีดแตตำขืนไปกทำพระเก๋าทานฅีนบริบวรณดวยสรธาญงงเอาพระ สรีรดด(นมห)าธาดุสองลูกแตสีหลมาปรดิสถานทีนนนโสดบ่มีคณนาถีเลย ลางแหงครีง ….วบใกลฝงงนำมาวลิกคงคาทีพระพุทธเปนเจปูจรามขนนปรดิสถาพระเกสธาดุ(พระ) ..ธาดุพระบรีโภคธาดุพระสรีรดดนมหาธาดุรยกชีมหิยงงคนมหาเจดีแลพระเปนเจา .นนนเสดจปราดีหารอสสจรรยแกกํ บลลลงงพระมหาธาดุพงงฝ่ายบูรพทีสสิบสามวากูมี (สร)ธาพยายาม.น.อิดปรกิดเฃ๋าจทายปูนมีถองถว๋น เมิอทาปูนแตญอดแกกํเถิงดินสูง ใหญขาวงามดงงเฃาไกลาสทาต่ตีนต่มีต่ทงงตนพระพุทธรูบหลายแหงทำโหนงงก่แ ลนเปนตนพระพุทธรูบหีนงามแกกํ กูหากใชตนกูกทำการบูนยสํภารวนนดยวญีสิบแปดการ พระมหาธาดุเปนเจาจิงเสดจปราดีหารหนกกหนาดงงนำมหาสมุทรรลอกดงงฝนตกห่า ใหญรสส(สมี)ลางอนนดงงพนนสะจรวดสวายสูภาลูกาบุสบธารารสสสมีลางอนนเหลิ(อม) (ด)งงดวงดาวฅ่ำเหลิอมดงงนำทองไหลจรสสไปทุกแหงรสสสมีลางอนนขาวดงง. …ดรดดนดงงดอกซอนดอกพุดเหนแก่ตาดาสทววจกกกราพาลพระเกสธาดุเสดจ(ปราดี)หา(ร) มู ี งดงงสายฟาแมลบดงงแถวน๋ำแล่นในกลางหาวอสสจรรย สีงนิงเหนตวนน. ….ออกขยวดงงสุงเผาหม๋อเผาไห พระคีวาธาดุเสดจจากเจดีทองพุงขี(น)ไปยงง …นเหนดงงตวนนสองอนนเริองใสงามหนกกหนาแพ๋พระอาทิตยพิดสดูพระ คีวาธาดุปร..นเท่ากลองเงินอนนใหญรอบนนนดวยกวางแสงจรสสโอภาแลปลาดค วรแลว่ามีฉบบพนนรงงสีเหลิองแดงดำขยวขาวภาวจรสสสอ่งในโลกธาดุทุกแ หงปราดีหารแตแดดอุนเถิงสองชนนฉายจกกใกลทยงชาวสีหลห๋าบา ๋นขามนำคงคา พายมาสาธุการสยงรอ๋งมีโกลาหลหนกกหนาเขาอาราธนาพระบมีเสดจลงมาเขาใหกู อาราธนาพระจิงลงมาปรทกกสีนรอบพระเจดีทองแลวผยองฃีนเมิอเลา กูมีสรธาหนกก หนากูจิงทอดตนกูโอยทานใหชีพิดดขาดวาจกกสทำสาสนาในลงกาทีบจกกฟงงคำพระ เปนเจาทุกอนนแล พระเปนเจาจิงลงมาฉวดดรอบสูวนนเจดีรสสมีกรลยกงามหนกก (หนา).ลดงงกงกวยนแกวแลวพระคีวาธาดุเจาจิงเสดจเฃาในโกสทองฝูงพระธาดุ. ……จิงเขามาสู่พระเจดีพดงงเผิงพา.เฃามาสู๋(ร)งงนนนแล กูจิงลุกขีนอญชูลิ .ลองมา….น.ยมาพระสริรดดนมหาธาดุเจากู ลูกนิงมีพรรณงามดงงทองรสสมีเทา ลูกหมาก….เสดจมาแตกลางหาวลงฉวดดรอบตนทานแลจิงเสดจขีนอยูเหนิอห ววแลพระรดดนธาดุจิงเสดจมาอยูเกิงหนาผากพระสริสรธาราชจูลามูณีสรีรดดนลงกาที ปจิงญสองมีรบบเอาแลไหวพระเกสธาดุเสนนิงเหลิอมงามฅวางมาแตบนสพดตเห นิอหววพระสรีสรธาราชจูลามูณีณีนสรธานำตาถงงตกหนกกหนาบูชาทงงตนอกเข่าซองท งงหลายบมีวาถีเลย ชาวสีหลทงงหลายเหนอสสจรรยดงงอนนเขาจิงชนนทอดตน ไหวคนน ทพดดเบญจางคนอนพกชงงตินพระสรีสรธาราชจูลามูณีคนทงงหลายไหว. นเตมแผนดีนอุบมาดงงรยงทอนออ๋ยไวมากดามดาสเตมทีสถานนนนแล เขาจิง. ขีนบงคํลางคนว่าเจ๋าราชกุมารมหาสามีนีหนอพุทธางคจริงแลน่ เขาจิงเอานำมาลา(งตีน) พระมหาสามีสํอานำกินขุดเอาดินทิมหาสามีสริสรธาราชจูลามูณีอยยบทิใดญตีนทินน นขุดเอาดินทินนนอนนอินนีเขาไวไหวบูชา รุงนนนพระมหาธาดุสองลูกเริอง..(ด) งงดาวคอยเสดจไปกลางหาวกอนพระสรีสรธาราชจูลามูณีจิงฃามนำคงคาไป..(ช) ววคีนนีงพระเจาเสดจเขาในโกส.สงแลวเมิอรุงจิงเสดจออกอยูบดดแมงใหค(นทง) งหลายเหนสรธาสาธุการแลจิงเสดจฅินเริองเทากงจกกรกลิงไปกลางหาวสู… เจดิทองทิเการสสมิถูกซานตอ๋งพรายเริองงามชิงแสงพระอาทิตยเมิอพุงขี(น) พระเปนเจาทินนนปราดิหารไดสามสิบเอดวนน หยมพระเปนเจ๋าปราดิ(หารด) งงอนนเพิอจกกใหสํแดงแก่คนทงงหลายใหไปชอยญธรรมในลงกาท(วีป) เปนมหากุสลอนนใหญใหปรากตแก่พุทธสาส ลางแหงไปเถิงอารญิกนอ(กเมิ) องกำพไลชาวสีหลจิงปรดบบธชบดากทิบธูบคนธมาลาเขาจิง..บ(พระ)มหา… ธาดุดวยยสปริพารมากมายหลวงหลายอนนไปถดดมหา….เถร… เถรมีหมูสงงฆเถรอนนทรงธุดงคสีลาพระมหาสามีอ……สี… ถดดฝูงอมาตยราชเสนาอูบาสกอูบาสีกาบมิอาจคณนาเล(ย)…….สารท… ทองเอาพระมหาทนตธาดุมีพระ.ก.หนกกหนาใสเ…..สามี…

อักษรปัจจุบัน : ด้านสอง(ต่อ)

พระมหาสามิสรรดดนลงกาท(วิป)……..ว……งไ.ขา…. ด.ว.งแพรเ.เทายอด………..(อาร)ยไมตริเ………… ..วสมาธิคงตรงใตตน…………..สริรดดน….. วาทบุรมหานครแหง……………….นา ..กิสรีรดดนธาดุดได……………………………………พุท ธรูบมูนิยาวพรรณด……………………………….. …แสนหาหมีน…………………………………….. …รบมิอาจคณณา………………………………….


บรรณานุกรมศิลาจารึกวัดศรีชุม ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์. ศิลปากร, กรม. (๒๕๒๕). แบบเรียนหนังสือภาษาโบราณ. กรุงเทพฯ : วัชรินทร์.


คำศัพท์ศิลาจารึกวัดศรีชุมจังหวัดสุโขทัย ทีป

ทวีป
มาวลิกคงคา

ลำน้ำในประเทศศรีลังกาปัจจุบันชื่อมหาเวลิคงคา
เมืองกำพไล

เมืองคัมปลอยู่ในประเทศศรีลังกาใกล้แคนดี
เถิง

ถึง
สระหลวง

เดิมสันนิษฐานกันมาว่า ได้แก่เมืองพิจิตรแต่ปัจจุบันเชื่อว่าเป็นเมืองแฝดกับสองแคว คือเมืองพิษณุโลกเพราะมหาเถรเกิดในนครสระหลวงสองแคว ท่านจะเกิดในเมืองสองเมืองไม่ได้
สองแคว

เมืองพิษณุโลก
ฉอด

เมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมย เวลานี้เรียกว่าอำเภอแม่สอด อยุ่ในจังหวัดตาก
พยาม

วา
เบื้องหัวนอน

ทิศใต้
เบื้องตีนนอน

ทิศเหนือ
แก่กม

ที่สุด
ผดาจ(คำเขมร)

แยกทางกันไป
เวน

ถวาย,มอบให้
เมือ

ไป,กลับ
โขลญ(คำเขมร)

หัวหน้า
ผสบ

ประสบ , พบ
พายพัง

หนี , ยอมแพ้
มิสู้เข้า

ไม่ยอมเข้า
กมรแดงอัญ(คำเขมร)

คือ เจ้า สำหรับใช้นำหน้าพระนามเจ้า และพระบาทกมรแดงอัญ คือ พระเจ้า สำหรับใช้นำหน้าพระนามพระเจ้วอยู่หัวและเป็นคำประกอบชื่อคนสำคัญ และมักใช้นำหน้าชื่อเป็นตำแหน่งสูงคล้ายพรญา
ผีฟ้า

เจ้า ผีคือเจ้า
ศรีโสธรปุระ

คือกรุงยโศธรปุระ หรือนครธม
ขันชัยศรี

พระแสงอาญาสิทธิ์
เหียม

เพราะเหตุ, มูลเหตุ
ตบ

บรรจบ
เพรง(คำเขมร)

ครั้งก่อน
ทูลหรือภุล

เกิด เพิ่มพูน
บ่มิกล่าวถี่เลย

ไม่สามารถกล่าวได้ครบถ้วน
พรนธิบาล

เป็นผู้รักษาวรรณะ
พายลูนปูนหลัง

ภายหลัง
โอยทาน

ให้ทาน
บ่

ไม่
คาบ

ครั้ง
ดังอั้น

ดังนั้น
วัดปริบัติ

วัตรปฎิบัติ
มักถเมรเทศ

ชอบเดินธุดงค์
เลิก

ยกย่อง
เคียด

เคือง , โกรธ
กระสานติ

สงบราบคาบ
สราย(คำเขมร)

ปล่อย
ซือ

แม้ว่า
จุ่ง

จง
เยิน

ยืน
ช้างสราย(คำมอญ)

ช้างศึก
คนหนดิน

คนที่ดิน คือ จตุรงคบาท
ยักเพลียก

เดินโขยก
บ่อย่า

ไม่หยุด
เงือด

ชะงัก , หยุด
อาส

ปรารถนา
จำบัง(คำเขมร)

รบกัน ศึก
บัด

ประเดี๋ยว
อนิตยะ

ไม่ยั่งยืน
อนาถะ

ไม่มีที่พึ่ง
มล้าง

ล้าง,ทำลาย
สวะพันละ

สวะ คือ สละ เช่นในยวนพ่ายว่า สวะบาปแสวงบุญ สวะพันละ=สละภาระ
กระยาทาน

สิ่งของถวาย
แต่งแง่

แต่งตัว
ภิเนกษกรมณ์

ออกบวช
สรรเพณุเดญาณ

สัพพัญญุตญาณ
เดือนดับ

สิ้นเดือน
เดือนเพ็ญ

กลางเดือน วันเพ็ญ
สทาย

ผสมปูน
บริบวรณ

บริบูรณ์
พระธม(คำเขมร)

พระใหญ่
เคริง

ครึ่ง
หั้น

นั้น
ประกิด

ประกอบ , ประดับ
อันถ่าว

สวยงาม
ถ่อง

แถว
จยุติ

จุติ
อันโทล

ท่องเที่ยว
ตรุก

คนโง่
โสด

ทีเดียว , ประการหนึ่ง
จรามขัน

แผ่นหนัง
พรรษะจรวดสวาย

ฝนชะช่อมะม่วง
สูภาลูกาบุสบธารา

ธารน้ำมีาสะอาดประดุจหนึ่งดอกไม้
แมลบ

แลบ
สุงเผาหม้อ

สุมหม้อ
แพ้

ชนะ
ภาว

สีประภัสสร , เลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก
ห้าบ้าน

ห้าหมู่บ้าน
ผยอง

เหาะ,ลอย
ขึ้น

ขึ้นไป
ฉวัดรอบ

เวียนรอบ
กระเลียก(คำเขมร)

ดู, แลดู
ยอ

ยก
คัน

คือ คัล = เฝ้า ใช้เป็นคำคู่กับบังคม
พก

ห่อไว้กับตัว เอาใจความได้ว่า กอด
ชัง

แข้ง
ดามดาส

แน่น , เต็ม
บัดแมง

สักประเดี๋ยว , ชั่วครู่
ราทปุระมหานคร

อนุราธปุระมหานคร เป็นราชธานีโบราณของศรีลังกา
ดัชนีคำศัพท์ศิลาจารึกวัดศรีชุมจังหวัดสุโขทัย ก

- กมรแดงอัญ(คำเขมร)
- กระยาทาน
- กระสานติ
- กระเลียก(คำเขมร)
- แก่กม


- ขันชัยศรี
- โขลญ(คำเขมร)
ฃ ค

- คนหนดิน
- คาบ
- เคริง
- เคียด
- คัน
ฅ ฆ ง

- เงือด


- จยุติ
- จรามขัน
- จุ่ง
- จำบัง(คำเขมร)


- ฉวัดรอบ
- ฉอด


- ช้างสราย(คำมอญ)
- ชัง


- ซือ
ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด

- ดามดาส
- เดือนดับ
- เดือนเพ็ญ


- ตบ
- ตรุก
- แต่งแง่


- ถ่อง
- เถิง


- ทีป
- ทูล หรือ ภุล
ธ น บ

- บริบวรณ
- บ่
- บ่อย่า
- บัด
- บัดแมง
- เบื้องตีนนอน
- เบื้องหัวนอน


- ประกิต


- ผดาจ(คำเขมร)
- ผสบ
- ผีฟ้า
ฝ พ

- ผยอง
- พยาม
- พรนธิบาล
- พรรษะจรวดสวาย
- พระธม(คำเขมร)
- พายพัง
- พายลูนปูนหลัง
- เพรง
- แพ้
ฟ ภ

- ภาว
- ภิเนกษกรมณ์


- มล้าง
- มาวลิกคงคา
- มิสู้เข้า
- เมือ
- เมืองกำพไล
- แมลบ
- มักถเมรเทศ


- ยอ
- เยิน
- ยักเพลียก


- ราทปุระมหานคร


- เลิก


- เวน


- ศรีโสธรปุระ


- สวะพันละ
- สระหลวง
- สราย(คำเขมร)
- สทาย
- สองแคว
- โสด
- สุงเผาหม้อ
- สูภาลูกาบุสบธารา
ษ ห

- หั้น
- ห้าบ้าน
- เหียม
ฬ อ

- อนาถะ
- อนิตยะ
- อาส
- โอยทาน
- อันถ่าว
- อันโทล


ชอชอบคุณ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


สิริอาทิตยวารวรสวัสดิ์ - จิตมนัสรื่นรมณีย์ปรีดิ์เขษม ที่มาอ่านค่ะCreate Date : 01 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 1 พฤศจิกายน 2552 18:17:59 น. 0 comments
Counter : 1639 Pageviews.

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

/2558

2556

2555

น้ำใจจากคุณ krittut 2554

2553


สิริสวัสดิ์วรวาร
เปรมปรีดิ์มานรื่นรมณีย์นะคะ ยินดีต้อนรับ
สู่บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ

เชิญอ่านตามสบายนะคะ
มีดีๆให้คุณได้ทราบหลากหลายค่ะ

๑ - ๑/๑ ฉันรักในหลวง
๒.๓.๑๐.๑๕.๓๐.๒๔.๕๙.๖๓.๙๐.ธรรมะ
๔ - ๔/๑ รวมพลคนดัง
๕. ศาสนาพุทธสุดประเสริฐ
๖. ความรู้ทั่วไปในศาสนาพุทธ
๗. ๑๖. ประวัติศาสตร์
๘ - ๙/๑ ไม้ดอก ไม้ใบ
๑๑ - ๑๑/๑ เกม
๑๒.๓๗.๔๐-๔๓.๕๓.๗๕.๘๖.ศิลปะเทศ
๑๔ - ๑๔/๑. ๒๐๘. ข่าวคนดังเทศ
๑๘. ๑๙. ๒๒. ราชวงศ์ไทย
๒๐.๑๑๖-๑๑๖/๒ ๑๙๐-๑๙๐/๘ ละคร ทีวี
๒๑. ๓๑. ๒๐๘. ราชวงศ์เทศ
๒๔. นักเขียนไทย
๒๔/๑. กลอนชั้นบรมครู
๒๙/๑-๒๙/๔โปสการ์ดจากเพื่อนบล็อก
๓๓. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓๙.๑๘๑-๑๘๑/๗ สุธาโภชน์รสเลิศล้ำ
๔๑.๔๒.๕๐.๕๘.๖๐.๖๑.๘๖.มหาวิหาร
๕๗. ปราสาท พระราชวัง คฤหาสน์เทศ
๖๒. วัด
๖๕ - ๖๕/๑ การ์ตูน
๖๕/๒. นิทานเซน
๖๗. ความตายมาพรากให้จากไป
๖๙ - ๖๙/๒ สารพัดสัตว์
๗๔. สุนัข
๗๖. อุทยานสวรรค์
๗๗. ซูเปอร์แมน - แบทแมน
๗๘ - ๘๓. แสตมป์สะสม
๘๕-๘๕/๑ หนังสือสะสม
๘๗ - ๘๗/๒ ๒๑๕ ข่าวกีฬา
๘๙. ๘๙/๑ จีนแผ่นดินใหญ่
๙๐/๑ .ทิเบต
๙๑. จันทร์สูริย์ดารา
๙๒. สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า
๙๓ - ๙๓/๒ ภาพยนตร์
๙๔ - ๙๔/๓ ยานยนต์
๙๕ - ๙๕/๑ ดูดวง
๙๖ - ๙๖/๑ . ๒๑๑ วิทยาศาสตร์
๙๗ - ๙๗/๑.๒๐๙ แวดวงวรรณกรรม
๙๘. ภาพพุทธประวัติ
๙๙. ๑๒๗ - ๑๒๗/๑ ดนตรี
๑๐๑. ป้าย R สะสม
๑๐๒. บัตรภาพตราไปรฯสะสม
๑๐๓. DIY
๑๐๗/๑ เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น
๑๐๘ - ๑๐๘/๑ หนังสือ
๑๑๓ - ๑๑๓/๑ บ้านสวย
๑๑๕. พระเครื่อง
๑๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๒๓. เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
๑๒๕. เหรียญที่ระลึก
๑๒๕/๑ เหรียญสะสมต่างประเทศ
๑๒๕/๒ เหรียญที่ระลึกจังหวัด
๑๒๕/๓ ธนบัตรที่ระลึก
๑๒๕/๔ บัตรโทรศัพท์
๑๒๕/๕ กล่องไม้ขีด และอื่นๆ
๑๓๑.เรื่องสั้นชั้นครู"เจียวต้าย"
๑๖๔.บล็อกพิเศษ วันเดียวอั๊พ 100
เอนทรี่ ให้คุณป้า"ร่มไม้เย็น"ชม
๑๙๐/๓ เรื่องย่อละคร
๑๙๓. คดีเขาพระวิหาร
๒๑๒. ศิลปะ
๒๑๗. วิถีแห่งอำนาจ บูเช็กเทียน
๒๑๗/๑.วิถีแห่งอำนาจ เจงกิสข่าน
๒๑๗/๒.วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง
๒๑๗/๓.วิถีแห่งอำนาจ ซูสีไทเฮา
๒๑๗/๔.วิถีแห่งอำนาจ หงซิ่วฉวน
๒๑๗/๕.วิถีแห่งอำนาจ แฮรี่ พอตเตอร์

ข่าวทั่วไปล่าสุด บล็อกล่างสุดค่ะ

เปิดบล็อก 1 มกราคม 2552free counters
08.27 - 250811

207 flags collected 300316Friends' blogs
[Add sirivinit's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.